نتایج جستجو برای: MRSA

تعداد نتایج: 10453  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه 1393

استافیلوکوکوس اورئوس مهمترین پاتوژن انسانی جنس استافیلوکوکوس است که به علت مقاومت روزافزون در برابر انواع داروهای ضدباکتریایی، به صورت یکی از نگرانی های عمده سلامت عمومی درآمده است. افزایش روزافزون سویه های مقاوم به متی سیلین (mrsa) و همچنین سویه های مقاوم به ونکومایسین (vrsa) ، روند درمان عفونت های استافیلوکوکی را مشکل ساخته است. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان شیوع سویه های مقاوم به ونکومایسی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1394

استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین (mrsa) یکی ازپاتوژن های اصلی مسئول عفونت های بیمارستانی و غیربیمارستانی محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی شیوع nasal mrsa در بیمارستان ایرانمهر هنگام پذیرش بیماران در مقایسه با هنگام ترخیص بود.یک صد بیمار به صورت تصادفی برای این مطالعه انتخاب شدند. پس از توجیهات اولیه و ثبت اطلاعات بالینی اولیه و جمعیتی، با سوآپ استریل از مجرای قدامی بینی آنان نمونه گیری در...

Objective(s): Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the major health hazards and became of greater public health concern since the emergence of community-acquired MRSA. This work aimed to study the prevalence of mecA, femA, femB, lukS-PV, lukF-PV (PVL), intI, and intII genes among community-acquired (CA) hospital-acquired (HA) MRSA to increase vi...

Journal: :Postepy Mikrobiologii 2023

Abstract Staphylococcus aureus is a Gram-positive bacterium, which can cause serious bacterial infections in humans. It constitutes an important etiological factor of many diseases, for instance, soft tissue and skin (including boils abscesses), as well life-threatening necrotizing pneumonia or toxic shock syndrome. estimated that about 25–30% people are carriers S. mainly the anterior nostrils...

Journal: :Frontiers in tropical diseases 2022

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) continues to be associated with outbreaks in communities (CA-MRSA) and hospitals (HA-MRSA). MRSA isolates are known resistant all beta-lactam antibiotics including methicillin. Moreover, HIV-infected individuals highly at risk of CA-MRSA due their weaker immune system. It is therefore important keep surveillance the prevalence. Our study aims d...

Journal: :Journal of Cystic Fibrosis 2023

To characterize methicillin-resistant S. aureus (MRSA) isolates recovered from cystic fibrosis (CF) people during two Spanish multicenter studies (2013–2021) by whole genome sequencing (WGS). 51 MRSA were prospectively CF (51% female, median age 20 y [26–15]) 17 hospitals 2 (30 in 2013 and 21 2021). Identification was performed MALDI-TOF. WGS (Illumina-Novaseq-6000) carried out. SPAdes Prokka s...

جعفری, سیروس, حسیبی , مهرداد, سعادت آملی, پژمان, سیفی, مهناز, مهاجرایروانی, بابک, هادی زاده, محمد,

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA علت اصلی و شناخته شده عفونت های بیمارستانی است (1). عفونت هایی که پس از 48 ساعت از پذیرش بیمار در بیمارستان کسب می شوند و امروزه با عنوان (Health care-associated MRSA (HA-MRSA مشخص میشوند. از طرف دیگر در طول دهه اخیر گزارشات متعددی از عفونت ناشی از MRSA را در بیمارانی داشتیم که ارگانیسم ظرف 48 ساعت اولی...

Journal: :Journal of Hospital Infection 2021

BackgroundPanton–Valentine leucocidin (PVL)-positive community-associated meticillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) is increasingly associated with infection outbreaks.AimTo investigate multiple suspected PVL-positive CA-MRSA outbreaks using whole-genome sequencing (WGS).MethodsForty-six outbreak-associated isolates from 36 individuals at three separate Irish hospitals (H1–H3) and in...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم 1393

استافیلوکوکوس اورئوس، یکی از مهمترین باکتری های بیماریزای انسانی در دنیا است. هم اکنون گسترش سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک ها یک تهدید محسوب می شود. یکی از اشکال مقاوم این باکتری انواع مقاوم به متی سیلین (mrsa) است که مشکلات درمانی را به همراه دارد. برای درمان این اشکال مقاوم راهکارهای جدیدی مطرح است که یکی از این راهکارها استفاده از باکتریوفاژها است. فاژها با آلوده کردن سل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی 1393

عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مرتبط با بیوفیلم همچنان به عنوان یک نگرانی بالینی جدی در بیماران استفاده کننده از ابزارهای پزشکی مطرح می باشد. از روش real-time pcr می توان به منظور بررسی نقش عوامل دخیل در بیماریزایی از جمله بیوفیلم استفاده نمود. rna های کوچک (srnas) در تنظیم بعد از رونویسی مسیرهای متابولیکی و پاسخ به استرس ها و ویرولانس باکتری نقش دارند. در این مطالعه به بررسی میزان بیان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید