محسن لقمانی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

[ 1 ] - تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی

هدف از پژوهش حاضر شناسایی سازوکار توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بوده و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران شامل90 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی بود. پایایی هر یک از پرسشنامه‌ها از طریق...

[ 2 ] - روایی و پایایی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در ورزش

هدف: هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل، فرایندی کارمندمحور و مرتبط با ارزشمندشدن شغل است. با توجه به عدم وجود ابزار دقیق ارزیابی این پدیده در منابع انسانی، پژوهش حاضر با هدف بومی­سازی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در کارمندان ورزشی طراحی شده است. روش‌شناسی: تعداد 191 کارمند ستادی وزارت ورزش و جوانان به طور تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و همکاران (1970) انتخاب شدند و به پرسشنامه 21 گویه­ای هنرآفرینی...

[ 3 ] - تبیین مدل فرهنگ سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل فرهنگ سازمانی فدراسیون­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. بر این اساس، پس از بررسی‌های متعدد از کارشناسان فدراسیون­های ورزشی (5 فدراسیون ورزش‌های تیمی و 5 فدراسیون ورزش‌های انفرادی)، تعداد 253 نفر برای شرکت  روش‌شناسی: در پژوهش حاضر انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­های خام، ابزار 24 سؤالی ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) در قالب شش عامل و پس از بررسی و تأیید روا...

[ 4 ] - مطالعۀ تجربی مدل ویژگی‌های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران براساس مدل ویژگی­های شغل (JCM) بود. جامعۀ آماری پژوهش، 172 نفر از داوران و کمک‌داوران شاغل در لیگ برتر و دستۀ اول فوتبال کشور تشکیل بودند. نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری انتخاب شد که در مجموع نظرهای 157 داور (91 درصد) بررسی شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامۀ ویژگی‌های شغلی جاکو (2004) با مقیاس هفت ارزش لیکرتی بود که روایی صوری و محت...

[ 5 ] - پیش بینی ابعاد چابکی سازمانی از طریق جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی از پژوهش حاضر، پیش‌بینی ابعاد چابکی سازمانی از طریق جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. تعداد 191 نفر از کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان به صورت تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و همکاران (از یک جامعه 500 نفری) در تحقیق حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه‌های جو سازمانی (هالپین و کرافت، 1963) و چابکی سازمانی اسپایتزر (2007) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنام...

[ 6 ] - نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان

با توجه به غفلت محققان گذشته در بررسی مدل‌های متفاوت، این پژوهش با هدف بررسی اثرات ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان بر اساس مدل ارزش‌های رقابتی طراحی شد. تعداد 111 کارمند از هشت اداره ورزش و جوانان استان همدان از یک جامعه 180 نفری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند و به دو پرسشنامه اثربخشی سازمانی در ورزش و فرهنگ سازمانی پاسخ دادند. روایی پرسشنا...

[ 7 ] - بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی درفدراسیون‌های ورزشی ایران

هدف از پژوهش حاضر، بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی فدراسیون­های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و 253 نفر از کارشناسان فدراسیون­ ورزشی به پرسش‌نامه پاسخ دادند. روایی پرسشنامه به وسیله خبرگان بررسی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد بر مبنای میانگین نیم­رخ­های فرهنگی می­توان استنتاج کرد که فرهنگ موجود در ف...

[ 8 ] - مقایسۀ دیدگاه داوران، بازیکنان و هواداران فوتبال دربارۀ تأثیر زاویه بر تشخیص خطا در فوتبال

تصمیمات داوران فوتبال در یک مسابقه، علاوه­بر­این­که در­معرض عوامل محیطی کلان قرار دارد، ­می­تواند بر­اساس زوایای قابل­مشاهده در سطح عملیاتی از دیدگاه ذی­نفعان مختلف نیز تحت­تأثیر قرار گیرد؛ از­این­رو، پژوهش حاضر به­منظور مقایسۀ دیدگاه­های داوران، بازیکنان و هواداران فوتبال در ارتباط با اثر زاویۀ دید بر تشخیص خطا، به­صورت نیمه­تجربی طراحی و تدوین گردید و در آن تعداد 38 نفر (شامل: 12 داور بین­الم...

[ 9 ] - نقش ویژگی های اصلی شغل در برآورد تعلق شغلی داوران فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف پیش­ بینی سازۀ نگرشی دلبستگی شغلی از طریق ویژگی­ های اصلی شغل داوری فوتبال طراحی شده است. 157 داور و کمک ­داور شاغل در لیگ برتر و دستۀ اول فوتبال ایران به پرسشنامه­ های استاندارد ویژگی­های شغل (مورگسون و هامفری، 2006) و تعلق شغلی (کانونگو، 1982) پاسخ دادند. با توجه به تعداد داوران، حجم نمونه برابر با حجم جامعۀ آماری در نظر گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه­ ها را 17 نفر از متخصصان...

[ 10 ] - رابطه بین ویژگی های شغل و نگرش به سکوت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان همدان: نقش میانجی تحلیل رفتگی شغلی

از آنجا که بخشی از استقرار سکوت سازمانی مبتنی بر نگرش کارمندان است، در این پژوهش ویژگی‌های شغلی بررسی شدند که از طریق تحلیل رفتگی شغلی می‌توانند نگرش‌های کارمندان را نسبت به سکوت سازمانی دچار نوسان کنند. تعداد 108 کارمند از ادارات ورزش و جوانان استان همدان از طریق جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های استاندارد تحلیل رفتگی شغلی، ویژگی‌های شغل و سکوت سازمانی پاسخ دادند...

[ 11 ] - رابطه بین ویژگی های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال ایران: نقش میانجی تعهد حرفه ای

هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی تعهد حرفه‌ای در رابطه بین ویژگی‌های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال ایران است. از این رو، تعداد 174 داور فعال لیگ برتر و دسته اول فوتبال کشور (نمونه برابر جامعه) به پرسشنامه‌های ویژگی‌های شغلی جاکو (2004)، تعهد حرفه‌ای آرانیا (1984) و رضایت شغلی مینه‌سوتا (1967) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه‌ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و متخصصین و پایایی آن از طریق روش آلفای کر...

[ 12 ] - تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل فرایندی کارمندمحور است که با توجه به تفاوت‌های فردی در محیط سازمان اتفاق می‌افتد و می-تواند پیامدهای سازمانی مانند چابکی را به همراه بیاورد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر ابعاد هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان طراحی شده است. تعداد 191 کارشناس و مدیر ستادی وزارتخانه به صورت جدول کرجسی و همکاران به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌...

[ 13 ] - تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی

مقدمه و هدف: یکی از معیارهای پویایی دانشگاه­ها، سلامت دانشجویان در تمامی ابعاد روانی، جسمانی و ورزشی است. از این رو، این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت مطلوب در سلامت دانشجویان با تأکید بر فعالیت­های ورزشی طراحی شده است. روش­شناسی: تعداد 505 دانشجو (289 دختر و 216 پسر) از 13290 دانشجوی دانشگاه مازندران بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند...

[ 14 ] - پیش بینی رضایت شغلی کارمندان بر اساس رفتار اخلاقی مدیران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه

مقدمه و هدف: امروزه سازمان­ها سعی دارند تا نیروی انسانی خود را هم از نظر درونی و هم بیرونی ارتقا بخشند که یکی از این جنبه­های توانمندسازی کارکنان از طریق رضایت شغلی حاصل می­شود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پیش­بینی رضایت شغلی کارمندان ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه بر اساس رفتار اخلاقی مدیران است. روش­شناسی: تعداد 141 نفر (123 نفر کارمند و 18 نفر مدیر) به صورت تعداد برابر نمونه و جام...

[ 15 ] - Factor Analysis of Teenage Athletes’ Goal Orientations and Sports Participation Motives in Leisure Time

The aim of the present study was to identify the most important goal orientations and sport participation motives among teenage athletes in leisure time. In addition, these variables were prioritized and associations between all constructs have been studied. For this purpose, 376 Iranian teenage athletes were singled out by cluster–random sampling, and responded to Task and Ego Orientation Sp...