ژورنال های منتخب ادبیات

Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
آسیب شناسی گفتار و زبان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درجه: غیر مصوب
ادب عربی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ادب فارسی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ادب نامه تطبیقی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
ادبیات تطبیقی
دانشگاه شهید باهنر کرمان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ادبیات شیعه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان درجه: غیر مصوب
ادبیات عرفانی
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
ادبیات پارسی معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ادبیات پایداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی هنر و ادبیات
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جستارهای زبانی
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دراسات الادب المعاصر
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
دو فصلنامه مولوی پژوهی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان درجه: غیر مصوب
دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان درجه: غیر مصوب
رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی )
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
زبان شناخت
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق)
دانشگاه گیلان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زبان و ادب فارسی
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زبان و زبان شناسی
انجمن زبان شناسی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زبان پژوهی
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
زیبایی شناسی ادبی
دانشگاه آزاد اسلامی اراک درجه: غیر مصوب
شعر پژوهی
دانشگاه شیراز درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ پژوهشکدۀ قرآن و عترت درجه: علمی-پژوهشی
علم زبان
دانشگاه علامه طباطبایی درجه: غیر مصوب
علوم ادبی
دانشگاه قم درجه: غیر مصوب
فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر درجه: علمی-پژوهشی
فصلنامه ادبیات داستانی سابق
دانشگاه رازی کرمانشاه درجه: غیر مصوب
فصلنامه ادبیات مقاومت
دانشگاه شاهد درجه: غیر مصوب
فصلنامه دهخدا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درجه: غیر مصوب
فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان درجه: غیر مصوب
فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی
دانشگاه حکیم سبزواری درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب ادبیات
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
فنون ادبی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
متن شناسی ادب فارسی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
متن پژوهی ادبی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
دانشگاه دامغان درجه: غیر مصوب
مجله ایرانی مسائل زبانی
دانشگاه زابل درجه: غیر مصوب
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی درجه: غیر مصوب
مجله ی مطالعات ادبیات روایی
دانشگاه هرمزگان درجه: غیر مصوب
مطالعات ادبیات تطبیقی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات ادبیات کودک
دانشگاه شیراز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات انتقادی ادبیات
دانشگاه گلستان درجه: غیر مصوب
مطالعات داستانی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
دانشگاه رازی کرمانشاه درجه: غیر مصوب
مطالعات نقد ادبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درجه: غیر مصوب
مطالعات و تحقیقات ادبی
دانشگاه خوارزمی درجه: غیر مصوب
نثر پژوهی ادب فارسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه درجه: غیر مصوب
نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد درجه: علمی-پژوهشی
نقد ادب معاصر عربی
دانشگاه یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نقد ادبی
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نقد و نظریه ادبی
دانشگاه گیلان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش ادبیات معاصر جهان
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ادبی - قرآنی
دانشگاه اراک درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های زبان شناسی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های زبانشناختی قرآن
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های زبانی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد درجه: علمی-پژوهشی
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه ادب حماسی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه ادب غنایی
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
کاوش نامه ادبیات تطبیقی
دانشگاه رازی کرمانشاه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
کهن نامه ادب پارسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم