مریم مخلصیان

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت‌مدرس

[ 1 ] - قیمت‌گذاری و موجودی در زنجیرة تأمین با محصول‌های فاسدشدنی و قابل ‌جایگزینی

تمرکززدایی از زنجیره‌های تأمین، اجازة تصمیم‌گیری مستقل را به اجزا می‌دهد. در چنین ساختار غیرمتمرکزی، ممکن است اجزای قدرت، تصمیم‌گیری­های متفاوتی داشته باشند که در این‌صورت، تصمیم­های اجزا بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین، استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی دوسطحی بسیار مفید است. در این پژوهش، قیمت‌گذاری یک زنجیرة تأمین دو رده‌ای شامل یک تولیدکننده و چند خرده‌فروش رقابتی بررسی می‌شود که تولیدکنند...

[ 2 ] - Coordination of pricing and cooperative advertising for perishable products in a two-echelon supply chain: A bi-level programming approach

In this article the coordination of pricing and cooperative advertising decisions in one-manufacturer one-retailer decentralized supply chain with different market power for channel members is studied. The products are both perishable and substitutable. The problem is modeled as a nonlinear bi-level programming problem to consider both retailer and manufacturer decisions about prices and advert...

[ 3 ] - Pricing decisions in a two-echelon decentralized supply chain using bi-level programming approach

Pricing is one of the major aspects of decision making in supply chain. In the previous works mostly a centralized environment is considered indicating the retailers cannot independently apply their decisions on the pricing strategy. Although in a two-echelon decentralized environment it may be possible that supply chain contributors have encountered with different market power situations which...

نویسندگان همکار