مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان bht بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد

نویسندگان

سید حمید حسینی پور

سید یوسف پیغمبری

هانیه رستم زاد

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه اثر عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان سنتزی بوتیله هیدروکسی تولوئن (bht) در غلظت 1٪ بر افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل¬آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) نمک سود شده سبک و بسته¬بندی شده در دمای 1 4 درجه سانتی¬گراد بود که شاخص¬های پراکسید (pv)، اسیدهای چرب آزاد (ffa)، تیوباربیتوریک اسید (tba)، رطوبت، ph و ارزیابی¬های حسی فیله¬های ماهی قزل آلای¬رنگین¬کمان در زمان¬های صفر، 3، 6، 9، 12و 15 در یخچال نگهداری و اندازه¬گیری شدند. بر اساس نتایج آماری، مقادیر پراکسید در تمام تیمارها با گذشت زمان به شکل معناداری (05/0>p) روند نزولی داشت، همچنین در همه تیمارها با گذشت زمان مقادیر تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد به شکل معناداری (05/0>p) افزایش یافت اما شاخص¬های تیوباربیتوریک اسید ، پراکسید و اسیدهای چرب آزاد نمونه¬های حاوی آنتی¬اکسیدان در مقایسه با نمونه شاهد در همه زمان¬ها به شکل معناداری کمتر بود (05/0>p). همچنین عصاره متانولی برگ زیتون در سطح 1٪ به خوبی توانست شاخص¬های پراکسید و تیوباربیتوریک اسید را کنترل کرده و جایگزین آنتی¬اکسیدان¬های سنتزی همچون بوتیله هیدروکسی تولوئن در سطح 100 پی¬پی¬ام شود. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش ارگانولپتیکی و نبود تفاوت معنی¬دار میان دو آنتی¬اکسیدان می¬توان استفاده از هر دو نوع آنتی اکسیدان را در نگهداری این ماهی توصیه کرد. با توجه به نتایج این پژوهش عصاره برگ زیتون کارآیی بیشتری در افزایش زمان ماندگاری، رنگ، بو، بافت فیله این ماهی داشت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان BHT بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد

هدف از این پژوهش مقایسه اثر عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان سنتزی بوتیله هیدروکسی تولوئن (BHT) در غلظت 1٪ بر افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل¬آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) نمک سود شده سبک و بسته¬بندی شده در دمای 1 4 درجه سانتی¬گراد بود که شاخص¬های پراکسید (PV)، اسیدهای چرب آزاد (FFA)، تیوباربیتوریک اسید (TBA)، رطوبت، pH و ارزیابی¬های حسی فیله¬های ماهی قزل آلای¬رنگین¬کمان در زمان¬های صفر، 3،...

متن کامل

مقایسه عصاره برگ گیاه گزنه (urtica diocia) و آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن (bht) بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) در شرایط نگهداری در دمای ۱±۴ درجه سانتی گراد

تأثیر عصاره های آنتی اکسیدانی در رابطه با زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال (cº ) بررسی شد. بدین منظور فیله در 3 تیمار نمک سود در آب نمک 10 درصد، تیمار نمک سود به همراه 1 درصد عصاره برگ گزنه و تیمار نمک سود به همراه آنتی اکسیدان بوتیله هیدروکسی تولوئن (bht) در تناوب زمانی 3 روزه بررسی شد که شاخص های پراکسید (pv)، اسیدهای چرب آزاد (ffa)، اسید تیوباربیتوریک (tba)، رط...

متن کامل

مقایسه عصاره برگ گیاه گزنه (urtica diocia) و آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن (bht) بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) در شرایط نگهداری در دمای 1±4 درجه سانتی گراد

تأثیر عصاره های آنتی اکسیدانی در رابطه با زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال (cº ) بررسی شد. بدین منظور فیله در 3 تیمار نمک سود در آب نمک 10 درصد، تیمار نمک سود به همراه 1 درصد عصاره برگ گزنه و تیمار نمک سود به همراه آنتی اکسیدان بوتیله هیدروکسی تولوئن (bht) در تناوب زمانی 3 روزه بررسی شد که شاخص های پراکسید (pv)، اسیدهای چرب آزاد (ffa)، اسید تیوباربیتوریک (tba)، رط...

متن کامل

اثر ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره موسیر بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد (۱±۴ درجه سانتی گراد)

سابقه و هدف: عصاره های گیاهی، یکی از منابع خوب آنتی اکسیدانی و مواد ضد میکروبی هستند. نیاز به آنتی اکسیدان های طبیعی در صنایع غذایی، آرایشی و دارویی باعث تحقیقات علمی گسترده ای در دهه های اخیر شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره گیاه موسیر بر افزایش عمر ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان شکم خالیِ نگهداری شده در شرایط سرد (14 درجه سانتی گراد) بود مواد و رو...

متن کامل

مطالعه اثر الحاق لاکتوکوکوس لاکتیس بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچالی

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر الحاق باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس و سوپرناتانت آن جهت افزایش مدت زمان ماندگاری فیله‌های قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در یخچال انجام پذیرفت. چهل و پنج قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی به وزن کلی 30 کیلوگرم تهیه شدند و در محلول‌های حاوی لاکتوکوکوس لاکتیس با رقت 106 کلنی در هر میلی لیتر و سوپرناتانت آن با درصدهای 30 و 60 به مدت 15 دقیقه غوطه‌ور شدند. جهت پایش ر...

متن کامل

بررسی اثر جیره غذایی حاوی آستاگزانتین بر کیفیت ماندگاری گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

چکیده در این مطالعه اثر جیره غذایی حاوی آستاگزانتین بر کیفیت ماندگاری گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان به مدت 8 هفته با غلظت 100،60،40 میلی گرم آستاگزانتین سنتتیک در کیلو گرم(mg/kg) غذای مورد استفاده بررسی شدند. روند تغییرات و مقایسه کیفیت نمونه ها، با استفاده از شاخص های شیمیایی و هم چنین شاخص رنگی L* a*b*))، در 5 نوبت با فاصله زمانی هر 4 روز یکبار (16،12،8،4،0) در دمای معمولی یخچال نمونه برداری ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ISSN 2423-3544

دوره 4

شماره 2 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023