بسته بندی برگر سویا در فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن سبک تلفیق شده با نانوذرات فلزی

نویسندگان

  • جواد حصاری استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
  • فرانک بیگ محمدی دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن سبک حاوی درصدهای مختلفی از مخلوط نانوذرات فلزی نقره، اکسید مس و اکسید روی با روش اکستروژن مذاب تولید شد. برگر سویا در یکی از واحدهای صنعتی تولید شد و با این فیلم‌های نانوکامپوزیتی بسته بندی و به مدت 8 هفته در دمای منهای18 درجه سانتی گراد نگهداری شد. بار میکروبی برگر از هفته صفر تا هفته هشتم جهت تعیین شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها و تعداد کپک و مخمر بررسی گردید. نتایج نشان داد در همه فیلم های نانوکامپوزیتی بکار رفته، روند کاهشی برای رشد هر دو نوع میکروارگانیسم دیده شد. بار میکروبی شمارش کلی در فیلم های نانوکامپوزیتی از log5،77 به log2، و برای کپک و مخمر از log4،85 به log3،07 رسید. فیلم نانوکامپوزیتی حاوی 1 % اکسید روی ( فاقد نانوذرات نقره و اکسید مس) به‌عنوان ترکیب بهینه برای کاهش شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها و نیز کپک و مخمر با درجه مطلوبیت بیش از 0،95 معرفی شد. همچنین مدل های میکروبی برای هر تیمار با استفاده از نرم افزار Design- Expert پیشنهاد شد. نقطه بهینه فوق در نرم افزار SPSS با آنالیز واریانس یکطرفه در سطح اطمینان 95 درصد اعتبار سنجی شد. تفاوت بین نقطه بهینه با تکرار آنها معنی دار نبود، در حالیکه این نقطه با تیمار پلی اتیلن خالص تفاوت معنی دار داشت. بر اساس استاندارد صنعت ژاپن JIS Z 2801:2000 که در زمینه تولید فیلم های ضدمیکروبی پیشرو است فیلم فعال تولید شده در این تحقیق دارای اثر ضدمیکروبی بود. آزمون مهاجرت نانوذرات فلزی فقط بر روی فیلم نقطه بهینه انجام شد و نتایج نشان داد که مهاجرت این نانوذرات به داخل مشابه غذایی صفر بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بسته بندی ضدمیکروبی گوشت چرخ کرده با فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن ldpe حاوی نانوذرات فلزی و خاک رس

در سال های اخیر مصرف کنندگان بیشتر متمایل به مصرف غذا هایی تازه با کمترین میزان فراوری شده اند. روش های رایج نگه داری مانند روش های حرارتی برای غذا های تازه مانند گوشت مناسب نبوده و باعث افت کیفیت آن می شود، از این رو محققین به دنبال روش های غیرحرارتی برای افزایش ماندگاری مواد غذایی هستند. بسته بندی مواد غذایی در سال های اخیر به طور چشمگیری متحول شده است، به طوری که از بسته بندی ساده که فقط به ...

15 صفحه اول

کاربرد فیلم های نانوکامپوزیت بر پایه پلی اتیلن با دانسیته پایین حاوی خاک رس آلی اصلاح شده با نانوفلزات در بسته بندی پنیر لیقوان

سابقه و هدف: پنیر لیقوان از جمله پنیرهای سنتی پرطرفدار ایرانی است که به دلیل عطر و طعم فوق العاده از دیرباز مورد توجه عموم قرار داشته است. به دلیل تولید این پنیر از شیر خام وجود میکروارگانیسم های پاتوژن و عامل فساد در آن اجتناب ناپذیر است. لذا هدف از این پژوهش کاربرد فیلم های فعال نانوکامپوزیتی حاوی نانورس آلی و نانوذرات فلزی در پلیمر پلی اتیلن با دانسیته پایین در پنیر لیقوان بود. مواد و روشها:...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2015-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023