سید نصرا... سجادی

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

[ 1 ] - استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP

هدف: هدف از پژوهش، تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل برنامه طراحی استراتژیک(SPP ) است. روش شناسی: روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی – تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالا دستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات شورای خبرگان پرداخته و ازپرسشنامه محقق ساخته بررسی وضعیت موجود که روایی محتوایی آن توسط اعضای شورای خبرگان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرو...

[ 2 ] - طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری، کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان 214 نفر بود. اما به جهت پیش فرضهای لازم روشهای آماری، پرسشنامه ها بین 320 نفر توزیع گردید. از312 پرسشنامه مرجوع، 294پرسشنامۀ قابل استفاده، ...

[ 3 ] - تبیین مدل فرهنگ سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل فرهنگ سازمانی فدراسیون­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. بر این اساس، پس از بررسی‌های متعدد از کارشناسان فدراسیون­های ورزشی (5 فدراسیون ورزش‌های تیمی و 5 فدراسیون ورزش‌های انفرادی)، تعداد 253 نفر برای شرکت  روش‌شناسی: در پژوهش حاضر انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­های خام، ابزار 24 سؤالی ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) در قالب شش عامل و پس از بررسی و تأیید روا...

[ 4 ] - بررسی الگوی رگرسیونی کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مشتری در باشگاه‌های ورزشی

  این پژوهش با هدف بررسی الگوی رگرسیونی کیفیت خدمات و رضایت­مندی مشتری در باشگاه­های ورزشی شهرستان سبزوار انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود، که به شکل میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری، تمامی مشتریان باشگاه­های ورزشی خصوصی و دولتی شهرستان سبزوار بودند که حداقل شش ماه سابقۀ فعالیت ورزشی در باشگاه داشتند و تعداد نمونۀ آماری 196 نفر از مشتریان بودند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامۀ کیف...

[ 5 ] - طراحی و تدوین برنامۀ راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران

اعتقاد بر این است که برنامه‌ریزی راهبردی نوعی برنامه‌ریزی است که از طریق دوراندیشی انجام می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین برنامۀ راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بود. روش تحقیق برحسب نحوۀ گردآوری اطلاعات، روش تحقیق آمیخته (کیفی - کمی) و بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. برای گردآوری داده‌ها، به بررسی اسناد و مدارک، مطالعۀ پیشینه و نظرهای اعضای شورای راهبردی (شامل تیم تحقی...

[ 6 ] - تحلیل وضعیت ورزش حرفه‌ای در تلویزیون ملی ایران

هدف این پژوهش تحلیل وضعیت ورزش حرفه‌ای در تلویزیون ملی ایران بود. این مطالعه به روش کیفی و راهبرد نظریة زمینه‌ای انجام شده است. پس از انجام 20 مصاحبة عمیق و نیمه‌ساختاریافته با متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصل شد و مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شدند. پس از تکمیل یافته‌ها، مدل زمینه‌ای براساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1998) طراحی شد. مقولة محوری؛ یعنی، توجه تلویزیون...

[ 7 ] - تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی

هدف از انجام این پژوهش تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی بود. جامعة آماری شامل مدیران، کارشناسان، مسئولان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در همة استان‌ها و اساتید مدیریت ورزشی بودند (تعداد = 46 نفر). با توجه به محدودبودن جامعة آماری، نمونه‌ها به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از اسناد، پیشینه، پرسش‌نامه، نظرسنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد و همچنین، روایی...

[ 8 ] - تلویزیون و توسعۀ ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها

هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش همگانی بود که به روش کیفی و استراتژی نظریه‌پردازی برخاسته از داده‌ها انجام گرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصلگشت و مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. همچنین، بررسی اسناد با دو رویکرد جایگاه تلویزیون در ...

[ 9 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند تیم‌های فوتبال حرفه‌ای مورد ‌مطالعه: باشگاه استقلال تهران

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند تیم‌های فوتبال حرفه‌ای می‌باشد. روش این پژوهش، توصیفی بوده و به‌لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش را دو گروه مدیران و کارشناسان ورزشی و هواداران باشگاه استقلال تهران تشکیل دادند.از بین مدیران و کارشناسان ورزشی، تعداد 49 نفر به‌صورت هدفمند و از میان هواداران باشگاه استقلال تهران، 184 نفر به‌صورت نمونۀ در‌دسترس به‌ع...

[ 10 ] - طراحی مدل عوامل تسهیل‌کننده در پیاده‌سازی استراتژی مدیریت دانش کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

سازمان‌ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به‌‎وجود آورند، افراد را درجهت بامفهوم‌کردن تعاملات‌شان آموزش دهند و در بسترسازی و شناسایی عوامل زمینه‌ای برای استقرار مدیریت دانش در سازمان بکوشند؛ لذا، هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و ارائۀ الگوییبه‌منظور پیاده‌سازی موفق استراتژی مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک ایران می‌باشد. روش این پژوهش پیمایشی ـ تحلیل...

[ 11 ] - مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک

بازی­های المپیک، بزرگترین رویداد ورزشی جهان می­باشد و کشورها ­سال­ها قبل از برگزاری مسابقات، با ­برنامه­ریزی­های بلند­مدت، میان­مدت و کوتاه­مدت سعی در به­دست­آوردن بهترین نتایج ­دارند؛ به­همین­دلیل، پیش­بینی مؤلفه­های موفقیت کشورها در این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی به­منظور تعیین مهم­ترین مؤلفه­های پیش­بین بر موفقیت کشورها استفاده گرد...

[ 12 ] - تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت هواداران تیم¬های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعۀ پژوهش را هواداران 3 تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور¬سازی تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعۀ نامحدود، 384 نفر به‌دست آمد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسش‌نامۀ مسئولیت اجتماعی باشگاه و پرسشنامه هویت تیمی بود. روایی صوری پرسش‌نامه‌ها با نظر‌خوا...

[ 13 ] - مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری«سی.آر.ام» در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ، مدیران و متخصصان

اصل مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان خدمات در نظریه ­های نوین مدیریت به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی سازمان­ های امروزی تلقی می­ شود. هدف کلی از اجرای این تحقیق مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری «أسی.آر.ام» در آکادمی ملی المپیک و پار المپیک از دیدگاه کارشناسان، مدیران و متخصصانبوده است. فرضیات مطرح شده در این تحقیق بیان این مسئله است که بین دیدگاه کارشناسان، مدیران و متخصصاندر ...

[ 14 ] - بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال

هدف از انجام این تحقیق بررسی و تحلیل شکاف بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده از خدمات ارائه شده در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال، توسط مشتریان بود. روش انجام این تحقیق از نوع آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از تماشاچیان، کادر فنی، بازیکنان و مدیران باشگاه های فعال در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 91-90. نمونه آماری نیز در مرحله مصاحبه به صورت هدفمند (36...

[ 15 ] - تعامل با هوادارن از طریق اینترنت به‌عنوان ابزاری برای بازاریابی: بررسی و مقایسه‌ی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران، آسیا و اروپا

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی و مقایسه‌ی وب‌سایت باشگاه­های حرفه­ای فوتبال اروپا، آسیا و ایران از لحاظ ارائه‌ی خدمات آنلاین به هواداران تیم، از طریق وب‌سایت رسمی باشگاه و اتخاذ استراتژی­ های بازاریابی آنلاین توسط این باشگاه ­ها انجام گرفت. به این منظور، وب‌سایت رسمی تمامی تیم­های حاضر در مراحل نهایی لیگ قهرمانان اروپا (16 تیم)، جام قهرمانان آسیا (16 تیم) و لیگ برتر ایران (18 تیم) مورد بررسی قرار گر...

[ 16 ] - چالش‌های مدیران ورزشی در ایران

هدف این پژوهش بررسی چالش‌های مدیران ورزش در ایران بود. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه رؤسا و معاونین وزارت ورزش، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، رؤسا و دبیران کل کمیته ملی المپیک و ... بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 49 سوالی که به تأیید خبرگان رسیده بود، جمع‌آوری شدند و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ 90/0 بدست آمد. از آزمون‌های آماری توصیفی، تی تک متغیره و فریدمن برای...

[ 17 ] - ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران است. برای این ارزیابی از مدل DEA و AHP استفاده شد. با مراجعه به پیشینۀ پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن دسترسی به داده‌ها، دستمزد پرداختی به مربیان، بازیکنان و کارکنان و سرمایه‌های ثابت هر باشگاه به­عنوان ورودی و میزان درآمد، امتیازات کسب­شده و تعداد تماشاگر به­عنوان خروجی در نظر گرفته شد. با استفاده از مدل AHP، وزن هر یک از این شاخص‌...

[ 18 ] - بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی مقطع کارشناسی تربیت بدنی با رویکرد قابلیت های شغلی

هدفاین پژوهش بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی در مقطع کارشناسی تربیت بدنی با رویکرد قابلیت­های شغلی است. این تحقیق به بررسی عوامل بهبود کیفیت شامل شاخص­های: زمینه­ها و شرایط محیطی، دروندادها، فرآیندها، بروندادها، و پیآمد و اثرات با مجموع 20 زیر شاخص پرداخته است. روش تح...

[ 20 ] - تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعة شهری

هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعة شهری بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش اعضای هیئت رئیسة فدراسیون‌ها، متخصصان مدیریت ورزشی، کارشناسان توسعة شهری وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان توسعة شهری شهرداری تهران و کارشناسان معاونت گردشگری بودند. حجم تقریبی جامعة آماری 1000 نفر درنظر گرفته شد که ازطریق جدول ...

[ 21 ] - تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شخصیت برند تیم‌های فوتبال بر ترجیح برند و وفاداری به برند تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران در لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهشازنظرهدف،کاربردی،ازنظرنحوةگردآوریاطلاعات،توصیفیومبتنی‌بر</str...