احمد معینی

دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - ارزیابی تأثیر هورمون‌های بنزیل آمینو پورین، کینتین و غلظت نیترات آمونیوم روی کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)

بادمجان (Solanum melongena L.)، یکی از مهم‌ترین گیاهان صیفی در خانوادۀ سولاناسه است. در این پژوهش نرزایی (آندروژنز) از راه کشت بساک در دو رقم دورگ (هیبرید) بادمجان شامل شانتال و والنتینا بررسی شده است. برای این منظور، ارزیابی تأثیر هورمون بنزیل آمینو- پورین (1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 میلی‌گرم بر لیتر) و کینتین (4، 5/4، 5، 5/5، 6، 5/6 و 7 میلی‌گرم بر لیتر) و همچنین نیترات آمونیوم (0، 1238، 5/1547، 18...

[ 2 ] - بررسی اثر حفاظت فراسرد به‌روش شیشه‏ای کردن بر شاخص‏های رشد و نمو جنین‏های زیگوتی برنج

با توجه به اهمیت ژرم‏پلاسم ارقام برنج ایرانی و کاربرد آن در برنامه‏های اصلاحی و تبادل مواد ژنتیکی، اجرای تحقیقاتی در خصوص حفاظت این منابع ژنتیکی ارزشمند، ضروری است. در این زمینه، روش نوین حفاظت فراسرد که نگهداری نمونه‏های زیستی در ازت مایع با دمای 196- درجة سانتی‌گراد است، کاربرد دارد. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، حفاظت فراسرد جنین‏های زیگوتی هفت رقم برنج بومی و اصلاح‏شده به‌روش شیشه‏ای‏کردن بررسی ش...

[ 3 ] - بررسی کارایی برخی از روش‌های سالم‌سازی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) و اثر آنها بر عملکرد غده‌چه در گیاهان عاری از ویروس

ویروس‌های وای و پیچیدگی برگ سیب‌زمینی از جمله ویروس‌های مخربی هستند که سبب کاهش 90-10 درصدی عملکرد و کیفیت غده‌های سیب‌زمینی می‌شوند. در پژوهش حاضر، کارایی روش‌های کشت مریستم، گرما‌درمانی همراه با کشت مریستم و برق‌درمانی همراه با کشت مریستم در گیاهچه‌های دو رقم اگریا و مارفونا آلوده به ویروس وای یا ویروس پیچیدگی برگ سیب‌زمینی بررسی شد. این بررسی برای هر ‌یک از روش‌های حذف ویروس به‌صورت آزمایش ف...

[ 4 ] - Effect of plant-derived smoke extract on in vitro plantlet regeneration from rapeseed (Brassica napus L. cv. Topas) microspore-derived embryos

The effect of aqueous smoke extract, derived from Tanacetum parthenium, onin vitro plantlet regeneration from rapeseed (Brassica napus L. cv. Topas)microspore-derived embryos (MDEs) was evaluated in this study. Inoculation ofrapeseed MDEs with the smoke-extract dilutions (1:250, 1:500, 1:1000 and 1:2000)for various times (5, 10 and 15 min) significantly enhanced the percentage ofregenerated pla...

[ 5 ] - Effects of gibberellin, abscisic acid and embryo desiccation on normal plantlet regeneration, secondary embryogenesis and callogenesis in microspore culture of Brassica napus L. cv. PF704

Most of the microspore-derived embryos can not regenerate normally in rapeseed. The effects of gibberellins (GA3), abscisic acid (ABA), and embryo desiccation on normal plantlet regeneration were studied. The donor plants were grown in a growth chamber at day/night temperatures of 15/10˚C with a 16/8h photoperiod, respectively. Microspores were isolated from whole buds of 2.5-3.5mm in length, c...

[ 6 ] - Effects of zeatin riboside, mannitol and heat stress on eggplantn (Solanum melongena L.) anther culture

In this research, the effects of zeatin riboside (0.6, 0.8, 1, 1.2 and 1.4 mg l-1), duration of heat stress of 35 °C (6, 8, 10 and 12 days) and mannitol (0, 10, 20, 30 and 40 mg l-1) on anther culture of four eggplant cultivars were investigated in independent experiments. These experiments were performed according to a factorial arrangement in a randomized complete blocks design layout. The re...

[ 7 ] - New findings in strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) anther culture

In this research, some independent experiments were carried out for investigating the effects of microspore developmental stage, bud pretreatments (cold, heat and Ca), and embryo induction medium on anther culture of some strawberry cultivars. The results showed that the percentages of responsive and embryogenic anthers in cultivar Paros in liquid medium were influenced not only by different de...

[ 8 ] - Influence of different strains of Agrobacterium rhizogenes, culture medium, age and type of explant on hairy root induction in Echinacea angustifolia

Hairy roots culture is a potential system for secondary metabolite production in medicinal plants. In this research, hairy root induction in Echinacea angustifolia was established using Agrobacterium rhizogenes. The effects of dif-ferent A. rhizogenes strains (AR15834, A4, K599 and MSU440) in two solid growth regula-tor-free culture media, half strength MS salts with B5 vitamins and WPM, were e...

[ 9 ] - In Vitro Propagation of Damask Rose Using the Temporary Immersion System

For centuries, Damask rose has been one of the most popular species of the rose family. Damask rose can be propagated using vegetative methods such as micropropagation. In this research, the use of temporary immersion system was reported for the first time for Damask rose micropropagation. For this reason, a traditional temporary immersion system was designed to facilitate its micropropagation....

[ 10 ] - بررسی تأثیرات BAP، Kin و GA3 بر نوساقه‏ زایی و تأثیرات IAA و زغال فعال بر ریشه ‏زایی گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflurom) در شرایط درون‌شیشه‏ ای

گیاه لیسیانتوس، یکی از 10 گل شاخه‌بریدۀ برتر دنیا محسوب می‏شود. با توجه به محدودیت‏های روش‏های ازدیاد سنتی، کشت درون‏شیشه‏ای برای تکثیر و تولید انبوه این گیاه مطلوب است. در این پژوهش‌ به‌منظور بهینه‏سازی ازدیاد درون‌شیشه‏ای این گیاه، آثار تنظیم‏کننده‏های رشد بر نوساقه‏زایی و ریشه‏زایی نوساقه‏های تولید‌شده از کشت ریز‏نمونه‏های گرهی بررسی شدند. در بررسی نوساقه‏زایی، تأثیر غلظت‏های مختلف هورمون‏ها...

[ 11 ] - طراحی، ساخت و استفاده از سیستم غرقاب موقت برای ریزازدیادی .Rosa damascena Mill

بیورآکتورهای گیاهی می‌توانند هزینه‌های ریزازدیادی را کاهش داده و روش تکثیر را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر کنند. در این پژوهش برای ریزازدیادی گیاه گل محمدی، بیوراکتوری از نوع سیستم غرقاب موقتی، طراحی و ساخته شد و به منظور بهینه‌سازی این سیستم، آزمایش‌هایی جهت بررسی انواع شیلنگ مورد استفاده در سیستم، اندازه ظروف و بسترهای مختلف داخل ظروف انجام شدند. همچنین، سیستم غرقاب موقتی با محیط‌های کشت جامد و ...

[ 12 ] - تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی (Crocus sativus L.) با استفاده از نرم‌افزارهای SOAPdenovo و Trinity

زعفران (Crocus sativus L.)، ارزشمندترین و محبوب‌ترین ادویه جهانی، گونه‌ای تریپلوئید از خانواده Iridaceae می‌باشد. این گونه با کلاله‎های قرمز، بلند و معطر، از سایر گونه‎های این خانواده متمایز است. با پیشرفت‌های سریع بوجود آمده در نسل دوم توالی‌یابی، توالی‌یابی RNA (RNAseq.) ابزار قدرتمندتر و ارزان‌تری در مطالعات ترانسکریپتوم شده است. گردآوری مجدد توالی‌های ترانسکریپتوم، راه حل مناسبی برای مطالعه...

[ 13 ] - Influence of KNO3, CaCl2 and MgSO4 Concentrations on Growth and Cichoric Acid Accumulation in Hairy Root Culture of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L.)

Background: Purple coneflower (Echinacea purpurea L.) is one of the most important medicinal plants. Hairy root culture of Echinace, represent a valuable alternative to field cultivation for the production of bioactive secondary metabolites. Objective: The present study investigates the effects of KNO3, CaCl2 and MgSO4 concentrations on growth and the biosynthesis of cichoric acid in Echinacea...

[ 14 ] - بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ‌گی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ‌ گل‌محمدی

به‌منظور ارزیابی واکنش دو اکوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill) به اتیلن خارجی، تحقیقی در قالب فاکتوریل بر پایة طرحی کاملاً تصادفی در آزمایشگاه پس ‌از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 93-1392 انجام گرفت. برای این منظور چهار وضعیت گل یعنی غنچة منفرد و روی شاخه، گل باز منفرد و روی شاخه به‌مدت 24 ساعت تحت تیمار با اتیلن خارجی به غلظت‌های 1، 2، 3 و 4 میکرولیتر قرارگرفت و فعالیت‌های...

[ 15 ] - مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی

به‌منظور بررسی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ کاشان و آذران گل‌محمدی (Rosa damascena Mill..) آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های زراعی 92-1391 انجام گرفت. در این آزمایش پس از آزمون دانه گرده دوبار گرده‌افشانی مصنوعی با فاصله 24 ساعت انجام شد. بدین شکل که گرده‌ی هر اکوتیپ برای گرده‌افشانی خود و اکوتیپ دیگر و گونه گ...

[ 16 ] - اثر رقم، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی آن بر کشت بساک توت‌فرنگی (.Fragaria × ananassa Duch)

Production of haploid plants is an efficiant method in plant breeding programs, genetics and cytogenetics studies. Effects of cultivar, medium and plant growth regulators were investigated on anther culture of strawberry. This study was carried out using two commercial cultivars of satrawberry (Selva and Paros), three medium (MS, H1 and N6) and different concentrations of IAA and BAP as factori...

[ 17 ] - اثر پیش‌تیمارهای دمائی و شیمیائی بر روی کالوس‌زایی در کشت بساک گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) و رز هفت رنگ (Rosa hybrida)

Haploidy method through androgensis is highly important in breeding of many plants. However, this method has not been successful in rose breeding, so far. In this research the responses of two rose species (Rosa damascena Mill. and Rosa hybrida) to anther culture were investigated by using some thermal and chemical pre-treatments. Results showed that the anthers cultured in early to mid-uninucl...

[ 18 ] - واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) یکی از شایع‌ترین ویروس‌های مزارع کلزا در ایران محسوب می‌شود. بهترین روش برای کنترل خسارت این ویروس استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. در پژوهش حاضر واکنش 11 رقم تجاری و دو لاین کلزا به جدایه هلندی TuMV در شرایط گلخانه بررسی شد. بوته‌ها در مرحله 3-5 برگی و به روش انتقال مکانیکی با عصاره گیاه توتون آلوده به TuMV مایه‌زنی و واکنش آن‌ها بر اساس ش...

[ 19 ] - طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن 2b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار

ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) بیش از هزار وسیصد گونه گیاهی را آلوده و سبب افت کمی و کیفی محصولات می‌شود. در این تحقیق کاربرد خاموشی پس از نسخه برداری با استفاده از سازه سنجاق سری برای بدست آوردن گیاهان مقاوم به CMV بررسی شد. به این منظور ترادف 145 جفت بازی حفاظت‌شده ویروسی از ژن بازدارنده سیستم خاموشی گیاه میزبان انتخاب شد. این ترادف بصورت سنس و آنتی سنس که توسط اینتر...

[ 20 ] - باززایی درون شیشه‌ای گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss)

کتان سفید Linum album یکی از گیاهان دارویی بومی ایران حاوی ماده موثرة پودوفیلوتوکسین (PTOX) می‌باشد. این ماده ارزشمند دارویی به عنوان پیش ماده، برای سنتز داروهای ضدتوموری مهم مانندEtoposide ، Teniposide وEtopophos استفاده می‌شود. کشت بافت گیاهی روشی مناسب برای افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی می‌باشد. در این تحقیق، القا کالوس به منظور باززایی در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار...

[ 21 ] - بررسی تأثیر نوع ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی غیرمستقیم ساقه‌چه و ریشه‌زایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia DC.)

    سرخارگل، یکی از گیاهان دارویی و با ارزش و از منابع مهم اسید شیکوریک است. در این پژوهش کالوس‌زایی، باززایی غیرمستقیم و ریشه‌زایی ساقه‌چه در گونه Echinacea angustifolia DC. بررسی گردید. در دو آزمایش جداگانه، اثرات نوع ریزنمونه (برگ، دمبرگ و ریشه) و غلظت ماده تنظیم‌کننده رشد NAA (0.5، 1 و 1.5 میلی‌گرم در لیتر) بر میزان کالوس‌زایی و نیز اثرات نوع ریزنمونه (برگ، دمبرگ و ریشه) و غلظت ماده تنظیم‌ک...

[ 22 ] - بررسی اثرات مقدار اینوکلوم و سرعت هوادهی بر تولید بیوماس و اسید شیکوریک در کشت ریشه‌های مویین گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در بیوراکتور ستون حباب‌دار

در این پژوهش، ریشه‌های مویین گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در بیوراکتور ستون حباب‌دار 1000 میلی‌لیتری حاوی 500 میلی‌لیتر محیط کشت WPM مایع کشت و تأثیر مقادیر اینوکلوم (3، 6 و gl-19) و سرعت‌های هوادهی (1/0، 2/0 و vvm4/0) روی میزان تولید بیوماس و اسید شیکوریک بررسی شدند. صفات وزن تر، وزن خشک و مقدار اسید شیکوریک ریشه‌های مویین بعد از 30 روز اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار...

[ 23 ] - القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین

کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) گیاهی چندساله و دیپلوئید (26=x2=n2) و یکی از گونه‌های بومی ایران و از خانواده کتان (Linaceace) است که دارای ماده مؤثره پودوفیلوتوکسین می‌باشد. این ماده یک محصول طبیعی مهم دارویی است که به گروه شیمیایی لیگنان‌ها تعلق دارد. به‌عنوان یک پیش‌ماده برای سنتز داروهای ضدسرطانی استفاده می‌شود. تولید صنعتی این ترکیب به‌دلیل ساختار شیمیایی پیچیده، از لحاظ اقتصادی ...

[ 24 ] - بررسی کشت بساک در گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) و رز مینیاتوری

امروزه تولید گیاهان هاپلوئید با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی، به‌عنوان روشی سریع و کارآمد برای تولید لاین‌های خالص مورد توجه است. در این میان، آندروژنز به‌دلیل بالا بودن تعداد زیاد میکروسپورها در یک بساک، مؤثرترین روش به حساب می‌آید. در تحقیق حاضر اثر ترکیب محیط کشت بر کشت بساک در دو اکوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) (کاشان و آذران) و یک اکوتیپ رز مینیاتوری (ساناز) مورد مطالعه قرار گرفت. ...

[ 25 ] - بررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

سابقه و هدف: سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) مهمترین گیاه مغذی و چهارمین محصول عمدة دنیا به شمار می‌رود. عوامل متعددی تکثیر این گیاه از طریق کشت بافت را تحت تاثیر قرار می‌دهند که از جمله می‌توان به ظرف محیط کشت، نوع و غلظت منبع هیدرات کربن و عامل ژلی اشاره کرد. در پژوهش حاضر اثرات این عوامل برریزازدیادی گیاه سیب‌‌زمینی، با استفاده از سه رقم اگریا، ساوالان و مارفونا با استفاد از محیط کشت پایه M...

[ 26 ] - طراحی، ساخت و استفاده از سیستم غرقاب موقت برای ریزازدیادی .Rosa damascena Mill

بیورآکتورهای گیاهی می‌توانند هزینه‌های ریزازدیادی را کاهش داده و روش تکثیر را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر کنند. در این پژوهش برای ریزازدیادی گیاه گل محمدی، بیوراکتوری از نوع سیستم غرقاب موقتی، طراحی و ساخته شد و به منظور بهینه‌سازی این سیستم، آزمایش‌هایی جهت بررسی انواع شیلنگ مورد استفاده در سیستم، اندازه ظروف و بسترهای مختلف داخل ظروف انجام شدند. همچنین، سیستم غرقاب موقتی با محیط‌های کشت جامد و ...

[ 27 ] - تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی (Crocus sativus L.) با استفاده از نرم‌افزارهای SOAPdenovo و Trinity

زعفران (Crocus sativus L.)، ارزشمندترین و محبوب‌ترین ادویه جهانی، گونه‌ای تریپلوئید از خانواده Iridaceae می‌باشد. این گونه با کلاله‎های قرمز، بلند و معطر، از سایر گونه‎های این خانواده متمایز است. با پیشرفت‌های سریع بوجود آمده در نسل دوم توالی‌یابی، توالی‌یابی RNA (RNAseq.) ابزار قدرتمندتر و ارزان‌تری در مطالعات ترانسکریپتوم شده است. گردآوری مجدد توالی‌های ترانسکریپتوم، راه حل مناسبی برای مطالعه...

[ 29 ] - Effects of paclobutrazol and jasmonic acid on potato minituber production and some plant characteristics in aeroponic cultivation system

In this research, the acclimatized in vitro plants were transferred to the aeroponic system and the effects of paclobutrazol (PBZ) and jasmonic acid (JA) were investigated on the production of potato (Solanum tuberosum L. cvs Agria and Svalan) minitubers. Some plant characteristics were also investigated in this cultivation system, under greenhouse conditions. Plants were foliar sprayed with PB...

[ 30 ] - In Vitro Propagation of Lisianthus (Eustomagr andiflurom)

Nowadays, the most rapid method for producing healthy and disease-free Lisiantus is micropropagation. With respect to high economic value of this plant which is regarded among the 10 top cutting flowers in the world, this research was carried out to suggest a suitable protocol for its in vitro propagation, using nodal sections as an explant. To carry out this object, the effects of the pH (5.5,...

[ 31 ] - بررسی اثرهای کلات و نانوکلات آهن روی برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه کاسنی (Cichoirium intybus L.) در سیستم هواکشت

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.501.95.3.1576.1578 گیاه کاسنی (Cichoirium intybus L.) یک گیاه دارویی است که مهمترین استفاده‌های آن از طریق تولید برگ و ریشه می‌باشد. در این پژوهش اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن و کلات آهن بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی کاسنی در سیستم هواکشت بررسی شده است. این سیستم روش بسیار مناسبی برای بررسی تأثیر عناصر غذا...

[ 32 ] - کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا

ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae، یکی از ویروس‌های‏ شایع مزرعه‏های کلزا در ایران است و تاکنون لاین یا رقم تجاری مقاومی به آن در کشور گزارش نشده است. در این پژوهش، امکان ایجاد مقاومت به TuMV در لاین کلزای تراریختۀ حاوی قطعه کوتاهی از ژن رمزکنندۀ‏ پروتئین پوششی ویروس بررسی شد. بدین منظور توالی 130 نوکلئوتیدی از ژن رمزکنندۀ‏ پروتئین پوششی ...

[ 33 ] - بررسی اثرات نمک‌های پتاسیم، کلسیم و منیزیم بر ریزازدیادی و تولید غده‌چه در سیب‌زمینی

سابقه و هدف: سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) مهمترین گیاه مغذی و چهارمین محصول عمدة دنیا به شمار می‌رود. عوامل متعددی تکثیر این گیاه از طریق کشت بافت را تحت تاثیر قرار می‌دهند که از جمله می‌توان به ترکیب و مقدار نمک‌های محیط کشت اشاره کرد. در پژوهش حاضر اثر افزایش نمک های‌ ماکرو در محیط کشت بر ریزازدیادی و ریزغده‌زایی گیاه سیب‌‌زمینی، با استفاده از سه رقم اگریا، ساوالان و مارفونا با استفاده از...

[ 34 ] - بررسی فاکتورهای موثر در القای کالوس ‌انگور

انگور یکی از محصول‌های باغی مهم و مورد توجه جهان است که در کشورهای زیادی کشت می‌شود. تولید کالوس در انگور می‌تواند با اهدافی از جمله ریزازدیادی از طریق رویان‌زایی، تولید متابولیت‌های ثانویه و انتقال ژن انجام شود. با توجه به این کاربردها، در این تحقیق آزمایش‌های مستقلی برای بهینه سازی کالوس‌زایی انگور انجام شده است. ابتدا، اثرات نوع محیط‌ کشت (MS ،WPM  و B5)، غلظت‌ Kin در سه سطح ( 1، ...