ژورنال های منتخب مهندسی برق

انرژی های تجدیدپذیر و نو
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
اپتوالکترونیک نظری و کاربردی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
تحقیقات نوین در برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول درجه: غیر مصوب
تعامل انسان و اطلاعات
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
روش های هوشمند در صنعت برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد درجه: علمی-پژوهشی
سامانه های غیرخطی در مهندسی برق
دانشگاه صنعتی سهند درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
سد و نیروگاه برق آبی
انجمن برق آبی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ماشین بینایی و پردازش تصویر
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مباحث برگزیده در انرژی
دانشگاه یاسوج درجه: غیر مصوب
مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان درجه: غیر مصوب
محاسبات نرم
دانشگاه کاشان درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی برق دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی برق مدرس
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی برق و الکترونیک ایران
انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی قدرت ایران
دانشگاه بیرجند درجه: غیر مصوب
مهندسی مخابرات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر درجه: علمی-پژوهشی
هوش محاسباتی در مهندسی برق
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژورنال پزشکی بین المللی الکترونیک
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درجه: غیر مصوب
کنترل
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم