× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نورالدینی, مهدی

مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

[ 1 ] - اثر عصاره آبی هسته انبه (Mangifera indica) بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکر: نقش گیرنده های موسکارینی

سابقه و هدف: گیاه انبه از تیره پسته‌ایان است و اثرات عصاره­های حاصل از ساقه، برگ، میوه و هسته انبه روی عملکرد انقباضی عضلات صاف گزارش شده است. در این تحقیق اثر مهار گیرنده­ های کولینرژیک موسکارینی روی تاثیر عصاره آبی هسته انبه (Mangifera indica) بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکر مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ­ها: در این تحقیق تجربی 24 قطعه میانی رحم موش ­های سالم بکر در حمام بافت ح...

[ 2 ] - Liposomal gp100 vaccine combined with CpG ODN sensitizes established B16F10 melanoma tumors to anti PD-1 therapy

Objective(s): Program death 1 (PD-1)/ program death-ligand 1 (PD-L1) pathways, as the main inhibitory checkpoints, induce immunosuppression in the tumor microenvironment (TME). Despite the importance of inhibitor checkpoint receptor (ICR) blockers, their outcomes have been limited by the low immune response rate and induced acquired resistance. Pre-existing tumor-speci...