بررسی کنترل بیولو‍ژیک نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica توسط trichoderma viride

نویسندگان

نوازاله صاحبانی

علی روستایی

نجمه السادات هادوی

چکیده

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونه meloidogyne javanica ، به وسیله قارچ trichoderma viride طی چندین آزمایش گلخانه ای بررسی شد. نتایج نشان می دهد که غلظت های مختلف این قارچ می تواند نسبت به شاهد، علاوه بر کاهش میزان بیماری، میزان تولید توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم را به طور معنی داری(در سطح 5% ) کاهش دهند. از نظر میزان بیماری بین غلظت های مختلف قارچ، تا غلظت 107 اسپور در میلی لیتر اختلاف معنی دار وجود داشت. ولی از نظر تعداد توده تخم روی ریشه هر گیاه، غلظتهای 103و 104 اسپور در میلی لیتر نسبت به شاهد، اختلاف معنی دار نبود و غلظتهای 107 و108 نیز، روند کاهش بدون اختلاف معنی دار بود. از نظر میزان تخم در داخل هر توده تخم نیز،بین غلظتهای بیش از 102 اسپور در میلی لیتر قارچ اختلاف معنی دار وجود نداشت. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که قارچ t. viride می تواند پس از حمله نماتد به گیاه نیز میزان بیماری (متوسط اندازه گال) و متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه را کاهش دهد. ولی از نظر متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم، بین تیمار و شاهد فقط در مرحله تولید سلول های غول آسا(4 روز پس از نفوذ نماتد به گیاه) اختلاف معنی دار بود و در مرحله ظهور بالغ های جوان (15 روز پس از نفوذ نماتد به گیاه ) اختلاف معنی دار نبود. این قارچ همچنین موجب کاهش در میزان تفریخ تخم نماتد گردید. در حالی که حداکثر میزان تفریخ تخم نماتد در شاهد با اختلاف معنی داری نسبت به روزهای قبل، در روز سوم بود، در گیاهان تیمار در روز ششم بوده و تا روز نهم نیز بدون تغییر معنی دار بود( در سطح 5% ). کاهش میزان تفریخ تخم نماتد در تیمار با قارچ نسبت به شاهد حدود 20درصد بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کنترل بیولو‍ژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط Trichoderma viride

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica ، به وسیله قارچ Trichoderma viride طی چندین آزمایش گلخانه ای بررسی شد. نتایج نشان می دهد که غلظت های مختلف این قارچ می تواند نسبت به شاهد، علاوه بر کاهش میزان بیماری، میزان تولید توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم را به طور معنی داری(در سطح 5% ) کاهش دهند. از نظر میزان بیماری بین غلظت های مختلف قارچ، تا غلظت 1...

متن کامل

کارایی دو گونه از قارچ pleurotus در کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica

کارایی دو قارچ pleurotus ostreatus و p. sajor-caju در کاهش جمعیت مرحله آلوده کننده نماتد مولد گره ریشه، meloidogyne javanicaو امکان کاربرد آنها در کنترل بیولوژیک این نماتد در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. جمعیت نماتد تکثیر شد و اثر عصاره کشت قارچ­ها بر لاروهای سن دوم نماتد آزمایش شد. اثر سه سطح وزنی کمپوست حاصل از کشت این گونه ها بر کاهش جمعیت نماتد و شاخص گال ریشه و بهبود شاخص­های رشد گیاهان گو...

متن کامل

بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهMeloidogyne javanica ، توسط باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (CFU/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر ...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

متن کامل

ارزیابی مقاومت چهار رقم گوجه‌فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica

در این تحقیـق مقاومـت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی شامل Chef، CH-Falat،Early Urbana Y و Super Strain B بر نماتد مولد گره ریشه با 8 ترکیب تیماری (دو سطح نماتد (صفر و دو عدد تخم یا لارو سن دوم به‌ازای هر گرم خاک) x چهار سطح (رقم) گوجه‌فرنگی) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک ساقه، طول ساقه، تعداد کیسه تخم،...

متن کامل

تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica

تأثیر دو قارچ Metarhizium anisopliae وTrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی‌های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون‌های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با 8 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 37

شماره 3 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023