نام پژوهشگر: سید مجتبی محمودزاده

الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  سید مجتبی محمودزاده   سید علی اکبر افجه

مرور ادبیات مربوط به منابع سازمان نشان می دهد که اهمیت و جایگاه سرمایه ها و دارایی های مشهود از قبیل سرمایه های مالی، اقتصادی و فیزیکی کاهش یافته و بر اهمیت دارایی های نامشهود از قبیل سرمایه های انسانی، فکری، فرهنگی و اجتماعی افزوده شده است . اما از آنجا که بر اساس مطالعات صورت پذیرفته مشخص شد که هنوز رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان در شرکتهای تولیدی و صنعتی کشور ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، اهمیت و ضرورت انجام تحقیقی در این خصوص بیش از پیش، مورد توجه قرار گرفت و عاملی مهم در انتخاب موضوع این تحقیق گردید و این سوال مطرح شد که الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان چگونه است؟ با توجه به اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق، ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس جمعبندی نظرات دانشمندان سرمایه اجتماعی، سه عامل اعتماد، هنجارهای مشترک و اعتماد به عنوان مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی مورد تایید قرار گرفتند. از سوی دیگر با بررسی مدل های ارزیابی عملکرد از جمله مدلهای کارت امتیازی متوازن، دمینگ، مالکوم بالدریج و مدل های تعالی عملکرد سازمان کشورهای مختلف و همچنین مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، سرانجام با توجه به کثرت استفاده از مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت در سازمان های داخل و خارج از کشور و همچنین هم خوانی این مدل با شرکتهای تولید قطعات در کشور، این مدل به عنوان الگوی ارزیابی عملکرد شرکتهای مورد مطالعه انتخاب گردید. به منظور پاسخ گویی به سوال تحقیق و آزمون فرضیه ها، جامعه آماری شامل 7260 نفر از کارکنان سطوح مختلف در 12 مورد از شرکتهای تولید قطعات تابعه گروه صنعتی ایران خودرو، انتخاب و از بین این افراد 815 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و به منظور جمع آوری داده های تحقیق از راهبرد پیمایش با استفاده از رویکرد پرسشنامه استفاده شد. همچنین به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده و تعیین ارتباط سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان از روش تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت بر اساس تحلیل های صورت پذیرفته مشخص شد که عملکرد سازمان تابعی از سرمایه اجتماعی است و هر قدر شبکه اجتماعی، هنجارهای مشترک و اعتماد در میان کارکنان سازمان بیشتر باشد، عملکرد سازمان بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر مشخص شد که در مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و همچنین در سازمان های مورد مطالعه توجه به نتایج جامعه در حد لازم نیست. به علاوه تحلیل ها نشان داد که بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان رابطه متقابل وجود دارد و از هریک می توان در جهت تقویت دیگری استفاده کرد.

عوامل موثر بر جذب سرمایه های داخلی جهت سرمایه گذاری در بخش اقامتگاه های صنعت گردشگری در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
  زهرا وفایی   حمید ضرغام

صنعت گردشگری چند قدم بیشتر تا فتح رتبه نخستین محور تجاری جهانی فاصله ندارد و چنان گسترده و فراگیر درحوزه تبادلات اقتصادی کشورهای جهان ظاهر شده است که تقریباً هیچ کجای دنیا حتی نقاطی که از حداقل ظرفیت جذب گردشگر برخوردارند تلاش در جذب گردشگر را به عنوان یکی از منابع درآمد در برآوردهای اقتصادی شان از نظردور نمیدارند. و از جهتی دیگر وجود زیرساختها از اولین اولویتها محسوب می شود که سرمایه گذاری دراین بخش نقش حیاتی و محوری دارد. به همین علت لازم است تا شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذاران با اطلاعات کامل و دانشکافی در مورد مسائل و عوامل آن، اقدام به سرمایه گذاری نمایند و بتوانند ثروت خود را در این وادی به حداکثر برسانند.در این راستا این رساله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از منظر تئوریک و همچنین مسائلپیرامون سرمایه گذاری در بخش اقامتگاه های صنعت گردشگری به بررسی عوامل موثر در جذب سرمایه های داخلیپرداخته است، و از آنجا که پژوهش های مطرح در این زمینه نسبت به جذب سرمایه گذاری بی توجه بوده اند، رساله بابازخوانی نظریات در بخش های دیگر صنعت و موانع سرمایه گذاری و سپس گسترش آن به دنبال یافتن و پایه ریزیمدلی است که بتواند اثر عوامل را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. با شناسایی متغیرها در ایران و بررسی تاثیر آنها را برسرمایه گذاری در این قالب دنبال کرده ایم، در فصل آخر این متغیرها را به صورت یک مدل نشان داده ایم. دغدغه رساله پیش از آنکه میزان اثر هر یک از متغیرها بر حجم سرمایه گذاری داخلی باشد، یافتن میزان اهمیت وجودی هر عامل است؛ و با توجه به این امر در پایان رساله به نتیجه گیری و ارائه راهکارهای راهبردی برای سرمایه گذاری داخلی در ایران پرداخته ایم.

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در صنعت هتلداری ایران ( مورد مطالعه هتل های 4 و 5 ستاره تهران )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  زهرا سادات سیدعلی روته   سید مجتبی محمودزاده

آسیب ها و مشکلات منابع انسانی در 5 حوزه جذب و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و روابط کارکنان

شناسایی شاخص های غیر مالی مورد استفاده در ارزیابی عملکرد بازاریابی شرکت های مواد غذایی ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  پریسا سادات احمدی نژاد   سید مجتبی محمودزاده

هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه و اهمیت ارزیابی عملکرد بازاریابی نزد شرکت های مواد غذایی ایرانی و شناسایی و جمع اوری شاخص های غیر مالی مورد استفاده توسط این شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد بازاریابی آنها و همچنین شناسایی و اولویت بندی شاخص های غیر مالی ارزیابی عملکرد بازاریابی در شرکت های مواد غذایی ایرانی است. در این تحقیق شاخص های غیر مالی در سه گروه: 1- دیدگاه مشتری 2- دیدگاه محصول 2- دیدگاه بازار و نوآوری مورد بررسی قرار می گیرند. جامعه آماری مدیران ارشد شرکت های مواد غذایی فعال در بورس که تعداد آنان بیست شرکت است که با از هر شرکت سه نفر از مدیران در دسترس انتخاب و در مجموع،60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده های پژوهش در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن ، به آزمون سوالات تحقیق پرداخته می شود. نتایج آزمون نشان داد که شرکت های مواد غذایی از چه معیارهایی برای ارزیابی عملکرد بازاریابی استفاده می کنند و شاخص های مورد استفاده به ترتیب اولویت عبارتند از: سطح رضایت مشتری،نفوذ محصول در میان مشتریان،تعداد مشتریان کنونی،موفقیت در حفظ مشتری،برداشت مشتریان از سطح کیفیت محصولات،درصد سهم بازار،شناخت نام تجاری،میزان عرضه محصول جدید در بازار،وفادرای مشتری به محصول،ارزش برند،پذیرش محصول جدید، سهم تبلیغات و توانایی مشتری در متمایز ساختن محصولات از سایر محصولات. با توجه به نتایج بدست آمده تعریف شاخص های بازاریابی بصورت تخصصی در مجموعه شرکت ها امری ضروری می باشد. همچنین فراهم نمودن راه کارهایی جهت ارتباط مستقیم با مشتریان باید توسط شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. توسعه بخش بازاریابی بعنوان بخشی مجزا و تخصصی و استفاده از نفرات کارازموده در این بخش نیز می تواند به رفع مشکلات در این بخش کمک شایانی نماید.

رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد سازمانی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  سعید خادمیان راوندی   حامد دهقانان

امروزه اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر دستیابی به بهبود عملکرد سازمانی مستلزم توجه به عوامل انگیزشی کارکنان و بهبود مستمر این عوامل می باشد. بنابراین به دلیل اهمیت این، کیفیت زندگی کاری از مقوله هایی است که در سازمان ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این تحقیق مطالعه کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار گرفته است و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش تصادفی ساده می باشد و حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران محاسبه شده است. در دو بخش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی با استفاده از دو پرسش نامه در مورد کیفیت زندگی کاری و ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از شاخص های آماری، آزمون های میانگین دو جامعه و تحلیل واریانس، آزمون توکی، آزمون میانگین یک جامعه، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی روابط علّی و معلولی متغیرها و آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمان بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش اثبات گردید. بر اساس یافته ها، تأثیر کیفیت زندگی کاری در سازمان به ترتیب بر روی لایه های مالی، رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی و مشتری از لایه های عملکردی سازمان بیشترین میزان تأثیرگذاری را داشته است و بر اساس این نتایج تحقیق باید در سازمان با برنامه ریزی بر روی مباحث مالی و رشد و یادگیری از پارامترهای کیفیت زندگی کاری یعنی پرداخت منصفانه وکافی و فرصت رشد و امنیت مداوم که وضعیت نامناسبی در سازمان دارند، شرایط بهبود بهره وری کارکنان و عملکرد سازمان را فراهم نماید.

رابطه سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای در کسب و کار های کوچک و متوسط گردشگری فرهنگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  امید شاکریان   سید مجتبی محمودزاده

این پایان نامه به دنبال مطالعه مولفه ها و اجزای سرمایه فکری و روابط این مولفه ها در کسب و کار های کوچک و متوسط گردشگری فرهنگی بوده است. به علت تنوع انواع کسب و کار های فعال در این بخش، گالری های هنری شهر تهران به عنوان جامعه مورد تحقیق انتخاب شده اند. برای انجام این تحقیق پس از استخراج متغیر ها و بومی سازی آن ها در مشورت با خبرگان دانشگاهی و حرفه ای، سه پرسشنامه جهت مطالعه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای توسط محقق طراحی و در قالب یک پرسشنامه در میان 108 گالری شهر تهران که با شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند؛ توزیع گردید. برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش آماری کمترین مربعات جزیی با رویکرد مرتبه دوم و روش دو قدمی استفاده شد. پس از تحلیل مشخص شد که سرمایه انسانی بر سرمایه رابطه ای دارای تاثیر مستقیم و نیز غیر مستقیم (از طریق سرمایه ساختاری) است. همچنین مولفه های هر کدام از این سه سرمایه برای جامعه مورد مطالعه بر اساس میزان اهمیت اولویت بندی شدند.

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی یا تصمیم به جابجایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  رضوان موسایی   سید مجتبی محمودزاده

هدف اصلی این مقاله، سنجش تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی و تصمیم به جابجایی کارکنان است. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه ی در نظر گرفته شده، کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران در شهر تهران می باشند که به منظور انجام این پژوهش نمونه ای با اندازه 91 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آمار استنباطی مربوط بهره گرفته شده است. در مرحله اول روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد ارتباط بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفته شد. در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که همه ی جنبه های مسئولیت اجتماعی نقش یکسانی بر کیفیت رابطه (اعتماد سازمانی و رضایت شغلی) ندارند. در حالی که رعایت جنبه های اقتصادی، اخلاقی و بشردوستانه مسئولیت اجتماعی تأثیر معنادار و مثبتی بر اعتماد سازمانی دارند، تنها جنبه اخلاقی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی دارد. همانطور که انتظار می رفت، کیفیت رابطه (اعتماد سازمانی و رضایت شغلی) ارتباط معناداری با نتایج رابطه(تعهد سازمانی و ترک خدمت) کارکنان دارد.

برنامه ریزی راهیردی توسعه اکوتوریسم: مطالعه موردی استان لرستان شهرستان درود آبشار بیشه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی مازیار - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392
  حسین مقصودی حسین آبادی   جعفر اولادی قادیکلایی

موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران از شرایط منحصر به فردی از نظر جاذبه های اکوتوریستی برخوردار باشد. یکی از این نواحی اکوتوریستی و جاذب گردشگر در کشورمان، آبشارها می باشند که برخی از آن ها به عنوان آثار ملی طبیعی تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستند. آبشار بیشه واقع در شهرستان درود استان لرستان یکی از آثار ملی طبیعی در غرب کشور محسوب می شود که با دارا بودن قابلیت های منحصر به فرد در زمینه گردشگری شرایط توسعه اکوتوریسم را با توجه به حفظ ارزش های زیست محیطی فراهم آورده است. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم آبشار بیشه انجام شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به روش نمونه گیری شبکه ای/ زنجیره ای یا معیار محور مورد استفاده در این در تحقیق، خبرگان گردشگری شامل کارشناسان، مسئولان و مدیران مرتبط با موضوع تحقیق در سطح استان لرستان هستند و از این طریق تعداد30 نفر برای ارائه پرسشنامه طی دو مرحله در نظر گرفته شد. این پژوهش نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم را به شیوه swot مورد تجزیه و تحلیل قرار می داده و به ارائه راهبردهایی برای توسعه اکوتوریسم در آبشار بیشه پرداخته است. با وجود 22 نقطه قوت و فرصت شناسایی شده، در مقابل 20 نقطه ضعف و تهدید، می توان گفت گه آبشار بیشه دارای پتانسیل های توسعه اکوتوریسم است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که، راهبردهای محافظه کارانه، مناسب ترین روش های برنامه ریزی و مدیریت موثر فعالیت ها و عملکردها هستند. در نهایت با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (qspm) و با در نظر گرفتن امتیاز نهایی راهبردها بهترین راهبرد های محافظه کارانه ارائه گردید.

ویژگی های شخصیت مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی (مورد مطالعه شهر تبریز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  سیدامیر سیدرضازاددلالی   ابوالفضل تاج زاده نمیم

هدف این پزوهش شناسایی شخصیت مقصد ادراکی شهر تبریز توسط گردشگران خارجی دیدارکننده از تبریز می باشد. پرسشنامه ها در میان نمونه های مناسب و در دسترس (200 نفر) توزیع شدند و در نهایت 184 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که گردشگران ویژگی های شخصیتی را به مقاصد گردشگری نسبت می دهند و شخصیت مقصد ادراکی تبریز شامل ده بعد می باشد: صمیمیت، صلاحیت و شایستگی، سنتی، با تجربه بودن و پختگی، شور و هیجان، خانواده محوری، بی آلایشی، اصالت، خودکفایی، اجتماعی بودن. همچنین در این پژوهش به بررسی روابط و تاثیرات شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری- عملکردی گردشگران پرداخته شده است. نتایج نشان داد که ابعاد شخصیت مقصد دارای تاثیری مثبت بر تمایل به توصیه مقصد می باشند. در پایان نیز به بررسی نتایج و مفاهیم نظری و عملی حاصل از پژوهش در خصوص شخصیت برند و برندینگ مقاصد گردشگری پرداخته شده است.

نقش شبکه های رسمی و غیررسمی در انتقال دانش در دفاتر خدمات مسافرتی تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392
  حسین علی رییسی   سید مجتبی محمودزاده

دانش یکی از اصلی ترین منابع مزیت رقابتی قلمداد می شود. انتقال موثر دانش بین سازمان های گردشگری یک مقصد موجب افزایش نوآوری، ارزش دانش، و مزیت رقابتی می شود. این تحقیق با رویکرد تحلیل شبکه به بررسی انتقال دانش در گردشگری می پردازد. به صورت دقیق تر در این تحقیق اثر ساختار شبکه های رسمی و غیررسمی انتقال دانش بر انتقال دانش صریح و ضمنی بررسی می شود. مورد مطالعه دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران هستند. برای تحصیل هدف تحقیق، با استفاده از روش تحلیل شبکه، ارتباطات دانشی دفاتر ترسیم و ویژگی های هر شبکه تشریح شدند. نتایح نشان می دهند که شبکه انتقال دانش دفاتر خدمات مسافرتی از تراکم بسیار کمی برخوردار است و نیز بر تعداد اندکی از دفاتر متمرکز است و اغلب دفاتر نقش حاشیه ای ایفا می کنند. همچنین تحلیل رگرسیون نشان می دهد که با افزایش رسمیت روابط، انتقال دانش صریح بیشتر شده و با کاهش رسمیت روابط، انتقال دانش ضمنی افزایش می یابد.

آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان هتل های پنج ستاره تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  علی اصغر حیدری   سید مجتبی محمودزاده

کارکنان هر سازمانی یکی از اصلی‏ترین سرمایه های آن به شمار می روند و ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای سنجش کارایی کارکنان و تصمیم گیری در خصوص آنان می باشد. جذب و نگهداری کارکنان، جابجایی آنان، تشویق و تنبیه آنان، تعدیل نیرو و سایر مسایل مرتبط با کارکنان، همگی در ارتباط با نظام ارزیابی عملکرد کارکنان می باشند. در این رابطه، پژوهش حاضر با بررسی مشکلات و آسیب های نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در هتل های 5 ستاره تهران، اقدام به شناسایی و اولویت بندی مشکلات نظام ارزیابی در این هتلها نموده است. برای این منظور پژوهشگر با استفاده از مدل پیات به بررسی مولفه‏های اصلی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان هتل پرداخته است. این مدل شامل هفت مولفه می‏باشد که دستورالعمل ها، حمایت مدیریتی، آموزش، تنظیم اهداف کارکنان، تنظیم استانداردهای عملکرد، نظارت بر عملکرد و فرایند ارزیابی عملکرد را در بر می گیرد. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری شده است. سپس با استفاده ازآزمون کولموگروف- اسمیرنوف، نرمال بودن جامعه و برای تایید مولفه های نظام ارزیابی عملکرد، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است همچنین برای شناسایی آسیبهای نظام ارزیابی عملکرد از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردیده است. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن این آسیب‏ها اولویت بندی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در هتلهای 5 ستاره تهران در تمامی ابعاد آن با آسیب جدی مواجه می باشد. در پایان این پژوهش سعی گردیده با ارائه پیشنهادات کاربردی به مدیران و دست اندرکاران صنعت هتلداری کشورمان، آنها را به منظور حرکت در راستای حل مشکلات و افزایش اثربخشی سازمانی یاری رسانده و از حاد شدن مشکلات و کاهش بهره وری نیروی انسانی در صنعت هتلداری کشورمان جلوگیری نمایند.

انگیزه های دیدار گردشگران از محل های فیلم برداری در شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  مینا برزگر   سید مجتبی محمودزاده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی انگیزه های گردشگران برای دیدار از محل های فیلم برداری در شهر تهران است. قلمروی مکانی این تحقیق شهر تهران و جامعه ی آماری آن، افراد شرکت کننده در سی و یکمین جشنواره ی بین المللی فیلم فجر در شهر تهران است. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری در دسترس بود. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه ی 384 نفری برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شد. در مجموع 455 پرسشنامه به صورت حضوری در میان افراد شرکت کننده در سی و یکمین جشنواره ی بین المللی فیلم فجر (بهمن ماه 1391) در شهر تهران توزیع شد. از میان این تعداد پرسشنامه، به 385 پرسشنامه پاسخ داده شد. از مجموع پرسشنامه های جمع آوری شده، 50 پرسشنامه نامعتبر بوده و بنابراین 335 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در نتیجه، نمونه ی آماری این تحقیق، شامل 335 نفر از افراد شرکت کننده در سی و یکمین جشنواره ی بین المللی فیلم فجر در شهر تهران است. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مناسب و همچنین بسته نرم افزاری spss استفاده شده است. تحلیل داده ها در چند مرحله صورت گرفت. ابتدا برای بررسی تمامی متغیرهای جمعیت شناختی و سفر، از آمار توصیفی استفاده شد و میانگین هر یک از گویه های انگیزه های گردشگری فیلم نیز محاسبه گردید. در مرحله ی دوم، 30 گویه ی نشان دهنده ی انگیزه های گردشگری فیلم با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی آزموده شد. در مرحله ی سوم، از تحلیل خوشه ای برای طبقه بندی گردشگران استفاده شد و در نهایت برای تحلیل داده های به دست آمده، از آزمون ناپارامتریک کای دو و برای بررسی برخی از متغیرها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید.

عوامل موثر بر ایجاد تمایل برای خلاقیت مشارکتی در گردشگری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  رزا رهبر   سید مجتبی محمودزاده

امروزه نوع ارتباط مشتریان با ارائه ‏دهندگان محصولات و خدمات به اندازه آنچه که می‏خرند برایشان اهمیت دارد. پیشرفتهای سریع تکنولوژی در جهان، تعاملات موثر میان مشتریان و سازمانها را میسر ساخته است که این جریانات منجر به افزایش مشتریان آگاه شده و نوعی جدید از نوآوری با نام خلاقیت مشارکتی شکل گرفته که در آن ارزش با مشارکت و همکاری مشتری و سازمان شکل می‏گیرد. بنابراین یکی از نتایج مهم افزایش قدرت مشتریان، درگیر کردن آنها در این فرایند به عنوان بازیگران اصلی است. ارائه‏دهندگان خدمات گردشگری نیز به منظور باقی ماندن در بازار رقابتی لازم است که تجربه‏ای منحصر به فرد و به یادماندنی برای گردشگران ایجاد کنند. خلق این تجربه نیازمند مشارکت و درگیری گردشگران و همچنین ایجاد یک ارتباط میان مشتری و محصول است. در این پژوهش به بررسی عواملی که بر ایجاد تمایل برای خلاقیت مشارکتی تاثیر می‏گذارند پرداخته شد و نقش چهار متغیر توانایی برای خلاقیت مشارکتی، معیارهای ذهنی، منافع درک شده و هزینه‏های درک شده بر تمایل برای خلاقیت مشارکتی مورد بررسی قرار گرفت. داده‏ها توسط پرسشنامه و از میان کاربران سه وب ‏سایت به عنوان نمونه آماری جمع‏آوری شد و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‏ که در نهایت از میان این متغیرها، متغیر منافع درک ‏شده حذف و ارتباط سایر متغیرها با تمایل مورد تایید قرار گرفت. به استناد این یافته‏ها، چند پیشنهاد عملیاتی برای بنگاه‏های درگیر ارائه خدمت به گردشگران ارائه شد.

رابطه ادراک مشتریان از تعهد،اعتبار و خیرخواهی کارکنان خدماتی و وفاداری مشتری با رفتار شهروندی سازمانی مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  زهرا قربانی   سید مجتبی محمودزاده

در دنیای رقابتی امروز ، اهمیت ایجاد و بروز رفتار شهروندی از جانب مشتریان به منظور توسعه و نگهداری رابطه پایدار در میان بخش های خدماتی قابل ملاحظه است. طبیعت سازمان های خدماتی همچون هتل،بیمه و بانک بر مبنای تماس مستقیم با مشتریان استوار است؛ از این رو نیروی انسانی این سازمان ها، در ایجاد مزیت رقابتی رفتار شهروندی نقش کلیدی دارند. روابط بین فردی مشتریان و کارکنان ارائه کننده خدمات یک ارتباط اجتماعی و حرفه ای است. کیفیت روابط بین فردی مشتریان و کارکنان ارائه کننده خدمات،منجر به درک کلی مشتریان از سازمان و خدمات و بروز این گونه اجبار و الزامی در جهت پیشبرد اهداف سازمان انجام می دهد. در این تحقیق تاثیر و نقش کلیدی کارکنان خدماتی در بروز این گونه رفتارها از جانب مشتری بررسی می شود. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های شهروند در شهر تهران می باشد،نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران،385 نفر بدست آمد،.برایگردآوریدادههایپژوهش،ازپرسشنامه استانداردباو و همکارانش(2009)استفادهشد.ازروشتحلیلعاملیتأییدیومدلمعادلات ساختاری برپایه نرم افزارلیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. یافته هاباتوجه به نتایج به دست آمده ازآزمون فرضیه ها، نشان می دهد کارمندان نقش موثری در بروز رفتار شهروندی سازمانی مشتری دارند. هنگامی که مشتریان به کارکنان خیرخواه، وفادار شوند، با انگیزه بیشتری فراتر از نقش خود،رفتار می کنند.همچنین،وفاداری شخصی به کارکنان به عنوان متغیر واسطه گراین روابط می باشد.بنابراین بروز رفتار شهروندی سازمانی از سوی مشتریان،بطور غیر مستقیم به افزایش کیفیت خدمات و تولید خدمات کمک می کند.

طراحی الگوی سفرهای آموزشی مدارس (دوره دوم ابتدایی - شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  زهرا کارکوب   مهدی کروبی

اهمیت سفرهای آموزشی مدارس به دلیل تاثیر متقابلی است که آموزش و گردشگری می توانند بر یکدیگر داشته باشند. هدف این پژوهش طراحی الگوی مناسب سفرهای آموزشی مدارس دوره دوم ابتدایی شهر تهران است.در این پژوهش پس از تعیین متغیرهای سفرهای آموزشی با مطالعات کتابخانه ای و نیز پرسش از خبرگان، به بررسی وضعیت موجود و مطلوب ابعاد مختلف آن از دیدگاه برنامه ریزان این سفرها پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق را تعداد 100 نفر از مدیران و معاونان آموزشی و پرورشی مدارس ابتدایی شهر تهران تشکیل می دهد و جهت تحلیل داده ها از سه آزمون مقایسه میانگین ها، مقایسات زوجی و آزمون فریدمن استفاده شده است. هدف این پژوهش طراحی الگوی مطلوب سفرهای آموزشی مدارس دوره دوم ابتدایی شهر تهران است.وضعیت موجود و مطلوب هر یک از متغیرها با یکدیگر مقایسه شد و متغیرهای دارای شکاف شناسایی گردید. نتایج در بخش متغیرهای رتبه ای نشان داد که رشد اجتماعی مهمترین اولویت در میان ابعاد مختلف رشد و از میان انواع شبکه های مختلف حمل و نقل قطار در صورت دسترسی از بالاترین اولویت برخوردارند. بزرگترین محدودیت در برگزاری سفرهای مدارس نیز محدودیت مالی و کوچکترین محدودیت، نگرش مسئولین ارزیابی شده است. ر پایان الگوی سفرهای آموزشی مدارس دوره دوم ابتدایی بر اساس وضعیت مطلوب متغیرهاارائه شد. همچنین کلیه نتایج به صورت مقایسه مدارس بر اساس نوع (دولتی/غیردولتی)، جنس (دخترانه/پسرانه) و وضعیت اقتصادی منطقه (بالا/متوسط/پایین) نیز ارائه شده است.

رابطه هوش فرهنگی و تطابق بین فرهنگی در مدیریت گشت ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  ارغوان هادی نژاد   مهدی کروبی

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع خدماتی جهان است که در آن تعاملات بین خدمات دهندگان و مشتریان شکل می گیرد. راهنمایان گشت ها به عنوان کارکنان این صنعت، روزانه با فرهنگ های مختلفی روبرو هستند. در میان عوامل بسیاری که می توانند نقش هایی حیاتی را در محیط های چند فرهنگی از حیث درک و تحمل فرهنگ های دیگر ایفا کنند، هوش فرهنگی یکی از مهم ترین عوامل می باشد. راهنمایان گشت های گردشگری با قرار گرفتن در محیط های متفاوت فرهنگی، باید خود را با شرایط جدید وفق دهند که این امر از طریق تطابق بین فرهنگی صورت می گیرد. افراد دارای هوش عاطفی بالا در ارتباطات بهتر عمل کرده و سازش بیشتری از خود نسبت به محیط نشان می دهند که این امر برای راهنمایان گشت ها موضوعی قابل توجه است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش فرهنگی و هوش عاطفی بر تطابق بین فرهنگی راهنمایان گشت های خروجی می پردازد. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از 330 راهنمای گشت های خروجی در شهر تهران گردآوری شده است. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل از تأثیر مثبت هوش فرهنگی بر تطابق بین فرهنگی و همچنین تأثیر مثبت هوش فرهنگی بر هوش عاطفی و تأثیر مثبت و مستقیم هوش عاطفی بر تطابق بین فرهنگی حکایت دارد. به علاوه نتایج نشان داد که هوش عاطفی به طور معناداری در این رابطه نقش میانجی را ایفا نمی کند.

رابطه میان رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فشارهای روانی با میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت 1392
  زهرا زراعتی زردخونی   سید مجتبی محمودزاده

تمایل به ترک خدمت، زمینه ساز ترک خدمت آتی کارکنان است. به دلیل هزینه های زیادی که ترک خدمت کارکنان بر سازمان تحمیل می نماید ، مدیران سازمان ها می توانند با شناسایی علل و عوامل ایجاد کننده تمایل به ترک خدمت، به طرز چشمگیری از ترک خدمت کارکنان جلوگیری کرده و یا میزان آن را کاهش دهند. در تحقیق حاضر، 3متغیر: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فشارهای روانی به عنوان عوامل موثر بر میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی و مبتنی بر راهبرد پیمایش است. جهت بررسی فرضیات تحقیق که شامل 3 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی است از پرسشنامه ای با 49 گویه استفاده کردیم که جهت روایی و پایایی پرسشنامه مزبور که بین 166 نفر از کارکنان توزیع گردید، از آلفای کرونباخ استفاده کردیم که ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی سوالات بالاتر از 70% به دست آمد در نتیجه پرسشنامه حاضر از لحاظ روایی و پایایی با آلفای کرونباخ بالاتر از 70% تائید شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از دو روش : الف) تحلیل عاملی تائیدی ب) مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در نتایج مربوط به فرضیات تحقیق: تاثیر معنادار بین تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و رضایت از جبران خدمات با میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان مشاهده نشد و سایر فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95% تائید گردید. در رتبه بندی متغیرها با توجه به بیشترین تا کمترین اثر بر تمایل به ترک خدمت این ترتیب به دست آمد: تعهد سازمانی دارای بیشترین اثر و فشارهای روانی و رضایت شغلی با اثر کمتری در رتبه های بعدی قرار دارند.

تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  مرتضی خلیلی   کبری بخشی زاده

برای بسیاری از افراد پیش می آید که هنگام بازگشت به خانه، کالایی را در دست دارند، که از قبل قصدی برای خریدش نداشته اند. خرید آنی جنبه ای مشخص و گسترده از سبک زندگی مصرف کننده در جوامع مختلف است و از همین رو موضوع تحقیق بسیاری از محققین رفتار مصرف کننده در کشورهای مختلف قرار گرفته است. موضوع تفاوت های فردی در خرید آنی، رویکردی نسبتا جدید است که تب و تابی نو در این حوزه ایجاد کرده است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی ویژگی های فردی تاثیرگذار بر تمایل به خرید آنی، به رشته تحریر در آمده است.

رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری (مورد مطالعه: مشهد مقدس)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  محمد صافدل دهمیانی   سید مجتبی محمودزاده

نگرش میزبان بر رضایت بازدیدکننده و تکرار بازدید اثر می گذارد، بنابراین، اندازه گیری ادراک جامعه میزبان از توسعه صنعت گردشگری نقش حیاتی در موفقیت آینده یک مقصد گردشگری بازی می کند. از طرفی در برخی از کشورهای اسلامی، صنعت گردشگری به عنوان پتانسیلی برای نقض ارزش ها و سنت های فرهنگی اسلامی نگریسته می شود، و به این ترتیب یکی از اولویت های اصلی توسعه محسوب نمی گردد. با این حال، ملل اسلامی نباید به صورت همگن دیده شوند. با وجود این که آن ها عقاید مذهبی مشابه دارند، تفسیر از اسلام، فرهنگ خود و نقش جامعه محلی و همچنین سطح دخالت دولت در آن ها متفاوت است. در نتیجه این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که آیا رابطه معناداری بین دینداری اسلامی افراد و ادراک آنان از اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری وجود دارد

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  نازنین مولایی مقدم   سید مجتبی محمودزاده

هدف از انجام این پژوهش تبیین مولفه های گردشگری حلال در بخش های مختلف عرضه ی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران، ارائه ی مدل گردشگری حلال در بخش عرضه ی گردشگری و تبیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی با راهبرد پیمایش است. برای تبیین بخش های مختلف عرضه از مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری هادسون استفاده شده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران نقش دارد. در نهایت محقق ضمن تبیین مدل اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه و نظرخواهی از گردشگران ورودی مسلمان به این نتیجه رسید که گردشگری حلال نقش زیادی در جذب گردشگران مسلمان به ایران دارد.

رابطه اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی با عملکرد مالی در صنعت بانکداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1393
  سید حسین ابوالحسنی   سید مجتبی محمودزاده

پژوهش حاضر از جنبه ی هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. با توجه به تحقیقات پیشین و مرور ادبیات وسیع در زمینه ی اخلاق حرفه ای ، تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی و عملکرد مالی یک چارچوب مفهومی طراحی و بر اساس آن 10 فرضیه مطرح شده است . برای فرضیات پیشنهاد شده در مدل با توجه به مرور ادبیات و تحقیقات مشابه انجام شده و همچنین مصاحبه با استادان و خبرگان بانکی و مقالات معتبر ، پرسشنامه پژوهش تدوین شده است که جمعا شامل 37 گویه می باشد، تعداد 644 پرسشنامه در 84 شعبه بانک اقتصاد نوین استان تهران توزیع گردید، که پس از جمع آوری پرسشنامه ها نهایتا 595 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد و داده های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی و سطح آمار استنباطی از نرم افزارهای spss ، lisrel و همچنین از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است . در نهایت پس از تحلیل یافته ها مشخص گردید، رابطه ی معناداری بین متغیرهای اخلاق حرفه ای ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی با عملکرد مالی در صنعت بانکداری وجود دارد. واژه های کلیدی: اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، عملکرد مالی.

مقایسه اولویت بندی جاذبه های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت 1393
  علی حکیمیان   سید مجتبی محمودزاده

شهرستان یزد دارای جاذبه های زیادی چون جاذبه های فرهنگی و طبیعی است ولی به درستی برای ما روشن نیست که اهمیت هر یک از این جاذبه ها در نظر گردشگران خارجی چگونه است، بنابراین در این تحقیق سه هدف دنبال شد: اول، شناسایی جاذبه های گردشگری شهرستان یزد و طبقه بندی آنها؛ دوم، اولویت بندی جاذبه های اصلی گردشگری شهر یزد از دیدگاه خبرگان؛ و سوم اولویت بندی زیر مجموعه های هر یک از جاذبه های اصلی از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی. برای اولویت بندی جاذبه های اصلی گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه خبرگان، از تکنیک ای اچ پی فازی بهره گرفتیم. همچنین برای اولویت بندی زیر مجموعه های هر یک از جاذبه-های اصلی از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی، طی تحقیقی پیمایشی و با ابزار پرسشنامه، 103پرسشنامه ی از گردشگران اروپایی و 111پرسشنامه از گردشگران آسیایی، توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها تکنیک ویکور فازی استفاده شد.

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1394
  فرهنگ پاشایی   مهدی ابراهیمی

صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها، به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه ساختارهای زیربنایی مطرح است، لذا توجه یه این صنعت و برنامه ریزی دقیق برای توسعه آن امری غیر قابل انکار بوده و اهمیت آن روز به روز بیشتر احساس می شود. در این راستا برنامه ریزی راهبردی، که شیوه ای نظام یافته به منظور تصمیم گیری و اجرای فعالیت ها جهت دست یابی به اهداف با حداکثر کارایی می باشد می تواند شیوه مناسبی برای کمک به توسعه صنعت گردشگری به حساب آید. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب صورت گرفت

رابطه رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی کارکنان کتابخانه های عمومی استان تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  ملیحه پاشازاده   مهدی حقیقی کفاش

چکیده تحقیق هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روان شناختی در کارکنان کتابخانه های عمومی استان تهران (وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور) است. برای اندازه گیری متغیرها در این تحقیق از دو پرسشنامه رهبری چند عاملی باس (بخش رهبری تحول آفرین) و پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رهبری تحول آفرین در توانمندسازی کارکنان بسیار تأثیرگذار است و رابطه معناداری با احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران دارد. هم چنین بین تمام ابعاد پنجگانه رهبری تحول آفرین (ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی) با توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.