جواد اصیلی

دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

[ 1 ] - بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

مقدمه: یکی از مداخلات پزشکی در زایمان، اپی زیاتومی می باشد که برای وسیع ترکردن میاندوراه بهکارمیرود. زردچوبه یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که بدلیل دارا بودن کورکومینوئیدها، دارای خاصیت بهبود زخم می باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در خانم های نخست زا انجام گردید. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور که بر 84 زن نخست زای 17 تا35...

[ 2 ] - Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio (Pistacia vera) cultivars collected from four geographical regions of Iran

Objective: In this study, the levels and antioxidant activities of some secondary metabolites isolated from five pistachio (Pistacia vera)cultivars collected from four different geographical regions of Iran, were studied. Materials and Methods: Total phenolic compounds levels were determined by Folin-Ciocalteu method. Total flavonoid content was determined as AlCl3 complex and expressed as mg o...

[ 3 ] - Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteinii Afan. extracts: A comparative study

Objective: Achillea is a traditional medicinal herb which contains different phenol and flavonoid compounds that are responsible for Achillea pharmacological effects. We aimed to determine phenol and flavonoid contents, besides antioxidant activities of different extracts from Achillea eriophoraa (A. eriophora) DC. and Achillea biebersteinii (A. biebersteinii) Afan. (endemic species in Iran) an...

[ 4 ] - Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) Genotypes

Mahaleb (Prunus mahaleb L.) is an important rootstock for P. avium and P. cerasus cultivars. The present study has compared the phenolic contents and antioxidant activity of the methanolic extracts of the barks, leaves and fruits of ten selected mahaleb genotypes. The total phenolic content (5.11-131.77 mg GA g-1) in barks and the total flavonoid (54.06-180.6 mg QE g-1) and proanthocyanidin (8....

[ 5 ] - In vitro pro apoptotic effect of crude saponin from Ophiocoma erinaceus against cervical cancer

Ophiocoma erinaceus Muller &Troschel (Ophiocomidae) is part of the extensive group of echinoderm that contains bioactive metabolites. As, the anti cancer potential of brittle star saponin has not been reported against cervical cancer, the present study was conducted to evaluate the anticancer effect of extracted crude saponin. Saponin extraction was conducted using conventional method such as f...

[ 6 ] - Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Salvia chloroleuca on MCF-7 Breast Cancer Cell Line

Fragrant species of the genus Salvia have been attributed many medicinal properties, which include anticancer activity. In the present study, cytotoxic properties of total methanol extract of Salvia chloroleuca Rech. f. & Aellen and its fractions were investigated on MCF-7, a breast carcinoma cell line. Malignant and non-malignant cells were cultured in RPMI medium and incubated with different ...

[ 7 ] - Apoptosis Induction of Salvia chorassanica Root Extract on Human Cervical Cancer Cell Line

Salvia chorassanica Bunge is one of the Iranian endemic species of Salvia. There is not any reported literature on S. chorassanica. This study was designed to examine the in-vitro anti-proliferative and proapoptotic effects of the methanol extract of S. chorassanica and its fractions on HeLa cell line. Cells were cultured in EX-CELL®, an animal free medium specially designed for HeLa cell line ...

[ 8 ] - An investigation into the Effect of Alpha Ointment (Fundermol) on Perineal Pain relief Following Episiotomy in Nulliparous Women

Background & aim: Pain is the most common complaint of mothers after episiotomy. Various medications are used for the alleviation of this pain. The aim of this study was to evaluate the effect of alpha ointment on the relief of pain caused by episiotomy. Methods: This double-blind clinical trial was conducted on 70 primiparous women in Ommolbanin Hospital in Mashhad, Iran. The participants were...

[ 9 ] - In vitro pro apoptotic effect of crude saponin from Ophiocoma erinaceus against cervical cancer

Ophiocoma erinaceus Muller &Troschel (Ophiocomidae) is part of the extensive group of echinoderm that contains bioactive metabolites. As, the anti cancer potential of brittle star saponin has not been reported against cervical cancer, the present study was conducted to evaluate the anticancer effect of extracted crude saponin. Saponin extraction was conducted using conventional method such as f...

[ 10 ] - Apoptosis Induction of Salvia chorassanica Root Extract on Human Cervical Cancer Cell Line

Salvia chorassanica Bunge is one of the Iranian endemic species of Salvia. There is not any reported literature on S. chorassanica. This study was designed to examine the in-vitro anti-proliferative and proapoptotic effects of the methanol extract of S. chorassanica and its fractions on HeLa cell line. Cells were cultured in EX-CELL®, an animal free medium specially designed for HeLa cell line ...

[ 11 ] - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs)

این مطالعه با هدف شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی و سمّیت سلولی اسانس حاصل از برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. ترکیب‌های موجود در اسانس با استفاده از گاز کروماتوگرافی جرمی (GC-MS) تعیین شدند و شامل 28 ترکیب بودند که 98.28% از کل ترکیب اسانس را شامل شد. بخش اعظم این ترکیب‌ها روغن‌های اسانسی‌ هیدروکربنه (48.8%)، سزکوئی‌ترپن...

[ 12 ] - تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی-حلقی

سابقه و هدف: نوروزک گیاهی دارویی متعلق به تیره نعناع و بومی استان خراسان است. این گیاه دارای ویژگیهای با ارزش دارویی مانند خاصیت ضد میکروب، ضد التهاب، ضد درد، آرام بخش و آنتی اکسیدان میباشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نوروزک بر برخی از باکتریهای بیهوازی مولد عفونتهای دهانی-حلقی انجام شد. مواد و روشها: در این پژوه...

[ 13 ] - Oral Administration of Zataria multiflora Extract Decreases IL-17 Expression in Perennial Allergic Rhinitis

Background: Rhinitis, which occurs most commonly as allergic rhinitis and affects 20% of the world’s population, is a major health care burden causing significant morbidity. Considering the high prevalence of allergic rhinitis and anti-inflammatory effects of thyme, a favorite condiment, we performed a randomized clinical trial to determine whether thyme can relieve allergic rhinitis symp...

[ 14 ] - دماهای ویژه جوانه‌زنی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa)

Roselle is an important medicinal and industrial plant of the family of Malvaceae, and is planted in vast areas of Sistan and Baluchestan. In a laboratory study, the effect of varying temperatures on seed germination of Hibiscus sabdariffa was investigated and minimum, optimum and maximum temperatures for its germination were determined in a completely randomized design with four replications. ...

[ 15 ] - تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی-حلقی

سابقه و هدف: نوروزک گیاهی دارویی متعلق به تیره نعناع و بومی استان خراسان است. این گیاه دارای ویژگیهای با ارزش دارویی مانند خاصیت ضد میکروب، ضد التهاب، ضد درد، آرام بخش و آنتی اکسیدان میباشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نوروزک بر برخی از باکتریهای بیهوازی مولد عفونتهای دهانی-حلقی انجام شد. مواد و روشها: در این پژوه...