تغییرات زمانی بارش ایران

نویسندگان

حسین محمدی

چکیده

عناصر مختلف اقلیمی دارای حرکات و نوساناتی در طول زمان هستند که باید این نوسانات بررسی و شناخته شوند بعضی از این نوسانات از الگوهای خاصی پیروی می کند و بعضی دارای الگوهای نوسانی منظم نیستند. این نوسانات نامنظم، تغییرات تصادفی نامیده می شوند. براین اساس برای سنجش و پیش بینی تغییرات تصادفی در بارش فصلی و سالانة ایران از مدل های تغییرات تصادفی استفاده شد. با توجه به سنجش و پیش بینی مدل ها، بارش فصلی تمامی ایستگاه ها دارای تغییرات تصادفی بودند. در سنجش بارش سالانة ایستگاه ها، بارش سالانة ایستگاه تبریز بدون تغییرات تصادفی بود و بارش سالانة ایستگاه های دیگر تحت تأثیر تغییرات تصادفی می باشند. همچنین بارش فصلی ایستگاه های اهواز، بندرانزلی، تبریز و یزد از مدل های متغیر پیروی می کنند و بارش فصلی ایستگاه های اصفهان، بندرعباس، خرم آباد، زاهدان و مشهد از مدل های ثابت پیروی می کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی بارش در ایران

In this research, for analysis the spatial- temporal changes of precipitation in Iran, the monthly data of GPCC data base in the spatial resolution of 0.5°×0.5° during 40 years period(1974- 2013) have been used. In order to analyze the spatial character of precipitation, the mean of annual, seasonal and monthly amounts of precipitation were prepared and then by applying IDW method...

متن کامل

شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران

بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای محیطی و اقلیمی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی نواحی اقلیمی از نظر توالی روز بارشی و بررسی ویژگی یکنواختی بارش است. برای تحقق اهداف از روش تحلیل خوشه‏ای برای ناحیه‏بندی اقلیمی و به منظور بررسی پراکندگی مکانی و زمانی بارش از آمارة ضریب تغییرات و یکنواختی (H) در سه بازة زمانی (ده سال اول، دوم، و سوم) سالانه و فصلی برای شناخت جزئیات تغییرات ...

متن کامل

تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش های سالانه ایران

عنصر بارش یکی از عناصر پیچیده و حیاتی جو زمین است و تغییرات زمانی و مکانی آن می تواند اقلیم ایران را کنترل کند. در این تحقیق به منظور مدلسازی تغییرات زمانی و مکانی بارش، از داده های مجموع بارش سالانه 50 ایستگاه هواشناسی همدید و اقلیمی در خلال سال های 1966 – 2005 که دارای پراکنش مناسبی است، استفاده شد. از آنجا که بارش به عنوان یک عنصر اقلیمی، رفتاری غیر خطی داشته و نیز از توزیع نرمال تبعیت نمی ک...

متن کامل

تغییرات زمانی- مکانی بارش ایران زمین طی دهه‌های اخیر

به دلیل اهمیت تغییرات زمانی– مکانی بارش این موضوع با استفاده از روش­های مختلف و دیدگاه­های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از روش­های مورد استفاده متکی بر تکنیک­های زمین آماری و آمار کلاسیک است. نتیجه­ی این قبیل مطالعات تهیه نقشه­های هم ارزش از بارندگی و مشخصات آن می­باشد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک­های زمین آمار و آمار کلاسیک و بر پایه­ی تکنیک­های ترسیمی طی دوره­ی آماری 2003-196...

متن کامل

ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی بارش در ایران

در این پژوهش، به منظور واکاوی تغییرات مکانی و زمانی بارش ایران، از داده های پایگاه داده gpcc که دارای تفکیک مکانی 0/5 * 0/5 درجه است، در یک دورۀ 40 ساله (1974ـ2013) استفاده شده است. نخست برای تحلیل مکانی بارش، از داده های استخراج شده از این فراوردۀ بارشی میانگینِ سالانه، فصلی و ماهانه تهیه و سپس با روش  idw در نرم افزار gis، 17 نقشۀ میانگین برای بارش تولید شد. برای بررسی زمانی بارش با استفاده از...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
محیط شناسی

ناشر دانشگاه تهران

ISSN 1025-8620

دوره 32

شماره 40 2007

copyright © 2015-2021