ژورنال های منتخب مهندسی معماری و شهرسازی

اقتصاد شهری
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان درجه: غیر مصوب
اقتصاد و مدیریت شهری
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
دانشگاه علامه طباطبایی درجه: غیر مصوب
توسعه محلی (روستایی - شهری)
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دو فصلنامه اندیشه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی درجه: غیر مصوب
شهر و معماری بومی
دانشگاه یزد درجه: غیر مصوب
فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد درجه: علمی-پژوهشی
فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر درجه: علمی-پژوهشی
فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران درجه: غیر مصوب
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله علمی و پژوهشی طرح و نماد
دانشگاه علم و صنعت ایران درجه: غیر مصوب
مرمت و معماری ایران
دانشگاه هنر اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مسکن و محیط روستا
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات جامعه شناختی شهری
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات شهری
دانشگاه کردستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات محیطی هفت حصار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان درجه: غیر مصوب
مطالعات مدیریت شهری
- درجه: غیر مصوب
مطالعات معماری ایران
دانشگاه کاشان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی
معماری و شهرسازی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
معماری و شهرسازی آرمان شهر
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
معماری و شهرسازی پایدار
دانشگاه شهید رجائی درجه: غیر مصوب
نامه معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه شهر پایدار
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران درجه: غیر مصوب
نشریه شهرسازی و معماری
نشریه هفت شهر درجه: غیر مصوب
نشریه فیروزه اسلام(پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی)
دانشگاه هنراسلامی تبریز درجه: غیر مصوب
نشریه گردشگری شهری
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
هویت شهر
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های معماری اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش و برنامه ریزی شهری
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم