حسین نجفزاده ورزی

گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر اسید لاکتیک بر شاخص‌های میکروبی و شیمیایی فیله‌ی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد

در این مطالعه مدت زمان نگهداری و خصوصیات میکروبی و شیمیایی فیله‌های ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. فیله‌ها با اسید لاکتیک 5/1 درصد تیمار و  به مدت ۱۸ روز در دمای ۴ درجه‌سانتی‌گراد نگهداری شدند. آزمون‌های شمارش باکتری‌های مزوفیل و سایکروفیل، نیتروژن فرار تام (Total Volatile Nitrogen)، pH ، تیوباربیتوریک اسید (Thiobarbituric Acid) و رطوبت قابل بیان  (Expressible Moisture)در روزهای صفر، ۳،...

[ 2 ] - A Comparison Study of the Effects of Echinacea purpurea Ethanolic Extract and Mesna on Cyclophosphamide-Induced Macroscopic Fetal Defects in Rats

Objective(s) There are some reports that the teratogenic effects of cyclophosphamide (CPA) can be prevented by application of antioxidant drugs and stimulation of the maternal immune system. Echinacea purpurea extract is antioxidative and immunomodulator drug. Mesna (Sodium 2-mercaptoethane sulfonate) is used for decreasing side effects of CPA, especially hemorrhagic cystitis. In this study, w...

[ 3 ] - Comparison of different tools for pain assessment following ovariohysterectomy in bitches

BACKGROUND: Accurate identifying and assessment of the degree of pain that the animal is suffering can be a challenge, and, control of painful condition is becoming an increasingly important part of veterinary medicine. OBJECTIVES: This study was carried out to compare different tools for postoperative pain assessment in bitches. METHODS: Ten adult mixed breed bitches were selected and randomly...

[ 4 ] - Evaluation of antioxidant potential of Aloe vera and pituitary sexual hormones after experimental diabetes in male rats.

Background: Diabetes is a metabolic disease that is associated with hyperglycemia and infertility. Previous studies indicate that aloe vera may positively affect the blood glucose and fertility. Objective: the present study was carried out to evaluate effect of aloe vera on serum oxidant/antioxidant activity and reproductive hormones following experimental diabetes. Methods: sixty adults male ...

[ 5 ] - اثر لوواستاتین بر اختلالات شناختی القاء شده توسط تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده‌ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی نر بالغ

سابقه و هدف: استاتین­ ها، مهارکننده ­های 3-هیدروکسی-3 متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز، به ­عنوان داروهای پائین­آورنده کلسترول مصرف می­ شوند. شواهد زیادی نشان می­ دهد که استاتین­ ها دارای اثرات حفاظت کننده نورونی می­ باشند. این تحقیق با هدف ارزیابی اثر لوواستاتین بر تخریب دوطرفه هسته قاعده­ای مگنوسلولاریس (Nucleus basalis magnocellularis; NBM) موش­ های صحرایی مدل بیماری آلزایمر انجام شد. مواد و...

[ 6 ] - بررسی تاثیر مصرف نانو اکسید آهن بر پروفایل لیپیدی و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در سرم و کبد موش صحرایی

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت آهن و نقش استرس اکسیداتیو در بروز سمیت آن، در مطالعه حاضر تاثیر نانو اکسید آهن بر تغییرات شاخص­های استرس اکسیداتیو و پروفایل لیپیدی سرم و کبد موش­های صحرایی بررسی شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی تعداد 15 سر موش صحرایی در سه گروه به­صورت زیر استفاده شدند: یک گروه از موش­ها به­عنوان شاهد نگهداری شدند و در دو گروه دیگر اکسید آهن معمولی و نانواکسید آهن با دوز mg...

[ 7 ] - بررسی اثر تجویز عصاره آبی زعفران بر سیستم اسکلتی جنین های رت

  زمینه و هدف :‌ زعفران ( Crocus sativus L. ) برای مقاصد مختلفی از جمله به عنوان ضد اسپاسم و خلط­آور استفاده می­شود. مطالعات اخیر نشان داده است که عصارۀ زعفران اثرات ضد توموری، جمع­آوری کنندۀ رادیکال­های آزاد، کاهندۀ چربی خون و ضد تشنجی دارد و فعالیت یادگیری و حافظه را بهبود می­بخشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصارۀ آبی زعفران بر روی وزن، طول و ناهنجاری های ماکروسکوپی و میکروسکوپی ساختار اسکلت...

[ 8 ] - تاثیر اسانس زیره بر عملکرد تخمدان موش صحرایی پس از تجویز آگونیست و آنتاگونیست دوپامین

مقدمه: با توجه به کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری‌ های اندوکرین، از جمله عملکرد تخمدان در ناباروری و از طرفی با توجه به خواص فیتواستروژنیک زیره، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر اسانس زیره بر تغییرات هورمون استروژن و پروژسترون و تعداد فولیکول های تخمدان در موش صحرایی، در حضور یا عدم حضور آگونیست و آنتاگونیست دوپامین بود. مواد و روش ‌ها: در این مطالعه تجربی مدل حیوانی، تعداد 35 سر موش صحرایی...

[ 9 ] - مطالعه تغییرات هیستو لوژیک و هیستو متریک جفت متعاقب تجویز عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii) در موش صحرایی

  مقدمه: بومادران گیاهی است که در سال ­‌های اخیر اثرات ضد اکسیدانی، ضد التهابی، ضد انقباض و تشنج و ضد میکروبی آن گزارش شده است هم چنین عصاره این گیاه را  می‌توان به عنوان یک ترکیب ضد باروری در جنس نر مطرح کرد که اثرات آن برگشت پذیر است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره این گیاه در جفت و باروری  می‌باشد.  مواد و روش ‌ها: در این مطالعه 40 سر موش صحرایی ماده آبستن نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گرو...

[ 10 ] - Evaluation of Anticonvulsive ٍEffect of Magnesium Oxide Nanoparticles in Comparison with Conventional MgO in Diabetic and Non-diabetic Male Mice

Introduction: Some studies show magnesium has anticonvulsive effect in some animal models. Despite of the availability of well-studied anticonvulsant drugs, this evaluation was not carried on new kind of magnesium supplement, magnesium oxide nanoparticles (nMgO). According to the interaction between magnesium and convulsion, this study was designed to evaluate the effect of nMgO on strychnine-i...

[ 11 ] - مطالعه تغییرات هیستومورفومتری و هیستوشیمی تخمدان موش صحرایی متعاقب مصرف اکسید آهن و نانواکسید آهن

زمینه مطالعه: آهن فراوان‌ترین فلز موجود در بدن است و ماده‌ای بالقوه خطرناک در محیط بدن محسوب می‌شود زیرا به راحتی می‌تواند رادیکال‌های مضر ی ایجاد کند. هدف: با توجه به عوارض آهن و نانو ذرات آهن و احتمال وجود آنها  در آلودگی‌های زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا ، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اکسید آهن معمولی و نانو ذرات اکسید آهن و همچنین مقایسه اثرات آنها بر برخی از شاخص‌های بافت تخمدان موش صح...

[ 12 ] - بررسی اثر سیلیمارین و ویتامین C بر سمّیت میوگلوبینوریک در کلیه موش صحرایی

رابدومیولیز آسیب عضلات اسکلتی است و موجب آزاد شدن محتویات سلول عضلانی ازجمله میوگلوبین می‌شود. میوگلوبینوری موجب نارسایی حاد کلیوی میوگلوبینوریک به‌دلیل واکنشهای اکسیداتیو می‌شود. در این مطالعه، اثر سیلیمارین و ویتامین C (به‌عنوان آنتی‌اکسیدانهای طبیعی) در کاهش سمّیت کلیوی ناشی از میوگلوبینوری به دنبال تزریق گلیسرول در موش صحرایی مقایسه شد. مطالعه در 7 گروه از رت‌ها به شرح زیر انجام شد؛ گروه 1: ...

[ 13 ] - اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ

نارسایی کلیوی از بیماری‌های رایج در سگ محسوب می‌شود. آمینوگلیکوزیدها ازجمله جنتامایسین بدلیل واکنش‌های اکسیداتیو و آسیب به سلول‌های توبول کلیه‌ها می‌توانند موجب سمیت کلیوی گردند. با توجه به رویکرد قابل‌توجه به داروهای آنتی‌اکسیدان در کاهش عارضه فوق، هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر سیلیمارین (عصاره دانه گیاه خارمریم) با ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک بافت کلیه ناشی از جنتامایسین در سگ بود. آزم...

[ 14 ] - جداسازی و شناسایی یک سویه تولیدکننده ریبوفلاوین از نکتارین

  مقدمه : بسیاری میکروارگانیسم­ها همچون قارچ­ها، باکتری­ها و مخمرها به طور ذاتی توانایی تولید ویتامین­ها از جمله ویتامین B2 یا ریبوفلاوین را دارند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف جداسازی و غربال‏گری مخمرهای تولیدکننده ریبوفلاوین از منابع مختلف خاک، برگ و میوه­ها انجام شد‏‏.   مواد و روش‏‏ها: نمونه­هایی از برگ، خاک درختان و نیز انواع میوه­ها به منظور بررسی حضور مخمرها و توانایی تولید ریبوفلاوین ...

[ 15 ] - Effects of Tribulus Terrestris extract and Vitamin C on changes induced by cyclophosphamide in the rat ovary

Introduction: Cyclophosphamide (CYP) is an alkylating agent, which is used in different diseases. It has several important side effects on ovaries. Tribulus terrestris extract (TTE) has different steroidal saponins and has been used for a long time as an aphrodisiac. The aim of this study was to evaluate the protective effects of TTE on the toxicity of CYP in the ovary of rats. Methods: For...

[ 16 ] - Comparison of the effect of iron oxide nanoparticles and bulk on the memory and associated alterations in dopamine and serotonin levels in the hippocampus of adult male rats

Introduction: With the increasing development of nanotechnology, nanomaterials are used instead of conventional compounds. One of these nanomaterials that have many applications in the biomedical field, is iron oxide (Fe2O3) nanoparticles and there is not much research on its effects on the physiological features. So in this research, effect of iron oxide nanoparticles on short and long-term...

[ 17 ] - Effect of sesame oil consumption on the passive avoidance memory of rat offspring during pregnancy

Introduction: Previous studies have shown that sesame oil affects memory and learning. In the present work, effect of a diet containing 10% sesame oil used during pregnancy was evaluated on short-term passive avoidance learning of offspring rats by Shuttle box. Methods: Female Wistar rats were divided into 2 groups (n = 9 each group). Control group consumed regular diet during pregnancy and...

[ 18 ] - اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

    سیکلوفسفامید دارویی رایج در شیمی درمانی است اما عوارض جانبی سمی داشته و از داروهای مختلف برای جلوگیری این اثرات جانبی استفاده می­شود.  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات محافظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید در بافت جفت موش صحرایی می­باشد.  15 سر موش صحرایی آبستن به طور تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند: 1) کنترل (سرم فیزیولوژی)، 2) سیکلوفسفامید (mg/kg15)، 3) سیکلوفسفامید (mg/kg15) و مسنا ...

[ 19 ] - تغییرات هیستومتریک و هیستولوژیک بافت دوازدهه موش صحرایی متعاقب تجویز خوراکی اتانول و اولئوروپئین

    از آنجایی که نقش اولئوروپئین به عنوان مهم‌ترین ترکیب فنلی برگ زیتون در حفاظت لایه‌ی مخاطی معده و سایر بافت‌های بدن به اثبات رسیده است، هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تغییرات هیستومتریک و هیستولوژیک بافت دوازدهه‌ی موش صحرایی متعاقب تجویز اتانول و اولئوروپئین بود.  شش گروه موش صحرایی نر به صورت گروه‌های شاهد (نرمال سالین)، اولئوروپئین (mg/kg 5)، اتانول (یک میلی‌لیتر)، اتانول به همراه اولئوروپئین با ...

[ 20 ] - بررسی اثر حفاظتی آنتی ونوم پلی والان و کوارستین بر تغییرات هموگرام و شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز در پی تزریق سم کژدم Mesobuthus eupeus در موش صحرایی

    عقرب گزیدگی یکی از خطرهای کلان بهداشت و سلامت انسان و حیوانات به ویژه در مناطق گرمسیری است.  کژدم مزوبوتوس یوپئوس یکی از شش کژدم مهم و خطرناک در منطقه‌ی خوزستان و ایران است.  در این پژوهش، اثرات سم این کژدم بر تابلوی خونی و شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز (OF) و همچنین مقایسه‌ی کارایی آنتی‌ونوم پلی‌والان و ماده‌ی آنتی‌اکسیدان کوارستین در حفاظت از گلبول‌های قرمز در موش صحرایی مورد بررس...

[ 21 ] - مطالعه هیستومتری تخمدان موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین متعاقب تجویز نانو اکسید روی و اکسید روی

    یک علت ناباروری در زنان دیابت است.  یکی از اندام‌هایی که دیابت روی ساختار و عملکرد آن اثر سوء می‌گذارد تخمدان است.  نانو اکسید روی یکی از مشتقات روی است که در مطالعات اخیر از آن به عنوان یک عامل آنتی‌دیابتی قوی نام برده شده است.  همچنین، روی عنصری مهم در باروری است.  بنابراین در مطالعه‌ی حاضر اثرات نانواکسید روی و اکسید روی بر ساختار تخمدان در موش‌های صحرایی دیابتی با اکسید روی مقایسه شده ا...

[ 22 ] - اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی

    فلورفنیکل یک آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف است که برای درمان بیماری‌های مختلف به کار می‌رود.  از آن جایی که مدرکی دال بر اثرات ناهنجاری‌زایی فلورفنیکل در دسترس نیست، هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثرات ناهنجاری‌زایی فلورفنیکل در سیستم اسکلتی جنین موش صحرایی بود.  این مطالعه روی 39 سر موش آبستن در 5 گروه انجام شد، گروه 1، گروه کنترل بوده و به ترتیب گروه‌های دوم تا پنجم فلورفنیکل را با دوز 100، 200، 40...

[ 23 ] - بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی

    هیداتیدوزیس از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک انسان و دام می‌باشد.  جراحی، درمان انتخابی و درمان دارویی برای بیماران غیرقابل جراحی توصیه می‌شود.  در این مطالعه، اثرات درمانی داروهای گیاهی اکیناسه، آقطی و نانواکسید روی در مقایسه با آلبندازول در آلودگی تجربی موش آزمایشگاهی بررسی گردید.  تعداد 36 سر موش ‌به 6 گروه تقسیم شدند.  تعداد 2000 عدد پروتواسکولکس زنده به صورت داخل صفاقی به موش‌های گروه آلود...

[ 24 ] - اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری

    غلظت یون روی (Zn2+) خارج سلولی فاکتور مهمی در تنظیم فعالیت اوپیوئیدهاست، اما مطالعه‌ی چندانی در خصوص اثر این یون در مقیاس نانو بر وابستگی به اوپیوئیدها صورت نگرفته است.  هدف از این تحقیق، مقایسه‌ی اثر نانوذرات اکسید روی و نوع توده‌ای آن بر بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفین بوده است.  در این مطالعه از 112 سر موش سوری نر بالغ با وزن 3±25 گرم در 16 گروه (7 سر در هر گروه) استفاد...

[ 25 ] - ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ

    نانوهیدروکسی آپاتیت یک ماده‌ی استئوکنداکتیو بوده که اخیراً به عنوان پیوند استخوانی در برخی تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است.  این ذرات به دلیل داشتن مزایایی نظیر خلوص بالاتر، داشتن ارتباط بیش‌تر با سلول‌های اطراف خود، بازجذب سریع‌تر و تعداد بیش‌تر مولکول‌ها در واحد سطح نسبت به هیدروکسی‌آپاتیت معمولی، سرعت ترمیم استخوان را افزایش می‌دهند، از طرف دیگر پلاسمای غنی از پلاکت نیز به عنوان منبع ...

[ 26 ] - مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ

    هدف از این مطالعه نشان دادن اثر سیلیمارین روی چسبندگی‌های صفاقی در سگ می‌باشد.  در این مطالعه ده قلاده سگ بالغ نر و ماده استفاده شدند که به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و سیلیمارین داخل صفاقی تقسیم شدند.  لاپاراتومی به طول 10 سانتی‌متر در خط میدلاین شکمی و انتروتومی در همه‌ی سگ‌ها انجام شد و پس از انجام انتروتومی، دیواره شکم بخیه گردید.  لاپاروتومی مجدد 30 روز بعد از عمل انجام گرفت و شکل‌گی...

[ 27 ] - نقش پیشگیری کننده نانو ذرات اکسید منیزیم در فراموشی ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی

    مصرف قبل و بعد از آموزش آگونیست‌های اوپیوئیدی مانند مورفین باعث تخریب حافظه می‌شود.  برخی مکمل‌های منیزیم اشکال مختلف حافظه از قبیل حافظه‌ی کوتاه مدت، بلند مدت و کارکردی را بهبود می‌بخشند، اما دشواری ورود منیزیم از سد خونی مغزی، استفاده از این یون را با محدودیت روبرو ساخته است.  نانوذرات معدنی مانند نانوذرات اکسید منیزیم به دلیل خاصیت فیزیکوشیمیایی منحصر به فرد به راحتی از سدهای بیولوژیک عب...

[ 28 ] - تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین

    با افزایش نیاز کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهی به استفاده از بیهوش کننده‌ها، آزمایش‌های بیش‌تری به منظور معرفی داروهای بیهوشی جدید ضروری است.  یکی از مواد بیهوش کننده‌ای که در دامپزشکی کاربرد فراوانی دارد، کتامین می‌باشد.  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر استفاده توأم نانو ذرات اکسید منیزیم و هم‌چنین شکل معمول آن به همراه کتامین در بیهوشی ماهیان کپور معمولی بوده است.  در این مطالعه تعداد 120 قطع...

[ 29 ] - تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست متعاقب تزریق استات سرب در موش صحرایی

زمینه و هدف: پوست به ­طور مداوم در مواجهه با آلودگی­های زیست­محیطی از قبیل  فلزات سنگین )سرب( می­باشد. گیاهان دارویی برای درمان ناراحتی­ها و دردها مورد توجه بشر بوده­اند. جوانه­ گندم یکی از گیاهان داروئی می­باشد که غنی از ویتامین­ها، مواد معدنی و ترکیب‌های آنتی­اکسیدانی قوی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست به دنبال تزریق استات سرب در موش صحرایی بو...

[ 30 ] - تاثیر وراپامیل بر غلظت آیورمکتین در سرم و مایع مغزی-نخاعی سگ

اهداف: با توجه به اهمیت آیورمکتین به عنوان داروی ضدانگل بالینی، شناخت تداخل این دارو با سایر داروها ضروری به‌نظر می‌رسد. در مطالعه حاضر، تداخل اثر وراپامیل به عنوان مهارکننده گلیکوپروتئین P بر غلظت سرمی و مایع مغزی- نخاعی آیورمکتین در سگ ارزیابی شد. روش‌ها: در این مطالعه تجربی با مدل حیوانی، در سال 1390 در دانشکده دامپزشکی اهواز، 10 قلاده سگ نژاد بومی به طور تصادفی به 2 گروه پنج‌تایی تقسیم شدند...

[ 31 ] - Comparison of the Efficacy and Safety of Polyethylene Glycol and Senna Solutions in Colon Preparation before Colonoscopy in Dogs

Objective- The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of senna as an alternative or adjunct to polyethylene glycol (PEG) solution in dogs using colonoscopy and radiography.Design - Experimental study.Animals - 20 adult mongrel healthy dogs.Procedures- Dogs were randomly allocated to receive 1 of 4 different bowel preparation regimens including PEG, senna or ...

[ 32 ] - مقایسه اثر عصاره میگو (Fenneropenaeus indicus) گلی بنکلامید و وانادیوم بر دیابت تجربی در موش صحرایی

مقدمه: مطالعه حـــاضر به منظور مقایسه اثر عصاره میگو، گلـــی بنکلامید و وانادیوم بر روی تغییرات قندخون رت های دیابتی انجام گرفت. مواد و روش ها: دیابت به وسیله استرپتوزوسین در شش گروه موش صحرایی(رت) نر(در هر گروه 7 سر) ایجاد شد. گروه اول به عنوان گروه شاهد در شرایط یکسان با سایر گروه ها نگهداری شد. گروه دوم گلـــی بنـــکلامید (mg/kg 10)، گروه سوم وانادیوم(mg/kg 10)، گروه چهارم عصاره میگو به صو...

[ 33 ] - اثر تجویز همزمان متوکلوپرامید، بروموکریپتین و اسانس زیره بر تخمدان موش صحرایی

سابقه و هدف: با توجه به کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری‌های اندوکرین، ازجمله کیست تخمدانی و از طرفی با توجه به خواص استروژنیک زیره، هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر اسانس زیره بر تغییرات هیستوپاتولوژیک تخمدان در موش صحرایی، در حضور یا عدم حضور آگونیست و آنتاگونیست دوپامینرژیک بود. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی مدل حیوانی، تعداد 35 سرموش صحرایی ماده به 7 گروه تقسیم شدند و به ترتیب نرمال سال...

[ 34 ] - مقایسه تاثیر آرسنیت سدیم و نانوآرسنیت سدیم روی ناهنجاری‌های ظاهری و اسکلتی جنین‌های موش صحرایی

سابقه و هدف: آرسنیک سبب ناهنجاریهای مادرزادی در انسان و حیوانات می­شود. نانوآرسنیت توان بیشتری در ایجاد آپوپتوز دارد، از آنجایی که تاکنون اثرات نانو آرسنیت بر ناهنجاری های جنینی ارزیابی نشده لذا این مطالعه به منظور مقایسه اثر آرسنیت سدیم و نانوآرسنیت سدیم بر روی ناهنجاری­های اسکلتی جنین موش صحرایی انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه تجربی در مدل حیوانی بر روی 23 سر موش صحرایی آبستن در 4 گروه...

[ 35 ] - تداخل اثر کافئین با استرپتومایسین بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه و کبد موش صحرایی

سابقه و هدف: با توجه به احتمال افزایش سمیت کلیوی استرپتومایسین بوسیله چای و قهوه که حاوی متیل گزانتین ها از جمله کافئین هستند، هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کلیه و کبد و برخی فاکتورهای سرمی موش صحرایی در مصرف همزمان استرپتومایسین و کافئین می باشد. مواد و روشها: این مطالعه تجربی در مدل حیوانی و بر روی 25سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با میانگین وزنی 200 گرم در 5 گروه انجام...

[ 36 ] - ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ

    به منظور ارزیابی اثرات ترکیب وراپامیل-کتامین بر ضربان قلب، تعداد تنفس، دمای بدن، فشارخون شریانی، گاز­های خونی و میزان اسیدیته خون سرخرگی، پنج قلاده سگ مخلوط به ظاهر سالم، (سه نر و دو ماده) با وزنی بین 20-15 کیلوگرم و سنی بین 5/1 تا 2 سال انتخاب شدند.  وراپامیل (3/0 میلی­گرم بر کیلوگرم وریدی) ده دقیقه قبل از تجویز کتامین (15 میلی­گرم بر کیلوگرم وریدی) تزریق گردید.  تمام نمونه‌­های خون شریانی...

[ 37 ] - بررسی اثر اسید لاکتیک بر شاخص‌های میکروبی و شیمیایی فیله‌ی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد

در این مطالعه مدت زمان نگهداری و خصوصیات میکروبی و شیمیایی فیله‌های ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. فیله‌ها با اسید لاکتیک 5/1 درصد تیمار و  به مدت ۱۸ روز در دمای ۴ درجه‌سانتی‌گراد نگهداری شدند. آزمون‌های شمارش باکتری‌های مزوفیل و سایکروفیل، نیتروژن فرار تام (Total Volatile Nitrogen)، pH ، تیوباربیتوریک اسید (Thiobarbituric Acid) و رطوبت قابل بیان  (Expressible Moisture)در روزهای صفر، ۳،...

[ 38 ] - اثرات درمانی ترکیب والپروات سدیم با ویتامین C و E بر تشنج القا شده توسط استریکنین در موش صحرایی بالغ

زمینه و هدف: ویتامین ها با کاهش رادیکال های آزاد نقش موثری در بهبود بیماری های عصبی دارند، لذا در این تحقیق اثر ترکیبی والپروات سدیم با ویتامین C و E بر تشنج در موش صحرایی بررسی شد.مواد و روش: 49 سر موش صحرایی به 7 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (سالین: 1 میلی لیتر بر کیلوگرم)، گروه والپروات سدیم (100 یا 200 میلی گرم بر کیلوگرم)، گروه ویتامین C (250 میلی گرم بر کیلوگرم)، گروه ویتامین E 100( میلی گ...

[ 39 ] - Investigation the Effect of Valproate on Locomotor Activity, Balance, Lipid Profile, and Serum Biochemical Parameters before Sexual Maturity in Rat

Introduction: Valproate as an effective antiepileptic drug is used for the treatment of partial and generalized seizure in adults and children. This medication causes biochemical changes in liver functions and behavioral changes in childhood. Therefore, this study evaluated the effects of valproate on locomotor activity, balance, hepatic enzymes, and serum lipid profiles in immature female rats...

[ 40 ] - Effect of Polyethylene Glycol and Senna Bowel Preparation in Dogs on Some Hematological and Serum Biochemical Parameters

Background: Colonoscopy is the preferred procedure for diagnosis of large-bowel diseases in dogs. Polyethylene glycol (PEG) is the most commonly used laxative for colonic cleansing. Senna has been used in traditional medicine as a laxative and an aid to treat constipation. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the safety of senna as an alternative or adjunct to polyethylene glycol s...

[ 41 ] - The Therapeutic Effects of Quercetin in a Canine Model of Low-dose Lipopolysaccharide-Induced Sepsis Compared with Hydrocortisone

BACKGROUND: Canine low-dose sepsis model provides a reliable setting to study innovative drugs. Li- popolysaccharides (LPS), a major constituent of bacterial outer membrane, have been demonstrated to play a critical role in the initiation of pathogenesis. Lipopolysaccharide-induced sepsis has been extensively studied in laboratory animals; but its importance has mainly remained...

[ 42 ] - مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت

    عقرب مزوبوتوس اوپئوس یک گونه عقرب بومی در جنوب غربی ایران بوده که مسئولیت اکثر موارد ناشی از عقرب­گزیدگی در استان خوزستان را بر عهده دارد.  به منظور انجام این تحقیق، تعداد 75 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه مساوی تقسیم شدند.  گروه 1 (کنترل)؛ گروه 2: سم عقرب را به میزان mg/kg/ip 1 دریافت نمود.  گروه 3: علاوه بر سم، 5/0 میلی­لیتر آنتی­ونوم را از طریق داخل عضلانی، 30 دقیقه...

[ 43 ] - Comparative evaluation of the therapeutic effects of silymarin and hydrocortisone on clinical and hematological alterations, and organ injury (liver and heart) in low-dose canine lipopolysaccharide-induced sepsis model

The present study aimed to examine the effectiveness of silymarin compared to hydrocortisone on clinical and hematological alterations and organ injury (liver and heart) in a low-dose canine lipopolysaccharide (LPS)-induced sepsis model. Fifteen clinically healthy dogs were randomly categorized into three equal groups: Two dogs in group A, LPS (0.10 μg kg-1, IV) was injected (control...

نویسندگان همکار

نیک روان, لیلا 20  

Mohammad Razi Jalali 5  

مهناز کسمتی 4  

Mahdi Pourmahdi 4  

Reza Avizeh 3  

مروتی, حسن 3  

سایه صمیمی 3  

Alireza Ghadiri 3  

سعید خانزادی 2  

سید محمد علی نوری 2  

علی فضل آرا 2  

محمد عزیززاده 2  

فریدون صابری افشار 2  

علی شهریاری 2  

Moazi, Ahmad Ali 2  

سید رضا فاطمی طباطبایی 2  

مهدی پور مهدی بروجنی 2  

بابک محمدیان 2  

طیبه محمدی 2  

Majid Zakerian 2  

Zalkhani, Raha 2  

Alale Soltanian 2  

Bahman Mosallanejad 2  

Masoud Ghorbanpoor 2  

Ali Baniadam 1  

Mehdi Pourmehdi 1  

Mirhamed Shekarian 1  

Mohammad Amin Behmanesh 1  

Naeem Efani Majd 1  

آخوند, محمدرضا 1  

اسکندری, آزاده 1  

قادری پاکدل, فیروز 1  

بینا, لادن 1  

فاطمی طباطبایی, سید رضا 1  

سلطانی, سلمان 1  

لوئی منفرد, علی 1  

Leila Jahangiri 1  

ایرج کاظمی نژاد 1  

بابک محمدیان 1  

سیده مهسا پورموسوی 1  

رویا دانش آذری 1  

محمد رعایایی 1  

Annahita Rezaie 1  

Meysam Roozbeh 1  

Saad Goorani nejad 1  

Lotfollah Khajeh Pour 1  

Marzieh Khorshidi 1  

Ahmad Ali Moazedi 1  

Ahmad Ali Papahn 1  

زهرا رضایی 1  

محمود خاکساری مهابادی 1  

حسن مروتی 1  

شیخ عباس پیرزاده 1  

امیرعباس شکرائیان 1  

سیده میثاق جلالی 1  

رباب شیرعلی 1  

محمود خاکساری مهابادی 1  

مینا بارانی زاده 1  

علیرضا البرزی 1  

لیلا درخشان 1  

محمد حسین راضی جلالی 1  

مسعود قربانپور 1  

مریم خیری 1  

ایرج کاظمی نژاد 1  

صالح اسماعیل زاده 1  

عبدالرحمن راسخ 1  

علی رونق 1  

محمدعلی جلالی فر 1  

هادی نداف 1  

علی بنی آدم 1  

لطف الله خواجه پور 1  

مریم عبداله زاده دشتی 1  

امین اسماعیلی راد 1  

بختیار حیدری 1  

رحیم پیغان 1  

سراج بیتا 1  

ادیب مرادی, مسعود 1  

مرادی, حمید رضا 1  

روح الله کرم پور 1  

علی بنی آدم 1  

احمدعلی معاضدی 1  

Ghotbeddin, Zohreh 1  

حسن رهیج طرفی 1  

صالح اسماعیل زاده 1  

محمد راضی جلالی 1