نجاتی, وحید

دانشگاه شهید بهشتی

[ 1 ] - مقایسه تصاویر دو بعدی و سه بعدی در یادگیری درس علوم اعصاب

Background and Purpose: Using images is a requirement of medical education and evaluation of effect of type of image on learner could be helpful for medical education. The purpose of the present study is comparison of two dimensional and three dimensional images in neuroscience learning. Method: In present case control study, equal number of two dimensional and three dimensional images of neur...

[ 2 ] - تاثیر فیلتر فرکانسی اطلاعات دیداری بر جلب توجه؛ کاربست یافته‌های علوم اعصاب شناختی در آموزش الکترونیکی

اهداف: وجوه متفاوت اطلاعات بینایی به‌وسلیه فرکانس­های متفاوتی به سیستم بینایی ارسال می ­ گردد. بدین نحو که جزئیات تصویر به وسیله فرکانس بالا و کلیات آن به وسیله فرکانس پایین انتقال می­یابد. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت توجه به تصاویر فیلترشده و بدون فیلتر اطلاعات در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی بود. روش‌ها: این پژوهش مقطعی مقایسه‌ای در دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی 2 منطقه شهر تهران د...

[ 3 ] - ارتباط وضعیت تحصیلی دانشجویان و توانایی شناختی مغز

اهداف: پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان یکی از ماموریت­های نظام آموزشی دانشگاه­هاست. توانایی­های شناختی مغز نقش محوری در یادگیری و موفقیت تحصیلی ایفا می­کنند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت تحصیلی و توانایی­های شناختی دانشجویان بود. روش‌ها: این مطالعه مقطعی موردپژوهی، در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1391 انجام شد و 395 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پ...

[ 4 ] - ذهن آگاهی شاخصی موثر در کیفیت زندگی جانبازان نابینا

  مقدمه: ذهن‌آگاهی یک سازه شناختی قابل پایش و مداخله در روان ­ شناسی است. هدف از این مطالعه برررسی ارتباط بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی با ذهن ­ آگاهی است.   مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی- مقایسه ­ ای در 93 جانباز نابینای دو چشم کشور انجام شد. ابزارهای مورد استفاده، پرسش­نامه 36 سوالی کیفیت زندگی و مقیاس ذهن­آگاهی می­باشد. از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین داده­ ها استفاده شد.   یاف...

[ 5 ] - مروری بر اثرات درمانی تحریک مغناطیسی مغز در اختلالات روانی

  مغز انسان می‌تواند به طور مطمئن به صورت غیرتهاجمی به وسیله میدان‌های مغناطیسی قوی تحریک گردد. این میدان‌ها موجب بروز یک جریان در بافت‌های تحت تحریک می‌گردد؛ که منجر به تحریک نرون‌های مغزی می‌شود.   در اختلالات روانی، فعالیت‌ مغزی کانونی در بسیاری از سندرم‌های بالینی مشاهده می‌شود. کاربرد تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال مکرر به عنوان شیوه‌ای درمانی برای تغییر فعالیت مغز به‌طور انتخابی پیشنهاد شده...

[ 6 ] - خطرپذیری و کارآفرینی: شواهد عصب‌شناختی تصمیم‌گیری پرخطر در مسئولان واحدهای مرکز رشد

Recognizing entrepreneurial behaviors requires recognizing the neural bases of entrepreneurial thinking in a deeper level. Nowadays, it is possible to study entrepreneurship in a neural processing level. This research uses Balloon Analogue Risk Take (BART) neurological tool to compare risky decision-making in 20 managers of the incubator centers branches affiliated to the University of Tehran a...

[ 7 ] - حافظه کاری شاخصی مؤثر در خطرپذیری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

سابقه و هدف: تصمیم‌گیری ­پرخطر یکی از نقص‌های محوری در اختلال نارسایی‌توجه/بیش­ فعالی‌ است. عوامل متعددی برای نقص در تصمیم‌گیری افراد مبتلا به این اختلال وجود دارد که از جمله آنها نقص در عملکرد‌های اجرایی از جمله حافظه‌ کاری است. هدف از مطالعه حاضر نشان دادن رابطه بین حافظه­ کاری و تصمیم ­گیری پرخطر در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/بیش­ فعالی‌ است. مواد و روش ­ها: در مطالعه مقطعی حاضر، نم...

[ 8 ] - بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود تشخیص حالات هیجانی در کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر ترمیم تشخیص حالات هیجان در کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا است. روش: این مطالعه از نوع طرح­های تک‌آزمودنی است که 4 کودک دارای اتیسم با عملکرد بالا به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. هر 4 کودک، 14 جلسه انفرادی توانبخشی شناختی را دریافت کردند. ارزیابی­ها در  6 مرحله، دو هفته پیش از شروع درمان، دو هفته بع...

[ 9 ] - بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی در نوجوانان درمان یافته از لوسمی حاد لنفوبلاستیک دارای سابقه شیمی‌درمانی و همتایان سالم

مقدمه: لوسمی یک بیماری خونی است که به صورت تکثیر غیر قابل کنترل سلول‌های نارس سفید خون توصیف می‌گردد. علی‌رغم پیشرفت درمان‌های این بیماری بسیاری از افراد درمان‌یافته از لوسمی اثرات دیررس و عوارض جانبی پس از اتمام درمان را تجربه می‌کنند که بر روی کیفیت زندگی آنان تأثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی در نوجوانان درمان‌یافته از لوسمی حاد لنفوبلاستیک دارای سابقه شیمی‌درمانی...

[ 10 ] - تأثیر تمرینات تقویت توجه بر عملکرد حافظه‌کاری و مؤلفه های خواندن دانش‌آموزان نارساخوان: یک مطالعه تک موردی

Background and purpose: Dyslexia is a common disorder in students which results in many educational problems. The aim of this study was to determine the effect of attention training on working memory and reading components of pupils with dyslexia. Materials and methods: The study design was a single subject (ABA type) and included a control group. Eight dyslexic students with cognitive probl...

[ 11 ] - وضعیت سلامت شناختی و سلامت عمومی در سالمندان با و بدون سابقه افتادن

Objectives: Falling is a main problem in all health systems and approximately 30% of elderly experience one or more falling every year. Cognitive function is known to be a main risk factor for elderly falling. In this study we aim to compare general health and general cognitive status in elderly with and without history of falling. Methods & Materials: In this study 22 elderly without histor...

[ 12 ] - عملکردهای اجرایی و حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی و سالم

زمینه و هدف : بیش‌فعالی و نقص‌توجه، اختلالی عصبی-تحولی است. رفتار بدون توجه به عنوان خصیصه نافذ و فراگیر اختلال محسوب می‌شود. این مطالعه به منظور مقایسه عملکردهای اجرایی و حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی و کودکان سالم آنها انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی روی 50 کودک مبتلا به اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی و 40کودک سالم مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد...

[ 13 ] - اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم

زمینه و هدف : اختلالات طیف اوتیسم با منشاء ژنتیکی، اختلالاتی شناختی و عصبی - رفتاری بوده و شامل سه ویژگی اصلی اختلال در اجتماعی شدن، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اختلال روانی کلامی (آوایی و معنایی) و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی روی 49 فرد از بستگان درجه یک...

[ 14 ] - Research Paper: Executive Functions in Students With Depression, Anxiety, and Stress Symptoms

Introduction: This study aimed to investigate and compare the executive functions of students with depression, anxiety, and stress symptoms with those functions in healthy ones. Methods: This study was a comparative and non-clinical analysis. The study population comprised all students of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. A total of 448 students were recruited using convenience sam...

[ 15 ] - بررسی تأثیر فونت و رنگ بر یادگیری فهرست کلمات

فونت و رنگ از متغیرهای چاپی متن کتب درسی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر فونت و رنگ بر یادگیری فهرست کلمات است؛ بدین منظور که با شناسایی عوامل تأثیرگذار این متغیرها، بتوانیم از موانع موجود بر سر راه یادگیری کلمات بکاهیم. نمونه پژوهش شامل 101 نفر شرکت‌کننده بود که از طریق نمونه‌گیری در دسترس از میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند. از آزمون یادگیری کلامی به منظور بررسی یادآوری فوری و تأخ...

[ 16 ] - طراحی معماهای اجتماعی - شناختی برای سنجش ارزش‌های فرهنگی و بررسی روایی آن

 ارزش­های فرهنگی، مجموعه‌ای از رفتارها، نگرش­ها و باورهای افراد در هر فرهنگ است. سنجش ارزش­های فرهنگی نیازمند ابزارهای معتبر ‌شناختی است که از سوگیری آزمودنی و آزمون‌گر متأثر نباشد. هدف از این مطالعه طراحی معماهای اجتماعی- شناختی به‌عنوان یک سنجه ضمنی برای ارزش­های فرهنگی و بررسی اعتبار آن است. این مطالعه مقطعی در 308 نفر با میانگین سنی 68/22 سال اجرا شد. ابزار مورد استفاده معماهای طراحی شده و ...

[ 17 ] - مقایسه‌ پاسخ‌های ضربان قلب افراد واجد سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن به ویدئوکلیپ‌های مرتبط با دلبستگی

هدف از این بررسی مقایسه پاسخ­های ضربان قلب افراد واجد سبک دلبستگی ایمن و ناایمن به تماشای ویدئوکلیپ­های مرتبط با دلبستگی بود. بر اساس یک طرح تحقیق شبه تجربی، 30 دانشجوی 18 تا 30 سال (15 نفر دارای سبک دلبستگی ایمن ، 15 نفر دارای سبک دلبستگی ناایمن) به روش نمونه­برداری دردسترس و از طریق پرسشنامه­ دلبستگی بزرگسالان (AAQ) (هازان و شیور، 1987) انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها، تغییرات شدت ضربا...

[ 18 ] - راه‌کارهای روانشناختی رویارویی با بیماری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس (MS): بررسی پدیدارشناسانه

مقدمه: مطالعه حاضر که با هدف بررسی کیفیت و انواع راه‌کارهای روانشناختی مورد استفاده در مبتلایان به ام اس صورت پذیرفت. روش:  یک پژوهش کیفی، به شیوه پدیدار‌شناسی است. به این منظور15 آزمودنی به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و تفسیر داده‌ها به روش کلایزی و رویکرد IPA جمع آوری شدند. یافته‌ها: دو خوشه به دست آمده در این حیطه عبارتند از: مکانیسم‌های دفاعی و راهب...

[ 19 ] - شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

مقدمه: کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه (ADHD) اغلب در تعاملات اجتماعی با همسالان دچار مشکلات هستند و با طرد همسالان و انزوای اجتماعی مواجه می­ شوند. با این حال نقص در کارکردهای اجتماعی این کودکان هنوز مورد تردید است. هدف پژوهش حاضر مقایسه توانایی شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به ADHD و کودکان عادی می­ باشد. روش: بدین منظور آزمون ذهن­ خوانی از طریق تصویر چشم در 25 کودک مبتلا به  ADHD...

[ 20 ] - ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان (شاد)

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان (شاد) بود. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف و شیوه گردآوری اطلاعات جزء طرح­های همبستگی مبتنی بر روان­سنجی بود. بدین منظور پرسشنامه محقق ساخته حاضر که دارای 19 گویه است با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه­ ای چند مرحله­ ای بر روی 735 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه­های شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت، شهید بهشتی ...

[ 21 ] - اثر هشیاری بر مهار و سوگیری توجه به محرک‌های مرتبط با مواد در افراد مصرف کننده هروئین

Objectives: This study aimed to examine the effect of consciousness on inhibition of and attentional bias to stimuli associated with drugs among heroin users and their counterparts. Method: In this study, a causal-comparative research method was used. All persons dependent on opiates in Abhar city constituted the study population. The number of 120 participants containing two 60-person groups o...

[ 22 ] - مقایسه توانایی بازشناسی حالات هیجانی و ذهن‌خوانی در افراد مصرف‏کننده موادافیونی و همتایان سالم

Introduction: The purpose of this study is to compare the emotion recognition and mind reading in opium abusers and healthy individuals. Method: In this causative-comparative study, with a non probability sampling method, 30 opium abusers compared with 30 healthy individuals that were matched in sex and education. Neurocognitive tests of reading mind from eyes and emotion recognition from face ...

[ 23 ] - مقایسه کارایی شناختی مردان نابینای اکتسابی در زندگی روزانه و همتایان بینا

  زمینه و هدف: فعالیت­های مختلف زندگی روزانه نیازمند اطلاعات حسی و پردازش­های شناختی مختلف است. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت کارایی شناختی جانبازان نابینا با همتایان بینا در فعالیتهای روزانه می باشد.   روش تحقیق: این مطالعه مقطعی مقایسه­ای در 92 جانباز نابینای دو چشم و 113 فرد همتا از نظر سن، جنس و تحصیلات انجام گرفت. جهت ارزیابی کارایی شناختی در زندگی روزانه از آزمون رفتاری بروک استفاده شد. ت...

[ 24 ] - خاستگاه خطرپذیری اقتصادی در جوانان ایرانی: احتیاج یا طمع؟

Risk taking is an important field in economic neuroscience. The purpose of present study is evaluation of risk taking in three conditions of high requirement, low requirement and no requirement statement and correlation of it to cultural values. In this cross sectional case study, 391 Iranian youth were evaluated with an implicit risk taking task and cultural dimensions questionnaire. Repetit...

[ 25 ] - اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی‌های رفتاری کودکان دارای نشانه‌های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه

کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی معمولاً نقص در کارکردهای اجرایی دارند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی اثر توانبخشی ترمیمی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای نشانه‌های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه بپردازد. در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی حاضر از طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان دارای نشانه‌های نارسایی توجه/...

[ 26 ] - بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نوسانات الگوی چرخه های روزانه و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی شهر خدابنده در سال تحصیلی 1396-1397 به تعداد 167 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، مدت دو هفته به صورت چرخشی در دو نوبت صبح (8، 30/9 و 11) و بعد از ظهر (13، 30/14 و 15/1...

[ 27 ] - EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON CRAVING AND EMOTIONAL DYSREGULATION IN ADOLESCENTS WITH SUBSTANCE USE DISORDERS

Background & Aims: Substance use is one of the most widespread and expensive health problems in current society. Usual medical treatments are often not therapeutic and a relapse is prevalent. This research aimed to investigate and compare the effectiveness of transcranial direct current stimulation (tDCS) and mindfulness-based substance abuse treatment (MBSAT) on improving craving and emotional...

[ 28 ] - Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders

Objective: The aim of the study was to comparing the effectiveness of transcranial direct current stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders. Method: The present study is a quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up. Eighty adolescents (18-21 age) with subs...

[ 29 ] - The survey of fluctuations of attention on circadian and weekly rhythms among high school students

Introduction: Human cognitive activities are affected by the time of doing homework, biologic rhythms and interaction among them.  Method: this research accomplished to specify the fluctuation patterns of daily and weekly cycles of the students attention. The research method was correlation. The statistical population of this study were 45 female students in 11th grade from a high school in hu...

[ 30 ] - Compensatory and Rehabilitative Cognitive Training Improves Executive Functions and Metacognition

Purpose: Executive Functions (EF) improvement is considered as a pivotal axis in cognitive rehabilitation and enhancement according to the studies. Scholars believe that EF can be practiced and improved as a way to ameliorate cognitive ability. The main objective of the present paper is to boost executive functions and meta-cognition via compensatory and rehabilitative cognitive training. Metho...

[ 31 ] - Prospective and Retrospective Memory Complaints in HIV-Infected Individuals

Background and purpose: Deficits of retrospective memory (RetM) and prospective memory (ProM), which are two primary components of episodic memory, have been reported in prior studies in HIV-infected individuals. The present study aimed to further elucidate the characteristics of prospective and retrospective memory complaints in HIV-infected individuals. Materials and Methods: We recruited 50...

[ 32 ] - اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد تحلیل وجودی- معنویت بر کیفیت و معنای زندگی بیماران مبتلا به مولتیپلاسکلروزیس (MS)

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکردهای تحلیل وجودی و معنویت بر کیفیت و معنای زندگی مبتلایان به ام‌اس صورت پذیرفت. روش: پژوهش به روش تک شرکت‌کننده‌ و طرح آزمایشی خط مبنا چندگانه، انجام شد. 5 نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب و مورد مداخله قرار گرفتند. مداخله‌ در 12 مبحث، هفته‌ای دو جلسه یک‌ساعته برگزار شد. جهت بررسی فرآیند و مکانیسم تغییرات از مقیاس‌های معن...

[ 33 ] - Right Hand Preference in Implicit Motor Learning in Children with High-Functioning Autism and Asperger Syndrome

Objectives: Cerebral hemispheres functioning have been found to be abnormal in children with ASD. The role of lateralization in implicit and explicit motor learning has received little attention in ASD researches. The main goal of this study is investigating the differences between two hands implicit and explicit motor learning in children with ASD and typical matched group. Methods: In the ...

[ 34 ] - The Effectiveness of Interpersonal and Social Rhythm Therapy on Emotion Dysregulation in Methamphetamine Abusers

Objective: The aim of the present study was to assess the effectiveness of interpersonal and social rhythm therapy (IPSRT) on decreasing emotion dysregulation in methamphetamine abusers. Method: The present study was quasi-experimental with pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study included all methamphetamine abusers referred to clinics in Tehran. A...

[ 35 ] - The Effectiveness of Cognitive Rehabilitative Program on Executive Functions in Children with Dyscalculia

Objective: The academic success of students has great importance for family, educators and the community. Specific learning disorder reduces students' academic performance and make education difficult. Today, it is necessary to pay more attention to dyscalculia due to the increasing prevalence of learning disorders (especially dyscalculia), its diagnosis and assessment, develop new remediation ...