حسین زارعیان

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

[ 1 ] - تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح

هدف: هدف تحقیق حاضر تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت‌بدنی نیروهای مسلح بود. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت، اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری شامل مدیران تربیت بدنی سازمان‌های نیروهای مسلح به تعداد (560=N) نفر بوده که با توجه به جدول مورگان تعداد (234=n) نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. به منظور گردآ...

[ 2 ] - طراحی و تدوین نظام‌نامه‌ی اخلاقی اعضای هیأت علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران از دیدگاه دانشجویان

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر،‌ طراحی و تدوین نظام‌نامه­ی اخلاقی اعضاء هیأت علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران از دیدگاه دانشجویان بود. روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته تربیت‌بدنی سراسر ایران به تعداد 15 هزار نفر تشکیل داده‌اند. به منظور استفاده از نظر همه­ی اقشار دانشجویی کشور،‌ تصمیم گرفته شد تا تعداد نمونه بیشترین حد ممکن در نظر گرفته شود و محققان (1018=n) پرسشنامه را بر اساس رو...

[ 3 ] - بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی، و جامعة آماری شامل مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی سه استان تهران، اصفهان و فارس بود. نمونۀ آماری مدیران برابر با جامعۀ آماری (25=N=n نفر) و نمونۀ آماری کارشناسان ورزشی به‌صورت تصادفی در دسترس (30n=) انتخاب شد. ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران...

[ 4 ] - مدل‌یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش ‌به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی

هدف این پژوهش مدل‌یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی بود. این مطالعه، توصیفی و ازنوع همبستگی بود که به‌صورت ‌میدانی اجرا شد. جامعة آماری متشکل از تمامی دانشجویان علوم ورزشی استان فارس برابر با 680 نفر بود که با لحاظ شرایط لازم برای انجام مدل‌سازی، تعداد نمونه 220 نفر درنظر گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های هوش معنوی کینگ (2008)، نگرش به...

[ 5 ] - تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعۀ موردی: باشگاه‌های خصوصی ورزشی شهر رشت)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش تجاری از طریق نوآوری و موفقیت برند بر عملکرد مالی باشگاه‌های خصوصی ورزشی شهر رشت بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعۀ آماری آن را مدیران باشگاه‌های خصوصی شهر رشت تشکیل دادند. به‌دلیل محدود‌بودن جامعۀ آماری، نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری (کل‌شمار) در نظر گرفته شد (49N=). به‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و روابط بین متغیرها نیز نرم‌افزار اسم...

[ 6 ] - مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک

بازی­های المپیک، بزرگترین رویداد ورزشی جهان می­باشد و کشورها ­سال­ها قبل از برگزاری مسابقات، با ­برنامه­ریزی­های بلند­مدت، میان­مدت و کوتاه­مدت سعی در به­دست­آوردن بهترین نتایج ­دارند؛ به­همین­دلیل، پیش­بینی مؤلفه­های موفقیت کشورها در این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی به­منظور تعیین مهم­ترین مؤلفه­های پیش­بین بر موفقیت کشورها استفاده گرد...

[ 7 ] - ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره‌وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

هدف از تحقیق حاضر ارتباط بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره­وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این تحقیق کارکنان پژوهشگاه بوده و به علت محدود بودن جامعه، نمونۀ آماری برابر با جامعه (36= N=n) در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده­ها از سه پرسشنامۀ هوش معنوی با پایایی (86/0= α)، هوش فرهنگی با پایایی (72/0=α) و بهره­وری سازمانی با پایایی (95/0=...

[ 8 ] - ارزیابی عملکرد پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387-1377

هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1377 تا پایان سال 1387 است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل: 170 نفر از رؤسا و معاونان پیشین و حال پژوهشکده، اعضای شورای پژوهشی، اعضای گروه­های تخصصی پژوهشکده، استادان همکار با پژوهشکده در خصوص (پژوهشی، کتاب، کارگاه و ... ) و اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان پژوهشکده است که 127 نفر از آنها به­عنوان نمونه...

[ 9 ] - طراحی نظامنامۀ اخلاقی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

هدف پژوهش حاضر‌ طراحی و تدوین نظامنامۀ اخلاقی اعضای هیئت علمی گروه‌ها و دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران است. دفت (1998) اخلاق را اصول و ارزش‌هایی می‌داند که بر رفتار فردی یا جمعی حاکمیت دارد. بیشتر سازمان‌های آموزشی،‌ پژوهشی و به­ویژه دانشگاه‌های دنیا،‌ نظامنامۀ اخلاقی را به­عنوان راهی برای پیشبرد اهداف سازمان و ارتقای سطح فرهنگ سازمان خود پیشنهاد و اجرا کرده‌اند. پژوهش حاضر هم با همی...

[ 10 ] - آسیب‌شناسی انجمن‌های ورزشی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هدف از انجام پژوهش حاضر،‌ آسیب‌شناسی انجمن‌های ورزشی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی با رویکرد قراردادی است و برای جمع‌آوری داده‌های آن از روش مصاحبة نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. برای تعیین طرح پژوهش، انتخاب شرکت‌کنندگان و جمع‌آوری داده‌ها، منظم‌سازی داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نظریه‌پردازی و مقایسه با ادبیات تحقیق، از روش گراندد ت...

[ 11 ] - تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو

برای کشورها، کسب جایگاه مناسب در المپیک اهمیت بسیاری دارد، تاجایی‌که کشورها از این رقابت مسالمت‌آمیز به‌عنوان ابزاری در معادلات بین‌المللی استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر درصد بود با ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو، زمینة موفقیت ایران را برای حضور در دوره‌های بعدی فراهم کند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و ازنوع مطالعات گذشته‌نگر بود. در این ...

[ 12 ] - شناسایی زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران: یک مطالعه کیفی

Background & Objective: In recent decades, social participation has been considered one of the development indicators in the framework of institutionalization of activities of individuals. The aim of this study was to identify the contexts of social participation in sport for all in Iran. Participants & Methods:  Considering the exploratory nature of the subject, the method of qualitative rese...

[ 13 ] - اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران

روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده که به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری میدانی بود. جامعه آماری تحقیق (320=N) که تعداد 175 نفر بر اساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته 25سوالی الگو گرفته از پرسشنامه اعلایی اردکانی (1387) و اصول جهانی حکمرانی خوب جنبش المپیک (2008) با طیف 5 ارزشی...

[ 14 ] - Validity and Reliability of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire – the Older Adults Edition

Objectives: This study was performed to investigate the validity and reliability of the Persian version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire – Older Adults Edition (WHOQOL-OLD).  Methods & Materials: The statistical sample consisted of 300 elderly (150 males and 150 females) with an age range of 60-80 years old who were selected in Tehran City. The tools used included...

[ 15 ] - Psychometric Properties of Persian Version of The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) among Iranian Elderly

Purpose: The purpose of this research was to investigate the psychometric properties of Persian version of the multidimensional body-self relations questionnaire (MBSRQ) among Iranian elderly people. Methods & Materials: The research method was non-experimental research that its necessary information was collected with cross-sectional method. The statistical population was composed of all el...