سلطانی, سلمان

گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - مطالعه تغییرات هیستو لوژیک و هیستو متریک جفت متعاقب تجویز عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii) در موش صحرایی

  مقدمه: بومادران گیاهی است که در سال ­‌های اخیر اثرات ضد اکسیدانی، ضد التهابی، ضد انقباض و تشنج و ضد میکروبی آن گزارش شده است هم چنین عصاره این گیاه را  می‌توان به عنوان یک ترکیب ضد باروری در جنس نر مطرح کرد که اثرات آن برگشت پذیر است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره این گیاه در جفت و باروری  می‌باشد.  مواد و روش ‌ها: در این مطالعه 40 سر موش صحرایی ماده آبستن نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گرو...

[ 2 ] - جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از شیر دام های مبتلا به ورم پستان گاوی و مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی

مقدمه: با توجه به اهمیت تغذیه ای که شیر در سلامت انسان دارد، آگاهی داشتن از ترکیبات و اطمینان از سالم و بهداشتی بودن آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در مطالعه حاضر، غده پستانی و شیر تولیدی آن مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ­ها: جهت مطالعات میکروبیولوژی شیرگاوهای سالم و مشکوک به بیماری ورم پستان، از150 راس گاو شیری، نمونه برداری انجام شد. با آزمایش روتین California Mastitis Test ن...

[ 3 ] - مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus)

خانواده شوریده ماهیان و گونه میش‌ماهی Argyrosomus hololepidotus به جهت داشتن پروتئین زیاد یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و سواحل خوزستان می‌باشد. بافت‌های لنفاوی از مهمترین بافت‌های بدن ماهیان می باشند که ارزیابی آنها در بررسی وضعیت سلامت و بیماری دارای اهمیت است. ماهیان فاقد عقده لنفاوی هستند و بر خلاف پستانداران در حفره میانی استخوان‌های آنها، بافت خون‌ساز وجود ندارد و لذا خو...

[ 4 ] - Histological study of the placenta in the rats treated with curcumin and formaldehyde

Background: There is concerns about exposure of pregnant women to formaldehyde. Curcumin is the effective agent in the turmeric. This study was taken to examine the effects of curcumin on the placenta in the formaldehyde treated rats. Materials and methods: For this study, a number of 40 pregnant Wistar rats were randomly divided to 5 equal groups, including control, experiment I (the animals w...

[ 5 ] - A review of the mucormycosis prevalence during the pandemic of the coronavirus (Covid-19) worldwide

Background: The COVID-19 was first reported in 2019 in Wuhan, China, and spread rapidly in China and other countries. The virus was followed by a wide range of bacterial and opportunistic fungal diseases, including fungal infections such as mucormycosis. Materials and methods: In this narrative review study, scientific databases, such as PubMed, Google Scholar and Springer were searched with t...