Hamid Ejtehadi

Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

[ 1 ] - Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteinii Afan. extracts: A comparative study

Objective: Achillea is a traditional medicinal herb which contains different phenol and flavonoid compounds that are responsible for Achillea pharmacological effects. We aimed to determine phenol and flavonoid contents, besides antioxidant activities of different extracts from Achillea eriophoraa (A. eriophora) DC. and Achillea biebersteinii (A. biebersteinii) Afan. (endemic species in Iran) an...

[ 2 ] - Barbarea integrifolia DC. گونه گیاهی نادر در استان مازندران

Barbarea integrifolia DC. از تیره شب بو در سال های 1842 و 1843 توسط پروفسور تئودور کچی از قله دنا و دامنه جنوبی مورن یخچالی خرسان بزرگ در جنوب شرق علم کوه مازندران جمع آوری و نام گذاری شد. این گونه که در هرباریم انستیتو گیاه شناسی کومارو با شماره های 505 و 610 ثبت شده در فلور ایرانیکا نام برده نشده است و اکنون بعد از 174 سال دوباره از ایران جمع آوری گردیده است. مشخصات گونه، پراکندگی جهانی و کلی...

[ 3 ] - بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

صفات تشریحی و گرده‌شناسی 11 گونه Acanthophyllum از بخش Sect. Oligosperma در شمال شرقی ایران با استفاده از تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. برش‌هایی از سطح مقطع ساقه، دمگل و برگ تهیه و سپس با سافرانین و فست‌گرین رنگ آمیزی شد و مورفولوژی دانه‌های گرده با استفاده از میکروسکپ نوری و الکترونی بررسی شدند. نتایج نشان داد صفات نوع روزنه، شکل و اندازه سلول‌های اپیدرمی، نوع کرک، تعداد سلول‌های اپیدرم...

[ 4 ] - گزارش جدید گونه Betula litwinowii و بررسی پراکنش جغرافیایی جنس توس در ایران

گونه Betula litwinowii به عنوان گزارش جدیدی از شمال ایران نام برده می‌شود. ویژگی‌های ریخت شناسی این گونه با گونه نزدیک آن یعنی B. pendula مقایسه می شود. پراکنش جغرافیایی این دو گونه در ایران و مناطق مجاور نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

[ 5 ] - بررسی تنوع گونه‌ای گیاهی و برخی عوامل مؤثر بر آن در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، استان خراسان رضوی

منطقه حفاظت شده هلالی با مساحت 63495 هکتار در استان خراسان رضوی حدفاصل دو شهر گناباد و بجستان قرار دارد. با توجه به اهمیت تنوع گونه‌ای در حفاظت از محیط زیست، این تحقیق به منظور بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان این منطقه و برخی عوامل مؤثر بر آن انجام شد. در این راستا سه ایستگاه دشتی، تپه ماهوری و کوهستانی و نیز سه عرصه با مدیریت چرای متفاوت انتخاب شده. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی با برداشت 236 قاب‌ 1 مت...

[ 6 ] - بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii ، گیاه بومی ایران

مطالعه‌ی بوم‌شناسی فردی گونه‌های گیاهی، به‌منظور آگاهی از شرایط بوم‌شناختی و ایجاد شرایط مطلوب برای حفاظت آن‌ها صورت می‌گیرد. در این تحقیق، بوم‌شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii (از تیره‌ی کاسنی) مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات رویشگاهی گیاه، ویژگی‌های خاک، فنولوژی، شکل زیستی، وضعیت حفاظتی، گونه‌های همراه و مطالعات گرده‌شناسی و تشریحی این گونه بررسی و گزارش شد. نتایج نشان داد که این گونه در دام...

[ 7 ] - بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی

انتخاب گونه‌های گیاهی سازگار با شرایط بیابانی در راستای اهداف احیای پوشش گیاهی، امری ضروری است و موفقیت در احیای گونه‌های گیاهی، وابسته به شناخت بوم‌شناسی فردی گیاهان می‌باشد. Salsola richteri از تیره‌ی Amaranthaceae با نام فارسی شور درخت ترکمنی است. مقاومت بسیار زیاد به خشکی، کنترل فرسایش بادی و تثبیت تپه‌های شنی از خصوصیات ارزشمند این گونه است. در این تحقیق، اکولوژی فردی S. richteri در خراسان...

[ 8 ] - ارتباط عوامل توپوگرافی و تنوع گیاهان در جنگل‌های شرق دودانگه ساری، استان مازندران

تنوع گونه‌ای گیاهان در یک اجتماع در پاسخ به عوامل توپوگرافی تغییر می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر عوامل توپوگرافی مانند ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و درجه شیب روی تنوع گونه‌ای گیاهان در منطقه جنگلی دودانگه واقع در جنوب شهرستان ساری بود. با نمونه‌برداری از پوشش گیاهی منطقه توسط کوادرات‌های 400 مترمربعی، 237 گونه گیاهی شناسایی شد. کل کوادرات‌ها به 7 طبقه ارتفاعی، 3 طبقه از نظر درجه شیب و 8 ...

[ 9 ] - بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک

آتش سوزی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پوشش های طبیعی محسوب می شود، که می تواند سبب افزایش یا کاهش تنوع گونه ای شود. این پژوهش با هدف، بررسی پیامدهای آتش سوزی بر تنوع پوشش گیاهی یک مرتع نیمه استپی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی انجام شد. سه رویشگاه شاهد، آتش سوزی شده در سال 83 و در سال 87 در مجاورت هم در منطقه جوزک در استان خراسان شمالی انتخاب و در بهار و تابستان 1389 مطالعه شدند. پو...

[ 10 ] - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکندگی جغرافیایی گونه‌های گیاهی منطقة جوزک - چمن‌بید، استان خراسان شمالی، ایران

بررسی فلور هر منطقه اهمیت دارد؛ زیرا فهرست گیاهان، نشان‌دهندة توانایی‌های ژنتیکی آن منطقه است. منطقة جوزک - چمن‌بید با مساحت 81/3637 هکتار، در غرب استان خراسان شمالی و در شهرستان مانه و سملقان واقع شده است. این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی در محدودة رویشی منطقة ایرانی - تورانی قرار می‌گیرد. میانگین ارتفاع منطقه 1415 متر و متوسط بارش سالانة منطقة جوزک – چمن‌بید 559 میلی‌متر است. در پژوهش حاضر، گو...

[ 11 ] - بررسی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی

گیاه Salsola richteri از گیاهان تیره Chenopodiaceae است که گستره رویش آن در ایران، عرصه‌های بیابانی شمال و شرق کویر مرکزی ناحیه ایرانی-تورانی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک این گیاه با شرایط خشکی صورت گرفت. نمونه‌برداری از گیاه در مرحله گل‌دهی از دو منطقه کویری شاهرخت و بشرویه در استان خراسان جنوبی انجام شد و ارتباط تنش خشکی با غلظت پرولین، یون‌های سدیم و پتاسیم، پروتئین‌های ...

[ 12 ] - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان)

منطقه شیمبار یا شیرین بهار با مساحتی معادل 53 هزار هکتار در 45 کیلومتری شمال شرقی مسجد سلیمان و در محدوده بخش اندیکا و در دامنه شمالی دریاچه سد شهید عباسپور در حوزه زاگرسی، ناحیه ایرانی-تورانی قرار دارد. پوشش گیاهی منطقه با پیمایش میدانی در سه فصل زمستان، بهار و تابستان، سال‌های 1391 و 1392 جمع‌آوری و پس از پرس و خشک کردن با منابع فلوری مرتبط با ایران و کشورهای همسایه شناسایی شد. در پژوهش حاضر،...

[ 13 ] - تأثیر EDTA به عنوان همبندکننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.).

در پژوهش حاضر، تأثیر همبندکننده اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) بر انباشت کروم سه ظرفیتی و رشد گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) بررسی شد. گیاهچه‌های 10 روزه، 4 هفته در شرایط هیدروپونیک حاوی غلظت‌های مختلف کروم (1، 2، 4 و 6 میلی‌گرم در لیتر) و همبندکننده (1 و 3 میلی‌گرم در لیتر) کشت داده شدند. پس از برداشت، رشد، مقدار کروم در اندام هوایی و ریشه و مقدار پرولین در اندام هوایی اندازه‌گیری شد. ...

[ 14 ] - معرفی جوامع گیاهی منطقه حفاظت‌‌شده قلاجه و بررسی ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی

 در پژوهش پیش‌‌رو، پوشش گیاهی منطقه حفاظت‌‌شده قلاجه (استان کرمانشاه) به‌منظور تعیین جوامع گیاهی بررسی شد. ابتدا براساس نقشه منطقه، نقاطی که پوشش گیاهی طبیعی داشتند، از مناطق مسکونی، مزارع و نقاط دست‌‌خورده تفکیک شدند. سپس در آن‌‌ها 98 قطعه‌‌نمونه (رولوه) مستقر شد. داده‌‌های پوشش گیاهی به‌روش براون- بلانکه و نمونه‌های خاک از داخل قطعه‌نمونه‌ها به‌منظور تعیین ویژگی‌های خاک برداشت شد. تجزیه‌وتحلی...

[ 15 ] - Phelipanche pouyanii (Orobanchaceae), a new species from Iran

  Phelipanche pouyanii is described here as a new species from South Khorassan Province, East of Iran. Its diagnostic morphological features are the calyx teeth being far longer than the calyx tube and staminal filaments being glabrous. These characters clearly differentiated the new species from its closely related taxa, i.e., P. mutelii, P. angustelaciniata and P. nana. Results obtained from...