بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد

نویسندگان

یحیی زارع مهرجردی

y zare mehrjardi مجید حبوباتی

m hoboubati فرید صفایی نیک

f safaee nik

چکیده

مقدمه: بسیاری از پروژه های شبیه سازی در بیمارستان ها و ابتدا در بخش های اورژانس با هدف افزایش بهره وری، اجرا شدند. اولین مسأله در زمینه کیفیت خدمات و حقوق بیمار«زمان انتظار» است. هدف این مطالعه کاهش زمان انتظار بیماران، زمان سنجی خدمات یک مرکز اورژانس، مدل سازی و بهبود آن با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی بر روی 150 بیمار مراجعه کننده به اورژانس یک بیمارستان دولتی انجام گرفته و اطلاعات از طریق مشاهده و به صورت پرسشنامه تکمیل گردیده است. مدل شبیه سازی با استفاده از نرم افزار arena طراحی شده است. نتایج: نتایج نشان داد بیشترین زمان انتظار، فاصله زمانی درخواست آزمایش تا دریافت نتیجه آن توسط پزشک و نیز زمان لازم برای معاینه و مشاوره است. با اجرای شبیه سازی و آزمایش پنج سناریوی مختلف، سناریوی شماره 5 با توجه به اضافه کردن فقط 3 پرسنل اضافی و کاهش زمان های انتظار لازم از نظر اقتصادی دارای جذابیت بیشتری می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش برای کاهش زمان انتظار بیماران، اجرای فرآیند تریاژ بیماران در بخش فوریت ها و استفاده از متخصص طب اورژانس برای تشخیص پزشکی و سفارش اقدامات تشخیصی در مراحل اولیه فرآیند و نیز یک کارشناس آزمایشگاه مخصوص بیماران اورژانسی جهت تسریع روند دریافت نتیجه آزمایش، توصیه می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه‌سازی گسسته پیشامد

Introduction: Many simulation studies have been conducted in the hospitals and first in the emergency departments to increase the productivity. The first issue in the field of service quality and hence the patient right is “waiting time”. The goal of this study was to reduce patients waiting times, emergency service timing, modeling and improving using discrete event simulation. Methods: This...

متن کامل

پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

صنعت ساخت از لحاظ حجم سرمایه و تعداد نیروی انسانی درگیر،از جمله مهم ترین صنایع هر کشور محسوب می گردد . با توجه به اهمیت صنعت ساخت در توسعه زیر ساخت های یک کشور، رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضا در جامعه و نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه ها، ضرورت ایجاد تحول در شیوه های مدیریتی موجود بیشتر احساس می شود. محققین صنعت ساخت روش های بسیاری را برای مدیریت پروژه های عمرانی معرفی نموده اند. یکی از این روش ها ...

متن کامل

کاهش زمان انتظار بیماران در فرآیند اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان با استفاده از مدل شبیه سازی

  Introduction: In Emergency Departments (ED), seconds and minutes are vital for the patients. Therefore, a logical decision making is crucial to manage the patients’ waiting time. Simulation, a decision supporting technique, is used to analyze risk factors and strategies in decision making. The purpose of this research was to apply this method to reduce patients' waiting time in the ED at Aya...

متن کامل

تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد) :مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی (ره) اراک)

مقدمه : اورژانس محلی برای ارایه ی خدمات درمانی به بیماران است که رابطه ی نزدیکی برای بهبود و نجات زندگی انسان ها دارد. هدف کلی تحقیق استفاده از شبیه سازی و جریان بهبود یافته ی فرایند درمان، برای ارایه ی طراحی مناسبی از فضا، منابع و هزینه ها در بخش اورژانس و بهبود شاخص های عملکردی آن بوده است.   روش بررسی : این مطالعه از نوع توسعه ‏ای کاربردی، مقطعی یک ماهه بر روی بیماران اورژانس بیمارستان اراک ...

متن کامل

به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به‎منظور بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان

هدف: در این مطالعه از شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد برای بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و بهینهﻳﺎبی منابع استفاده شده است. روش: نخست بر اساس فرایند جریان بیماران در اورژانس بیمارستان، با استفاده از نرم‎افزار ARENA یک مدل شبیهﺳﺎزی توسعه داده شد، سپس این مدل شبیهﺳﺎزی برای هر سناریوی شدنی که شامل تعداد پزشک عمومی، متخصص طب اورژانس، پرستاران بخش تحت نظر، بخش درمان حاد، تخت ت...

متن کامل

کاهش زمان انتظار بیماران در فرآیند اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان با استفاده از مدل شبیه سازی

مقدمه: در بخش اورژانس دقیقه ها و ثانیه ها برای بیمار مهم است. مدیریت صحیح زمان انتظار بیماران، نیازمند بهره گیری از یک منطق تصمیم گیری مناسب است. شبیه سازی یکی از تکنیک های پشتیبانی از تصمیمات مدیریت و کاهش ریسک فرآیند تصمیم گیری به وسیله ارزیابی و تحلیل استراتژی های مختلف می باشد. بنابراین هدف از نجام این مطالعه کاهش زمان انتظار بیماران در بخش اورژانس با استفاده از مدل شبیه سازی بود.   روش کار...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جلد ۱۹، شماره ۳، صفحات ۳۰۲-۳۱۲

copyright © 2015-2021