سید جمال الدین پیغمبردوست

استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتری فیلم‌های نانوبیوکامپوزیتی بر پایه نشاسته حاوی نانوذرات فلزی نقره، اکسید روی و اکسید مس

در این پژوهش، فیلم‌‌های نانوبیوکامپوزیتی نشاسته - نانوذرات تکی نقره (Ag)، اکسید روی (ZnO) و اکسید مس (CuO) به روش قالب‌ریزی از محلول (Solution Casting) تهیه شده است. خواص کششی، انحلال‌پذیری در آب، جذب اشعه ماوراء بنفش و خواص ضدمیکروبی این فیلم‌های حاوی نانوذرات تکی با هم مقایسه شده است. نتایج بررسی‌ها نشان داد، فیلم نانوبیوکامپوزیتی حاوی نانوذرات اکسید روی به مقدار 3 درصد وزنی نشاسته، بهترین عم...

[ 2 ] - بسته بندی برگر سویا در فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن سبک تلفیق شده با نانوذرات فلزی

فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن سبک حاوی درصدهای مختلفی از مخلوط نانوذرات فلزی نقره، اکسید مس و اکسید روی با روش اکستروژن مذاب تولید شد. برگر سویا در یکی از واحدهای صنعتی تولید شد و با این فیلم‌های نانوکامپوزیتی بسته بندی و به مدت 8 هفته در دمای منهای18 درجه سانتی گراد نگهداری شد. بار میکروبی برگر از هفته صفر تا هفته هشتم جهت تعیین شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها و تعداد کپک و مخمر بررسی گر...

[ 3 ] - بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ضد باکتریایی فیلم های فعال پلی‌اتیلنی دانسیته پایین حاوی نانوذرات خاک رس اصلاح شده با نانوذرات نقره

کارایی ضدباکتریایی فیلم‌های نانوکامپوزیتی پلی‌اتیلن با دانسیته پائین حاوی نانوذرات خاک رس اصلاح‌شده با نقره در مقابل باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت. خاک رس اصلاح‌شده با نقره توسط واکنش تبادل یونی در محلول نیترات نقره به دست آمد و فیلم‌های پلیمری با روش اختلاط مذاب در اکسترودر دوپیچه تهیه شدند. ویژگی‌های فیلم‌های نانوکامپوزیتی پلی‌اتیلن با دانسیته پائین حاوی نان...

[ 4 ] - بسته‌بندی فعال پنیر لیقوان با فیلم‌های نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن حاوی نانوذرات فلزی و مدل‌سازی مهاجرت نانوذرات نقره

پنیر لیقوان از جمله معروف‌ترین پنیرهای ایرانی است که به دلیل روش‌های سنتی تولید همواره با مشکلات میکروبیولوژیکی فراوانی همراه است. در این پژوهش اثر بسته‌بندی با دو فیلم نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن سبک حاوی نانوذرات نقره، اکسید مس و اکسید روی با درصدهای متفاوت بر افزایش عمر نگهداری پنیر در دمای C° 4 بررسی شد. آزمون‌های میکروبی پنیر بسته‌بندی شده در بسته‌های فوق‌الذکر بلافاصله پس از تولید، 7، 14، 21، ...

[ 5 ] - تهیه و بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدمیکروبی فیلم‌های نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن سبک حاوی نانوذرات نقره، اکسید روی و اکسید مس

 هدف از این مطالعه تولید فیلم‌های نانوکامپوزیتی بر پایۀ پلی‌اتیلن سبک حاوی نانوذرات فلزی شامل نقره (Ag)، اکسید روی (ZnO)، و اکسید مس (CuO) و بررسی خواص مکانیکی و ضدمیکروبی آنها به‌عنوان فیلم‌های فعال در بسته‌بندی مواد غذایی برای کاهش شدت فرایندهای لازم در صنایع غذایی و میزان نگهدارنده‌های شیمیایی در غذا بود. در این پژوهش نانوذرات فلزی با یک‌درصد وزنی به فیلم‌های پلی‌اتیلنی که به روش اکستروژن مذ...

[ 6 ] - بررسی خواص فیلم‏های بسته‌بندی نانوکامپوزیتی فعال ضدمیکروبی حاوی نانوذرات خاک ‌رس اصلاح‌شدۀ آلی

در این تحقیق، نانوکامپوزیت‏های پلیمری با افزودن نانوذرات خاک‌ رس اصلاح‌شدۀ آلی به‏صورت فیلم بسته‏بندی تهیه شدند. خواص فیزیکی، مورفولوژی سطحی، و خواص مکانیکی فیلم‏های تولیدشده به‌ترتیب با آزمون‏های پراش اشعۀ ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، مقاومت کششی (TS)، و ازدیاد طول تا نقطۀ شکست (E) بررسی شدند. برای بررسی فعالیت ضدمیکروبی فیلم‌ها از روش شمارش کلنی استفاده شد. نتایج آزمون میکروسکوپی الکترونی ...

[ 7 ] - تولید و بررسی ویژگی‌های فیلم پلی‌اتیلنی با دانسیته پایین حاوی نانوذرات خاک رس اصلاح‌ شده با نانوذرات مس

سابقه و هدف: با توجه به اینکه امروزه خطر عفونت با میکروارگانیسم‌ها مثل کپک، باکتری، ویروس و... سلامتی انسان‌ها را تهدید ‌می‌کند و از طرفی به کار بردن مستقیم مواد ضدمیکروبی در مواد غذایی برای سلامت مصرف‌کنندگان مضر است، استفاده از مواد ضدمیکروبی در بسته‌بندی غذا اهمیت زیادی یافته است. هدف این مطالعه تولید و بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم­های بسته‌بندی فعال ضدباکتریایی پلی‌اتیلنی ب...

[ 8 ] - کاربرد فیلم‌های نانوکامپوزیت بر پایه پلی‌اتیلن با دانسیته پایین حاوی خاک رس آلی اصلاح شده با نانوفلزات در بسته‌بندی پنیر لیقوان

سابقه و هدف: پنیر لیقوان از جمله پنیرهای سنتی پرطرفدار ایرانی است که به دلیل عطر و طعم فوق‌العاده از دیرباز مورد توجه عموم قرار داشته ‌است. به‌دلیل تولید این پنیر از شیر خام وجود میکروارگانیسم‌های پاتوژن و عامل فساد در آن اجتناب ناپذیر است. لذا هدف از این پژوهش کاربرد فیلم‌های فعال نانوکامپوزیتی حاوی نانورس آلی و نانوذرات فلزی در پلیمر پلی‌اتیلن با دانسیته پایین در پنیر لیقوان بود. مواد و روشه...

[ 9 ] - Inhibition of Coliform Bacteria in Ultra-Filtrated Cheese Packed in Nanocomposite Films Containing Cloisite30B- Metal Nanoparticles

Background and Objectives: Antimicrobial active packaging with metallic nanoparticles is used as antimicrobial agent in the packaging of food. This study considers the coliform retarding ability of antimicrobial packaging in ultra-filtrated (UF) cheese. Materials and Methods: Plastic films based on low-density polyethylene containing organoclay (cloisite 30B) and different percentages of Ag an...

[ 10 ] - Methanol crossover and selectivity of nafion/heteropolyacid/montmorillonite nanocomposite proton exchange membranes for DMFC applications

In this work, we prepared the nafion/montmorillonite/heteropolyacid nanocomposite membranes for direct methanol fuel cells (DMFCs). The analyses such as X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR), and scanning electron microscopy (SEM) were conducted to characterize the filler dispersion and membrane structure in prepared nanocomposite membranes. XRD patterns of nafion-CsPW-MMT ...

[ 11 ] - Preparation of Flame Retardant Polystyrene via In-Situ Bulk Polymerization Method and Evaluation of its Flammability Properties

In this study, in-situ bulk polymerization was investigated for obtaining flame retardant polystyrene (PS). The halogenated and phosphoric compounds were used as flame retardant additives and Perkadox 30 was used as a synergist. The flammability of the PS was evaluated by thermogravimetric analyzer (TGA), limiting oxygen index (LOI) and UL-94 tests. The results show that polymerization process ...

[ 12 ] - Impact, thermal and biodegradation properties of high impact polystyrene/corn starch blends processed via melt extrusion

High impact polystyrene (HIPS)/corn starch blends were prepared in presence of glycerol as a plasticizer via melt extrusion process by a twin-screw extruder. The novelty of this work is first, because of the use of pre-gelatinized corn starch as modified one and second, the procedure of making blends by extruder which makes it ease of access and also industrially possible. The blends were then ...

[ 13 ] - تهیه کامپوزیت پلی‌‌استایرن - نشاسته به روش اکستروژن مذاب و ارزیابی خواص مکانیکی، حرارتی و زیست تخریب‌پذیری آن

در این تحقیق کامپوزیت‌های پلی‌استایرن معمولی و نشاسته طی فرآیند اختلاط مذاب در یک اکسترودر دو پیچه همسوگرد در نسبت‌های مختلف نشاسته و گلیسیرول تهیه شده است. جهت ارزیابی خواص مقاومت ضربه و دمایی کامپوزیت‌ها، از آزمون‌های مقاومت ضربه Izod، شاخص جریان مذاب (MFI) و دمای نرم شدگی وایکات (Vicat) استفاده شد. برای بررسی برهمکنش بین اجزاء کامپوزیت‌ها، پایداری حرارتی و فرآیند تخریب، نمونه تحت آنالیز وزن‌...

[ 14 ] - مروری بر فرآیند جذب سطحی در حذف آلاینده‌های دارویی از محلول‌های آبی و پساب‌ها

آلاینده­های دارویی یکی از مسائل مهم در زندگی کنونی بشر محسوب می­شود. دلیل بررسی و کنترل آلودگی در محیط­زیست، ورود این آلاینده­ها به چرخه غذایی و مقاومت­های دارویی است که خطرات زیست‎محیطی فراوانی را درپی دارد. پس باید قبل از این‎که وارد محیط‎زیست شوند، محیط­های آبی عاری از این آلاینده­ها شوند. روش جذب سطحی در زمینه حذف آلاینده­های دارویی روشی موثر و کارآمد است. در این مقاله، بررسی جامعی درخصوص پ...