کورش شیرانی

استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

[ 1 ] - پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش به روش‌های آنتروپی و وزن شاهد (مطالعه موردی: منطقه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری)

در این مطالعه دو مدل دو متغیره شامل وزن شاهد (WOE) و شاخص آنتروپی (IOE)، برای شناسایی مناطق دارای خطر زمین‌لغزش منطقه دوآب صمصامی مورد استفاده قرار گرفته است. برای این منظور ده لایه عامل شامل شیب، سوی شیب، میزان بارش، شتاب ثقل افقی زمین‌لرزه، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، فاصله از نقاط شهری و روستایی، سنگ‌شناسی و کاربری زمین‎ها انتخاب شد. ‌نقشه پراکنش لغزش‌ها با استفاده از لغزش‌...

[ 2 ] - گزینش مناطق مستعد تغذیه‌ی مصنوعی آبخوان‌ها با کاربرد نرم‌افزار RockWorks

با توجه به محدود بودن منابع آب زیرزمینی و افزایش روزافزون نیاز به آب، اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه، امری اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، با توجه به قابلیت‌های زیاد و هزینه نسبتاً کم، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای رسیدن به این هدف می‌باشد. لازمه انجام صحیح تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، مکان‌یابی مناسب و دقیقی است که تمامی فراسنج‌های مؤثر در امر تغذیه، در سنجش آن در نظ...

[ 3 ] - مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش، مطالعه موردی: حوضه ونک، استان اصفهان

زمین‌­لغزش­‌ها از مهمترین خطرات طبیعی هستند که نه تنها زندگی انسان را به خطر می­‌اندازند، بلکه باعث ایجاد بار اقتصادی برای جامعه می­‌شوند. با توجه به اهمیت تشخیص مناسب­‌ترین روش برآورد صحیح خطر زمین‌­لغزش، در این پژوهش میزان کارایی دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره مقایسه شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از عکس­‌های هوایی، تصاویر ماهواره­‌ای، نقشه­‌های زمین‌شناسی و بررسی‌های میدانی نقش...

[ 4 ] - اولویت‌بندی عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از ‏تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، مطالعه موردی: حوضه ونک سمیرم، استان ‏اصفهان

زمین­‌لغزش‌­ها از مهمترین رخدادهای طبیعی هستند و اتخاذ استراتژی کاهش خسارات و حفظ منابع طبیعی و انسانی در این رابطه ضروری می‌­باشد. اهداف این پژوهش، تشخیص عوامل موثر در زمین‌لغزش، پهنه‌­بندی و ارزیابی رخداد این پدیده با استفاده از تئوری دمپستر شفر و تکنیک GIS می‌­باشد. در این پژوهش، بر اساس تلفیق نقشه لغزش با نقشه‌های عوامل موثر مانند مقدار شیب، فاصله از جاده، تراکم آبراهه، ارتفاع، بارش، کاربری...

[ 5 ] - منشأیابی رخساره‌های بادی با استفاده از روش‌های ژئومورفولوژیک و رسوب‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه آب باریک بم کرمان)

The Ab-Barik watershed in Bam is a part of Lut desert basin. It is like all other desert areas which has erosion problems caused by wind erosion, sand and soil storms. The result of these sand storms appears as continuous and isolated sand hills. In this paper it was attempted to identify direction and source of harvest points by using sedimentological methods. This was accomplished by step by ...

[ 6 ] - رویکرد تلفیقی AHP-TOPSIS گروهی در مکان‌یابی عرصه‌های مستعد برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب ‌زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام)

Recent urban development and population growth in Shahrood tend to adopt a strategy for ground water management. This project, which is a descriptive- analytic type study based on field observation and laboratory analysis, aims to delineate proper sites for groundwater artificial recharge using integrated AHP-TOPSIS.  First, the study area was delineated using remote sensing techniques. Th...

[ 7 ] - مدل سازی و ارزیابی پتانسیل حساسیت اراضی نسبت به لغزش با استفاده از مدل های احتمالاتی آنتروپی شانون و وزن شاهد تئوری بیزین‌ (مطالعه موردی: حوضه سرخون کارون)

Landslide susceptibility mapping is essential for land use planning and decision-making especially in the mountainous areas. The main objective of present research is to produce landslide hazard zonation at Sarkhoun basin in Karoon basin using two statistical models such as an index of Shannon’s entropy and weight of evidence and to assess the obtained results. At the first stage, landsli...

[ 8 ] - بررسی و پایش زمین‌لغزش فعال با استفاده از روش تداخل‌سنجی تفاضلی راداری (مطالعه موردی: زمین‌لغزش نقل، سمیرم)

شناسایی و تأثیر زمین‌لغزش‌های فعال به‌عنوان یکی از جلوه‌های فرسایش در تهدید مناطق مسکونی، مزارع و تخریب جاده‌های ارتباطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بدین منظور فن تداخل‌سنجی تفاضلی راداری (DInSAR) با برخوردار بودن از پوشش زمینی وسیع و نیز قدرت تفکیک زمانی و مکانی زیاد، به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین و کم هزینه‌ترین فنون سنجش از دور، برای شناسایی و نمایش جابجایی‌های به‌وجود آمده در سطح زمین ا...

[ 9 ] - صحت‌سنجی روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و رگرسیون چندمتغیره (MR) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش به کمک تکنیک GIS (مطالعه‌ موردی: حوضه رودخانه ماربر)

مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی به وقوع خسارت‌های زیاد ناشی از زمین‌لغزش‌ها دامن زده است. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارت‌های ناشی از وقوع زمین‌لغزش‌ها، دوری جستن از این مناطق است. بدین منظور لازم است تا نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش نسبتاً دقیقی از بین روش‌های موجود برای این مناطق تهیه گردد. هدف این تحقیق آن است تا در مرحله نخست به کمک رابطه رگرسیونی چندمتغیره (MR)، اولویت نسبی (ارجحیت) ع...

[ 10 ] - ارزیابی و مقایسه دقت و صحت AHP کارشناسی و AHP تلفیقی در پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه رودخانه ماربر),.

برای کاهش زیان‌های ناشی از رخداد زمین‌لغزش و شاید پیشگیریی از وقوع آن اولین گام تهیه نقشه‌‌ای نسبتاً دقیق از مناطق مستعد زمین‌لغزش است. پارامترهای بسیاری بر دقت مدل‌های پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش موثراند که اولویت‌بندی اولیه عوامل موثر از جمله این پارامترها می‌باشد. هرچه اولویت‌بندی اولیه عوامل موثر بر رخداد زمین‌لغزش‌ها دقیق‌تر باشد، مدل نهایی انطباق بیشتری با پتانسیل لغزه خیزی منطقه خواهند ...

[ 11 ] - پهنه بندی و برآورد کیفی فرسایش خاک در حوضه‌ی آبریز مارون با استفاده ازمدل F.A.O

تهیۀ نقشۀ فرسایش خاک در حوضه‌ها آبخیز مبنای اولویت‌بندی برنامه‌ی حفاظت خاک است. هدف ازاین پژوهش بکارگیری مدل فرسایشی F.A.Oو ارزیابی متغیرهای آن بااستفاده از قابلیت GIS و تهیۀ نقشۀ فرسایش خاک حوضه آبخیز مارون می‌باشد. بدین‌منظور پس‌از رقومی‌کردن نقشه‌های حوضه به ‌مقیاس1:50000 و تلفیق آنها با‌همدیگر در محیط نرم‌افزار Arc GIS10.3 ، نقشه واحدهای کاری یا همگن تهیه گردید. سپس باتوجه به جداول امتیازده...

[ 12 ] - ارزیابی کارایی عوامل ژئومورفومتریک در افزایش درستی نقشه‌های پهنه‌بندی حساسیت ‏زمین‌لغزش (مطالعۀ موردی: حوضۀ دزعلیا، استان اصفهان)‏

یکی از اهداف ژئومورفولوژیست‌ها در کار با الگوها برای تحلیل لندفرم، رسیدن به روابط بهتر برای درک واقعیت‌های فیزیکی محیط است. در پژوهش حاضر به ارزیابی کارایی شاخص‌های ژئومورفومتریک در افزایش دقت نقشه‌های پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش پرداخته شد؛ به این ترتیب که ابتدا با استفاده از ۹ شاخص اولیۀ مؤثر در رخداد زمین‌لغزش شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، سنگ‌شناسی، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فا...

[ 13 ] - کارایی تئوری بی نظمی  سامانه های طبیعی در پهنه بندی حساسیت زمین  لغزش مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فهلیان

پدیده هایی همچون زمین لغزش ها در حوضه های آبخیز به عنوان سامانه های طبیعی، از جمله مخاطرات طبیعی هستند که به عنوان عامل بی نظمی در ایجاد شرایط نامتعادل و برهم زدن رفتار انرژی و ایجاد فرسایش و رسوب نقش اساسی دارند. مجموعه عوامل مؤثر در ناپایداری دامنه ها به عنوان پاسخ ها و واکنش های سامانه به بازخوردهای مثبت است. هدف این پژوهش استفاده از روابط ریاضی تئوری بی نظمی سامانه های طبیعی در قالب به کارگ...

[ 14 ] - تهیه نقشه سازند‌های پوشش گیاهی براساس مطالعات بوم شناسی- گیاه شناسی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

Vegetation map is an association of plant species or communities that exist in a realm, and its preparation can give a clear picture of plant types or communities on the ground. For this purpose, three new maps were produced for Isfahan province: plant communities’ map, vegetation map revised based on Henry Pabo’ classification and botanic fomation map. These maps were prepared by field data co...

[ 15 ] - به‌کارگیری شاخص‏ های مورفومتری در بهینه‏ سازی نقشه‏ های پهنه ‏بندی حساسیت‏ زمین‏ لغزش با استفاده از مدل‏ های احتمالاتی

شکل زمین نقش اساسی در فرایند رخداد زمین‏لغزش ایفا می‏کند. هدف اصلی از این پژوهش، ارزیابی و مقایسۀ دو مدل احتمالاتی دمپسترشفر و وزن شاهد با تأکید بر شاخص‏های‏ مورفومتری در پهنه‏بندی حساسیت نسبت‏ به زمین‏لغزش در حوضة آبخیز رودخانۀ فهلیان است. بدین منظور، هجده عامل مؤثر در وقوع زمین‏لغزش شناسایی و ارزیابی شد. سپس، نقشه‏های این عوامل در محیط GIS تهیه و با لایة پراکنش زمین‏لغزش‏های منطقه همپو‏شانی و...

[ 16 ] - بررسی عوامل مؤثر بر حرکات توده‌ای برپایه تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: ارتفاعات دنای زاگرس)

حرکات توده‌ای با توجه به ماهیت و تنوع‌شان و مخاطراتی که برای جان و مال انسان‌ها دارند، همواره مورد توجه و مطالعه دانشمندان رشته‌های مختلف علوم‌زمین، همچون زمین‌شناسی مهندسی، زمین‌ریخت‌‎شناسی، آبخیزداری و... بوده‌اند. با توجه به این که رخداد این پدیده، سازوکار پیچیده‌ای دارد و عوامل و متغیرهای پیچیده‌ای می‌توانند در ایجاد آن مؤثر باشند، مطالعات گسترده‌ای در زمینه شناخت عوامل مؤثر، دسته‌بندی، پهن...

[ 17 ] - بررسی کاربردهای شورابه‌های دشت سگزی در کنترل فرسایش بادی

دشت­ سگزی از مناطق بیابانی کشور است که به­‌دلیل هموار بودن و وجود خاک­‌های حساس به فرسایش­، استعداد فراوانی برای فرسایش بادی دارد. هدف این پژوهش، بررسی امکان استفاده از شورابه‌­های دشت سگزی و تأثیر آن بر خصوصیات مقاومتی خاک، تشکیل سله‌­های سطحی و پایداری آن در برابر فرسایش بادی می‌­باشد. برای انجام این پژوهش، پنج نمونه خاک با بافت­‌های متفاوت از سطح خاک جمع‌­آوری و همراه با شورابه برداشت شده از...

[ 18 ] - Evaluating the Performance of the Artificial Bee Colony Algorithm in Flood Frequency Analysis

Selection of the appropriate distribution function and estimation of its parameters are two fundamental steps in the accurate estimation of flood magnitude. This study relied on the concept of optimization by meta heuristic algorithms to improve the results obtained from the conventional methods of parameter estimation, such as maximum likelihood (ML), moments (MOM) and probability weighted mom...