نتایج جستجو برای: mechanical

تعداد نتایج: 236403  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی 1391

in this study, the effects of oleothermal modification on physical and mechanical peroperties of fir wood (abeis sp.) blocks were examined. at first, some blocks of fir wood with 5 × 20 × 120 cm dimensions were prepared. the blocks were treated in soybean oil. the effects of 3 factors such as treatments temperature (180and 200 °c), holding time (12 and 15 h) and initial moisture content of wood...

پایان نامه :0 1371

the treatment of in completely formed pulpless teeth has presented considrable problems. these teeth have wide open apexes and the walls of the root canal diverge toward the apical tissues. mechanical preparation cannot be done in the normal manner beacause of the large initial size and the taper of apical part of the canal , a mechanical stop cannot be produced at the apex of the canal and , t...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - پژوهشکده کشاورزی 1392

چکیده: در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی لوبیا قرمز به-صورت تابعی از محتوی رطوبت بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی لوبیا قرمز شامل طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، سطح تصویر شده، حجم، چگالی توده، تخلخل، وزن هزار دانه و زاویه ی استقرار استاتیکی در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی داری دارد. به طوری که با افزایش رطوبت از 54/7 به 12 درصد بر پایه خشک طول، عرض، ضخام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده شیمی 1389

in this project, some new polyaspartimides, (pas)s, have been synthesized form michael addition reaction between new synthetic bismaleimide (bmi) and some aromatic diamines. a characteristic property of this polyaspartimides is a pendent carboxylic group, which introduced to these polymers from new bismaleimide. bismaleimides (bmi) is one of the interesting compounds, which can be self-polymeri...

Journal: :international journal of iron & steel society of iran 2013
m. heydarian

in this paper, an ultra low carbon high strength low alloy grade steel was subjected to a two-step forging processand this was followed by different post cooling methods. the highest strength was obtained at a faster coolingrate due to the highly dislocated acicular ferrite structure with the fine precipitation of microalloying carbides andcarbonitrides. at a slow cooling rate, the strength fel...

Journal: :international journal of iron & steel society of iran 2011
m. m. karkeh abadi a. najafizadeh a. kermanpur y. mazaheri

in the present study, the influence of annealing temperature on mechanical properties and the microstructure of a high manganese austenitic steel (fe-30mn-4al-4si-0.5c) was investigated. x-ray diffractometry, optical and scanning electron microscopy, hardness and tensile tests were used to analyze the relationship between mechanical properties and microstructure after annealing process. the res...

Journal: :mechanics of advanced composite structures‎ 2015
s. alalhessabi s.a. manafi e. borhani

in this study, aluminum (al) matrix reinforced with micro-particles (30 µm) and nano-particles (50 nm) boron carbide (b4c) were used to prepare al-2.5%wt., b4c nano-composite and micro-composite, respectively, using mechanical alloying method. the mixed powders were mechanically milled at 5, 10, 15 and 20 hrs. the xrd results indicated that the crystallite sizes of both the micro-composite and ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1359

چرخش صفحه پلاریزاسیون، یک موج اکوستیک در داخل یک کریستال منفرد با استفاده از تئوری (alpher & rubin) مورد مطالعه قرار داده شده است . عدم استفاده از تقریب الکترون آزاد منجر به پیدایش چرخش صفحه پلاریزاسیون موج اکوستیک میشود. میزان چرخش صفحه پلاریزاسیون، برحسب مقدار میدان مغناطیسی خارجی، و پارامتر (تعداد الکترون های هادی موثر برای هریون) بدست آمده است . حساسیت تشدید مکانیکی نسبت به تغییرات محاسبه ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده منابع طبیعی گرگان 1391

چکیده: در این تحقیق تأثیر ملاس که یکی از محصولات جانبی صنایع قند می باشد به عنوان یک افزودنی مقاومت خشک جدید در بهبود پالایش پذیری و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مقوای کنگره ای کهنه (occ) مورد بررسی قرار گرفته شد. بدین منظور پنج سطح ملاس( 0،5، 10، 15 و 18%) و سه سطح درجه روانی(420،400و320 میلی لیتر)به عنوان فاکتورهای متغیر در نظر گرفته شد و برای هر تیمار کاغذهای دست ساز با مساحت 2cm200 و وزن پای...

Journal: :تحقیقات مهندسی کشاورزی 0
معصومه علی بابا دانشجوی کارشناسی ارشد احمد غضنفری مقدم دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان علی رجبی پور دانشیار گروه مهندسی و فناوری دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

after harvesting, pistachio nuts are generally kept in storage before being exported. during handling, thenuts are exposed to external forces that cause mechanical damage to them. the increase of the mechanicaldamage is a function of storage conditions, especially temperature. this research investigated the effect ofstorage temperature (25, 5, -5, -15°c), on the mechanical properties of pistach...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید