بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۲

نویسندگان

صغری یاسائی

s yasayi social determinants of oral health research center. faculty of dentistry, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iranگروه ارتودنسی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران وانه نواسانیان

v navasanian dental student, faculty of dentistry, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iranدانشجوی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران عبدالرحیم داوری

ar davari social determinants of oral health research center. faculty of dentistry, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iranگروه ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

سابقه و اهداف: قرن بیست و یکم، عصر تغییرات دایمی در عملکردهای علمی و پزشکی جدید است، لذا ضرورت سازگاری با سیستم های پیچیده به عنوان یک اولویت مهم احساس می گردد که این خود مستلزم تجهیز به سلاح تفکر انتقادی است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی سطح مهارت های تفکر انتقادی در 64 دانشجوی سال اول و آخر رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب که حاوی 34 سؤال چند گزینه ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss 17 و آزمون های استنباطی استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان سال اول 42/2±93/13 و در دانشجویان سال آخر 94/2±78/11 بود و تفاوت آماری معنی داری بین نمره تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و آخر رشته دندانپزشکی وجود نداشت. نمره کل و نمره هیچکدام ازحوزه های تفکر انتقادی با جنسیت و وضعیت تأهل معدل ترم قبل مرتبط نبود (05/0 p≥).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تفکر نقادانه در دانشجویان دندانپزشکی طی سال های تحصیل در دانشگاه پرورش نیافته و حتی به نظر سیر نزولی داشته است، ولی این سیر نزولی از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. همچنین تفکر انتقادی با هیچ یک از خصوصیات دموگرافیک نظیر سن، جنس، وضعیت تأهل و معدل ترم قبل ارتباط معنی داری نداشت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 Introduction: The twenty-first century is a new era of permanent changes in the scientific and medical practices. Critical thinking is essential to solve complex systems' problems. This study aims to investigate critical thinking skills of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.Methods: This is a cross sectional descriptive study. Sixty four dental students enr...

متن کامل

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395

Background and purpose: Headache is one of the most common medical complaints and migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Materials and methods: This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 medical students in Shahid Sadoughi University of ...

متن کامل

بررسی دانش تغذیه‌ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Nutrition is one of the important components of health promotion and disease prevention. However, nutrition literacy of medical students is unclear. This study aims to determine nutritional knowledge of medical students studying in clinical course of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2012. Methods: In this cross-sectional study, 114 medical students in clinical cou...

متن کامل

بررسی وضعیت تعیین رنگ دندان در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1395

Introduction: Ability of tooth shade segregation by A dentists is very important. Assessment of tooth shade selection by dentists is one of the most basic investigations. In this survey, dentistry students’ ability of tooth shade selection and their progress by education was evaluated. Methods: This study was done on 59 Dentistry Students of Shahid Sadoughi Dental School of Yazd. 32 of the stu...

متن کامل

بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

مقدمه: خستگی و افسردگی در دانشجویان بر انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی آنها اثرات منفی گذاشته و منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی آنها می‌گردد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر روی 315 دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش چند مرح...

متن کامل

مقایسه مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۱۳۹۲

Background and Objective: Critical thinking is one of the most important types of thinking and a necessary skill for accurate decision-making. The aim of this study's to investigate and compare the critical thinking disposition in various educational levels of medical students of Rafsanjan University of Medical Sciences. Materials and Methods:In this cross-sectional study Ricketts Cr...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۷۰-۷۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022