ژورنال های منتخب مهندسی مکانیک

تحقیقات موتور
انجمن علمی موتور ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
دانش و فناوری هوافضا
دانشگاه صنعتی مالک اشتر درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
زمین ساخت
دانشگاه بیرجند درجه: غیر مصوب
سوخت و احتراق
انجمن احتراق ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
صوت و ارتعاش
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی
دانشگاه ارومیه درجه: غیر مصوب
علوم و تحقیقات هوافضا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات درجه: غیر مصوب
علوم و فناوری جوشکاری ایران
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم و فناوری فضایی
انجمن هوا فضای ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
فصلنامه بیومکانیک ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و مهندسی ساخت
دکتر روح اله طاهرخانی درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر درجه: علمی-پژوهشی
فناوری در مهندسی فضا
پژوهشگاه هوا فضا درجه: غیر مصوب
مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول درجه: غیر مصوب
مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران درجه: غیر مصوب
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل
دانشگاه سمنان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی ساخت و تولید
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی سازه و ساخت
انجمن مهندسی سازه ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک
انجمن مهندسان مکانیک ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک ایران
انجمن مهندسان مکانیک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک شریف
دانشگاه صنعتی شریف درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک مدرس
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مکانیک و ارتعاشات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان درجه: علمی-پژوهشی
مهندسی هوانوردی
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مکانیک هوافضا
دانشگاه جامع امام حسین درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مکانیک سازه ها و شاره ها
دانشگاه صنعتی شاهرود درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژئومکانیک نفت
انجمن ژئومکانیک نفت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم