روناک احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد

[ 1 ] - تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه)

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می‌شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه‌های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و ...

[ 2 ] - بررسی تأثیر شدت‌های چرایی مختلف دام بر برخی شاخص‌های کمی و کیفی گیاهی (مطالعه موردی: مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه)

     اعمال مدیریت صحیح و کارآمد اکوسیستم­های مرتعی مستلزم داشتن اطلاعات کافی از میزان شدت چرا و تأثیر آن بر ویژگی­های مختلف گونه­های گیاهی موجود در مراتع است. این مطالعه به منظور مقایسۀ سه نوع مدیریت قرق، چرای متوسط و چرای شدید در مرتع قشلاقی چقاکدو انجام شد. نمونه­برداری به روش سیستماتیک-  تصادفی در هر رویشگاه چرایی انجام شد. در هر رویشگاه چرایی سه ترانسکت 100 متری بطور تصادفی مستقر و در طول ه...

[ 3 ] - بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیاء مراتع (مطالعۀ موردی: مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه)

    اهمیت مراتع در تعلیف دام و حفظ اکوسیستم طبیعی انکارناپذیر است. با توجّه به وسعت زیاد مراتع و نیاز به نیروی انسانی زیاد برای حفظ، اصلاح و احیای این منابع، به نظر می­رسد مشارکت مرتعداران در عرصه­های مذکور بهترین رویکرد برای توسعۀ این منابع باشد. مشارکت بدون پشتوانه سرمایۀ اجتماعی امری غیرممکن است، از این رو در این پژوهش، تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مرتع چقاک...

[ 4 ] - تحلیل ارتباط بین سطوح مختلف اعتماد با مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مراتع (مورد مطالعه: مرتعداران چقاکدو در استان کرمانشاه)

با توجه به اهمیت مراتع در حفظ اکوسیستم طبیعی، بررسی عوامل مؤثر در اصلاح و احیای مراتع در راستای اهداف توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا راهکارهای مختلفی برای توسعه پایدار منابع طبیعی بخصوص مراتع مطرح شده است که در این میان مشارکت مردم بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت. در این تحقیق رابطه بین سطوح مختلف اعتماد شامل اعتماد بنیادین، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود