فرانک بیگ محمدی

دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - بسته بندی برگر سویا در فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن سبک تلفیق شده با نانوذرات فلزی

فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن سبک حاوی درصدهای مختلفی از مخلوط نانوذرات فلزی نقره، اکسید مس و اکسید روی با روش اکستروژن مذاب تولید شد. برگر سویا در یکی از واحدهای صنعتی تولید شد و با این فیلم‌های نانوکامپوزیتی بسته بندی و به مدت 8 هفته در دمای منهای18 درجه سانتی گراد نگهداری شد. بار میکروبی برگر از هفته صفر تا هفته هشتم جهت تعیین شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها و تعداد کپک و مخمر بررسی گر...

[ 2 ] - Inhibition of Coliform Bacteria in Ultra-Filtrated Cheese Packed in Nanocomposite Films Containing Cloisite30B- Metal Nanoparticles

Background and Objectives: Antimicrobial active packaging with metallic nanoparticles is used as antimicrobial agent in the packaging of food. This study considers the coliform retarding ability of antimicrobial packaging in ultra-filtrated (UF) cheese. Materials and Methods: Plastic films based on low-density polyethylene containing organoclay (cloisite 30B) and different percentages of Ag an...