ژورنال های منتخب زیست شناسی

اکوبیولوژی تالاب
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
بیولوژی کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم درجه: علمی-پژوهشی
تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات پیشرفته در متابولیت ها و فناوری های میکروبی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران درجه: غیر مصوب
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تغذیه و بیوشیمی آبزیان
دانشگاه گیلان درجه: غیر مصوب
دنیای میکروب ها
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست شناسی تکوینی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست شناسی جانوری تجربی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست شناسی خاک
انجمن علوم خاک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست شناسی دریا
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست شناسی میکروارگانیسم ها
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست شناسی کاربردی
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست شناسی گیاهی ایران
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیست فناوری
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
فصلنامه بیومکانیک ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان درجه: غیر مصوب
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دانشگاه گیلان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی درجه: غیر مصوب
مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پرند درجه: غیر مصوب
مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان درجه: غیر مصوب
مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران
دانشگاه لرستان درجه: غیر مصوب
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مهندسی بیوسیستم ایران
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
انجمن ایمنی زیستی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
میکروب شناسی مواد غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
هیستو بیولوژی دامپزشکی
- درجه: غیر مصوب
پاتوبیولوژی مقایسه ای
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ژنتیک گیاهی
دانشگاه لرستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم