رضا تمرتاش

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

[ 1 ] - بررسی اثر آتش بر برخی از عوامل خاکی در یک بوم‌سازگان جلگه‌ای (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی بهشهر)

آتش به عنوان یک عامل بوم شناختی، دارای اثرات منفی یا مثبت بر اجزای تشکیل دهنده بوم-سازگان‌‌ها می‌باشد. در این تحقیق، اثر آتش بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع قشلاقی بهشهر مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌طوری‌ که یک محدوده‌ی معرف آتش سوزی در اراضی مرتعی و یک محدوده در اراضی مرتعی تبدیل شده به زراعت، جهت نمونه‌برداری انتخاب و در کنار هر یک از آن‌ها، یک منطقه همگن به‌ عنوان شاهد (بدون حریق...

[ 2 ] - مطالعۀ واکنش بذر گونۀ مرتعی چاودار کوهی به تنش ناشی از عناصر آلایندۀ سرب و مس

با توجه به استفاده از گونۀ چاودار کوهی (Secale montanum) برای احیای مراتع مناطق گوناگون کشور، استفاده از آن در مدیریت این اکوسیستم‌ها به آگاهی از توانایی آن در برابر تنش‌های محیطی نیاز دارد. این تحقیق تأثیر غلظت‌های عناصر آلایندۀ مس و سرب بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد بذر در این گونه را در شرایط آزمایشگاهی بررسی می‌کند. به این منظور، اثر پنج تیمار (شاهد، 50، 100، 150، 200 میلی‌گرم در لیتر) نیترات...

[ 3 ] - پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) با استفاده از مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای به منظور برنامه‌ریزی حفاظتی

از جمله اثرات مهم تغییر اقلیم بر گیاهان، تغییر در پراکنش جغرافیایی آن‌هاست. پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه‌های گیاهی با ارزش، امری ضروری در راستای حفاظت و مدیریت آنها محسوب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) در استان چهارمحال و بختیاری واقع در زاگرس مرکزی صورت گرفت. پنج روش مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای، شامل مدل خطی تعم...

[ 4 ] - مقایسۀ میزان ترسیب کربن در گونۀ‌‌‌‌ گون پنبه‌‌ای (Astragalus gossypinus) و علف باغ (Dactylis glomerata) در مناطق کوهستانی هزارجریب بهشهر

دی ‌‌اکسید کربن عمده‌‌ترین جزء گازهای گلخانه‌‌ای محسوب می‌‌‌شود. به منظور کاهش دی‌‌ اکسید کربن اتمسفری و ایجاد تعادل در محتوای گازهای گلخانه‌‌ای، کربن اتمسفر ‌‌باید جذب و در فرم‌‌های متعدد ترسیب شود‌‌. کربن عنصر اصلی گازهای گلخانه‌‌ای محسوب می‌‌شود که ترسیب آن از طریق فرایند فتوسنتز و زیتودۀ گیاهی، ساده‌‌ترین و ارزان‌‌ترین راهکار ممکن برای کاهش سطح این گاز اتمسفری است. بنابراین، تحقیق حاضر به م...

[ 5 ] - تأثیر گونه‌های رویشی مختلف در ترسیب کربن در مراتع جلگه‌ای میانکاله

ترسیب کربن در زیتودة گیاهی و خاک، ارزان‌ترین راهکار ممکن برای کاهش دی اکسیدکربن اتمسفر است. بنابراین تحقیق حاضر به مقایسه ترسیب کربن در تیپ‌های مختلف گیاهی در منطقة جلگه‌ای میانکاله شهرستان بهشهر در استان مازندران پرداخت. پس از تعیین گونه‌های غالب تیپ‌های رویشی، تعداد پلات‌ها با استفاده از روش آماری و اندازة مناسب پلات به روش حداقل سطح در هر یک از آنها تعیین شد. سپس اندام‌های هوایی و زیرزمینی گ...

[ 6 ] - Wildlife and Livestock Grazing Effects on Some Physical and Chemical Soil Properties (Case Study: Kalmand-Bahadoran Arid Rangelands of Yazd Province)

Owing to the importance and necessity of identifying soil properties in arid rangeland management, and the variableeffects of different kinds of herbivores on soil, this study compares some of the physical and chemical properties ofsoil between two regions experiencing livestock and wildlife grazing in the desert rangelands of Kalmand-Bahadoranin Yazd province. The key areas in two regions expe...

[ 7 ] - Relationships between Soil Properties and Plant Diversity Indices (Case Study: Lashgardar Protected Rangeland, Malyer, Iran)

Plant diversity and vegetation distribution in an area are related to the soil physical and chemical properties. The knowledge of relationships between species diversityand soil parameteris essential for sustainable ecosystem management. This study was conducted to investigate the relationships between soil factors and species diversity indices in the protected rangelands of Lashgardar, Malayer...

[ 8 ] - تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری

تعیین کیفیت علوفه از عوامل مهم در مدیریت صحیح مراتع است. گونه‌های مرتعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، کیفیت علوفه ای متفاوتی دارند . در ارزیابی مراتع و برنامه ریزی برای تهیه مواد مغذی مورد نیاز دام بسته به فصل چرا و محاسبه ظرفیت چرایی، آگاهی از کیفیت علوفه گیاهان غالب منطقه ضروری است. این پژوهش در منطقه جلگه ای ساری انجام شده و کیفیت علوفه ای چهار گونه مرتعی شامل یونجه معمولی<br /> ( (Medicago s...

[ 9 ] - اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر کوتاه مدت آتش بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع درود فرامان استان کرمانشاه انجام گرفت. آتش‌سوزی در اواخر سال 1391 ایجاد شده و یک سال پس از آن در منطقه حریق به مساحت 30 هکتار 2 واحد کاری آتش‌سوزی شده و شاهد انتخاب گردید. در هر واحد دو ترانسکت 100 متری یکی در جهت شیب و دیگری عمود بر آن انتخاب شد. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی و خاک به روش سیستماتیک تصادفی انجام شد. در هر پلا...

[ 10 ] - اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L)

از آنجایی که مطالعات مربوط به جوانه‌زنی بذرها از ابزارهای کلیدی جهت برنامه‌های حفاظتی و نجات گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض قرار دارند می‌باشد، لذا بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه‌زنی گیاه توت روباهی (PoteriumSanguisorba minor L.) به‌منظور حفاظت از این گونه ضروری می‌باشد. بدین منظور تحقیق حاضر در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با 9 تیمار انجام گردید. تیمارها شا...

[ 11 ] - بررسی اثر چرای دام برتغییرات ذخیره کربن در اندام‌های گیاهی گون پنبه‌ای (Astragalus gossypinus)

با توجه به تأثیر پوشش گیاهی مراتع در کاهش و جذب کربن اتمسفری و ترسیب آن مطالعه حاضر به بررسی اثر قرق و چرای دام بر میزان ذخیره کربن در گونه گون پنبه¬ای (Astragalus gossypinus) در بخشی از مراتع نیمه خشک سرد وزوار بهشهر پرداخته است. پس از تعیین منطقه معرف در دو سایت قرق و مرتع تحت چرا، نمونه¬برداری پوشش گیاهی و خاک به روش تصادفی- سیستماتیک صورت گرفت. بدین منظور مجموعاً 20 پایه گیاهی و 40 نمونه خاک...

[ 12 ] - مدل‌سازی آشیان اقلیمی گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) با استفاده از مدل تحلیل ممیزی انعطاف‌پذیر در استان چهارمحال و بختیاری

پیشرفت در زمینه تکنیک‌های آماری جدید، راهکارهای قدرتمندی برای پیش‌بینی وقوع، پراکنش واقعی و پتانسیل پوشش گیاهی فراهم نموده است که اصطلاحاً به آن مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای گفته می‌شود. گونه غالب جنگل‌های زاگرس، گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) است که امروزه شاهد مرگ و میر درختان بلوط در عرصه وسیعی از رویشگاه‌های طبیعی آن هستیم. این مطالعه با هدف پیش‌بینی پراکنش بالقوه گونه بلوط ایرانی در استان چه...

[ 13 ] - نقش خصوصیات خاک در پراکنش جامعه‌های گیاهی اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه

اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه با مساحتی حدود 353150 هکتار در استان­های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرار گرفته است. در این تحقیق خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک رویشگاه جامعه­های گیاهی اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه پس از کاهش سطح دریاچه تعیین شد. نمونه­های خاک سطحی از عمق 30-0 سانتی متر برای جامعه­های علفی و 50-0 سانتی متر برای جامعه­های بوته­ای و درختچه­ای برداشت شد و از نظر نوع بافت، واکنش خا...

[ 14 ] - بررسی غلظت سرب، روی و مس در خاک و گونه مرتعی Kochia prostrate در اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه

این تحقیق به منظور بررسی میزان عناصر سرب، مس و روی در خاک و گیاه Kochia prostrate اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه در استان تهران انجام شد. 15 نمونه خاک و 15 نمونه گیاه از اطراف کارخانه سیمان از فواصل 500، 1000، 1500 و 2000 متری در جهت باد غالب منطقه برداشت شدند. همچنین نمونه شاهد از منطقه­ای دور از کارخانه سیمان (به فاصله 2500 متر) که در خلاف جهت باد غالب قرار دارد برداشت شد. نمونه ها پس از جمع آو...

[ 15 ] - تعیین رابطه عناصر تغذیه‌‌‌ای در برخی گونه‌های مرتعی و خاک اکوسیستم‌های مرتعی منطقه طالقان

جهت بررسی روابط عناصر غذایی کم‌مصرف و پرمصرف خاک با گونه‌های مرتعی این تحقیق در مراتع کوهستانی طالقان انجام پذیرفت. پس از تعیین نقشه واحدهای کاری، نمونه‌برداری در هر یک از واحدها به صورت سیستماتیک انجام شد. تعداد و اندازه پلات با استفاده از روش سطح حداقل و روش آماری تعیین گردید. انتخاب گونه‌ها برای نمونه برداری با آنالیز خوشه‌ای صورت گرفته و درصد پوشش و حضور گونه‌ها در هر پلات با استفاده از مقی...

[ 16 ] - ترکیب گیاهی و تراکم بذر گونه ها در بانک بذر خاک علفزار کوهستانی در دامنه شمالی البرز

قسمتی از ترکیب گیاهی در اکوسیستم¬های طبیعی به صورت جوامعی از بذرهای زنده در بانک بذر خاک نهفته است. شناسایی این منبع گونه¬ای نقش مهمی در حفاظت و احیای پوشش گیاهی دارد. هدف از این تحقیق شناسایی مقدار بذر موجود در خاک بخشی از علفزار کوهستانی ارتفاعات البرز در استان مازندران می¬باشد. نمونه¬گیری بانک بذر خاک در دو عمق صفر تا 5 و 5 تا10 سانتی¬متری خاک انجام و ترکیب و مقدار بانک بذر خاک به روش جوانه¬...

[ 17 ] - پتانسیل جذب عناصر سنگین توسط گونه های مرتعی گون و کلاه میرحسن از خاک (مطالعه موردی: مراتع اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه)

در این تحقیق توانایی گیاهان مرتعی گون و کلاه میرحسن در جذب و تجمع فلزات سنگین مانند کادمیوم، سرب، مس، روی و کروم در اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه بررسی شد. نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی در فواصل 500، 1500 و 2500 متر از مرکز کارخانه، به روش سیستماتیک تصادفی انجام شد. تعداد 2 گونه گیاهی از قبیل گون و کلاه میرحسن با 3 تکرار (جمعا 18 نمونه از گیاه و 18 نمونه از خاک ریزوسفری) در غالب طرح آزمایشی ب...

[ 18 ] - ارزیابی پایداری و چرخه عناصر غذایی خاک در مراتع ییلاقی ولویه کیاسر مازندران

در این تحقیق، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عملکرد عرصه طبیعی (LFA)، پایداری، چرخه عناصر غذایی و نفوذپذیری خاک در مراتع ییلاقی ولویه کیاسر ارزیابی گردید. برروی لکه‌های گیاهی، در 7 نقطه ارتفاعی (با 100 متر فاصله) از 1600 تا 2200 متر از سطح دریا، پارامترهای یازده‌گانه سطح خاک، در دو جهت شمال و جنوب و بر روی 14 ترانسکت 50 متری در جهت شیب غالب منطقه ارزیابی گردید. جهت مقایسه شاخص‌های سه‌گانه پاید...

[ 19 ] - بررسی رابطه خصوصیات گیاهی با عوامل توپوگرافی در واحدهای بهره برداری مراتع کوهستانی واز مازندران

در مراتع کوهستانی وجود ترکیب پیچیده­ای از عوامل مانند توپوگرافی، مراحل رشد پوشش گیاهی و توزیع آب، منجر به بروز مسائلی در توزیع چرا می­شود. به­منظور کمک در انتخاب ابزار مناسب تصحیح پراکنش چرا در مراتع کوهستانی، بررسی تأثیر توپوگرافی بر پوشش گیاهی مراتع ییلاقی حوزه واز در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا با بازدید میدانی و شناسایی قطعات همگن از نظر چرای دام، 5 واحد بهره­برد...

[ 20 ] - ارزیابی وضعیت مرتع براساس شاخصهای گیاهی در مراتع ییلاقی لاسم هراز

 با توجه به اهمیت تعیین وضعیت مرتع در مدیریت صحیح اکوسیستم­های مرتعی و همچنین ارتباط تنوع گیاهی، درصد تاج پوشش و درجه اهمیت گونه غالب با وضعیت و سلامت مرتع، تحقیق حاضر به مقایسه سه روش ارزش مرتع، شش فاکتوری و چهار فاکتوری، جهت تعیین مناسب­ترین روش تعیین وضعیت، در مراتع ییلاقی لاسم هراز پرداخته است. به این منظور ابتدا تفکیک واحدهای پوشش گیاهی منطقه با استفاده از عکس­های هوایی (مقیاس 1:20000) و ک...

[ 21 ] - بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مارنی با اجتماعات گیاهی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

آگاهی در زمینه روابط پوشش گیاهی و خصوصیات خاکی در اراضی مارنی به­عنوان ابزاری مهم در شناخت اجزای اکوسیستم مرتعی جهت مدیریت صحیح این مناطق حساس ضروری می­باشد. در این راستا پوشش گیاهی و خاک­های مارنی دشت بیرجند مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با استفاده از نقشه­های توپوگرافی، قابلیت اراضی، زمین­شناسی و عکس‌های هوایی منطقه، واحدهای ژئومورفولوژی شناسایی گردیده و پس از بازدیدهای میدانی، نمونه­برداری از...

[ 22 ] - تعیین سهم برخی خصوصیات خاک در تشریح پراکنش پوشش گیاهی در مراتع ییلاقی بلده نور

درک روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی برای مدیریت و احیا مراتع ضروری است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی روابط بین گونه­های شاخص مرتعی و خاک در مراتع ییلاقی بلده نور ­پرداخته است. بدین منظور، پس از تعیین محدوده­ تیپ­های گیاهی با استفاده از عوارض طبیعی، نمونه­برداری در آنها به روش منظم تصادفی انجام شد. اندازه پلات­ها با استفاده از روش حداقل سطح تعیین شد. نمونه­های خاک در هر تیپ گیاهی به عمق 50 سا...

[ 23 ] - بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شاخص‌های جوانه زنی و رشد گونه ارغوان

گونة ارغوان از گونه‏های سازگار با انواع خاک‏هاست و در برابر تغییرات اقلیمی مقاومت بالایی نشان می‏دهد. بنابراین، مطالعة شرایط جوانه‏زنی و رشد این گونه می‏تواند راهگشای استفادة صحیح از آن، جهت مدیریت اراضی نیمه‌خشک ایران، باشد. در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف بر شاخص‏های جوانه‏زنی و رشد این گونه بررسی و مؤثرترین تیمار معرفی شد. به این منظور پنج تکرار و پنج تیمار شامل شاهد (نور کامل)، سایه (نور 50...

[ 24 ] - پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بادامک (Amygdalus scoparia) با استفاده از مدل‌سازی اجماعی در زاگرس مرکزی

پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه‌های گیاهی با ارزش، امری ضروری در راستای حفاظت و مدیریت آن‌ها محسوب می‌شود. بادامک (Amygdalus scoparia) یکی از گونه‌های وحشی بادام و بومی ایران است. این مطالعه با هدف پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گونه بادامک در استان چهارمحال و بختیاری واقع در منطقه زاگرس مرکزی صورت گرفت. پنج روش مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای، شامل مدل خطی تعمیم‌یافته، آنالیز طبق...

[ 25 ] - مدلسازی رویشگاه بالقوه گون سفید با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی و رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلدۀ نور)

تحقیق حاضر با هدف مدلسازی و تهیۀ نقشۀ پیش­بینی گونۀ گون سفید Astragalus gossypinus با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و تحلیل عاملی آشیان بوم­شناختی در مراتع ییلاقی منطقه بلدۀ نور استان مازندران انجام شد. برای دستیابی به این هدف نقشۀ متغیرهای محیطی به در محیط ArcGIS®9.3 در اندازه سلولی 10×10 تهیه گردید. 80 سایت به عنوان مکان­های حضور و غیاب گونه با روش نمونه­برداری طبقه بندی – تصادفی ثبت گردید. د...

[ 26 ] - تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری

تعیین کیفیت علوفه از عوامل مهم در مدیریت صحیح مراتع است. گونه‌های مرتعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، کیفیت علوفه ای متفاوتی دارند . در ارزیابی مراتع و برنامه ریزی برای تهیه مواد مغذی مورد نیاز دام بسته به فصل چرا و محاسبه ظرفیت چرایی، آگاهی از کیفیت علوفه گیاهان غالب منطقه ضروری است. این پژوهش در منطقه جلگه ای ساری انجام شده و کیفیت علوفه ای چهار گونه مرتعی شامل یونجه معمولی<br /> ( (Medicago s...

[ 27 ] - ارزیابی اثرات شدت چرای دام بر ساختار و تنوع گونه‌های چوبی در جنگل تنگ دالاب ایلام

تنوع زیستی و ساختار توده­‌های جنگلی در پایداری و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی نقش مهمی دارند، اما چرای دام می‌تواند در این پایداری اختلال ایجاد کند. پژوهش پیش‌رو با هدف ارزیابی اثرات شدت چرای دام بر تنوع و ساختار جنگل در منطقه تنگ دالاب استان ایلام اجرا شد. بر اساس تعداد دام، سه ناحیه قرق، چرای متوسط و چرای سنگین مشخص شد. در هر ناحیه سه خط‌‌نمونه به‌صورت تصادفی- منظم که بر روی هر کدام 10 قطعه‌نم...

[ 28 ] - مقایسه مدل‌های پراکنش گونه‌ای (SDM) پارامتریک و غیر پارامتریک در تعیین رویشگاه گونه‌های غالب مرتعی (مطالعه موردی: مراتع خط ریز)

اکولوژِیست‌ها و مدیران محیط زیست به طور فزاینده‌ای مدل‌های پیش‌بینی را به عنوان وسیله‌ای برای بررسی الگوهای پراکنش گونه‌ای تأکید می‌کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی کارآمدی مدل خطی تعمیم یافته (GLM) و مدل جمعی تعمیم یافته (GAM) در تعیین روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در مراتع خطه ریز است. شاخص‌های محیطی مطالعه شده شامل خصوصیات خاک (15 مورد)، عوامل توپوگرافی (3 مورد) و عوامل اقلیمی (3 مورد) بودند. ...

[ 29 ] - پیش بینی کربن آلی خاک سطحی با تلفیق تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه در مراتع نیمه استپی لزور، فیروزکوه

کربن آلی خاک، یکی از مهمترین شاخص‌های کیفیت خاک است که تقریباً تمامی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را تحت تأثیر خود قرار داده و سبب حاصلخیزی خاک می‌شود. این شاخص نقش کلیدی در چرخة سراسری کربن دارد. هدف از انجام این پژوهش مطالعة رفتارهای طیفی و غیرطیفی خاک به منظور برآورد کربن آلی خاک سطحی با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه در مراتع نیمه‌استپی لزور فیروزکوه است. نمونه...

[ 30 ] - Clay sedimentation and consolidation behaviour in tailing storage facilities over mine lifetime

Changes in the tailing properties (increasing clay mineral content and fine particles) and poor operation of the dewatering systems have negative impacts on the Tailing Storage Facilities (TSF) of the Shahrbabak copper complex. The design solid concentration of the thickened tailings is 63 wt.% in the Shahrbabak paste plant but it is well below the design value right now (approx. 55 wt.%). The ...

[ 31 ] - اثر حفاظت کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر تغییرات عناصر غذایی خاک و گیاه در مراتع لاسوره استان لرستان

با توجه به نقش مدیریت اکوسیستم‌های مرتعی بر عناصر غذایی، تحقیق حاضر در راستای بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک و گیاه در مدیریت‌های مختلف چرایی و آگاهی از شرایط تغییرات آنها در مراتع لاسوره واقع در استان لرستان انجام شد. برای این منظور پس از شناسایی و تعیین حدود منطقه، مدیریت‌های چرایی شامل چرای آزاد، قرق کوتاه مدت (یک ساله) و میان مدت (پنج ساله) با بازدیدهای میدانی تعیین شد. با استفاده از روش سیست...

[ 32 ] - تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری

تعیین کیفیت علوفه از عوامل مهم در مدیریت صحیح مراتع است. گونه‌های مرتعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، کیفیت علوفه ای متفاوتی دارند . در ارزیابی مراتع و برنامه ریزی برای تهیه مواد مغذی مورد نیاز دام بسته به فصل چرا و محاسبه ظرفیت چرایی، آگاهی از کیفیت علوفه گیاهان غالب منطقه ضروری است. این پژوهش در منطقه جلگه ای ساری انجام شده و کیفیت علوفه ای چهار گونه مرتعی شامل یونجه معمولی<br /> ( (Medicago s...

[ 33 ] - تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری

تعیین کیفیت علوفه از عوامل مهم در مدیریت صحیح مراتع است. گونه‌های مرتعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، کیفیت علوفه ای متفاوتی دارند . در ارزیابی مراتع و برنامه ریزی برای تهیه مواد مغذی مورد نیاز دام بسته به فصل چرا و محاسبه ظرفیت چرایی، آگاهی از کیفیت علوفه گیاهان غالب منطقه ضروری است. این پژوهش در منطقه جلگه ای ساری انجام شده و کیفیت علوفه ای چهار گونه مرتعی شامل یونجه معمولی<br /> ( (Medicago s...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود