ژورنال های منتخب مهندسی مکانیک

زمین ساخت
دانشگاه بیرجند درجه: غیر مصوب
علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی
دانشگاه ارومیه درجه: غیر مصوب
علوم و فناوری جوشکاری ایران
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه بیومکانیک ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و مهندسی ساخت
دکتر روح اله طاهرخانی درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر درجه: علمی-پژوهشی
مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول درجه: غیر مصوب
مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران درجه: غیر مصوب
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل
دانشگاه سمنان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی ساخت و تولید
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی سازه و ساخت
انجمن مهندسی سازه ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک
انجمن مهندسان مکانیک ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک ایران
انجمن مهندسان مکانیک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک شریف
دانشگاه صنعتی شریف درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک مدرس
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک و ارتعاشات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان درجه: علمی-پژوهشی
مکانیک هوافضا
دانشگاه جامع امام حسین درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مکانیک سازه ها و شاره ها
دانشگاه صنعتی شاهرود درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژئومکانیک نفت
انجمن ژئومکانیک نفت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم