نام پژوهشگر: رویا لطافتی

empathie; la dynamique émotionnelle entre lenseignant du français et les apprenants iraniens
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  عاطفه زرینی   رویا لطافتی

cette étude tente d’étudier et de comprendre le rôle que joue l’empathie en enseignement. lempathie y est observée en tant que modèle de communication entre l’enseignant et l’élève. de façon générale, lempathie permet dassouplir les échanges entre les personnes. dans un contexte éducatif, la qualité de la communication est associée à un vécu relationnel plus harmonieux et à un meilleur climat de classe, permettant ainsi des apprentissages plus significatifs. cette recherche permet didentifier des stratégies permettant de vivre lempathie dans un milieu éducatif. il sagit dobserver dabord les élèves par un mouvement de réceptivité et douverture à autrui, de se positionner également en tant quapprenant avec eux et de s’abstenir de les juger. quelques moyens sont également identifiés comme pouvant servir à opérationnaliser ces stratégies. il sagit de trois moyens pédagogiques, un plan de cours clair et détaillé, lutilisation dun cahier de communication et lanimation de périodes déchange, de trois techniques de communication verbale, la reformulation, la révélation de soi et dautrui et la métacommunication de même que de quelques techniques de communication non verbale qui semblent particulièrement empathiques au sein dune pratique denseignement. a la fin une enquête est réalisée sur les enseignants iraniens afin de découvrir la présence de l’empathie dans leurs cours.

آموزش زبان فرانسه از طریق سرگرمی: طراحی یک نرم افزار آموزشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  شقایق ندیمی امیری   حمید رضا شعیری

برای این که یک زبان بتواند به عنوان یک وسیله ارتباطی به کارگرفته شود، باید در آموزش آن نیز از ابزار مختلف ارتباطی موجود استفاده کرد. از جمله ابزار و راه های اثبات شده ی امروزی در آموزش، سرگرمی ها هستند. سرگرمی ها و بازی ها با روی کردی ارتباطی و کنش گرا و خلق فضایی مجازی کمک می کنند که مفاهیم به صورت غیر ارادی و در فضایی بسیار منعطف آموخته شود. با توجه به نقش انفورماتیک و بازی های رایانه ای در ایجاد سرگرمی در زندگی امروزی، روشی که در این پروژه برای آموزش زبان فرانسه درنظرگرفته شده است، یک نرم افزارآموزشی سرگرم کننده است. نرم افزارهای آموزش زبان به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی یا کمک آموزشی مدتی طولانی است که به شکل ها و اهداف گوناگون تولید می شوند. ویژه گی یک نرم افزار رایانه ای آموزش زبان در مقابل روش های معمولی آموزش در این است که در این روش امکان "ایجاد فضایی با رویکرد کنش هم زمان"، "خطایابی عملکرد" و غیره وجود دارد و درضمن این آموزش مشمول مکان و زمان خاصی نیست. هدف ای پروژه طراحی و ساخت یک نرم افزار آموزشی با استفاده از راهبرد سرگرمی است که با ایجاد فضایی مجازی و برقراری ارتباط کنشی-واکنشی هم زمان با زبان آموز توانایی های او را در یادگیری و به خاطرسپردن لغات و اصطلاحات و ساختارها افزایش می دهد. در طراحی این نرم افزار، پاسخ گویی به نیازهای زبان آموزان ایرانی مدّنظر بوده است و به طور خاص برای استفاده ی راهنمایان توریست که در ایران فعالیت می کنند، درنظرگرفته شده است.سعی شده است که نیازهای مختلف یک راهنمای توریست که در سطح متوسطی از زبان فرانسه است، در زمینه های مختلف درنظرگرفته شود و کلّ کار به صورت یک بازی ماجرایی ارائه شود.

استفاده از ابزارهای کمک آموزشی برای آموزش گرامر زبان فرانسه به زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  مهنازسادات حسینی   رویا لطافتی

این پایان نامه به بررسی تئوری و عملی آموزش گرامر از طریق ابزارهای کمک آموزشی و به صورت خاص آموزش ضمیر موصولی (بااستفاده از تمرین، دیالوگ و چیستان) به زبان آموزان ایرانی پرداخته است. هدف از این تحقیق بررسی نقش ابزارهای کمک آموزشی در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان ایرانی است. ما در این تحقیق نشان داده ایم که تا چه حد ابزارهای کمک آموزشی در فراگیری زبان فرانسه موثرند و چگونه این ابزارها با ایجاد فضایی جدید در یادگیری، شوق به آموختن زبان را افزایش می دهند. این تحقیق شامل سه فصل می باشد که در فصل اول آن به تعریف واژه گرامر از منظرهای مختلف و جایگاه و لزوم آموزش گرامردر آموزش زبا ن پرداخته ایم. در فصل دوم نشان داده ایم که معمولا شیوه های آموزش دستور زبان خیلی جذابیت ایجاد نمی-کنند و برای ایجاد علاقه، ما از وسایل کمک آموزشی مثل منابع حقیقی ( سرود، فیلم، شعر، بازی های آموزشی،...) کمک گرفته ایم و انواع مختلف آن را بررسی کرده ایم. در فصل سوم این تحقیق سعی کرده ایم لزوم استفاده از ابزارها ی کمک آموزشی در ایجاد انگیزه برای یادگیری گرامر زبان فرانسه را نشان بدهیم. برای اثبات این امر سعی کرده ایم یک موضوع گرامری (ضمیر موصولی) را با استفاده از سه ابزارمختلف آموزش بدهیم و نتایج این نوع آموزش را بررسی کرده و با هم مقایسه کرده ایم.

بررسی تطبیقی ساختارqueدر طاعون آلبر کامو و معادلهای آن در ترجمه فارسی اثر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
  فریبا قلی زاده   رویا لطافتی

تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی «que» میان کتاب طاعون آلبر کامو و ترجمه فارسی آن می پردازد که توسط رضا سید حسینی صورت گرفته است. بررسی میان «que» که ساختاری است مختص زبان فرانسه و معادلهای آن در ترجمه فارسی اثر. در زبان فرانسه «que» ممکن است ربطی باشد و یا موصولی و بنا به این دسته بندی می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد که در زبان ما فقط به صورت «که» ترجمه می شود. هر نویسنده ای سبک نگارش مخصوص به خود را داراست، که وی و اثرش را از دیگر نویسندگان متمایز می کند. مترجمین نباید این بُعد اثر را نادیده بگیرند. نباید فراموش کرد که سبک نگارش هر نویسنده یکی از بارزترین عواملی است که نقطه نظر نویسندگان را نشان می دهد. در این معنا، آنچه که مترجمان مخصوصاً هنگام ترجمه باید به آن توجه کنند سبک نگارش مولفین است. عناصر گرامری و زبانشناختی بسیاری می توانند بر روی این سبک نویسنده اثر بگذارند که از جمله آنها می توان به «que» اشاره کرد. دلیل کثرت این ساختار در این اثر کامو چیست؟ این ساختار چه نقشی در خلق سبک متفاوت کامو ایفا کرده است؟ در ترجمه فارسی اثر چه تغییراتی در این ساختار مشاهده می شود؟ اینها بخشی از سوالهایی است که در حین انجام این تحقیق توجه ما را به خود جلب کرده اند. ما نیز تلاش کرده ایم تا با ارائه مثالهایی از متن کتاب طاعون به همراه ترجمه آن به این سوالها پاسخ دهیم.

در جستجوی ابزاری مناسب برای آموزش به زبان آموز ایرانی : قصه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  شیما معلمی   رویا لطافتی

در حیطه آموزش زبان فرانسه در ایران، معلم زبان همواره به دنبال ابزاری است که، در کنار کتاب آموزشی، کلاس را از فضای خشک و مصنوعی خارج کند و با آموزه های فرهنگی زبان آموز سازگارتر باشد. در این بین، قصه از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که هم از نظر ابزار زبانی از غنای خاصی بر خوردار است و هم از لحاظ فرهنگی. با این حال آنچه شاهدش هستیم حاکی از این است که این ابزار آموزشی از جایگاهی که شایسته آن است در بین معلمان زبان فرانسه در ایران، برخوردار نیست. آنچه قصه را به ابزاری مناسب برای آموزش بدل می کند، ویژگی های منحصر به فرد اوست. قصه روایتی کوتاه و تخیلی است که زبان آموز به راحتی درکش می کند و چنان مجذوب آن می شود که فراموش می کند در حال یادگیری زبان است و این یک تمرین زبانی! در نتیجه به داستانی گوش فرا می دهد که به زبان فرانسه است و نا خودآگاه لذت فهم داستان را درک می کند. به علاوه، ویژگی جهانی بودن قصه ها این امکان را برای زبان آموز فراهم می کند که نقاط آشنایی در آنها پیدا کند و بتواند رد پای "خود" را در "دیگری" بیابد. به این ترتیب وی روندی بینافرهنگی را در پیش می گیرد که نه تنها فرهنگ دیگری را دربر گیرد، بلکه بر فرهنگ خودی نیز تکیه کند. و به این ترتیب، زبان آموز می تواند خلاء هویتی که حین یادگیری زبان خارجی بوجود می آید را پر کند. در این تحقیق سعی کرده ایم تاثیر مثبت قصه را بر روی هر چهار مهارت زبانی (فهم شنیداری و نوشتاری و باز تولید شفاهی و نوشتاری) و غیر زبانی (ژست، لحن و تلفظ)، به صورت کار عملی با زبان آموزان ایرانی بررسی کنیم. این بررسی ها به ما نشان داد که می توان با استفاده از قصه، بر روی مهارت های فهم نوشتاری و گفتاری و همچنین باز تولید شفاهی، در تمام سطوح، تاثیر گذاشت. در مورد مهارت باز تولید نوشتاری با این حال، باید اذعان داشت که کار بر روی این مهارت در سطوح مبتدی دشوار به نظر میرسد اما در سطوح متوسط و پیشرفته، می تواند تمرینی مناسب برای باز تولید نوشتاری و تقویت تخیل زبان آموزان باشد.

نقش معلم زبان فرانسه ایرانی به عنوان واسطه گر بینافرهنگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  فاظمه حسن زاده   رویا لطافتی

آموزش زبان همواره در بطنی از برخورد بین چندین و یا حداقل دو فرهنگ قرار گرفته است که در نتیجه معلم و زبان آموز را در موقعیت واسطه ی بینا فرهنگی قرار می دهد. در سالهای اخیر تحولی بنیادین در عرصه مسائل نظری آموزش و یادگیری زبان رخ داده و آن در نظر گرفتن عنصر دیگری تحت عنوان مهارت بینافرهنگی در کنار سایر قابلیت های زبان آموزی است؛ این مهارت به معلم زبان، به عنوان واسطه ی فرهنگی می نگرد و کسی که در این مقام واقع شده می بایست بتواند قابلیت درک بینا فرهنگی خود را توسعه دهد و این بدان معناست که بتواند درک متقابلی از اشخاص و فرهنگ ها ی متفاوت داشته باشد و این مهارت را به زبان آموزان نیز منتقل کند. در این پژوهش، پیش فرض ما در ایجاد روشی بینا فرهنگی در میان معلمان زبان فرانسه در ایران، دریافت هویت ایرانی و تکیه بر آن بوده است؛ از سوی دیگر برای موفقیت دراین فرایند به شناخت اصولی که بر درک معلمان از واقعیت فرهنگی تاثیر گذار است، نیز تاکید شده که می توان به بازنمود های فرهنگی و اجتماعی مانند کهن الگو ها، ذهنیت ها و پیش داوری ها، نسبت به سایر اقوام و فرهنگ ها اشاره کرد که باعث درک نادرست واقعیت فرهنگی و در نتیجه شکست گفتگوی میان فرهنگ های مختلف می شود.همچنین ، علاوه بر ارایه ی مفاهیم نظری ذکر شده سعی بر سنجش میزان توانایی معلمان زبان فرانسه در ایران به عنوان واسطه گر بینا فرهنگی شده است؛ به این ترتیب که در غالب پرسشنامه ای چند بعدی به ارزیابی قابلیت های شخصیتی و اکتسابی ، مانند بازنمود های ذهنی و فرهنگی آنان نسبت به تفاوت های فرهنگی موجود در ایران و تفاوت های بینا فرهنگی ،حساسیت فرهنگی و میزان تعلق نسبت به هویت ایرانی و در آخر به بررسی توانایی های عملی و رفتاری معلمان در مقام واسطه گر فرهنگی در کلاس درس و به عنوان عضوی از اجتماع ، پرداخته شده است. ?

نقش ارتباطات اینترنتی بر یادگیری/یاددهی زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  مونا صالح   رویا لطافتی

امروزه کامپیوتر و اینترنت به یکی از ضروریات در زندگی بشر تبدیل شده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای او می باشند . اینترنت دسترسی به منابع نوشتاری و دیداری- شنیداری را برای آموزش زبان و فرهنگ ممکن می سازد . همچنین امکان برقراری ارتباط بین افراد و زبان آموزان گفته می شود . cmo را به وجود آورده است که به آن ارتباط توسط اینترنت یا به عنوان یک واسط می تواند در بهبود کیفیت cmo مساله این است که چگونه کامپیوتر و یا آموزش ویادگیری یک زبان خارجی ایفای نقش کند . در این تحقیق سعی بر آن است که پاسخ مناسبی برای سوالات زیر یافته شود : -1 ارتباط توسط اینترنت یا cmo شامل چه روش هایی می شود؟ -2 این ارتباط به عنوان یک ابزار کمک آموزشی دارای چه مزایا و چه کاستی هایی می باشد؟ -3 آیا چت (یکی از ابزارهای ارتباط اینترنتی) می تواند باعث ارتقا توانایی های ارتباطی زبان آموزان شود؟ این تحقیق سه بخش را شامل می شود : در بخش اول ، انواع تئوری های آموزش زبان ، روش های cmo و زیرمجموعه های آنها توضیح داده شده است . بخش دوم به تحلیل تاثیرات استفاده از cmo از نظر فرهنگی ، بینافرهنگی ، زبان شناسی و غیره اختصاص یافته و نتایج آن روی توانایی های نوشتاری و گفتاری مورد مطالعه قرار گرفته است . بررسی چت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباط اینترنتی و تاثیر آن در آموزش و یادگیری زبان ، بخش سوم این تحقیق را تشکیل می دهد . در چت ، زبان آموز از طریق اینترنت با یک مخاطب انسانی ارتباط برقرار می کند . یکی از اهداف این فعالیت ، آموزش از طریق همکاری و تعاون در فضایی مجازی می باشد . زبان آموزان می توانند به کمک مربی خود ، یک فعالیت مشترک را برنامه ریزی کرده و با یکدیگر در طول این فعالیت همکاری نمایند . بررسی قابلیت های بالقوه چت نشان می دهد که می توان هدفی آموزشی را برای آن متصور شد . لذا بر پایه این فرض ، مزایا و کاستی های این شیوه ارتباطی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

بررسی میزان تطبیق برنامه آموزش زبان چارچوب مشترک اتحادیه اروپادر ایران ( در مورد آموزش متد زبان فرانسهrond-point )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
  پرناز راستی بروجنی   روح الله رحمتیان

در فصل اول این پایان نامه به مطالعه تاریخی متد های آموزش زبان در دوره های مختلف ( از متد گرامر-ترجمه تا رویکد ارتباطی و امروزه رویکرد کنشی)پرداخته شده. ویژگی بارز این بخش بررسی عنصر کنش درمتدولوژی های آموزش زبان می باشد. سایر عناصر از جمله شیوه آموزش گرامر، نگاه به زبان آموز، مسایل فرهنگی ، ارزشیابی توانایی های زبانی و غیره همراه با توضیحات لازم در جداول آورده شده اند. در فصل دوم به صورت جداگانه به معرفی رویکردکنشی که مبتنی برکار و فعالیت گروهی زبان آموزان در کلاس می باشد اختصاص دارد. تعریف تکلیف گروهی از نظر چارچوب اروپایی و تفاوت آن با تمرین ساختاری، فعالیت آموزشی و پروژه و همچنین شیوه ارائه آن در کلاس زبان به تفصیل در این بخش آورده شده. در فصل سوم به معرفی و آنالیز متد rond-point که نمونه مورد مطالعه میدانی ما را تشکیل می داد پرداختیم .در آخر این بخش نقدی به این متد آموزشی ارائه شده. در فصل چهارمبه بررسی میزان کارایی این شیوه آموزشی در ایران از سه ذیدگاه جامعه شناسی، روانشناسی و آموزشی پرداختیم. در فصل پنجم نتایج آماری حاصل از پرسشنامه و نظرسنجی که توسط زبان آموزانی که زبان فرانسه را با شیوه کنشی و کار گروهی فرا گرفته بودند، ارائه شده.

اهمیت ادبیات فارسی در آموزش ادبیات فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  الهام علیزاده   رویا لطافتی

این رساله تحقیقی است درباره اهمیت و ارتباط ادبیات فارسی در آموزش و فراگیری ادبیات فرانسه.پر واضح است که در تاریخ آنچه هر قوم و ملتی را زنده نگهداشته است ادبیات می باشد.ادبیات هر کشور نشانی است از فرهنگ و تاریخ چند صد ساله آن کشور.دانستن ادبیات ملی ضرورت است.یکی از مهم ترین ویژگیهای ادبیات ،گستردگی و پایندگی آن است.آثار بزرگ ادبی جهان با وجود تفاوت در زمان و مکان و زبان باز هم شبیه هم است زیرا عامل بوجود آورنده همه آنها همان درونیات و آفرینش ادبی بوده است.دو کشور ایران و فرانسه در حوزه ادبیات متاثر از یکدیگرند.آنچه که ما در نظام آموزشی ایران شاهد هستیم نشان میدهد که ادبیات درصدرنیست و در نظام آموزشی به حاشیه رانده شده است.سئوال اساسی در این رساله این است که چگونه می توان به دانشجوی ایرانی ادبیات فرانسه آموخت در حالیکه او اغلب شناخت و درک صحیحی از ادبیات ملی خود ندارد؟ این تحقیق شامل سه فصل است،که در فصل اول به تعریف ادبیات پرداخته شده است و درباره ضرورت تدریس ادبیات بررسی صورت گرفته است و درباره ویژگیهای معلم ادبیات و مشکلاتی که معلم ادبیات با آنها روبروست مطرح شده است.در فصل دوم این تحقیق، رابطه بین یادگیری ادبیات فارسی و یادگیری ادبیات فرانسه بررسی شده است برای این منظور، ابتدا سیستم آموزش عالی در ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به سیستم آموزشی ایران در زمینه تدریس ادبیات اشاره شده است.در این قسمت، کتابهای فارسی در مدارس ایران به عنوان یک متد آموزشی مورد بررسی قرار گرفته شده است و در بخش دیگر به حضور ادبیات خارجی در کتابهای فارسی درسی مدارس اشاره شده است و اینکه سهم ادبیات بیگانه در کتابهای درسی ایران چقدر است؟و در نهایت به مشکلات آموزشی ادبیات فرانسه در دانشگاههای ایران پرداخته ایم.در فصل سوم به ارائه راهکار برای بهبود و ارتقا سطح دانش ادبی دانشجویان زبانهای خارجی در ایران پرداخته شده است.تغییرات در متدهای آموزشی ادبیات در دوران تحصیل در دوران مدرسه ،ارتقا دانش و اطلاعات معلم ،استفاده از ادبیات ملی در کلاسهای آموزش ادبیات فرانسه در دانشگاهها و بها دادن به فرهنگها و گفتگوی بین فرهنگهای دو کشور(ایران و فرانسه)از جمله این راه حلها برای بهبود سطح دانش ادبی دانشجویان عنوان شده است. در این راستا باید ابتدا به مشکلات موجود در آموزش ادبیات فارسی درمدارس پرداخت و سپس به مشکلات ناشی از آن در فراگیری ادبیات خارجی پرداخت.در زمینه این مشکلات،عواملی همچون مجموعه نظام آموزشی ایران درمدرسه و دانشگاههای ایران پرداخته شده است.

نوع شناسی متون به کار رفته و تحول آنها در متد های آموزش زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
  هدا خیاط   حمید رضا شعیری

همانطور که می دانیم امروزه هدف از آموزش زبان تنها یادگیری واژه ها و قواعد دستوری برای خواندن و نوشتن به آن زبان نیست؛ بلکه هدف نهایی این است که زبان آموز بتواند خوب وروان صحبت کند و با مخاطب خود به راحتی ارتباط بر قرار کند. برای دست یافتن به این هدف لازم است که زبان آموز کارکردهای مختلف گفتمانی آن زبان را بشناسد و بداند که از هر کدام در چه شرایطی و چگونه استفاده کند.متد های آموزش زبان نیز جهت آشنا ساختن زبان آموزان با این اصول و کارکردها از منابع متنوعی اعم از منابع ساختگی و واقعی استفاده می کنند.این منابع طبق رویکرد به کار رفته در هر یک از متد های زبان که در طول زمان بر اساس نیازهای زبان آموزان و پیشرفت تکنولوژی دست خوش تحول شده اند،هر یک به نحوی انواع متون و اصول مختلف گفتمانی را در خود جای داده اند.با توجه به محدودیت زمانی و پرجمعیت بودن کلاسهای زبان پایه در موسسات آموزشی و در دانشگاهها،مدرسین زبان بیشتر وقت را صرف تدریس متد آموزشی ای که توسط این مراکز انتخاب شده می کنندو بخش وسیعی از یادگیری زبان آموزان به کمک همین متد ها انجام می گیرد؛بنابراین،مطالعه متد های آموزشی تا به امروز،امری ضروری به نظر می رسد؛تا به کمک آن مدرسین زبان از انواع مختلف متون و نظام های گفتمانی به کار رفته در متد های آموزشی شناخت کافی پیدا کرده و با در نظر گرفتن سطح آموزشی زبان آموزان بر کیفیت تدریس خود بیفزایند. این پایان نامه شامل سه فصل است. فصل اول، به معرفی انواع مختلف متون و کارکرد های آن پرداخته است. فصل دوم، به بررسی و تحلیل این متون و سیر تحول آنها در متد های آموزش زبان فرانسه می پردازد. در فصل سوم، نظریات معلمان و زبان آموزان را درباره کیفیت و عملکرد 4 متن(روایی،توصیفی،استدلالی و تأویلی) در یادگیری (زبان آموزان) پرسیده و مقایسه کرده ایم. سرانجام نتیجه گرفته شد که هر کدام از این متون در یادگیری مباحث مختلف زبانی کاربرد دارند.متن استدلالی ،بیشترین بسامد یادگیری را برای زبان آموزان به همراه دارد وبعد ازآن،متن روایی.

مطالعه ی افعال دوضمیره در زبان های فرانسه و فارسی و بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389
  الهام نجفی رودبارکی   رویا لطافتی

این پایان نامه به بررسی تئوری و عملی مطالعه ی افعال دوضمیره در دو زبان فارسی و فرانسه می پردازد. بایستی اذعان داشت که شناخت کامل قواعد دستوری و کاربرد عملی افعال دوضمیره به عنوان یکی ازعناصر مهم واساسی گرامر زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی چندان آسان نمی باشد. در زبان فرانسه این افعال دارای ساختار بسیار پیچیده ای هستند و همین امر یادگیری را نزد زبان آموزان ایرانی با مشکل مواجه می سازد. این تحقیق شامل دو بخش می باشد که دربخش اول سعی کرده ایم شباهت ها و تفاوت های افعال دوضمیره را در دو زبان یافته و سپس با مطالعه ی متون ترجمه شده از فارسی به فرانسه و بالعکس معادل های مربوط به آن را جستجو کنیم. دربخش دوم به بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی هنگام کاربرد افعال دوضمیره پرداخته ایم و به کمک دو پرسشنامه موفق به یافتن خطاهای زبان آموزان ایرانی شدیم . عوامل مختلفی از جمله خطاهای بینا زبانی ( تداخل زبان مادری یا تأثیر زبان مادری بر زبان خارجی) و خطاهای درون زبانی ( پیچیدگی قواعد دستوری ) نقش مهمی را درایجاد اشکالات بین زبان آموزان ایرانی ایفا می کرد. سرانجام جهت رفع این مشکلات و ارائه شیوه ایی مناسب جهت بهبود آموزش این افعال درکلاس درس به معرفی روش هایی از جمله استفاده از منابع و وسایل کمک آموزشی معتبر،استفاده از تمرینات مناسب از نوع تمرینات ساختاری واستفاده از متون ادبی ترجمه شده توسط مترجمین فارسی زبان پرداختیم.

مطالعه مقایسه ای جهت مجهول در زبان فرانسه و فارسی و مشکلات کاربرد آن نزد زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  جعفر آیینی   روح الله رحمتیان

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به آموخته ها و یادگیری های قبلی زبان آموزان و تطابق آنها با یادگیری های جدید. آموخته های قبلی همان زبان مادری و معمولا یک یا دو زبان دیگر است که زبان آموز از قبل با آنها آشنایی دارد. عقیده ما بر این است که یکی از موثر ترین روش های آموزش زبان، روشی است که بر اساس توصیف علمی از زبان مادری زبان آموزان و مقایسه آن با زبان خارجی مورد آموزش تدوین شده باشد. مقایسه دو زبان در یک مورد خاص به ما امکان می دهد که با بررسی تحلیل ساختارهای دو زبان، مسائل و مشکلات زبان در هنگام کاربرد آن مورد خاص را بیابم و به مدرسین نیز کمک می کند تا برای کاهش این مشکلات یادگیری و به کارگیری اجزای تشکیل دهنده ساختاری زبان خارجی راهکارهای مناسب و عملی ارائه دهند. در این تحقیق سعی کرده ایم تا بروی مجهول به عنوان یکی از عناصر دستوری مطالعه دقیقی صورت بگیرد و به دنبال آن تحقیقی در مورد مشکلات به کارگیری این عنصر دستوری داشته باشیم. در بخش اول این تحقیق به بررسی مجهول در زبان فرانسه با ارائه توضیحاتی از قبیل تعریف، چگونگی شکل گیری، ساختار... پرداخته ایم. بخش دوم به مطالعه مجهول فارسی و مقایسه آن با معادل هایش در زبان فرانسه اختصاص یافته است. بخش پایانی تحقیق به بررسی نتایج یک آزمون انجام شده بر تعدادی .بان آموز ایرانی و تحلیل خطا هایشان در آزمون می پردازد. در خاتمه، راهکار هایی برای کاهش این خطاها و مشکلات در یاد گیری و بکار بردن مجهول ارائه شده است

جایگاه متن ادبی در آموزش توانش نوشتاری زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  حدیثه السادات موسوی   رویا لطافتی

توانش نوشتاری در متدهای ارتباطی جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ادبیات به عنوان مظهر عینیت یافته فرهنگ یک کشورمی تواند نقش بسزایی در آموزش زبان وفرهنگ یک کشور به خصوص در آموزش نگارش داشته باشد.از آنجا که انواع ادبی مثل شعر و رمان و... به صورت مکتوب هستند کاربرد آنها در کلاس نگارش به آموزش ظرافت های نگارش کمک شایانی می کند؛ علاوه بر این متون ادبی دارای ویژگی هایی هستند که در زبان آموز ایرانی نوعی خودانگیختگی در راه خلاقیت و یادگیری به وجود می آورند زیرا زبان آموز ایرانی از کودکی ادبیات کهن را از طریق خانواده و جامعه درک و جذب کرده است.متاسفانه در کلاسهای آموزش نگارش از این تعامل سودمند خواندن متون ادبی در جهت نگارش به نحو شایسته ودر جهت افزایش خلاقیت زبان آموز استفاده نمی شود. در نظر گرفتن نقش موثر ادبیات در آموزش زبان که به تفصیل توسط نظریه پردازان به بحث کشیده شده و بررسی این نکته که کاربران زبان فرانسه در ایران در سطوح مختلف چه نگرشی نسبت به نقش و ارتباط خواندن متون با نگارش متون دارند و با چه مشکلاتی در امر نگارش مواجه می شوند می تواند نکات حائز اهمیتی را روشن سازد . به این ترتیب آنچه را که می توانیم به عنوان مسئله اصلی این تحقیق مطرح کنیم پی بردن به این نکته است که چگونه طرح متون به خصوص متون ادبی در آموزش زبان انگیزه های عاطفی و خلاقانه ای را به وجود می آورد تا کیفیت یادگیری زبان به ویژه در نگارش ارتقاء یابد.

بررسی تاثیر درون گرایی و برون گرایی بر بیان شفاهی یک زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  هادی مسکنی   روح الله رحمتیان

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به نوع شخصیت زبان آموز. در میان انواع گونه های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. درون گرایی بدان معناست که فرد انرژی لازم را برای انجام فعالیت های خود از منبع درونی و شخص برون گرا این انرژی را از اطرافیان یعنی از منابع بیرونی بدست می آورد. عقیده ما بر این است دانش لازم مربوط به این ویژگی شخصیتی می تواند به ما در پیش بینی دشواری های یادگیری برای هر یک از زبان آموزان کمک کند. با اطلاع از ویژگی های شخصیتی درون گرایان و برون گرایان می توانیم نقاط قدرت و ضعف هر یک را در روند یادگیری زبان خارجی بهتر درک کنیم. این آگاهی می تواند به مدرس کمک کند تا راهکارها و تمرینات مناسبی را برای حل مشکلات زبان آموزان بکار گیرد. در این تحقیق بر روی درون گرایی/برون گرایی به عنوان یکی از عوامل روانی تأثیرگذار بر روند زبان آموزی هر فرد کار کرده ایم. در مرحله ی بعدی نحوه ی عملکرد زبان آموزان ایرانی دارای هر یک از ویژگی های شخصیتی را در یک کلاس زبان فرانسه مورد تحلیل قرار داده ایم و سپس در پایان این تحقیق چند راهکار را جهت تسهیل روند یادگیری هم برای زبان آموز و هم برای مدرس توصیه کرده ایم.

مطالعه و بررسی ترجمه فرانسوی اشعار سهراب سپهری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389
  پروانه هاشمی آقاجان   رویا لطافتی

اهمییت ترجمه به عنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ واندیشه از زبانی به زبان دیگر بر هیچکس پوشیده نیست.شیوه ترجمه متون کاملا متفاوت است و هر کدام نیازمند سبک خاص وتسلت مترجم به متن است.اما در این میان شعر حدیثی متفاوت دارد.چرا که در شعر صرفنظر از معنا و محتواشعر نیز که در برگیرنده صنایع ادبی وظرافت های خاص زبانی وادبی است بخشی از منا را تشکیل میدهد.در حالی که نظریه پردازانی چون برمن شعر را ترجمه ناپذیر دانسته اند. مشسشونیک در این باره می گوید از ان زمان که بحث نگارش خلاقانه ی متن در زبان دیگری مترح می شود دیگر نباید صحبت از ترجمه به میان اورد.وی معتقد است که خلاقیت مترجم می تواند منتج به خلق همان اثر در زبان مبدا شود و در این روند نگارشی صورت گرفته که اینه ی تمام نمای اثر خالق اثر است.علاوه بر ان در شعر از کنایه ها و تشبیهاتی استفاده می شود که ویزه ی فرهنگ خاصی می باشدو انتقال ان اگر ممکن نباشد بسیار دشوار است. در این تحقیق بر انیم تا ترجمه ی فرانسوی اشعار سهراب سپهری را که توسط داریوش شایگان انجام گرفته از بعد فرهنگی مورد بررسی قرار داده و جایگاه ان را در میان نظریه های مختلف ترجمه مورد ارزیابی قرار دهیم.تحقیق حاضر از 3 فصل تشکیل شده است.در فصل اول نگاهی کوتاه به تاریخچه ترجمه خواهیم داشت.نئوریهای مختلفی و تئوریسینهای بزرگی که در این زمینه نظریات مختلی ارائه داده اند را معرفی میکنیم.سپس به توضیح مفهوم شعر و ویزگیهای خاص این نوع ادبی خواهیم پرداخت.موانع و مشکلاتی که بر سر راه مترجمین شعر قرار دارد آخرین مبحثی است که در این فصل به بررسی آن می پردازیم.فصل دوم را به یهراب سپهری اختصاص داده ایم:زندگی نامه آثار مفاهیم بزرگی که در شعر او وجود دارد سبک و زبان خاصش.فصل سوم از 2 بخش تشکیل میشود:در بخش اول به بررسی جدیدترین تئوریهایی که در خصوص ترجمه شعر ارائه شده میپردازیم سپس با مقایسه ترجمه جلال علوی نیا و ناهد جلیلی به نقد و بررسی ترجمه داریوش شایگان خواهیم پرداخت.در بخش دوم مفهوم فرهنگ و عناصر فرهنگی را بررسی و تعریف خواهیم کرد سپس عناصر فرهنگی موجود در شعر سپهری و ترجمه آن را تحلیل خواهیم کرد.امید است نتایج این تحقیق در اموزش ادبیات و بخصوص کلاسهای آموزش ترجمه مفید واقع گردد.

متون مطبوعاتی و چالشهای آموزش و ترجمه آن در کلاس های فرانسه ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
  علی خردزارع   رویا لطافتی

هدف از نگارش این رساله پاسخ گفتن به این سئوال است : مشکلات فارغ التحصیلان رشته زبان فرانسه در ایران برای ارائه ترجمه معتبر و قابل فهم چیست؟ چگونه می توان این نقاط ضعف را برطرف کرد؟ در فصل اول رساله ما به بررسی انواع متون مطبوعاتی و چگونگی انتخاب خبر می پردازیم. همچنین ویژگی های اینگونه متون با استفاده از مثال های مختلف بررسی خواهد شد. در فصل دوم انواع مشکلات دانشجویان ایرانی در ترجمه این متون مورد مطالعه قرار می گیرد. در این فصل مشکلات زبانی ، بینازبانی و فرازبانی معرفی و با مثال هایی بررسی می شود. در فصل سوم نیز به تحلیل خطاهای دانشجویان ایرانی در امتحان پایان ترم درس ترجمه متون مطبوعاتی می پردازیم.

بررسی مقابله ای سبک «خانه ی شمیران» در دو زبان فارسی و فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  عماد درزی   رویا لطافتی

در این پایان نامه، مطالعه ای نظری – عملی بر روی مفهوم «سبک» و شیوه ی ترجمه ی آن انجام داده ایم. در این مطالعه، سعی کرده ایم با تحلیل و بررسی کتاب «خانه ی شمیران» گلی ترقی، نشان دهیم تا چه میزان فرایند ترجمه، بر سبک، و یا حتی فرا تر از آن، سمت و سوی کلی اثر اصلی، تاثیر گذار بوده است. بدین منظور، مثالهایی از تغییرات ایجاد شده در متن مبدا را آورده ایم که اغلب در مورد کلمات / اصطلاحات وابسته به کن تکست، این تغییرات رخ داده اند. نتیجه ی حاصله نشان داد، اگرچه، روی هم رفته، ترجمه به زیبا شناسی متن اصلی احترام گذاشته، اما، با وجود این، شاهد نوعی انحراف می باشیم. بدین معنا که، عناصری از متن مبدا که دچار تغییرات شده اند، جزو المان هایی به شمار می آیند که مرتبط با سبک شخصی نویسنده، و استراتژی خاص وی می باشند. در واقع مترجم با تغییر دادن این عناصر، و سعی بر تحمیل یک شخصیت جدید ، باعث خدشه دار شدن اصالت اثر اصلی شده است

نقش مترجم به عنوان واسط بینافرهنگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  شیما صبوریان عراقی   رویا لطافتی

تأکید بر اهمیت فرهنگ وعملکرد ارتباطی ترجمه به نگرش جدیدی از نقش مترجم منجر شده است. در نگرش جدید، مترجم نه به عنوان انتقال دهنده ی کلمات و جملات بلکه به عنوان واسط بینافرهنگی مسئولیت برقراری صحیح روابط بینافرهنگی را بر عهده دارد. بدین منظور مترجم می بایست از زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد شناخت کافی داشته باشد. ترجمه و فرهنگ چنان در یکدیگر تنیده اند که فرآیند ترجمه بدون در نظر گرفتن فرهنگ مبدأ و مقصد غیر ممکن است. هیچ ارتباطی ممکن نیست مگر آنکه پیام منتقل شده (چه از طریق گفتار یا نوشتار) توسط گویشوران به درستی درک شود. افرادی که به یک جامعه ی زبانی تعلق دارند، همگی شناخت مشترکی از کشور، جغرافیا، اخلاقیات، محرمات... خود دارند که به آنها امکان می دهد تا پیام را درک کنند. واضح است که در ارتباطات بینافرهنگی که مستلزم وجود دو فرهنگ متفاوت است، عدم این شناخت می تواند به مانعی برای درک پیام تبدیل شود. در این تحقیق سعی شده است تا به دور از تعاریف کلیشه ای همچون: مترجم، انتقال دهنده ی کلمات، تعریف جدیدی از فرآیند ترجمه ارائه شود و تلاش شده تا مهارت های مورد نیاز مترجم برای ایفای نقش خود به عنوان واسط بینافرهنگی به صورت طبقه بندی شده، ارائه شود. آنچه از این تحقیق حاصل شده است، نشان می دهد که مترجم علاوه برایفای نقش واسطه گری بین متون، وظیفه ی میانجیگری میان دو فرهنگ را نیز بر عهده دارد. کلمات کلیدی: فرهنگ، زبان، رابطه ی بینافرهنگی، مترجم ، واسط بینافرهنگی

نقد ترجمه ادبی در ایران معاصر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
  نرگس ثروین   رویا لطافتی

چکیده در پایان نامه حاضر به بررسی نقد ترجمه ادبی در ایران خواهیم پرداخت. در ابتدا مروری بر تئوری های ترجمه داریم ودر پی آن هستیم که بدانیم آیا رابطه ای بین تئوری های ترجمه و نقد ترجمه وجود دارد؟ و خواهیم دید که نقد ترجمه در دل برخی از تئوری ها قرار دارد. در ادامه چند چارچوب برای نقد ترجمه را معرفی می کنیم. در بین فرانسه زبان ها چارچوب آنتوان برمان را مطالعه خواهیم کرد و از انگلیسی زبان ها به مدل کریستینا شفنر خواهیم پرداخت و خواهیم دید که نقد ترجمه از دیر باز متخصصان این رشته را به خود مشغول داشته است و مطالب بسیاری در این زمینه نگاشته شده است. در بخش پایانی شرایط نقد ترجمه را در ایران مورد توجه قرار خواهیم داد و خواهیم دید که در ایران نیز علاقه مندان به این رشته مدل هایی برای نقد ارائه کرده اند که بیشتر آنها از مدل های غربی الهام گرفته اند. در بین این مدل ها، مدل دکتر فرزانه فرحزاد از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که بر خلاف مدل های دیگر سعی بر ارزشگذاری ترجمه ندارد بلکه در پی آن است تا چارچوب نظری مناسبی ارائه دهد که بتواند دیدگاه های لازم برای نقد ترجمه را در خود جای دهد. به این ترتیب نقد ترجمه به جای جستجوی غلط و درست باید بررسی کند که انتخاب های مترجم (انتخاب های واژگانی، دستوری، ...) چه دلالتی دارند، کدام چارچوب ایدئولوژیکی را منعکس می کنند، و هویت های فرهنگی را چگونه به تصویر می کشند. دکتر فرحزاد چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان را پیشنهاد می کند چرا که با آن می توان ترجمه را از دیدگاه های مختلف نقد کرد، مثلاً از دیدگاه استعمار گرایی، پسا استعماری، فمینیسم و... بعد از بررسی این مدل ها می خواهیم بدانیم که آیا آنها در نقد ترجمه رعایت می شوند و یا راه تئوری از عمل جداست. نتیجه آن است که بیشتر نقد های ترجمه در ایران در واقع همان غلط یابی از ترجمه و گاهی اوقات تسویه حساب شخصی با مترجم است. دلیل این عدم هماهنگی چیست؟ همانطور که در بالا اشاره شد در نقد ترجمه تئوری و عمل دو راه متفاوت را می پیمایند. مترجمان ایرانی اغلب بی خبر از محفل های علمی این رشته هستند و مدرسان ترجمه کمتر ترجمه می کنند و در این میان تنها دانشجویان مترجمی و علاقه مندان ترجمه به نقد می پردازند که نه قابلیت های گروه اول را دارند و نه دانش گروه دوم. کلمات کلیدی: نقد ترجمه، تئوری ترجمه، چارچوب نقد، ارزشگذاری، سنجش کیفیت

بررسی نقش مترجم در واژه سازی درترجمه آثار ادبی در دهه 70و 80 در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
  شیلا خوروش   رویا لطافتی

چکیده : با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی وانقلاب صنعتی در اروپا، تحول بزرگی در فرهنگ و زبان ملل غرب پدید آمد؛ و به تبع آن واژه های نوین سر برآوردند.و به تدریج مفهوم" واژه سازی" (néologisme)در زبان های اروپایی شکل گرفت . از آن پس، با گسترش ارتباط و رویارویی فرهنگ ها با یکدیگر، ملل شرقی، از جمله ایران ، همواره با چالشی بزرگ مواجه بوده تا کمبودهای واژگانی ناشی از این تحولات را برطرف سازد.از این رو ، فرهنگستان ایران در سال 131? شمسی هجری تاسیس شد. این انجمن تلاش های زیادی در جهت نشان دادن راه درست بهره گیری از مایه های زبان فارسی انجام داده است. با مطالعه آثار بزرگ ادبی جهان، می توان دریافت که همواره نویسنده بار آفرینش واژه های نوین را بر دوش کشیده و به خواننده کمک کرده تا بتواند انتزاعی ترین مفاهیم را به کمک واژگانی نو ، دریافت کند. از دیگر سوی ، نباید نقش مترجم را در این میان نادیده گرفت.چرا که مترجم تنها پل ارتباطی میان نویسنده و خواننده است. به همین جهت ما در این پایان نامه به بررسی نقش مترجم در واژه سازی در زبان فارسی پرداخته و سعی داریم که میزان تأثیر مترجمان برغنای دایره واژگان فارسی را بررسی کنیم.

مطالعه و بررسی چالشهای فرهنگی در ترجمه متون ادبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  مهناز یزدانی فرساد   رویا لطافتی

در این پژوهش کوشیده ایم تا به بررسی مشکلات فرهنگی که جزئی تفکیک ناپذیر از ترجمه متون ادبی هستند بپردازیم. در خلال کار شاهد آن بودیم که هر چقدر فرهنگها از هم دورتر باشند، نقش مترجم کلیدی تر می شود و به همان اندازه ترجمه دشوارتر می گردد. روش کار در این پایان نامه در سه فصل، و به این ترتیب صورت گرفته است: پس از تعریف واحد ترجمه، ابتدا به بررسی ماهیت ترجمه ادبی و همچنین خطاهای مترجمان پرداختیم، سپس به تعریف وفاداری در ترجمه در طی تاریخ آن، و مزیت خلاقیت مترجم و تأثیر آن بر نتیجه نهایی ترجمه تأکید کردیم، بدین معنی که هر قدر مترجم خلاق تر باشد، بهتر می تواند به ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی بپردازد. پس از آن، موانع متعدد فرهنگی را که مترجم در حین کار با عناوین متفاوت به آنها برمی خورد، برشمردیم، و در آخر تأثیر مثبت دوزبانه بودن مترجم و در نتیجه ارائه ترجمه ای روان تر را مطالعه، و روشهای گوناگونی را که مترجمان بزرگ ایرانی برای غلبه بر این عناصر به کار گرفته اند، بررسی کردیم. در تمامی بخشها با ذکر مثالهایی از متون متفاوت، از فارسی به فرانسه و برعکس، برای روشن تر کردن توضیحات و نتیجه گیری بهتر بهره گرفته ایم. در پایان، به این نتایج رسیدیم که هیچ روش واحدی برای ترجمه موجود نیست. همچنانکه نظریه ای که بتواند جامع باشد و تمام جنبه ها را در بر گیرد، وجود ندارد. هر مترجم روش خاص خود را در ترجمه در پیش می گیرد. البته نمی توان نقش تجربه را انکار کرد، اما داور نهایی نتیجه کار و موفقیتی است که در آن زمان در پی داشته است. واژگان کلیدی: ترجمه ادبی، موانع فرهنگی، وفاداری، خلاقیت، دوزبانگی.

مطالعه ی زبانشناختی گفتمان های سوبژکتیو ازطریق دو زاویه دید برون گرا و درون گرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  مریم مصباحی   حمید رضا شعیری

در این پایان نامه به مطالعه ی زبان شناختی گفتمان براساس تحلیل منطق سوبژکتیو خواهیم پرداخت.این روش به ما اجازه می دهد تا به شناخت بهتری از گفته پرداز و هویت او در گفتمان پی ببریم. هر گفتمانی دارای زیر مجموعه های سوبژکتیو می باشد.این گفتمان ها از واژه های ساده و یاپیچیده تشکیل می شوند.واژه های ساده را می توان به دو گروهaوb تقسیم کرد: گروه a مفاهیمی همچون برون گرایی، تغییر، بی نظمی، آشفتگی و شکست ساختار های سنتی را در بر می گیرد و از صفت های ساده ایی همچون باز، انعطاف پذیر، گوناگون، نوین و آزاد غیره تشکیل می شود.گروه b مفاهیمی همچون درون گرایی و نظم و محافظه گرایی را در بر می گیرد و از صفت های ساده ایی همچون جدی، بسته، ثابت، قدیمی و محکم و غیره تشکیل می شود. ارزش گذاری این دوگروه منجر به پیدایش دو زاویه ی دید درون گرا و برون گرامی شود و بهره گیری از این دو زاویه دید منجر به پیدایش چهارگفتمان می شود:گفتمان محافظه گرایانه، گفتمان متغییرو یا تخریب کننده، گفتمانپیش رونده و یا سازنده و در نهایت گفتمان نامطمئن. دراین پایان نامه سعی بر این است تا با استفاده از این چهار گفتمان به تحلیل و کشف هویت گفته پرداز در گفتمان پی ببریم.

مطالعه شیوه های آموزش ترجمه در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  اعظم مجلسی فرد   پریوش صفا

در این تحقیق، سعی کرده ا یم به بررسی جوانب مختلف آموزش ترجمه در مقطع کارشناسی در ایران بپردازیم و راه کارهایی برای بهبود آن ارائه کنیم. روش کار ما توصیفی تحلیلی خواهد بود. اولین گام ما در این تحقیق بررسی مفهوم آموزش جهت شناخت رویکردهایی ست که می توانند به آموزش ترجمه کمک کنند و همچنین بررسی نظریه های ترجمه جهت شناخت توانش هایی ست که فراگیر در فرآیند آموزش باید کسب کند. تجزیه و تحلیل این اصول نظری در بررسی کل فرآیند آموزش ترجمه به ما کمک خواهد کرد. ما همچنین به معرفی مدل ها و روش های مختلف آموزش ترجمه در سایرکشورها پرداخته ایم. برای آسیب شناسی آموزش ترجمه در ایران، ابعاد مختلف سه مولفه مهم آموزش ترجمه (برنامه درسی آموزش مترجم، مدرسان ترجمه و ترجمه آموزان) مورد بررسی قرارگرفته اند. در این بررسی، به برنامه آموزش ترجمه مصوب سال 1362 و تغییرات آن، نظر اساتید، دانشجویان و دانش آموخته های این رشته (ازطریق پرسشنامه) و همچنین نظر سایر محققینی که پیش از این در این زمینه فعالیت کرده اند استناد شده است. 8 استاد دانشگاه، 25 دانش آموخته و 75 دانشجوی سال آخر کارشناسی ترجمه فرانسه از دانشگاه های الزهرا و علامه طباطبایی (تنها دانشگاه های دولتی که کارشناسی این رشته را ارائه می کنند) در این کار تحقیقی شرکت کرده اند. با استناد به داده های به دست آمده و مقایسه برنامه آموزش ترجمه ایران با برنامه دانشگاه های سایرکشورها ما توانستیم مشکلات آموزش ترجمه در ایران را شناسایی و پیشنهاداتی برای بهبود آن ها ارائه کنیم.

تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  زهره دیواندری   رویا لطافتی

به نظر می رسد در روشهای جدید یادگیری زبان، زبان نوشتاری نیز به عنوان یکی از راههای برقراری ارتباط، جایگاه خود را به دست آورده است و هم اکنون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان طور که میدانیم با گذشت زمان، روشهای یادگیری زبان، با توجه به اهداف آنها دچار تحولاتی شده است و با این تغییر اهداف، روشها و معیارهای سنجش یادگیری نیز تغییر یافته است. این روزها ملاک یادگیری فقط با جنبه های زبانی سنجیده نمی شود و علاوه بر آن، چگونگی استفاده از کلمات و ساختارها نیز مد نظر گرفته می شود. یادگیری زبان، شامل یادگیری مجموعه ای از کلمات و ساختارها و مرتب کردن آنها نیست بلکه علاوه بر آن، دانستن چگونگی استفاده و کاربرد آنها به منظور برقراری ارتباط نیز لازم است. همه زبان آموزان در روند یادگیری مرتکب خطاهایی می شوند که تحلیل و بررسی این خطاها میتواند برای مدرس زبان نشان دهنده نقاط ضعف آنها باشد تا مدرس در پی کشف علت آنها برآید و راهکارهای لازم را برای حذف آنها بیاندیشد. خطاهای نوشتاری به خصوص بغرنج تر است زیرا در ارتباط نوشتاری به علت عدم حضور گوینده و عناصر دیگر ارتباطی از قبیل حرکات دست و صورت... ارتباط در چارچوب نوشتار خلاصه می شود. در این تحقیق برآنیم تا با تحلیل خطاهای نوشتای زبان آموزان ایرانی نشان دهیم که چگونه کاربرد نادرست کلمات باعث مختل شدن برقراری ارتباط می شود و اهمیت کاربرد درست کلمات، که اغلب نادیده گرفته میشود را نشان دهیم.

مطالعه ی بیانات ضمنی زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391
  اکرم اروجی   رویا لطافتی

مکالمات روزمره ی انسانها، اعم از نوشتاری یا شفاهی، بر پایه ی تبادل اطلاعات استوار است که به صورت صریح و بیان شده و یا ضمنی و بیان نشده میباشند. به عبارت دیگر، در طول یک مکالمه تمامی اطلاعات به طور صریح بیان نمیشوند؛ بلکه گوینده گاهی به بیان ضمنی و ناگفته توسل می جوید.یکی از برزگترین مشکلات یادگیری زبان در توانایی فهم و دریافت مفهوم زبان در نزد زبان آموزان است. دریافت مفهوم بیان ضمنی یک متن یا گفتار،یعنی تکیه بر اطلاعات موجود در موقعیت و همینطورداشتن آگاهی های خاص فرازبانی که در جهت تشخیص مفهوم و ایجاد اطلاعات جدید که از ذهن مخاطب نشأت میگیرد. دریافت و تفسیر بیانات ضمنی جایگاه مهمی را در اموزش زبان به خود اختصاص داده است. زبان آموز همواره می باید توانش و مهارت های لازم زبانی را کسب کند تا موفق به دریافت / تفسیرو تحلیل مفهوم پنهان گفتار یا نوشتار شود. به این رو، شناخت بستر فرهنگی زبان مورد نظر کمک زیادی در جهت برقراری یک ارتباط موفق خواهد داشت.بیان ضمنی دارای گستره و مضامین وسیعی میباشد که از جمله ی مهمترین این مضامین"پیش فرض شده"، "متضمن"، "اشاره ی ضمنی"،"کنایه"، "اشاره" و ... هستند.

همدلی، کنش احساسی پویا بین مدرس زبان فرانسه و زبان آموز ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  عاطفه زرینی   رویا لطافتی

تحقیق حاضر سعی در مطالعه و درک نقش همدلی در آموزش دارد. همدلی در قالب یک الگو رفتاری بین مدرس و زبان آموز معرفی شده است. به طور کلی همدلی به تعاملات انسانی انعطاف می بخشد و در حوزه آموزش نیز با ایجاد فضایی مطلوب در کلاس روند یادگیری را بهبود می بخشد. این تحقیق امکان شناخت مهارت هایی که به ایجاد حس همدلی منجر می شوند را فراهم می سازد. بر اساس مدل همدلی پیشنهادی، در گام نخست، مدرس می بایست با رضایت و احترام دانشجو را مقدم بر خود و نیازهای خود بدارد و خود را به جای زبان آموز بگذارد و از پیش قضاوتی ها بپرهیزد. برای تثبیت این رابطه ابزارهایی پیشنهاد شده است: تهیه طرح درسی روشن و دقیق، استفاده از دفتر ارتباطی، مدیریت هوشمندانه گفتگوهای داخل کلاس. علاوه بر این ابزار تکنیک های ارتباط کلامی و غیر کلامی نیز موثرند: بازگویی، ابراز احساس خود و دیگری، «فراگویی» و شناخت زبان بدن. در پایان تحقیق میدانی صورت گرفته که به وسیله آن میزان تحقق همدلی بین مدرس زبان و زبان آموزان ایرانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

بررسی انتقال مضامین تاریخی-فرهنگی در "تربیت احساسات" اثر فلوبر یه فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391
  سورا صفری   رویا لطافتی

چکیده در این پژوهش کوشیده ایم تا به بررسی انتقال مضامین تاریخی-فرهنگی در " تربیت احساسات " به فارسی بپردازیم؛ به طور واضح تر به بررسی موانع ومشکلات بر سر راه ترجمه این مضامین و همچنین ارائه راه حل های احتمالی می پردازیم . به منظور نیل به این هدف از روش تحقیق آنتوان برمن بهره گرفتیم. روش کار در این پایان نامه در سه فصل، و به این ترتیب صورت گرفته است : پس از معرفی موضوع مورد بحث در ابتدای هر فصل، به توضیح سه مرحله اساسی در نقد ترجمه می پردازیم. هر یک از این مراحل توسط سه عامل با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند : پروژه ترجمه، موقعیت ترجمه و افق فکری مترجم. سپس، به انتخاب مثال هایی بارز که مترجم را دچار چالش می کنند، می پردازیم و سعی می کنیم تا ذهن خواننده را درگیر عواملی تعیین کننده بر سر راه ترجمه چنین اثری کنیم . مقابله و بررسی متن ترجمه شده و متن اصلی مهمترین مرحله این پژوهش محسوب می شود. در پایان، به ارزیابی ترجمه مهدی سحابی می پردازیم؛ که این ارزیابی بر اساس دو معیار، در روش نقد ترجمه برمن، صورت می گیرد. و به این نتیجه رسیدیم که ترجمه فارسی این رمان، خود یک اثر ادبی در ادبیات فارسی محسوب می شود که تسلط مترجم آن مثال زدنی است. واژگان کلیدی : بررسی ترجمه، مضامین تاریخی-فرهنگی، روش نقد برمن، نقد ترجمه، ارزیابی ترجمه.

تبیین کارکرد اسطوره ها در ارتباطات بینافرهنگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  عزت اله فروغی   رویا لطافتی

پژوهش حاضر به تبیین کارکرد اسطوره ها در ارتباطات بینافرهنگی در تمدن های گذشته اجتماعات بشری و اقوام انسانی می پردازد. اسطوره یکی از مباحث مطرح در ادبیات تطبیقی است. پیوند اسطوره و فرهنگ با توجه به اینکه هر دو در گستره باورها و دستآوردهای انسانی هستند از منطق یکسانی پیروی می کنند . شواهد تاریخی، گمانه های باستان شناختی، ادبی و نوشتاری مبنی بر تعاملات فرهنگی اساطیر، احتمال انشعاب بسیاری از آنها را از یک خاستگاه تاریخی- فرهنگی مشترک تقویت می کند.با مطالعه ی اساطیر ملل گوناگون، زمینه های مشترک زیادی در اساطیر این ملل مشاهده می شود که این خود می تواند بیانگر انگیزه ها و اهداف مشترک جوامع کهن یا تأثیر پذیری آنها از یکدیگر و حاکی از وجود یک مکالمه آگاهانه فرهنگی باشد. مستندات پرشمار دال بر وجود اشتراکات در اسطوره های کهن طی اعصار گذشته از جهت مشابهت های صوری و مضمونی بر فرضیات مطرح شده در این پژوهش صحه می گذارند. براین اساس می توان گفت اساطیر- این سازه های مهم فرهنگ بشری که یکی از عوامل انسجام اجتماعی هر قوم است - به حکم مراودات بینافرهنگی مستتر در آنها که خود از سرچشمه های تاریخی آن نشات می گیرد قادر هستند به عنوان عاملی با ظرفیت بالقوه بسیار در جهت همسو ساختن فرهنگ ها گام بردارند؛کما اینکه نمونه های ذکر شده در متن این پژوهش موید این ادعا هستند چرا که پویایی فرهنگی محصول ارتباطات و تعاملات بینافرهنگی است و این خودموجب می شود فرهنگها بر غنای یکدیگر بیافزایند . در این پژوهش سعی شده است به پرسش هایی که به هدف شناخت خاستگاه اسطوره و جایگاه آن در نزد ملل و اقوام گذشته با رویکردی تاریخی و فرهنگی مطرح می شوند، پاسخ داده شود. بنابراین در دامنه این مبحث با ذکرنمونه هایی از اسطوره های کهن ملل و فرهنگ های مختلف همچون اساطیر ایرانی در شکلی کهن در فرهنگ مشترک هندواروپایی و هند وایرانی یعنی از آن طیف اسطوره های تاریخی که زمان آغازینی نمی توان برای آنها متصور شد سخن به میان خواهد آمد . در پایان به این نتیجه می رسیم که انسان ها و به تبع آن فرهنگ ها در همه جا در کنار تفاوت ها و فواصل جغرافیایی، از اشتراکات فرهنگی بسیاری برخوردارند و پیشینیان ما قرابت های زیادی با هم داشته و شباهت های جالبی میان اساطیر در فرهنگ های کاملا جدا از یکدیگر به لحاظ جغرافیایی و حتا زمانی وجود دارد آنچنانکه گویی همگی در یک سپهر فرهنگی زیسته اند . در خوانش اساطیر ملل، شکاف میان فرهنگ ها باریک می شود تا جنبه های ثابت و جهانشمول تجربیات مشترک بشری معرفی شوند. درست به همان شکل که زبان ها به یکدیگر ترجمه پذیرند، اساطیر نیز افق جهانشمولی دارند که به آنها امکان می دهد تا از سوی فرهنگ های دیگر فهمیده شوند . هدف از این پژوهش تبیین ظرفیت اسطوره در جهت تعمیق ارتباطات بینافرهنگی جوامع است. این پژوهش در پی اثبات این فرضیه است که چگونه اساطیر می توانند به عنوان یک ذخیره فرهنگی در جهت همسویی و همگرایی فرهنگ های مختلف ایفای نقش کنند ؛ چیزی که شاید در ابتدای امر قدری شبهه ناک و مبهم به نظر برسد چرا که هر آنچه به انسان و درون وی باز می گردد بغرنج و غامض و برخوردار از سویه های رازآمیز و هزارتو است . اما غرض اینست که در این قلمرو بی انتها ازمنظری دیگر در این جلوه وزین فرهنگ ملل قدری درنگ و تامل شود هر چند که دشواری انجام آن با عنایت به فهرست بی شمار اساطیر پر رمز و راز واضح است . در این پژوهش سعی شده است به منظور اثبات فرضیات و پاسخ به پرسشهای مطرح شده , با رویکردی تطبیقی به مقوله اسطوره و کارکردهای بینافرهنگی آن پرداخته شود.

تصویرزبان آموزان ایرانی از کشور فرانسه در فرآیند یادگیری در رشته آموزش زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  زهرا سعیدالذاکرین   رویا لطافتی

زبان تنها وسیله ای برای برقراری ارتباط نیست بلکه بیانگر واقعیت اجتماعی کاربر آن است. زبان دیدگاه و نگرش افراد را که در برگیرنده فرهنگ آن ها نیز هست را عرضه می کند.از این رو آنچه در آموزش زبان بسیار حائز اهمیت است ،رجحان ارتباط بین فرهنگ های مختلف و پرورش توانش بین فرهنگی است. هدف اصلی پژوهش حاضر،شناساندن مفهوم بینا فرهنگی در کلاس های آموزش زبان است تا از این طریق بتوان تعریف بهتری از جهت روش شناسی آموزش فرهنگ ارائه داد . در این تحقیق آموزش زبان و فرهنگ فرانسه در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است . به منظور مطالعه تصویر ذهنی زبان آموزان از کشور فرانسه در طول آموزش این زبان ،پرسشنامه ای طراحی شده است .محیطی که مطالعه مورد نظر در آن صورت گرفته است – دپارتمان زبان فرانسه در دانشگاههای ایران است. برای درک عالی و مدیریت بی عیب ونقص جنبه های فرهنگی در دوره های آموزش تمرکز دقیق روی تصاویر ذهنی زبان آموزان اجتناب ناپذیر است.با داشتن این هدف در ذهن ،مطالعه کاربردی بازنمودهای اجتماعی و بینافرهنگی در زمینه آموزش / یادگیری نشان دهنده دانش واقعی از فرهنگ کشور فرانسه برای زبان آموزان ایرانی می باشد. مطالعه تصاویر ذهنی دانشجویان ایرانی از زبان فرانسه بیانگر این است که تصویری که آنها از کشور فرانسه و فرهنگ این کشور در ذهن دارند با واقعیت فرهنگی آن بسی متفاوت است. کلمات کلیدی : آموزش / یادگیری، زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی، دانشجویان ایرانی، بازنمودها، تبادل فرهنگی.

etude comparée des proverbes français et persans et les manières de leur emploi dans le processus denseignement de la langue française
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  اکرم مدیری   رویا لطافتی

résumé : un rapide survol des manuels de langue révèle leur insuffisance en tant qu’un support destiné à systématiser le processus denseignement/ apprentissage et à mener les apprenants vers la pratique naturelle dune langue étrangère. nous nous sommes servis du substantif "insuffisance " car dans les manuels, les connaissances à transmettre demeurent au stade de la présentation et on s’y occupe peu ou rarement des dispositions qui puissent orienter les apprenants vers une internalisation complète des connaissances. ces dernières ne surgissent pas dans la pratique langagière de l’apprenant, sinon sont évidemment sujettes à l’oubli ou au mal usage. d’où le besoin ressenti par les apprenants aussi bien que par les enseignants d’un support qui puisse conjointement avec le manuel leur donner l’occasion de reconnaître, de relever et d’exploiter les éléments à apprendre. au cours de ce présent mémoire, notre objectif principal est de présenter les proverbes en tant qu’un support qui peut favoriser l’enseignement/ apprentissage d’une langue étrangère. nous allons constater quils sont un outil riche et applicable qui nous éloigne d’un enseignement rigide et qui nous permet d’exploiter à fond les quatre compétences productives et réceptives à partir du niveau a2 (tout en acceptant que non seulement il est possible de lemployer au niveau a1 mais également profitable.) mots clés : fle, l’enseignement/apprentissage, proverbes français, proverbes persans.

بررسی ترجمه ی صوت واژه ها در اثر شازده کوچولو ترجمه قاضی، نجفی، شاملو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  نفیسه علی پور   رویا لطافتی

زبان و ترجمه بعنوان اجزای مهم در زندگی جوامع انسانی، ما را در شناخت فرهنگ جوامع مختلف یاری میکنند. هیچگاه نمیتوان این تبادل فرهنگی را که ثمره ی مستقیم ترجمه است نادیده گرفت. در این رهگذر تلاش ما این است که به ترجمه صوت واژه ها و بررسی نحوه ئ ترجمه ی آنها بپردازیم. صوت واژه دسته ای از کلمات زبان می باشد که تغییرناپذیر(در زبان فرانسه) است و امکان بیان و ابراز احساسات گذرا (شادی، خشم، تعجب، اندوه، تحسین ...) را برای گوینده فراهم می سازد. اگر صوت واژه شایستگی اختصاص دادن یک دسته ی خاص در گرامر و ساختار شناسی را نداشته باشد، اما در انتقال مفهوم ومعنا نقش بزرگی را ایفا میکند. همین امر ترجمه ی آن را دشوار میکند و به آن اهمیت ویژه ای میدهد. به جهت تکمیل این تحقیق کتاب شازده کوچولو ، نوشته ی آنتوان دو سنت اگزوپری را به عنوان منبع مورد بررسی انتخاب میکنیم. و به بررسی ترجمه ی شاملو، قاضی، نجفی در انتخاب صوت واژه ها، مقایسه ئ ترجمه ها و ارائه ی ترجمه ئ مناسب می پردازیم.

نقش متن ادبی در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان مبتدی ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393
  مهرآفرین حیدری پور   رویا لطافتی

در حوزه آموزش زبان فرانسه در ایران، بالاخص در سطح مبتدی، معلم محدود به اجرای دستورات کتاب های آموزش فرانسه که عمدتاً مختص فرهنگ ایرانی طراحی نشده اند، می شود. از این روی، همواره نیاز به ابزاری برای آموزش وجود دارد که علاوه بر آموزه های زبانی ، با آموزه های فرهنگی نیز سازگار باشد. در این میان ادبیات، که آئینه راستین فرهنگ ملل است، به عنوان ابزار آموزشی می تواند در بردارنده غنای زبانی و فرهنگی باشد. با این حال آنچه که شاهدش هستیم آن است که به این ابزار آموزشی جایگاهی در خور، بالاخص در سطح مبتدی آموزش زبان فرانسه، داده نشده است. در حوزه وسیع ادبیات ویژگی های وجود دارد که می تواند آن را به ابزاری بی مانند برای آموزش در سطح مبتدی بدل کند. این در حالی است که نام "ادبیات" برای زبان آموز ایرانی ، گهگاه، یادآور ابیات موزون و یا نثر های کلاسیک است . حال آن که ادبیات می تواند به اشکال مختلف همانند: فیلم ، شعر ، نثر، ترانه، نمایش نامه و ... درآید؛ به گونه ای که تمرین زبانی در این سطح دیگر طاقت فرسا نبوده و به واسطه ارتباط بینا فرهنگی و پیوند عاطفی ادبیات با رو ح و جان انسان میزان فراموشی عناصر واژگانی و دستوری به حداقل برسد. نکته مهمی که در این تحقیق سعی بر اذعان آن داشته ایم، چگونگی انتخاب و سازگارسازی ابزار آموزشی ادبیات برای سطح مبتدی است. این امر بدان جهت شایان توجه است که انتخاب این ابزار مستلزم دقت فراوان در سازگارسازی و به کارگیری آن در کلاس درس است. بدین سبب در این تحقیق سعی بر آن شده است که نقش ادبیات را در یادگیری آموزه های زبانی بررسی کنیم. این بررسی ها به ما نشان داده است که با انتخاب صحیح ابزار آموزشی و مناسب سازی آن با سطح زبانی و ویژگی های فرهنگی می توان از ادبیات در جهت بهبود روند آموزش بهره برد.

راهکارهای گذراز موانع فرهنگی در ترجمه های مادام بواری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  زهرا صدر طهوری   رویا لطافتی

این پژوهش سعی بر بررسی موانع فرهنگی ترجمه و ارائه راه حل های گوناگون برای رفع این موانع در ترجمه یک اثر ادبی دارد. رمان بررسی شده کتاب مادام بواری اثر فلوبر می باشد. لذا با در نظر گرفتن اینکه ترجمه نه تنها بین دو زبان بلکه بین دو فرهنگ گوناگون اعمال می شود، به بازبینی نقش با اهمیت واحدهای فرهنگی در گذر از زبانی به زبان دیگر پرداخته شده. بدین منظور، در فصل اول ابعاد فرهنگی یک متن ادبی مانند تشبیه و استعاره مورد مطالعه قرار گرفته. سپس در فصل دوم با مدد گرفتن از رمان ،موارد مشکل آفرین ترجمه در ارتباط با انتقال مفاهیم فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است مانند اصطلاحات ، مفاهیم اجتماعی-فرهنگی مربوط به قرن نوزدهم، وامگیری کلمات خارجی. در فصل سوم با الگو گرفتن از نظریه تطبیقی وینه و داربلنه برای تحلیل ترجمه مادام بواری، فرانسه و فارسی رامقابل هم فرار داده و همچنین از نقطه نظرات ماریان لِدرِ در کتاب «ترجم? امروز» استفاده کرده و بدین ترتیب مشکلات ،شیوه ها و راه حل ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با تکیه بر مثال های تحلیلی در متن کتاب تفهیم گردیده که مترحم در ترجم? خود گاه از شیوه های ترجم? لفظی مانند وامگیری و گرته برداری و گاه از تکنیکهای ترجم?آزاد مانند همانند سازی و معادل یابی استفاده می کندو در آخر به مقایس? ترجمه های محمد قاضی و مهدی سحابی پرداخته شده تا مشخص گردد که دو مترجم تا چه حد توانسته اند بین اثر و ترجمه اش ارتباط فرهنگی ایجاد کنند.

بررسی تصویرذهنی زبان آموزان ایرانی از کشور فرانسه در فرآیند یادگیری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  زهرا سعیدالذاکرین   رویا لطافتی

résumé : la "langue" est beaucoup plus quun simple outil de communication et elle représente la réalité sociale de celui qui lutilise. la langue façonne la perception des gens et leur vision du monde en portant la culture. dans l’enseignement des langues, il apparaît ainsi important de privilégier les contacts entre les différentes cultures et le développement dune compétence interculturelle. l’objectif principal de cette recherche est d’apporter un éclairage sur l’«interculturel» en cours de langue, afin de repérer les directions appropriées à une didactique de la culture. la situation didactique abordée par cette recherche est celle de l’enseignement /apprentissage de la langue et de la culture françaises en iran. dans le but de saisir l’image que les apprenants ont de la france pendant leur apprentissage de la langue, un questionnaire a été réalisé. l’échantillon reste homogène sur le plan du milieu d’apprentissage, il s’agit des départements du français des universités iraniennes. pour la meilleure compréhension et la meilleure gestion de la situation interculturelle en cours de langue, un intérêt particulier doit être porté sur la question des représentations. enfin, dans cette optique, l’étude pratique des représentions sociales et interculturelles dans l’enseignement /apprentissage est pour donner les connaissances réelles de la culture française chez les apprenants adultes en iran. létude des représentations des étudiants iraniens de la langue française permettra de conclure que limage que se font ces étudiants de la france et de la langue française est bien loin de ce quest « la réalité ».

تحلیل مقابله ای ترتیب کلمات در ترکی آذری و فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393
  بهروز رهنمای کویان   پریوش صفا

ترتیب کلمات در زبان ترکی آذری از جنبه های مهمی با زبان فرانسه تفاوت دارد که از آن جمله می- توان به جایگاه فعل و مفعول اشاره کرد؛ بنابراین تعداد قابل توجهی از ترک زبانانی که زبان فرانسه را به عنوان زبان خارجی می آموزند، در تشخیص جایگاه درست واژگان در جمله با مشکلاتی روبه رو هستند. ما در این پایان نامه قصد داریم که به شناسایی و دسته بندی اشتباهاتی بپردازیم که ناشی از تأثیر آرایش کلمات ترکی در نزد ترک زبانانی است که به ویژه در ایران، زبان فرانسه را می آموزند. بررسی های ما بر پایه ی 33 جمله به زبان فرانسه است که از روی جملات ترکی ساخته شده اند. این جملات توسط 27 نفر از زبان آموزان ترک زبانی که اکثراً در سطوحa1-b2 درموسسه ی آموزش زبان های خارجی چیتسازان تبریز زبان فرانسه را فرا می گیرند، ساخته شده است. باید خاطر نشان کرد که فقط 4 نفر از این تعداد را دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه ی دانشگاه تبریز تشکیل می دهند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر اشتباهاتی که افراد مورد مطالعه در فرایند یادگیری زبان فرانسه به آن دچار می شوند، مربوط به جایگاه صفات و ضمایر است که این امر برای ضمایر، در جملات امری و منفی شدید تر می شود. علاوه بر مورد ذکر شده، حذف حروف تعریف، حروف اضافه و قاعده ی ادغام از مهم ترین مشکلاتی است که دانشجویان ترک زبان این رشته با آن مواجه هستند.

آموزش مهارت خواندن متنون ادبی در کلاس زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی در ایران: کاستی ها و راه حل ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  اعظم اسدنژاد   رویا لطافتی

در آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی، خواندن به عنوان یکی از مهارت های مهمی در نظر گرفته می شود که زبان آموزان باید فرا بگیرند. هدف کلاس خواندن، گسترش استراتژی های خواندن زبان آموزان و توانمند کردن آنها برای برقراری یک ارتباط نوشتاری با متن می باشد. با این وجود، تجربه نشان داده است که در اکثر مواقع تدریس خواندن به زبان خارجی در ایران به خدمت سایر مهارت ها گرفته می شود و ابزارهای لازم برای بهره برداری بهتر از متن در اختیار زبان آموزان قرار نمی گیرد.

بررسی روش های مختلف ترجمه آرایه استعاره در گلستان سعدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391
  نگین کاشی   رویا لطافتی

این تحقیق به روش های بکار گرفته شده در ترجمه ی آرایه ی استعاره می پردازد. نظر به اینکه این ارایه ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ هر کشور دارد، تفاوت های فرهنگی بین زبان مبدا و مقصد مشکلاتی درترجمه ی استعاره ایجاد می کنند. از این رو روش های مختلفی برای ترجمه و انتقال استعاره از زبانی به زبان دیگر بکار می روند.

استراتژی های آموزش زبان فرانسه به کودکان چهار تا شش سال ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1385
  نازلی حقانی پرست   حمیدرضا شعیری

چکیده ندارد.

مطالعه ی زبان-معناشناختی نگاه در پایتخت اندوه اثر پل الوار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1380
  محمدرضا آقابابا تفرشی   حمیدرضا شعیری

چکیده ندارد.

جایگاه بینافرهنگی در آموزش زبان فرانسه در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  سیما جامعی   رویا لطافتی

چکیده ندارد.

بررسی تأثیر عوامل شناختی بر روی تقویت استقلال زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  مرضیه زهره وندی   روح الله رحمتیان

چکیده ندارد.

بررسی چگونگی تهیه محتوای نرم افزارهای آموزشی زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  محمدحسین اطرشی   روح الله رحمتیان

چکیده ندارد.

بررسی اجمالی گرامر "متن" در کلاسهای نوشتاری زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  محسن آسیب پور   رویا لطافتی

چکیده ندارد.

مقایسه اسم فاعل و قید فاعلی در زبان فرانسه و زبان فارسی و تحلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  اعظم اسدنژاد   رویا لطافتی

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر عناصر بینا فرهنگی کتاب آموزشی campus در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  شراره خیام   حمیدرضا شعیری

چکیده ندارد.

نقش بازیهای نمایشی در آموزش زبان فرانسه به کودکان 6 تا 11 سال
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  هانیه سادات حسینی مقدم   رویا لطافتی

چکیده ندارد.

رابطه فرم و محتوی در رمان ((سووشون)) سیمین دانشور و ارتباط آن با شخصیتهای زن رمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379
  نسرین گلدار   رویا لطافتی

به عقیده معناشناسان، بین فرم و محتوی در یک متن (مثلا رمان) رابطه ای بسیار نزدیک برقرار است بحدی که جدا کردن این دو از یکدیگر غیرممکن بنظر می آید و چگونگی تاثیر یک متن بر خواننده به طور مستقیم به این عنصر مهم بستگی دارد. در این تحقیق سعی شده بوسیله تئوریها و متدهای علمی این رابطه در یک متن آشنای فارسی (رمان سووشون) مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. این تحلیل بکمک تکنیکهای علمی و تایید شده از طرف اهل فن، از یک طرف اصالت، ارزش ادبی و سبک اثر ادبی را نمایان می سازد و از طرف دیگر نمونه عملی و کاربردی مناسبی برای دانشجویان ایرانی زبان فرانسه در سطح پیشرفته فراهم می کند. مفاهیم و تکنیکهایی چون دیدگاه نظر، فرایندهای زمانی و روایی (روایتی)، سکانس و پیوستگی اجزا ... مباحثی است که سعی شده در این تحقیق تا حد امکان به آن پرداخته شود. در طول این تحقیق، بر تحلی شخصیتهای ((زن)) بخصوص قهرمان زن رمان ((زری)) بیشتر تاکید شده است به همین دلیل قطعایی از متن انتخاب شده اند که برای این منظور بیشتر مناسب باشند. نتیجه به دست آمده از این مطالعه و تحقیق، رسیدن به چیزی فراتر از ساختار ظاهر (فرم) یعنی رسیدن به ساختار عمقی (محتوی) اثر می باشد.

مطالعه واژگان قرضی فرانسه در زبان فارسی امروز از دیدگاه زبانشناسی و جامعه شناسی زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381
  آتوسا ریحانی پورثانی   پریوش صفا

ارتباط میان جوامع ، انقلابهای اجتماعی، تحولات و پیشرفتهای علمی و صنعتی ، برخوردهای فرهنگی ، اقتصادی، سیاسی، جنگها، مهاجرت و شهرگرایی و غیره دگرگونیهایی را در جوامع انسانی ایجاد می نمایند و تغییراتی را رد سازمانهای اجتماعی سبب می گردند. این دگرگونیها مسایل زبانی خاصی را به دنبال دارد. بدین ترتیب برخوردهای زبانی نتیجه برخوردهای غیرزبانی میان فرهنگها و ملل مختلف است. معمولترین نتیجه برخوردهای زبانی که کم و بیش در همه زبانهای دنیا به نوعی قابل مشاهده است قرض گیری زبانی نامیده می شود و قرض گیری در سطح واژگان رایجترین نوع قرض گیری زبانی است .