× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نیک زاد, حسین

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

[ 1 ] - اثر رژیم غذایی حاوی عصاره ی تخم کدو بر روی بیضه و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موش های صحرایی بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید

سابقه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف رژیم غذایی حاوی عصاره ی تخم کدو بر ساختار بیضه و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موش های صحرایی بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید اجرا گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 40 سر موش بالغ نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم به 4 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه اول (دارونما): موش های سالم دریافت کننده 1 میلی لیتر نرمالین سالین. گروه دوم: سیکلوفسفامید با یک...

[ 2 ] - بررسی ارتباط میزان حاملگی با Assisted hatching در بیماران IVF شده

سابقه و هدف: امروزه برای افزایش میزان باروری در آزمایشگاه­های IVF از تکنیک­های مختلفی از جمله روش A.H برای کمک به خارج شدن جنین از زونا پلاسیدا استفاده می­کنند. با توجه به گزارشات متناقض درباره­ی تاثیر روش A.H بر میزان باروری در سال­های اخیر، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط A.H مکانیکی روی میزان باروری بر روی بیماران نابارور تحت درمان به روش IVF در مرکز ناباروری اصفهان در سال 1378 انجام شد. مو...

[ 3 ] - مقایسه تأثیر وازکتومی با انتهای بسته و باز مجرای دفران روی بافت بیضه موش صحرایی

سابقه و هدف : وازکتومی یکی از روش‌های مناسب جهت جلوگیری از بارداری و کنترل جمعیت است. باتوجه به گزارشات ضد و نقیض در ارتباط با تأثیرات وازکتومی روی بافت بیضه و روند اسپرماتوژنزیس و اهمیت بررسی نقش عوامل ایجادکننده تغییرات در بیضه، به منظور تعیین تأثیر دو تکنیک جراحی وازکتومی بسته و باز روی بافت بیضه و نقش افزایش فشار ئیدروستاتیک در ایجاد تغییرات، این تحقیق در سال 1379 در گروه علوم تشریح کاشان ا...

[ 4 ] - تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر بافت بیضه موش صحرایی

سابقه و هدف: وازکتومی یکی از روش های شایع و مورد حمایت وزارت بهداشت در پیشگیری از قدرت باروری در مردان می باشد. با توجه به گزارش های ضد و نقیض در مورد اثرات وازکتومی بر بافت بیضه انسان و حیوانات مختلف و به منظور تعیین تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر وضعیت ظاهری و ریخت شناسی بافت بیضه این مطالعه در دانشگاه تربیت مدرس طی سال 1374 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تجربی (Experimental) روی ...

[ 5 ] - Combined Effect of Ginger and Pumpkin Seed Extracts on Rat Testis and Serum Biochemical Parameters after Cyclophosphamide Treatment

Introduction: Cyclophosphamide is a chemotherapy drug with several side effects on various organs such as male reproductive system that can cause infertility. In this study, we assessed combined effect of ginger and pumpkin extractson rat testis after CP injection. Methods: Forty adult male rats were randomly divided into 4 groups: The control group received intraperitoneal injection of ...

[ 6 ] - Liposomal gp100 vaccine combined with CpG ODN sensitizes established B16F10 melanoma tumors to anti PD-1 therapy

Objective(s): Program death 1 (PD-1)/ program death-ligand 1 (PD-L1) pathways, as the main inhibitory checkpoints, induce immunosuppression in the tumor microenvironment (TME). Despite the importance of inhibitor checkpoint receptor (ICR) blockers, their outcomes have been limited by the low immune response rate and induced acquired resistance. Pre-existing tumor-speci...