ژورنال های منتخب علوم زمین

آمایش سرزمین
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
جغرافیایی سرزمین
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی
زمین ساخت
دانشگاه بیرجند درجه: غیر مصوب
زمین شناسی مهندسی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زمین شناسی کاربردی پیشرفته
دانشگاه شهید چمران اهواز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم زمین
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر درجه: علمی-پژوهشی
فیزیک زمین و فضا
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی
دانشگاه صنعتی شاهرود درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
هیدروژئومورفولوژی
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های نوین در زمین لرزه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درجه: علمی-پژوهشی
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
دانشگاه صنعتی شاهرود درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
انجمن ژئومورفولوژی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشهای چینه نگاری و فسیل شناختی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
ژئوشیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند درجه: علمی-پژوهشی
ژئوفیزیک ایران
انجمن ژئوفیزیک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژئوموروفولوژی کاربردی ایران
دانشگاه حکیم سبزواری درجه: غیر مصوب
ژئومکانیک نفت
انجمن ژئومکانیک نفت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
کواترنری ایران
انجمن کواترنری ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
یافته های نوین در زمین شناسی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم