نتایج جستجو برای: Age

تعداد نتایج: 755624  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1388

this study investigated the potential role of age in inductive and deductive grammar learning among iranian foreign language learners. the experimental population consisted of our randomly selected samples including two groups of children (with age of exposure to english within 8-13), and two groups of adults (with age of exposure to english within 11-13). thus, the comparison was between ch...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388

since the 1960s the age effects on learning both first and second language have been explored by many linguists and applied linguists (e.g lennerberg, 1967; schachter, 1996; long, 1990) and the existence of critical period for language acquisition was found to be a common ground of all these studies. in spite of some common findings, some issues about the impacts of age on acquiring a second or...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه 1394

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره ی هیدرواتانولی برگ گیاه anethum graveolens l. (age) بر روی سطح قندخون درموش های صحرایی نردیابتی انجام شد. مواد و روش ها: دراین مطالعه 42 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی در 6 گروه تقسیم شدند . قندخون به صورت روزانه به مدت یک هفته توسط گلوکومتر و انسولین خون توسط دستگاه آنالایزر بررسی شدوداده ها با استفاده ازanova ی یک طرفه وسپس آزمونtukey مورد تجزیه وتحلی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

abstract governing was disorganized for years, when mongols attached to iran and it caused to clearing way for interference of mongols princes. dispatching of holaku to the west culminated in establishing iilkhanan government. holakus activities in destruction of abbaasis government and activities which shows his staying in iran, made force oulus juji to comparison against iilkhanis gover...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

the purpose of this quantitative study was to investigate the relation between efl teachers’ self-efficacy beliefs and their success. moreover, the study was an analysis of the teacher age, gender and years of teaching experience, to examine the manner in which these factors relate to teacher self-efficacy as defined by bandura (1997) and teaching effectiveness as evaluated by their own student...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم 1390

در این مطالعه در پلیمر حساس به دما با استفاده از پلیمریزاسیون محلول n- ایزو پروپیل آکریل آمید با وینیل استات و آلیل گلایسیدیل اتر ایمینو اسید(age- ida) توسط واکنش جانشینی حاصل شد. پلیمریزاسیون در حضور دی اتیل اتر و 2،2’- آزوبیس بوتیرونیتریل(آغازگر) و در دمای c°70 انجام شد. هر دو پلیمر سنتزی در این دما یک فاز قابل جداسازی را از خود نشان می-دهند؛ در ادامه رفتارهای پلیمر مشتق شده از age/ ida در جذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی و پایه 1390

the present study aimed at investigating the relationship between iranian efl teachers’ classroom management orientations and their teaching styles. additionally, the difference between male and female teachers’ teaching styles and classroom management orientations and their relationship with experience and age were explored. three hundred efl teachers filled in attitudes and beliefs on classro...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم 1390

در عدسی چشم پستانداران، پروتئین آلفا کریستالین بیش از 50% کل پروتئین های محلول را تشکیل می دهد پروتئین آلفا کریستالین می تواند به عنوان یک مولکول چاپرون در لنز چشم عمل کند. فعالیت چاپرونی پروتئین آلفا کریستالین نقش اساسی و مهمی در جلوگیری از توده ای شدن و رسوب سایر پروتئین ها در لنز چشم ایفا می کند. این پروتئین از طریق نواحی آبگریز خود به نواحی آبگریز پروتئین های غیر طبیعی شده متصل می شود و به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1392

abstract this study investigated the predictability of variables from a motivational framework as well as individuals qualities to predict three non-linguistic outcomes of language learning. gardners socio-educational model with its measures has been used in the current study. individual qualities presented in this study include (1) age, (2) gender, and (3) language learning experience. the...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392

a large number of single research studies on the effects of strategy-based instruction (sbi) in teaching english as a foreign or second language has been conducted so far. however, the lack of a comprehensive meta-analysis targeting the effectiveness of english language sbi is observed. moreover, the findings of experimental studies regarding the context of the english language, proficiency lev...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید