نام پژوهشگر:

عبدالله برادران

بررسی مقا یسه ای تاثیر آموزش راهبردهای حافظه ای و شناخنی بر یادگیری لغات زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    مریم بنی سعید     عبدالله برادران

تحقیق انجام شده به منظور بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش حافظه ای و شناختی بر روی یادگیری لغات زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط است. علاوه بر آن برای سنجش و مقایسه ی تاثیر این دو روش آموزشی بر میزان کاربرد استراتژیهای لغت توسط زبان آموزان ایرانی که با تست سطح زبان انگلیسی در یک سطح قرار گرفتند میباشد. این تعداد 60 نفر بصورت اتفاقی بین دو گروه تقسیم شده و تست اولیه لغت به همراه پرسشنامه کاربرد استراتژیها که توسط رضایی (2004) ویرایش شده با اعتبار 0.92 از آنها گرفته شد. در یک گروه تعداد 30 نفر دانش آموز با راهبردهای کلمه ی کلیدی و بسط معنایی و در گروه دیگر 30 دانش آموز با راهبرد تکرار و کارت لغات آموزش دیده شدند. تدریس لغات به توسط این راهبردها در 11 جلسه (دو جلسه دو ساعته در هر هفته) انجام شد که جلسه اول برای آشنایی شاگردان با تعریف استراتژی و یک جزوه ی کوچک شامل راهبردهای هر گروه به آنها داده شد. 6 لغت در هر جلسه از طریق راهبردهای تدریس لغت به شاگردان آموزش داده شد. در پایان داده ها توسط تست لغت و پرسشنامه کاربرد استفاده از راهبردهای آموزش زبانی به آنها داده شد که نتایج آزمون تی گروههای مستقل و تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معنا داری بین تاثیر تدریس دو روش حافظه ای و شناختی وجود ندارد. در کل تدریس راهبردهای شناختی تاثیر بیشتری بروی کاربرد استراتژیهای لغت دارد.

اثر اسکفولدینگ بر روی نگارش آکادمی انگلیسی در میان دانشجویان آموزش زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    بیتا سرفرازی     عبدالله برادران

هدف تحقیق اخیر بررسی اثر اسکفولدینگ برروی نگارش آکادمی انگلیسی گروهی از دانشجویان است. در این مطالعه چگونگی هدایت شدن گروهی از دانشجویان از طریق فرایند اسکفولدینگ - براساس نظریه ی فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی- برای ارائه اولین مقاله آکادمی به زبان انگلیسی بیان شده است. محقق سعی داشته به منظور حل مشکل نگارش آکادمی در میان دانشجویان آموزش زبان انگلیسی(tefl) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، به آنهاآموزش دهد تا چگونه در فرایند نگارش ،چهارمرحل? عملی خلق اندیشه (بارش افکار)، سرفصل نگاری، نگارش، و ویرایش رادر رابطه با اصول اسکفولدینگ شامل زمینه سازی، مدل سازی، مذاکره، کانتینجنسی، ایجاد کردن و تحویل دادن (تکمیل کردن)- در حوضه ی رشد تقریبی(zpd)- به کار ببرند. در راستای این هدف ، 60 نفر از 90 دانشجو به صورت رندم لی به دو گروه کنترل و آزمایشی - هر گروه متشکل از 30 نفر - تعیین شدند. گروه آزمایشی اسکفولدینگ را به عنوان تریت منت (treatment)دریافت کردند اما گروه کنترل دریافت نکردند. در پایان دوره ی تریت منت یک تی تست (t-test)مستقل به کار برده شد تا میانگین نمرات تست نهایی(post-test) را بر روی تست تافل (toefl) در هر دو گروه مقایسه کنند. نتایج تحلیل نشان داد که گروه آزمایشی موفق تر از گروه کنترل عمل کردند. بنابراین محقق نتیجه گرفت که کاربرد اسکفولدینگ باعث بهبودعملکرد دانشجویان در زمینه ی نگارش آکادمی شد.

بررسی استراتژی های بکارگرفته شده در ترجمه طنز در رمان آلیس در سرزمین عجایب و چندین نسخه ترجمه شده این رمان
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    شادان ژیانپور     مسعود مطهری

مفهوم طنز و آنچه آدمی را میخنداند قرنهاست دانشمندان رشته های گوناگون را به خود متوجه ساخته است. طنز جزئی ضروری از ارتباطات روزمره و مولفه ای مهم در میان بیشمار آثار ادبی و در کل هنر میباشد. از دیدگاه مترجمان طنز اغلب به عنوان یکی از ویزگی های متن به شمار می رود که به سهولت قابل ترجمه نمی باشد. طنز پدیده ای اجتماعی و در عین حال پدیده ای فرهنگی است. در مطالعات ترجمه موضوعات فرهنگی توجه خاصی را به خود جلب نموده و این امر نیز دلالت بر ژرفای ترجمه طنز دارد. ترجمه طنز در واقع پدیده ای است مهارت آمیز چرا که نه تنها افراد و فرهنگ های گوناگون مفاهیم متفاوتی را مضحک تلقی می کنند بلکه زبانها از عملکردهای گوناگونی برخوردار هستند. تحقیق حاضر در واقع رویکردی به این که مترجمان چه استراتژی هایی را هنگام ترجمه طنز بکار میبرند می باشد. در این راستا اثر معروف لوییس کارول (آلیس در سرزمین عجایب) به همراه دو نسخه فارسی این رمان (توسط زویا پیرزاد و سعید درودی) انتخاب شده اند. بخش های طنز آمیز بر اساس تعریف طنز که در تحقیق حاضر ذکر شده تعیین شده اند و مقایسه جزئی میان طنز های موجود در کتاب اصلی و معادل های فارسی آنها انجام شد. پس از انجام تحقیق حاضر این نکته روشن گردید که جهت ترجمه طنز در (آلیس در سرزمین عجایب) کلیه استراتزی های معرفی شده توسط گاتلیب که به عنوان چارچوب تئوری این تحقیق در نظر گرفته شده در ترجمه فارسی بکار نمی رود و نیز اینکه برخی استراتزی ها از مابقی عملکرد بیشتری دارند. پس از بررسی اطلاعات جمع آوری شده و جدول درصدها این نکته استنباط گردید که کاربرد برخی استراتزی ها از جمله بازنویسی، انتقال و افزایش جهت ترجمه طنز بیشتر از بقیه بوده است و تغییر استراتژی است که کمتر از بقیه بکار می رود. از سوی دیگر برخی استراتزی ها وجود دارد که در ترجمه طنز به ندرت و یا اصلا بکار نمی روند. زمانی که مترجم از این موضوع آگاه باشد می تواند بر روی استراتژی های مفیدتر تمرکز کند و به نتیجه مطلوب تری دست بابد.

بررسی تاثیر آموزش خودمحوری، تفکر انتقادی و ترکیب خودمحوری و تفکر انتقادی بر مهارت گفتاری فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    علیرضا موسوی ارفع     نسیم شنگرف فام

سالیان متمادی تحقیق در باب آموزش زبان منتج به راهکارها و نظریه های متفاوت در جهت بهبود روشهای موجود در این زمینه شده است. مهارت گفتاری زبان آموزان در میان سایر مهارتها همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در میان روشهای نوظهور، خودمحوری و تفکر انتقادی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده اند. تحقیق حاضر تلاشی بود در جهت مطالعه تاثیر مقابله ای تدریس خودمحوری، تفکر انتقادی و ترکیب خودمحوری و تفکر انتقادی بر مهارت گفتاری زبان آموزان. جهت انجام تحقیق ?? زبان آموز مذکر و مونث در سطح میانی زبان آموزی به ? گروه آزمایشی خودمحوری، تفکر انتقادی و ترکیب خودمحوری و تفکر انتقادی تقسیم شده و از آنان آزمون شفاهی پت به عمل آورده، سپس هر یک از گروه ها تحت آموزش متغیر مربوطه به مدت ?? جلسه قرار گرفت. در پایان ?? جلسه از زبان آموزان مجددا آزمون شفاهی گفتاری به عمل آورده و نتایج بدست آماده توسط تحلیل کوواریانس بر رسی گردید. طبقه نتایج این تحقیق تدریس این ? متغیر موجب بوجود آمدن تفاوت های قابل ملاحظه در زبان آموزان میگردد به نحوی که تدریس ترکیب خودمحوری و تفکر انتقادی بیشترین و تدریس تفکر انتقادی کمترین تاثیر را بر مهارت گفتاری زبان آموزان در سطح میانی دارد. نتایج بدست آماده به طور حتم میتواند در بهبود وضعیت آموزش زبان به عنوان زبان خارجی تاثیر گذر باشد.

بررسی مقابله ای تاثیر اطلاعات از قبل اصلاح شده بدون تبادل اطلا عات ،تبادل اطلاعات بدون خروجی و تبادل اطلاعات با خروجی بلافاصله بر درک و تولید واژه توسط دانش آموزان
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    آرش عزیزی     نسیم شنگرف فام

این مطاله تجربی به برسی مقابله ای تاثیر اطلاعات از قبل اصلاح شده بدون تبادل اطلاعات، تبادل اطلاعات بدون خروجی و تبادل اطلاعات با خروجی بلافاصله بر درک و تولید واژه توسط زبان آموزان می پردازد .قبل از شروع مطاله 43 فراگیر بزرگ سال مرد و زن در سطح متوسط زبان اموزی در امتحان پت شرکت کردند و سی نفر از این فراگیر ها به عنوان فراگیران نهایی برای آموزش به سه گروه اطلاعات از قبل اصلاح شده بدون تبادل اطلاعات، تبادل اطلاعات بدون خروجی و تبادل اطلاعات با خروجی بلافاصله تقسیم شدند. کل جلسات آموزشی 10 جلسه به طول انجامید و بعد از این جلسات دو امتحان یکی کتبی(درک) و دیگری شفاهی(تولید) برگزار گردید.تجزیه و تحلیل واریانس بر روی امتحان درک و تجریه و تحلیل غیر پارامتریک کروسکال بر روی تولید واژگان نشان داد که تبادل اطلاعات تاثیر مثبتی بر روی درک و تولید واژگان دارد.تبادل اطلاعات با خروجی بیشتر از تبادل اطلاعات بدون خروجی توانایی تولید فراگیران را افرایش نمیدهد. نتایج این تحقیق شواهد تجربی مبنی بر اهمیت تبادل اطلاعات در یادگیری واژگان زبان خارجی ارئه می نماید.

بررسی تاثیر مقابله ای برجسته سازی داده ها و فراوانی داده ها بر روی تدریس گرامر
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    فرشته حاجی حتم لو     عبدالله برادران

این مطالعه به منظور یافتن تاثیرمقایسه ای دو تکنیک جدید: برجسته سازی داده ها و فراوانی داده هابر روی یادگیری گرامر صورت گرفت. به این منظور 89 زبان آموز پس از یکسان سازی به صورت رندم در سه گروه،دو گروه تجربی و یک کنترل، قرار گرفتند. پنج مورد گرامری (که در کتاب درسی شان بود)انتخاب و همراه با تدریس استقرایی گرامر ده متن به آنها داده شد. گروه تجربی اول متن هایی را دریافت کرد که در آنها موارد گرامری برجسته شده بودند. گروه تجربی دوم متن هایی را دریافت کردند که در آنها تعداد زیادی از ان مورد گرامری وجود داشت و گروه کنترل همان متن های گروه تجربی اول را گرفتند با این تفاوت که در آن متن ها موارد گرامری برجسته نشده بودند. برای یافتن تفاوت میان گروه ها یک آزمون چهار جوابی در پایان جلسات تدریس به آنها داده شد. برای آنالیز داده ها از انالیز واریانس یک طرفه استفاده شد که نتیجه تاثیر مثبت برجسته سازی داده ها را نشان داد. فراوانی داده ها تاثیر موثر نداشت و در مقایسه تاثیر برجسته سازی داده ها و فراوانی داده ها بر گرامر تفاوت موثری یافت نشد. یافته های این تحقیق می تواند مورد استفاده مدرسان و طراحان برنامه مواد دروس قرار بگیرد تا اطلاعاتی راجب تاثیر برجسته سازی و فراوانی داده ها بر تدریس گرامر بدست بیاورند.

بررسی مقایسه ای روش تحلیلی مبتنی بر خطا و روش کلی نگر در ارزشیابی کیفی ترجمه متون مطبوعاتی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    مژگان زمانی دلشاد     کوروش عاکف

با درنظر گرفتن مسائل و مشکلاتی که معلمان ترجمه در حوزه ارزشیابی کیفی ترجمه با آن روبه رو می شوند و همچنین تاثیر مهم آن بر آموزش ترجمه، محقق این تحقیق را بر مبنای بررسی مقایسه ای دو روش ارزشیابی ترجمه، روش تحلیلی مبتنی بر خطا و روش کلی نگر در ترجمه متون مطبوعاتی انجام داده است. نقش ترجمه به دلیل آن که ابزاری مناسب در برقراری ارتباط میان مردم با زبان های متفاوت می باشد، برجسته تر گشته ، چرا که ارتباطات به موضوعی مهم در تحقیق بدل شده است. اما مسئله اساسی که حوزه ارزشیابی ترجمه را تهدید می کند، ماهیت نظری آن است. به عبارت دیگر بیشتر آثار مربوط به این حوزه بر اساس ذهنیات و تجربیات شخصی است. از سوی دیگر اعتقاد عمومی بر آن است که روزنامه ها بیش از هر متن نوشته شده دیگری خواننده دارند و اکثر شهروندان اخبار را گفتار نوشته شده ای می دانند که دائما با آن سرو کار دارند. بر این اساس، بررسی روش های ارزشیابی این متون برگزیده شد و چهار فرضیه خنثی برای طرح تحقیق مطرح و بر اساس آن ها تحقیقی توصیفی و آماری انجام شد. در ابتدا چهار مصحح، بر اساس دو مدل تحلیلی مبتنی بر خطا و کلی نگر، ترجمه 52 دانشجوی رشته ترجمه دوره کارشناسی دانشگاههای آزاد واحد تهران مرکز و پیام نور قم را تصحیح کردند. متن ترجمه مقاله ای 350 لغتی برگرفته از روزنامه تهران تایمز بود و دانشجویان یک ساعت زمان در اختیار داشتند تا آن را ترجمه کنند. برای بررسی فرضیه های خنثی، ابتدا تحلیل واریانس برای هر متد محاسبه شد تا منشاء اختلاف( واریانس) در میان مصحح ها و دانشجویان شناسایی شود و همچنین برای محاسبه میزان این اختلاف ها تحلیل اتاسکوئر انجام شد. در نهایت اطلاعات آماری محقق را به این نتیجه رساند که مدل تحلیلی مبتنی بر خطا بسیار دقیق تر و قابل اعتماد تر از روش کلی نگر است. اما از سوی دیگر، روش کلی نگر بسیار عملی تر از روش اول بوده و در عین حال کاربرد آن نیاز به صرف وقت کمتری دارد. بنا براین، بر اساس هدف آزمون هر دو متد ارزشیابی ترجمه توسط معلمان قابل اجراست.

the relationship among efl learners’ autonomy, first language essay writing tasks and second language essay writing tasks in task/content based language instruction
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    فهیمه قاضی سعیدی     نسیم شنگرف فام

the ability of composing a coherent and extended piece of writing in second language is considered as a fundamental factor to convey information and ideas of learners through the academic issues. although learners may achieve a perfect academic writing skill through assigning the l2 tasks in content based instruction, but demonstration of their abilities may be related to their ability in l1 essay writing and their level of autonomy. the purpose of the present study was investigating the relationship among efl learners’ autonomy, first language essay writing and second language essay writing in task/content based instruction. to this aim first, 145 efl university students (99 female and 46male) of teaching and translation english of two branches of islamic azad universities, were selected based on of their performance on a sample of piloted toefl test and a sample test of written english (twe) from among 210 participants at advanced level. subsequently, a piloted autonomy questionnaire and eight l1 and l2 essay writing tests were administered (four tests of essay writing in l2 and four tests of essay writing in l1). correlation and regression analyses were used to analyze the data. consequently, the results of this research revealed that, there is a positive and significant relationship among efl learners’ autonomy, first language essay writing and second language essay writing in task/content based instruction. also it was shown in the data analysis that autonomy was a better predictor of english essay writing as compared to persian essay writing.

ارتباط بین مهارت سازماندهی پاراگراف در زبان مادری (فارسی)و کیفیت ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    پریناز هدایی     مسعود سید مطهری

پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی باعث نیاز بیش ازپیش انسانهابه ارتباط با یکدیگر و اطلاع از این پیشرفتها ودرنتیجه،دسترسی به ترجمه های کتابهاومتون گوناگون میشود.در این میان،کیفیت ترجمه به عنوان یکی از عوامل ضروری و حیاتی درانتقال پیام و محتوای متون زبان مبدأبه زبان مقصد بصورت مکتوب برشمرده میشود.براین اساس،پژوهشگر در این پژوهش، به بررسی ارتباط بین مهارت سازماندهی پاراگراف درزبان فارسی و کیفیت ترجمه ازانگلیسی به فارسی پرداخت.دراین خصوص،136دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند.ابتدا،60نفر از آنها درمرحله استاندارسازی آزمون مهارتهای زبان انگلیسیelpe وسپس 76نفر دیگردراجرای این آزمون ونیز آزمونهای مهارت ترجمه و نگارش پاراگراف همکاری کردند.لازم به ذکر است که تصحیح ترجمه هاتوسط دودانشجوی فارغ التحصیل کارشناس ارشدمترجمی زبان انگلیسی به همراه پژوهشگرو همچنین تصحیح نگارش پاراگراف فارسی بوسیله سه دانشجوی فارغ التحصیل کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی به انجام رسیدند.سرانجام، با استفاده ازنرم افزارspss،داده های بدست آمده موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت.نتایج، بیانگروجود ارتباطی قابل توجه بین مهارت سازماندهی پاراگراف درزبان فارسی و کیفیت ترجمه ازانگلیسی به فارسی بود. بعلاوه،نتایج نشان دادکه دانش مهارت سازماندهی پاراگراف درزبان فارسی قابلیت پیش بینی کیفیت ترجمه ازانگلیسی به فارسی را داراست.به عبارتی دیگر، انتظارمی رود که دانشجویان با نمرات بالاتر در آزمون مهارت سازماندهی پاراگراف در زبان فارسی، نمرات بالاتری در آزمون ترجمه دریافت کند.

بررسی توانایی ترجمه ی دانشجویان مامایی قبل و بعد از آموزش کتاب های زبان تخصصی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    شیما ابویی     عبدالله برادران

این مطالعه بر روی 105 دانشجوی مامایی که از 5 دانشگاه علوم پزشکی مختلف (دانشگاه سراسری بابل، ساری و دانشگاه های آزاد بابل، ساری و تنکابن) اجرا شده است. تمامی دانشجویان خانم بوده و سنی بین 26-20 سال داشته اند. مهارت های زبان دانشجویان با تست تافل بررسی شد که آنها در سطح متوسط قرار گرفته بودند. در این مطالعه از تست تافل و تست ترجمه ی مامایی استفاده شد. آزمون تافل متشکل از 90 سئوال چهارگزینه ای بوده که از کتاب های آزمون تافل گرفته شده بود و آزمون ترجمه یک متن 250 کلمه ای بوده که از کتاب مرجع مامایی (ویلیامز) تهیه شده بود. در ابتدای امر آزمون تافل بر روی 30 نفر از دانشجویان مامایی پایلوت شد (در این میان 15 نفر کتاب های esp را پاس کرده و 15 نفر دیگر پاس نکرده بودند). پس از آن آزمون تافل از 62 دانشجوی مامایی که کتاب های esp را گذرانده بودند و 43 دانشجویی که این کتاب ها را نگذرانده بودند، گرفته شد. هدف از این آزمون پیدا کردن 70 نفر از دانشجویانی بود که از نظر توانش زبانی همگون باشند. بنابراین پس از اجرای آزمون 43 دانشجویی که این واحد را نگذرانده بودند، انتخاب شدند. سپس یک تست ترجمه را که 250 کلمه داشت و از یک کتاب مرجع مامایی برداشت شده بود، به دو گروه داده شد. دو مصحح متون ترجمه شده ی دانشجویان را نمره گذاری کردند. پس از انجام آزمون تافل آزمایشی، میانگین، انخراف معیار، نمرات خام و قابلیت اطمینان محاسبه شد. میانگین و انحراف معیار به ترتیب 47/50 و 583/19 بودند. پس از آن، آمار تشریحی آزمون تافل اصلی ارائه شد که میانگین آن 62/68 و انحراف معیار آن 65/8 بود. قابلیت اطمینان آزمون واقعی تافل که برای همگون سازی دانشجویان بود 85/0 به دست آمد که محقق را در قابل اطمینان بودن تست مطمئن کرد. 70 نفر دانشجو (43 نفر که esp را گذرانده بودند و 27 نفر که نگذرانده بودند) از میان 105 نفری که آزمون تافل دادند، براساس قرار گرفتن در یک انحراف معیار بالا و پائین میانگین انتخاب شدند. پس از تشکیل دو گروه تست ترجمه برای دانشجویان برگزار شد. برای اطمینان از معتبر بودن نمرات از دو مصحح برای نمره گزاری آزمون ترجمه ی 70 دانشجو استفاده شد. میان دو مصحح (inter-rater reliability ) درستی برقرار بود. نمره ی نهایی هر کدام از 70 شرکت کننده حاصل میانگین دو نمره ای بود که مصححان داده بودند. برای اثبات فرضیه ی صفر مطالعه محقق می بایست یک t-test نمونه مستقل بر روی میانگین نمرات دو گروه انجام دهد. البته پیش از انجام t-test می بایست توزیع نرمال نمرات چک می شد. چولگی دو گروه بین 96/1 ± بوده که بدان معنی است که آنها در توزیع نرمال قرار داشتند و بنابراین اجرای t-test درست بوده است. پس از اجرای t-test واریانس (f-value) 445/0 و با سطح اهمیت 507/0 که بیشتر از 5./0 بود، به دست آمد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات دو گروه وجود دارد. بنابراین فرضیه ی صفر رد شد – به زبان دیگر، گروهی که نمرات میانگین بالاتری داشت یعنی افرادی که واحد esp را گذرانده بودند به صورت معناداری بهتر از گروهی که esp را نگذرانده بودند امتحان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش کتاب های esp توانایی ترجمه ی دانشجویان مامایی را بهبود می بخشد. این مسئله می تواند دلائل متعددی اعم از بهبود توانش (competence) لغوی و گرامری یا موارد دیگر باشد. بنابراین فرضیه ی صفر که بیانگر این بود:« تفاوت معناداری بین توانایی ترجمه ی دانشجویان مامایی که واحد esp را گذرانده بودند و آنهایی که نگذرانده بودند، وجود ندارد » رد شد.

بررسی استراتژیهای رایج در ترجمه استعاره در ادبیات کودکان؛ بررسی استعاره در کتاب ‘twilight’
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    طراوت بامداد     کوروش عاکف

استعاره سیستم ادراکی بشر را کنترل کرده و زبان و تفکر را نیز نظام می بخشد.از آنجایکه استعاره به فرهنگ مربوط می شود ممکن است ترجمه آن مشکل باشد. به عبارت دیگر، اختلافات فرهنگی و زبانی می توانند در ترجمه استعاره از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر اخلال ایجاد کنند. از اینرو مترجمان برای حل چنین مشکلی از استراتژیهای مختلف استفاده می کنند. استفاده از استراتژیهای ترجمه به ویژه در ادبیات کودکان اهمیت بسیاری دارد زیرا ترجمه ادبیات کودک باید به گونه ای باشد که برای کودکان قابل فهم و در عین حال جالب باشد. از اینرو، در این تحقیق سعی شده است تا استراتژیهایی را که مترجمان در ترجمه استعاره در ادبیات کودکان از انگلیسی به فارسی به کار برده اند مشخص شود. بنابر این داده های تحقیق از کتاب پرفروش ً" " که نویسنده آن خانم استفانی میر است و ترجمه فارسی آن "شفق" که توسط آقای ایرج مثال آذر ترجمه شده است جمع آوری گردیده است. آنگاه داده ها بر اساس طبقه بندی ارائه شده پیتر نیو مارک (1988) طبقه بندی شده وهمچنین استراتژیهای ترجمه آنها بر اساس استراتژیهای پیشنهادی پیتر نیو مارک (1988) و میلارد لارسون (1984) دسته بندی شد. همچنین وجه تشابه استراتژیهای ارائه شده آنها مشخص گردید.طبق نتایج تحقیق، رایج ترین استراتژی بکار رفته در ترجمه استعاره حفظ استعاره زبان مبدا بود که اولین استراتژی پیشنهادی نیو مارک و لارسون است. همچنین این استراتژی رایج ترین استراتژی بکار رفته در ترجمه انواع گوناگون استعاره است.

بررسی تاثیر تدریس تکنیکهای تئاتر و نمایش برروی توانایی زبان آموزان سطح پیش متوسطه دختر ایرانی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    لیلا معتمد     عبدالله برادران

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر استفاده از تکنیک های نمایشی برتوانایی زبانی زبان آموزان پیش متوسطه است. این تحقیق به منظور پاسخگویی به این سوال طراحی شده است: آیا توانایی زبانی زبان آموزانی که انگلیسی راازطربقه استفاده از تکنیک های نمایشی فرا گرفته اند در مقایسه با زبان آموزانی که چنین روشی نداشته اند، در زمان مساوی بهتر بوده است یا خیر؟ شرکت کنندگان در این تحقیق 78 زبان آموز بزرگسال دختر موسسه کیش بودند. از این تعداد 39 نفر در گروه آزمایش و 39 نفر کمبریج به عنوان پیش آزمون و pet دیگر بصورت اتفاقی در گروه معیار قرار گرفتند. درآغاز تمامی این زبان آموزان در آزمون همگن شرکت کردند. هردو گروه 30 ساعت تدریس معمول موسسه را دریافت کردند. به علاوه زبان آموزان گروه آزمایش 20 ساعت تدریس با استفاده از تکنیک های نمایشی دریافت نمودند. در عوض گروه معیار، به جهت مساوی نگاه داشتن اظهار زبانی، 20 ساعت آموزشی دریافت کردند که مشابه گروه آزمایشی بوده ولی هرگونه استفاده از تکنیک های نمایشی ازآن حذف شده بود.در پایان این آزمایش هر دو گروه آزمون pet در پایان این آزمایش هر دو گروه آزمون دیگری را پاسخگو شدند تا بتوان تاثیر احتمالی روش آزمایشی را بررسی نمود. این بررسی نشان داد که گروه آزمایش نتایج بهتری را در پس آزمون کسب نموده اند پس می توان نتیجه گرفت که استفاده از تکنیک های نمایشی در پیشرفت توانایی های زبانی زبان آموزان تاثیر مثبت داشته است.

بررسی مقایسه ای اثر بکارگیری تفکر نقادانه و طرح مفهوم کلی بر درک شنیداری فراگیران زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    حامد ابراهیم اژدری     نسیم شنگرف فام

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مقابله ای بکارگیری روش تفکر نقادانه و طرح مفهوم کلی بر درک شنیداری فراگیران زبان انگلیسی ایرانی است. این تحقیق بر روی 66 دانش آموز مرد که در سطح توانایی زبانی متوسط بودند انجام گرفته است. پس از حصول اطمینان از همگن بودن با استفاده از آزمون تعیین سطح، زبان آموزان به دو گروه آزمایش تقسیم شدند. پس ازآن به مدت 10 جلسه به دانش آموزان در هر گروه به یک اندازه تدریس شد، به شرکت کنندگان در یکی از گروه های آزمایش روش طرح مفهوم کلی آموزش داده شد و به شرکت کنندگان در گروه دیگر روش تفکرنتقادانه تدریس شد. در پایان تحقیق و پس از10 جلسه تدریس، آزمون انگلیسی استاندارد به عنوان تست آخر به شرکت کنندگان در هر گروه داده شد تا سطح درک شنیداری دانش آموزان تعیین گردد. آمار توصیفی محاسبه گردید و یک تست تی بین میانگین های گروه های آزمایش به عمل آمد تا مشخص شود که آیا تفاوت چشمگیری بین عملکرد دو گروه وجود دارد یا خیر. همانطور که نتایج نشان داده شده است فرض خلاف رد نشده است و تفاوت چشمگیری بین میانگین نمرات گروههای آزمایش در این آزمون وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بکارگیری روش تفکرنقادانه و طرح مفهوم کلی در پیشرفت زبان آموزان زبان انگلیسی ایرانی در درک شنیداری بسیار موثر بوده است اما تفارت چشم گیری بین تاثیر دو روش وجود ندارد.

رابطه میان آگاهی فراشناختی دانشجویان مترجمی و کیفیت ترجمه
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    مهرنوش غلامی هتمابادی     مسعود یزدانی مقدم

هدف از انجام این تحقیق مطرح نمودن راهکارهای فراشناختی به عنوان یکی از ویژگی های مهم مترجمان بود که بر کیفیت ترجمه آنها تأثیرگذار است. بر همین اساس، محقق برانگیخته شد تا دریابد که آیا رابطه معناداری میان آگاهی از راهکارهای فراشناختی در میان دانشجویان ایرانی رشته مترجمی و کیفیت ترجمه آنها از انگلیسی به فارسی وجود دارد یا خیر. بدین منظور، صد و شصت و پنج دانشجوی سال آخر مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی انتخاب شدند تا در این تحقیق شرکت نمایند و در ادامه این ابزارها به کار گرفته شد: اول، آزمون تافل از نسخه اصلی آن انجام شد. دوم، از دانشجویان خواسته شد تا پرسشنامه آگاهی فراشناختی را پاسخ دهند. سوم، به دانشجویان متنی داده شد تا آن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. چهارم، یک مدل ارزیابی ترجمه برای تعیین سطح کیفیت ترجمه به کار گرفته شد. در آخر، نتایج به دست آمده از تحلیل رابطه ای داده ها حاکی از آن بود که رابطه معناداری میان آگاهی فراشناختی دانشجویان مترجمی و کیفیت ترجمه آنها وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشانگر آن بود که آگاهی از راهکارهای فراشناختی به طور چشمگیری می تواند کیفیت ترجمه را پیش بینی نماید. با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت آن دسته از دانشجویان مترجمی که از راهکارهای فراشناختی آگاه بودند، عملکرد بهتری در ترجمه نسبت به دانشجویان ناآگاه داشتند.

تا ثیر مقایسه ای راهبردهای استفاده از دفترچه لغت با نوشتن معا نیواژگانو استفاده از دفترچه لغت با عکسبرروی به خاطرسپاری معانی لغات توسطزبانآموزان درون گرا و برون گرایزبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    زهرا محمدی سرمدی     مانیا نصرتی نیا

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تا ثیر مقایسه ای راهبردهای"استفاده از دفترچه لغت با نوشتن معا نی واژگان" و "استفاده از دفترچه لغت با عکس"برروی به خاطرسپاری معانی لغات توسط زبان آموزان درون گرا و برون گرای زبان انگلیسی بوده است. به منظور دستیابی به این هدف،گروهی متشکل از120 نفر از زبان آموزان دخترموسسه زبان الوند در تهرانبا سطح مقدماتی زبان شرکت داشتند. این گروه بعد از برگزاری آزمون شخصیت ایزنک، و آزمون استاندارد انگلیسی ket به عنوان تست مهارت(که از قبل به طور آزمایشی اجرا شده بود) از بین 180 نفر انتخاب شده و در دو گروهراهبرد استفاده از دفترچه لغت با نوشتن معا نیواژگان و گروه راهبرد استفاده از دفترچه لغت با عکس قرار گرفتند.در ابتدای ترم و قبل از شروع تدریس، یک تست لغت (که از قبل به طور آزمایشی اجرا شده بود) به عنوان پیش آزمون برگزار شد. در هر دو گروه، محتوای مشخص شده طی 12 جلسه توسط پژوهشگر تدریس شد. پس از تدریس لغات توسط پژوهشگر، به عنوان تکلیف خانه، در گروهراهبرد استفاده از دفترچه لغت با نوشتن معا نی زبان آموزان با استفاده از لغت نامه معنای لغات را در دفترچه نوشته و در گروه راهبرد استفاده از دفترچه لغت با عکس زبان آموزان با کشیدن عکس و یا چیدن و چسباندن عکس در دفترچه معنای لغات تدریس شده را تمرین می کردند. پس از اتمام دوره آموزشی یک پس آزمون (که ازقبلبه طور آزمایشی اجرا شده بود) پس از دو هفته به منظور سنجش توانایی دانش آموزان در به یاد آوردن معانی لغات تدریس شده اجرا شد. تحلیل و بررسی نمرات بدست آمده از پس آزمون با استفاده ازanova برتری عملکردگروه برون گرای راهبرد استفاده از دفترچه لغت با عکس را نسبت به گروه برون گرای راهبرد استفاده از دفترچهلغت با نوشتن معا نیواژگان را نشان داد. همچنین تفاوت چشم گیری در عملکرد زبان آموزان درون گرا در دو گروهراهبرد استفاده از دفترچه لغت با نوشتن معا نیواژگان و گروه راهبرد استفاده از دفترچه لغت با عکس در خاطر سپاری معانی واژگان وجود نداشت.این نتایج می توانند برای معلمان زبان انگلیسی در خصوص تدریس راهبردهایفراگیری زبان، بویژه دربه خاطر سپاری معانی لغات مفید واقع گردند.

مقایسه اثر استفاده از information gap و opinion gap بر روی نوشتن زبان آموزان برون گرا
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    مریم خدایی     عبدالله برادران

این تحقیق به منظور یافتن تاثیر دو نوع task به نام های information gap و opinion gap بر روی نوشتار زبان آموزان برون گرا بوده است. به این منظور گروهی از 110 دانش آموز دبیرستانی به پرسشنامه آیزنک پاسخ دادند که از بین آنها 91 دانش آموز برون گرا انتخاب شد. این 91 نفر قبل از شروع کار برای همگون سازی در آزمون پت شرکت کردند. در نهایت دو گروه که یک گروه شامل 32 دانش آموز با opinion gap taskو یک گروه 30 نفره information gap task را شروع کردند.بعد از 24 جلسه در 12 هفته یک posttest که توسط مدرس نوشته شده بود از دانش آموزان گرفته شد.نتایج نشان داد که تفاوت بین دو گروه وجود دارد. گروهی که با روش opinion gap کار کرده بودند پیشرفت بیشتری در نوشتن داششتند.

بررسی روابط بینامتنی و بینافرهنگی بین نمایشنامه باغ وحش شیشه ای و فیلم اینجا بدون من بر اساس مدل های دکتر فرزانه فرحزاد و دکتر فرزان سجودی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    آناهیتا منجزی     عبدالله برادران

هدف محقق در مطالعه ی حاضر این است که با بررسی روابط بینامتنی و بینا فرهنگی بین یک نمایشنامه ی آمریکایی (باغ وحش شیشه ای) به عنوان متن پیشین و فیلم نامه و فیلم اقتباسی ایرانی نظیر آن (اینجا بدون من) به عنوان متون پسین مشخص می کند که چگونه تفاوت های فرهنگی متن پیشین و متون پسین، با وجود سیستم های نشانه ای متفاوت، بر فرآیند اقتباس تاثیر می گذارند. به منظور تحقق این هدف، محقق از مدل بینامتنیت فرحزاد ( ???? )، نظریه ی نشانه شناسی چندلایه ای سجودی (???? )، و رویکرد وی به روابط بینافرهنگی ( ???? الف) استفاده کرد. طی بررسی روابط بینامتنی و بینافرهنگی (تکرار و خلاقیت) بین نمایشنامه ی آمریکایی ( به عنوان متن پیشین)و فیلمنامه و فیلم اقتباسی ایرانی نظیر آن (به عنوان متون پسین)، مشخص شد که فیلمساز برخی از رویدادهای جزئی متن پیشین را تکرار کرده ولی آنها را در دو سطح داستانی و فرهنگی تغییر داده و با فرهنگ مقصد منطبق کرده است، و بخش هایی را نیز خلق نموده که به خلاقیت های بی نشان جهانی، نشان دار فرهنگی و سمبولیک تقسیم می شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که اقتباس فرآیندی خلاقانه است که در آن تکرار مطلقی وجود ندارد زیرا تکرارهای نشان دار فرهنگی و بی نشان جهانی که همراه با تغییرات صورت می پذیرد، در یک رابطه ی سلسله مراتبی از نشان داری، روابط بینامتنی در روند اقتباس را تحت تاثیر قرار می دهند و دوگانگی درونیِ تکرار و خلاقیت را از بین می برند.

رابطه ی بین هوش هیجانی و خطا در نوشتار انگلیسی زبان آموزانی که زبان اصلی آنها زبان انگلیسی نباشد
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    فهیمه رنجبری     عبدالله برادران

در این پژوهش، رابطه ی بین هوش هیجانی و خطا ها از نظر تعداد و نوع مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 130 زبان آموز شامل 62 مرد و 68 زن به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. بعد از برگزاری آزمون هوش هیجانی ، شرکت کنندگان آزمون نوشتاری با تمرکز بر دو موضوع، یکی یا ساختار روایی و دیگری با ساختار نمایشی را به پایان رساندند. نوشتارها بر اساس طبقه بندی خطا های ولتیگ توسط دو مصحح، (2004) تصحیح شدند. بین دو مصحح از نظر تصحیح ثبات وجود داشت. سپس تحلیل داده ها از طریق آزمون پارامتری همبستگی و رگرسیون چند متغیری انجام پذیرفت. نتایج آزمون پارامتری همبستگی نشان داد که بین هوش هیجانی به طور کلی و خطا ها در نوشتار از نظر تعداد و نوع رابطه ی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. رابطه ی همبستگی بین زیر شاخه های هوش هیجانی و خطا ها نیزمنفی بود. رگرسیون چند متغیری حاکی از آن بود که هوش هیجانی پیش بینی کننده ی معنی دار خطا ها از نظر نوع وتعداد می باشد.

نظرسنجی درمورد برنامه درسی موجود رشته تربیت مترجم انگلیسی در ایران بر مبنای نظریه نیازسنجی در برنامه درسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    اعظم غلامی     کوروش عاکف خلخالی

با در نظر گرفتن تغییرات سریع دنیای مدرنی که در آن زندگی می کنیم و به منظور سازگاری هر چه بیشتر با جامعه علمی شده امروز، تقاضا برای آموزش نیروی انسانی متبحر و هماهنگ سازی برنامه های آموزشی با نیازهای جوامع بیش از پیش رخ می نماید (beneitone et al, 2007). آموزش حرفه مترجمی به صورت علمی و در سطحی عالی که به تربیت نیروی کار توانا و موثر بیانجامد، از این اصل مسلم مستثنی نیست. با توجه به نگاه مسلط آموزشی امروز جهان که بیشتر واقعیت نگر، کیفیت محور و متمرکز بر خواست مشتری است (peach, 2010)؛ تحقیق حاضر به بررسی نیازهای حال حاضر آندسته از کاربران حوزه ترجمه در کشور که هر یک به نوعی در این حرفه تأثیرگذار بوده و نظراتشان می توانست در اعتلا و بهبود وضعیت آموزشی این رشته دانشگاهی مثمرثمر باشد، با استفاده از روش نیازسنجی آموزشی اقدام کرد. دراین راستا، نیازهای آموزشی رشته تربیت مترجم انگلیسی در ایران از چشم اندازی کاملاً نو و مطابق با آخرین استانداردهای پذیرفته شده جهانی برای طراحی و توسعه برنامه های درسی در آموزش عالی برمبنای رویکرد توانش بنیاد و نتیجه گرا مورد واکاوی قرار گرفت. بدین ترتیب، نیازهای آموزشی برای تربیت مترجم انگلیسی در کشور با استناد به استانداردهای جهانی حرفه ای و آموزشی این رشته در مورد آموزش مترجمین و نیز با تکیه بر یافته های حاصل از نیازسنجی صورت گرفته به دست آمد و میزان مطابقت برنامه درسی موجود با استانداردها و نیازهای بدست آمده سنجیده شد و مشخص گردید برنامه به لحاظ محتوایی مناسب، اما به لحاظ اجرایی دارای مشکلاتی است. پیکره مورد مطالعه در این تحقیق، برنامه درسی مصوب وزارت علوم در رشته تربیت مترجم انگلیسی در مقطع کارشناسی بود و داده های مورد نیاز نیز از طریق مصاحبه و بررسی دقیق منابع مرتبط با موضوع تحقیق با یک نگاه بین رشته ای جمع آوری و تحلیل شد. جامعه آماری مورد بررسی نیز دو گروه عمده را شامل شد که عبارتند از: 1) ارائه دهندگان آموزشی (اساتید ترجمه) و 2) دریافت کنندگان خدمات/آموزش (فارغ التحصیلان و مترجمین حرفه ای و استخدام کنندگان در بازار کار). روش شناسی تحقیق مبتنی بر رویکرد ارتباطی شواب و پژوهش معطوف به عمل فکورانه طراحی شد و تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش نظریه پایه بوسیله دو تحلیل گر مستقل انجام شد. در نهایت، محقق اصلی با تلفیق داده ها به یافته های تحقیق دست یافت و با ارائه کاربردهای آموزشی این یافته ها برای موسسات آموزش عالی حرفه مترجمی در ایران، به این بحث پایان داد. با تلفیق نیازها مشخص شد اگر هدف تربیت مترجم برای بازار مترجمی باشد باید چهار موضوع اصلی مورد توجه قرارگیرد: 1) رعایت پیش نیاز اصلی ورود به رشته یا همان توانش دو زبانه (اساتید، دانشجویان و بازارکار) 2) موضوع تعریف دقیق سرفصلها و نحوه آموزش در دانشگاه (اساتید و دانشجویان) 3) موضوع اساتید ترجمه (اساتید، دانشجویان و بازارکار) 4) موضوع ارتباط موثر میان دانشگاه، نهادهای ترجمه و بازار(اساتید، دانشجویان و بازارکار) و مشخص شد اگر در دانشگاه مشکلات مرتبط با این چهار حوزه برطرف شود موجب ایجاد انگیزه و رضایتمندی در متقاضیان رشته شده و درنتیجه خروجی دانشگاه قابل استفاده تر خواهد بود.

بررسی روش ترجمه معکوس در ارزیابی کیفیت متون تخصصی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    حنانه بابایی کشککی     کوروش عاکف

هدف محقق از تحقیق حاضر بررسی این مطلب بود که آیا روش ترجمه معکوس ابزاری سودمند و عملی برای ارزیابی کیفیت ترجمه اولیه یک متن تخصصی می باشد. برای رسیدن به این منظور، محقق یک متن تخصصی نمونه (مربوط به علوم کامپیوتر) متشکل از سه پاراگراف جدا را که در ابتدا به زبان انگلیسی بوده اند به همراه ترجمه فارسی شان انتخاب نمود و این سه پاراگراف ترجمه شده را در اختیار صد نفرازدانشجویان کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی (پنجاه نفراز آنها ازواحد تهران مرکز وپنجاه نفر دیگر ازواحد تهران جنوب) قرارداد. این سه پاراگراف انتخابی، دراختیار هفت نفر از مترجمین رسمی نیز به منظور افزایش اعتبار نتایج به دست آمده تحقیق، قرار گرفت.از تمام شرکت کنندگان خواسته شد که متن زبان مقصد اولیه، یعنی، متن ترجمه شده اولیه را، ازفارسی به زبان متن مبدأ اولیه (انگلیسی) برگردانند. سپس محقق ترجمه اولیه را از لحاظ واژگانی و دستوری با متن زبان مبدأ اولیه مقایسه، و خطاهای مترجم اولیه را در ترجمه اولیه استخراج نمودو آن ها را در جدول طبقه بندی خطاها قرار داد.لازم به ذکر است که، محقق جدول طبقه بندی خطا رااز ترکیب زیرتقسیمات مدل"بل" وزیرشاخه های روش اول مدل"ودینگتون" تهیه کرد تا خطاهای مترجم اولیه در ترجمه اولیه و خطاهای شرکت کنندگان را درترجمه های معکوسشان طبقه بندی نماید. تمامی خطاهای مترجم اولیه درترجمه اولیه استخراج و براساس روش" ب" مدل"ودینگتون"به دو دسته کلی طبقه بندی شدند:1) خطای ترجمه و2) خطای زبانی. محقق با مقایسه ترجمه های معکوس هم با متن مقصد اولیه، یعنی، با ترجمه اولیه، و هم با متن مبدأ اولیه،خطاهای هر دو گروه شرکت کنندگان را در ترجمه های معکوسشان استخراج وآن هارا نیزدر جدول های طبقه بندی خطاها گردآوری کرد.اطلاعات به دست آمده از تمامی این جدول ها مقایسه و تحلیل شدتا قسمت هایی که ترجمه های معکوس و متن مبدأ اولیه با هم تفاوت داشته اند، مشخص شودو علت رخداد این تفاوت ها آشکار گردد.درنهایت این خطاهای مشخص شده در دو جدول جداگانه (یکی با عنوان "خطاهای شرکت کنندگان به دلیل خطای مترجم اولیه"، و دیگری با عنوان "خطاهای شرکت کنندگان به دلیل عدم توانایی خودشان درترجمه") طبقه بندی شدند. تحلیل داده ها نشان داد که خطاهای ترجمه ای مترجم اولیه در ترجمه ابتدایی بیشتر باعث خطاها و ترجمه نادرست هر دو گروه شرکت کنندگان در ترجمه های معکوسشان شده بودند تا خطاهای زبانی مترجم اولیه. بنابراین، ترجمه معکوس نشانگر خوبی از خطاهای ترجمه ای مترجم اولیه می باشد. به علاوه، نتایج تحقیق این مطلب را آشکار می سازد که ترجمه معکوس روشی عملی و سودمند برای ارزیابی کیفیت ترجمه متن زبان مقصد اولیه، به عبارتی دیگر، ترجمه اولیه است.این تحقیق برای افرادی از جمله: اساتید و معلمان ترجمه، فراگیران زبان های خارجی و منتقدین ترجمه و همچنین برای ارزیابی کیفیت ترجمه مناسب می باشد.

0
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    زهره سیاری     منصور فهیم

با توجه به نظریه شویت (1989) ترجمه کتاب کودک و نوجوان موضوع پیچیده ای است که علاوه براجبار در ایجاد تغییرات در متن مبدا مشکلات بسیاری در روند یک ترجمه ی حقیقی وجود دارد. به علت تجربه کم کودکان مترجمین با مشکلات هماهنگ سازی و دستکاری متن در سطح دانش مخاطب مواجه هستند. تحقیق حاضر به ترجمه و راهبردهای مناسب و معمول آن در کتاب شعر کودکان می پردازد. از این رو محقق با تکیه بر نظریه وینی و داربلنت به بررسی راهبردهای به کار گرفته شده در ترجمه ی انگلیسی به فارسی کتابهای شعر دکتر زیوس پرداخته تا راهبردهای رایج و معمول ترجمه و همچنین میزان ترجمه ی آزاد و لغت به لغت را در این متون بدست آورد. تحلیل ها نشانگر این مطلبند که مترجم با استفاده از راهبردهای متفاوت ترجمه از جمله : مقوله ای- تعدیل- معادل گزینی و اقتباس استفاده نموده اما همانطور که ذکر شد راهبرد اقتباس بیشترین کاربرد راداشته که نشانگر ترجمه ی آزاد با در صد بسیار بالا می باشد.

بررسی تاثیر مقایسه ای تدریس عبارات فعلی در متون مربوط و غیر مربوط معنایی بر یادگیری عبارات فعلی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    سعیده اردستانی بالایی     نسیم شنگرف فام

این تحقیق تاثیر اموزش عبارات فعلی در متونی که از لحاظ معنایی مربوط و غیر مربوط می باشند را بر یادگیری زبان اموزان ایرانی بررسی می کند. بعد از این که ازمونی تحت عنوان تست مهارت زبان با هدف یکسان کردن سطوح دانش اموزان انجام شد،60 نفر از دانش اموزان سطوح متوسط دختر که در حدود میانگین سنی 18و 18 به بالا بودندانتخاب شدندو و در دو گروهی که یکی متون معنایی مربوط و دیگری غیر مربوط تقسیم شدند.در طی انجام تحقیق هر دو گروه زمان و مطالب یکسانی را در اختیار داشتند. در گروهی که از لحاظ معنایی عبارات فعلی مربوط به ان متن به کار گرفته می شد دانش اموزان عبارات فعلی را در متن های مربوط به ان عبارات فعلی یاد می گرفتند.و در عین حال تمرین های کلی که در کتابشان ذکر شده بود را انجام می دادند. و در گروه دوم عبارات فعلی در متونی که در ان عبارات فعلی متفاوت از لحاظ معنایی اموخته داده می شد. از روش هایی همچون حفظ کردن عبارات و یادگیری عبارات خارج از متون در گروه دوم به کار گرفته می شد.بعد از انجام دوره اموزش یک امتحان از مطالبی که یاد گرفته بودند انجام شد.ویک نمونه ازمون اختصاصی انجام شد تا میانگین نمرات هر دو گروه را در ازمون نهایی که انجام شده بود را با هم مقایسه کنند و تاثیر یادگیری عبارات فعلی اموزش داده شده را بر روی دانش اموزان جستجو کنندو در نهایت درجه اعتبار نمرات را به اثبات برسانند.و نتایج به دست امده معلوم کرد که گروه اول پیشرفت قابل توجهی نسبت به گروه دوم داشته اند. و نتایج به دست امده می تواند توسط کسانی که مطالب درسی را تهیه و تدوین می کنندو همچنین معلمان و دانش اموزان ایرانی مور استفاده قرار گیرد.

رابطه بین خودکارآمدی تکنسین های هواپیمایی و زبان تخصصی انگلیسی آنها
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    حسین مفیدی احمدی     فروزان دهباشی شریف

چکیده پایان نامه :هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین خودکارامدی تکنسین های هواپیمایی ایران ایر و زبان تخصصی انگلیسی انها میباشد.تحقیق از نوع همبستگی توصیفی بوده که بر روی 93 شرکت کننده صورت گرفته است. شرکت کنندگان به طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. فرض اولیه بر این بوده است که داشتن خود کار امدی بالای تکنسین های هواپیمایی هیچ رابطه ای معناداری با زبان تخصصی انها ندارد. خود کار امدی شرکت کنندگان با استفاده از" مقیاس خود کار امدی عمومی شرر(1982)" ،سوالات انگلیسی تخصصی انها " وبرای همگن سازی شرکت گنندگان از تست های مهارتی jeppesen بر گرفته از کتاب" فنی و تخصصی " زبان عمومی نلسون(1976) " استفاده شده است. به منظورتجزیه و تحلیل داده ها ازازمون(t) وضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان میدهد cronbach alpha و برای محاسبه ی اعتبار تست ها از pearson که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرها وجود دارد. بنابر این فرضیه اولیه یا فرضیه صفر رد میشود و نشان میدهد کسانی که دارای خودکارامدی بالایی دارند انگلیسی تخصصی بالایی هم میتوانند بدست آورند.

" بررسی مقایسه ای استفاده از خواندن فشرده و فعالیت های خواندن مبنی برtask روی توانایی نوشتاری زبان آموزان ایرانی سطح متوسط"
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    رسول اجرایی     عبدالله برادران

تحقیق مورد نظر تلاش بر این دارد که به بررسی تاثیر مقایسه ای خواندن فشرده و فعالیت های خواندن task محور روی توانایی نوشتاری زبان آموزان دوره متوسطه ایرانی بپردازد. عموما اعتقاد بر این باور است که مهارت نوشتن یکی از مهارت های چالش برانگیز برای زبان آموزان eflاست و همچنین توانایی نوشتن مهارتی نیست که به طور طبیعی اکتساب شده باشد بلکه معمولا یاد گرفته می شود یا از نظر فرهنگی به عنوان مجموعه ای از فعالیت هایی است که در محیط های ساختاری رسمی انتقال داده شده است. تعداد کل شرکت کنندگان مطالعه ی مورد نظر 90 زبان آموز(مونث و مذکر) که زبان انگلیسی را در فرهنگسرای اخلاق فرا میگرفتند به صورت randomly انتخاب شدند. براساس نمره هایشان ( (fowler & norman,1976 nelt برای همگون سازی این 90 نفر تعداد 60 شرکت کننده به صورت non-randomly به دو گروه experimental که هر گروه شامل 30 زبان آموز که از نظر language proficiency در یک سطح بودند تقسیم شدند. قبل از انجام treatment ، محقق یک پیش آزمون به دو گروه داد. در نهایت از t-test برای سنجش مقایسه ی میانگین دو گروه استفاده گردید. متغیرهای مستقل ir و tbra/ متغیر وابسته writing ability/ و متغیر کنترل language proficiency بودند.

رابطه بین خودکارآمدی، هوش هیجانی و خلاقیت در میان زبان آموزان زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    زهره قیدر     بهدخت مال امیری

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط میان خلاقیت، هوش هیجانی و خودکارایی زبان آموزان است. بدین منظور، از 120 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی مترجمی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در بازه سنی 19 تا 35 سال در دسترس خواسته شد تا به سه پرسشنامه خلاقیت، شیوه های یادگیری هوش هیجانی و خودکارایی پاسخ دهند. سپس رابطه بین متغیرهای تحقیق با استفاده از فرمول pearson’s product-moment بررسی گردید. تحلیل های آماری بروی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه نشان دادند که ارتباطات مثبت و معناداری بین خلاقیت و هوش هیجانی ، هوش هیجانی و خودکارایی وجود ندارد. علاوه بر این ارتباطات منفی و معناداری بین خلاقیت و خودکارایی دیده شد. با محاسبه ضریب همبستگی میان متغیرها و با در نظر گرفتن خودکارایی به عنوان متغیر وابسته این تحقیق، مشخص گردید زبان آموزان با خودکارایی پایین میزان خلاقیت بالاتری دارند.