مقایسۀ نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد

نویسندگان

مریم کیان

maryam kian

چکیده

دورۀ نوجوانی و دانش آموزی دورۀ اوج نیازهای اوقات فراغت است. نوجوانان در مقایسه با سایر افراد فرصت های بیشتر و مسئولیت­های کمتری دارند و اوقات فراغت برای آنان زمینه ای برای اجتماعی شدن و شکل گیری هویت تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نحوه گذراندن اوقات ­فراغت دانش­آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد است. بدین منظور ، از روش پژوهش توصیفی زمینه یاب استفاده شده و جامعه پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان پسر پایۀ سوم دورۀ متوسطه ناحیه دو شهر یزد به تعداد 340 نفر بوده است. بر اساس جدول مورگان ، حجم نمونه 180 نفر تعیین شد که در دو گروه 90 نفری دانش­آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان به شکل تصادفی طبقه ای گزینش شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و برای تحلیل آنها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان مدارس عادی اوقات بیشتری را به فعالیت های ورزشی ، ارتباط با دوستان و همسالان و انجام فعالیت های مذهبی اختصاص می دهند. از سوی دیگر ، دانش آموزان استعداد درخشان اوقات بیشتری را برای بودن با خانواده و استفاده از محصولات فرهنگی سپری می کنند. اما میزان سرگرمی با کامپیوتر در هر دو گروه یکسان است. یافته های پژوهش حاضر بر ضرورت توجه مسئولان ، برنامه ریزان و والدین را به مسئله برنا مه ریزی اوقات فراغت برای دوره حساس نوجوانی تأکید می کند. در این باره ، برنا مه ریزی های اثربخش تر به منظور استفاده بهینه از اوقات فراغت در زمینۀ غنی سازی فعالیت های ورزشی ، ارتباط با دوستان و همسالان و فعالیت های مذهبی برای دانش آموزان مدارس استعداد درخشان توصیه می شود. همچنین اختصاص اوقات بیشتر برای بودن در کنار خانواده و استفاده اثربخش از محصولات فرهنگی برای گروه دانش آموزان مدارس عادی پیشنهاد می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی روش گروه‌بندی تمام‌وقت دانش ­آموزان مدارس استعدادهای ­درخشان بود که برای این ‌منظور از روش تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش ­آموختگان، والدین، معلمین، مدیران و متخصصین آموزش تیزهوشان بود. جامعه نمونه شامل 48 نفر از جامعه آماری بود که به صورت هدفمند انتخاب، و با آن­ها مصاحبه باز و عمیق انجام گرفت. پس از اشباع نظرات، جهت تحلیل داده ­ها، گزاره‌های استخراج‌شده...

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر شاهین‌شهر بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان شهر شاهین شهر (280 نفر) می باشد که با استفاده از جدول مورگان 167 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد اوقات فراغت و سلامت روانی استفاده شد. روایی هردو پرسشنامه به تایید 15تن از متخصصین رسید و ...

هدف از این تحقیق بررسی رابط? نحو? گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر و نوع تحقیق پیمایشی – همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر قزوین در سال تحصیلی 90-89 که بر اساس آمار ارائه شده سازمان آموزش و پرورش استان 9648 نفر می باشد.نمونه آماری با استفاده ازروش کوکران،شارپ؛تعداد 197 دانش آموز دختر که به شیوه تصادفی – خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری ش...

سطح درونی سازی ارزش ها و باورهای دینی، تعیین کننده ی انگیزه یا قصد فرد در گزاردن کنش های مذهبی است. چنین عوامل و انگیزه هایی، امروزه با نام خود گردانی مذهبی به بوته ی کند و کاو گذاشته شده است. پژوهش کنونی، برای بررسی تاثیر شرایط تحصیلی (تیز هوش و عادی) بر سبک های خود گردانی مذهبی، با استفاده از پرسش نامه ی خود گردانی مذهبی ریان و هم کاران (1993) انجام گرفت. این پرسش نامه، دارای زیر سنجه های خود...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت روانی و حرمت ­خود آشکار و پنهان با اضطراب امتحان، و همچنین بررسی وضعیت سلامت روانی، حرمت خود و اضطراب امتحان میان دانش ­آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی بود. تعداد 112 دانش­ آموز پسر مدرسه استعدادهای درخشان و 96 دانش­ آموز پسر مدرسه عادی در خراسان رضوی به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا جهت سنجش اضطراب امتحان، سلامت روانی و حرمت ­خود آشکار، ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود