نتایج جستجو برای: Performance

تعداد نتایج: 992548  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390

با بکارگیری کوریلیشن و آنوا در قسمت اول و تی تست در قسمت دوم آنالیز داده ها انجام گردیدکه نهایتا رابطه بین برخی فاکتورهای خلاقیت و نوشتار یافت شد

Journal: :Industrial and Organizational Psychology 2008
J o c h e n R e b G a r y J . G r e g u r a s

Journal: :British Journal of Clinical Pharmacology 1976
A . N . N I C H O L S O N

Journal: :The Journal of Human Resources 2002
J a m e s J . H e c k m a n C a r o l y n H e i n r i c h J e f f r e y S m i t h

Journal: :International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486) 2013
I l k e r Y i l m a z

Journal: :ANZTLA EJournal 2019
K e r r i e S t e v e n s

Journal: :European Psychologist 2017
M a r i e C r o u z e v i a l l e F a b r i z i o B u t e r a

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید