مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک

نویسندگان

صدرا احمدی

sadra ahmadi محمد ابویی اردکان

mohamad abuei ardakan علیرضا طالب پور

alireza talebpour

چکیده

یکی از پرجاذبه ترین زمینه ای کاربرد فناوری اطلاعات، کسب وکار الکترونیکی است. مدیران سازمان ها باید به نبال راهکاری برای تصمیم گیری در راستای بهینه سازی آمایش منابع در این حوزه باشند تا نحوه تخصیص های هزینه ای و سرمایه ای خود را در این حوزه در سطوح عالی و راهبردی کنترل کنند. پرداختن به این موضوع نیازمند آن است که مدیران سازمان، سطح توسعه یافتگی خود را در حوزه کسب وکار الکترونیکی مشخص نمایند و با شناسایی عوامل مؤثر در رشد این رویکرد، به برنامه ریزی برای بهبود وضعیت خود بپردازند. در این مقاله هدف آن است که با استفاده از ابزارهای فازی، به ساخت و توسعه مدل های هوشمند در جهت تعیین وضعیت موجود سازمان و تصمیم گیری مدیران برای بهبود این وضعیت پرداخته شود. به این منظور برای مدل سازی این عوامل و میزان تأثیر آن ها، ابتدا با بررسی پژوهش های پیشین، عوامل مؤثر در توسعه رویکرد کسب وکار الکترونیکی شناسایی، و سپس با استفاده از نظر متخصصین و به کارگیری روش دلفی، این عوامل دسته بندی شدند. در ادامه با استفاده از مدل «اف سی ام» به ترسیم روابط علت و معلولی میان عوامل و نمایش نوع و نحوه تأثیر عوامل بر یکدیگر پرداخته شده.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار

در این نوشتار ضمن ارائه و دسته‌بندی تعاریف و موارد مختلف مدل کسب‌وکار، با معرفی تعریفی جامع و اجزای آن جایگاه زنجیره‌ی ارزش در مدل کسب‌وکار مشخص می‌شود. استفاده از مدل کسب‌وکار، در مقایسه باسایر مدل‌های متداول ــ مانند مدل پورتر ــ در تعریف و طراحی سازمان از نظر خلق ارزش و سودآوری، و همچنین در تدوین راهکار بهبود بسیار مؤثر و کلیدی است. در مدل کسب‌وکار، بر روش «سودآوری براساس خلق ارزش برای مشتر...

متن کامل

مروری بر مدل‌های بلوغ در حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار

محیط کسب و کار کنونی مستلزم مدیریت یکپارچه و دیدگاه سیستمی است و ساختارهای سنتی پاسخگوی آن نیست. مدیریت مبتنی بر فرآیند یکی از رویکردهای رایج مدیریت سازمان است که ساختار سنتی حوزه­های وظیفه­ای را از بین می­برد. در این دیدگاه فرآیندها به عنوان دارایی­های استراتژیک سازمان محسوب می­شوند و نیازمند مدیریت و بهبود مستمر می­باشند. لذا سازمان­­ها خواستار روشی جامع و اصولی برای ارزیابی و شناسایی نقاط ضع...

متن کامل

بررسی عوامل تأثیرگذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب و کار الکترونیکی با استفاده از مدل FCM

سنجش بلوغ سازمان در حوزه کاربردی‌سازی کسب و کار الکترونیک امری کاملاً کیفی است و نمی‌توان تأثیر عوامل تأثیرگذار بر آن را به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود و مورد سنجش قرار داد. بنابراین باید به دنبال مکانیزمی بود تا بتوان نوع و میزان تأثیر عوامل مختلف را بر روی سطح بلوغ سازمان و بر روی دیگر عوامل فرموله نمود. به منظور بررسی این موضوع لازم است دو موضوع تأثیر عوامل بر رشد رویکرد کسب و کار الکترونی...

متن کامل

کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت

Background and Aim: The use of electronic operations in health care industry has many positive points such as health care quality improvement, reduction in costs, and increased efficiency. Besides talking about the concept of Mobile Commerce (M-Commerce) as well as its benefits and challenges, the present article presents suitable approaches to benefit more from this new technology in the field...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

جلد ۲۴، شماره ۴، صفحات ۱۰۳-۱۲۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023