جعفر ترک زاده

دانشیار، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران

[ 1 ] - پیش‌بینی میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از نوع ساختار سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌ برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس)

هدف این پژوهش پیش‌بینی میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از نوع ساختار سازمانی در شرکت‌ برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة کارکنان ستادی شرکت‌ برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده 232 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامة ساختار سازمانی ترک‌زاده و محترم و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (2000) ...

[ 2 ] - تحلیل مقایسه‌ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل مقایسه­ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز بود. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی  است. جامعه آماری پژوهش شامل مدارس ابتدایی شهر شیراز است که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای، 59 مدرسه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها، از مقیاس ترک­زاده و دهقان­هراتی (2016) استفاده شد که پس از بررسی روایی و پایایی آن، توزیع و630 نسخه گردآوری شد. نتای...

[ 3 ] - عوامل مؤثر بر ارزشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان

هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان بود. جامعة آماری تحقیق شامل همة دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 1220 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌‌های میدانی از پرسشنامه بازپاسخ استفاده شد و داده‌‌های گردآوری شده نیز با استفاده از روش فرایند چرخ‌های تحلیل مورد پردازش و تحلیل قرار...

[ 4 ] - بررسی اثربخشی طرح‌های ارزیابی درونی اجرا شده در گرو‌ه‌های آموزشی دانشگاه شیراز

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی طرح‌های ارزیابی درونی اجرا شده در دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری تحقیق، مجریان طرح‌های ارزیابی درونی اجرا شده تا سال 1388، رؤسای گروه‌ها و دانشکده‌های دست‌اندرکار و ابزار تحقیق پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته بود. نتایج نشان داد که نگرش پاسخگویان نسبت به کیفیت برخی از شاخص‌های حوزه درون‌داد، شامل قابل فهم و عملیاتی بودن اهداف و فلسفة انجام ارزیابی درونی، ضرورت و اهمیت انجام ار...

[ 5 ] - اعتباریابی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان

هدف کلی از انجام این پژوهش، اعتباریابی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان بود. جامعة‌ آماری تحقیق نیز، شامل کلیة گروه‌های آموزشی (59 گروه) دانشگاه شیراز بود. پس از تفکیک گروه‌ها به پنج زیرگروه فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، دامپزشکی و کشاورزی، و هنر و معماری، پنج گروه آموزشی از زیرگروه‌های مذکور، به صورت تصادفی انتخاب شدند. در گروه‌های منتخب، کلیة دانشجویان سال چهارم دورة کارشناسی به عنوان نمو...

[ 6 ] - تدوین مقیاسی برای ارزیابی جوّ کلاسی در دانشگاه (مطالعۀ موردی دانشگاه شیراز)

هدف از انجام این پژوهش، تدوین مقیاسی برای ارزیابی جوّ کلاسی در دانشگاه بود. با توجه به نبود چنین مقیاسی از قبل، پس از مطالعه گستردۀ پیشینۀ موضوع، چارچوبی مشتمل بر چهار بُعد تعاملات کلاسی، قوانین و مقررات کلاسی، یادگیری ـ ارزیابی و نگرش و فرهنگ شناسایی گردید و مقیاسی در این راستا تدوین گردید. پس از دو بار اجرای آزمایشی و تأمین روایی و پایایی، مقیاس مذکور در بین 201 نفر از دانشجویان دورۀ کارشناسی د...

[ 7 ] - الگوی کاربردی هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه

در شرایط پویا و پیچیده کنونی ، محیط و سیستم های دانشگاهی، اطلاعات صحیح و به موقع، نقشی اساسی و ارزشی راهبردی در کیفیت تصمیم گیری و اقدام و موفقیت دانشگاه در بهسازی و توسعه پویای خود و در نتیجه تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی آن دارد؛ بنابراین، اتخاذ رویکرد راهبردی در قبال آن ضرورت می یابد . در این مقاله، پس از بیان مختصر نقش و اهمیت اطلاعات در توسعه دانشگاه و ماهیت راهبردی مدیریت نظام اطلاعات در ...

[ 8 ] - تأملی بر معنویت محیط کاری از منظر رویکرد اسلامی و غربی: کاربرد در رفتار سازمانی

ایجاد معنویت در محیط کار با تسهیل واکنش سازمان در برابر تقاضاهای محیطی، پیشرفت و پایداری آن را در محیط پویای عصر حاضر فراهم می‌آورد. در این پژوهش به مفهوم معنویت محیط کاری از رویکردهای اسلامی و غربی و تبعات عملکردی هریک در رفتار سازمانی پرداخته شده است. لازم به ذکر است که اغلب پژوهش-های داخلی صورت گرفته در حوزه معنویت محیط کاری با رویکرد غربی و مؤلفه‌های برآمده از مبانی این رویکرد می‌باشند. این...

[ 9 ] - قواعد ساده رفتار از منظر قرآن کریم (مطالعه موردی سوره بقره): کاربست در سازمان و مدیریت

در محیط متنوع، پیچیده و متغیر امروزی که از سازمان‏ها به عنوان سیستم‏های پیچیده سازوارشونده یاد می‏شود، اهمیت بومی‏ سازی نظریه‌ها و گفتمان‌های مدیریت سازمان، برای مواجهه با عناصر و کنشگرهای متعدد و متکثر محیطی و غلبه بر آنها با کشف قوانینی که نیازمند صرف کمترین هزینه و دستیابی به بیشترین اثربخشی باشد، به مراتب بیشتر احساس می‏‏شود. برای پیشبرد چنین رویکردی، تاکید بر قواعد لایزال الهی، دست آویز مس...

[ 10 ] - ارزیابی و تبیین پدیده بی تفاوتی سازمانی: رهنمودهایی برای سیاست گذاری مدیریت آموزش کشاورزی

در محافل مدیریت و اقتصاد، اهمیّت تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، جهت توسعه اجتماعی و اقتصادیپذیرفته شده است. مولفه منابع انسانی یکی از مهم ترین عناصر نظام آموزش کشاورزی به شمار می رود . هدف از انجاماین پژوهش، ارزیابی میزان ب یتفاوتی سازمانی و مقایسه ابعاد آن در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود. جامعهبرای گزینش .)N= آماری این پژوهش شامل هم هی مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ب...

[ 11 ] - تدوین چارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی

در این پژوهش تلاش شد به تدوین چارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه­های درسی بر اساس رویکرد راهبردی به مثابه یک حوزه مطالعات میان رشته­ای پرداخته شود. روش پژوهش کیفی و به طور ویژه  «مطالعه موردی کیفی» است. در این راستا ز اعضای هیأت علمی در رشته برنامه­ریزی درسی در دانشگاه­های دولتی ایران به عنوان خبرگان تخصصی و با استفاده از «رویکرد هدفمند» و با «روش انتخاب صاحبنظران کلیدی» و استفاده از «معیار اشباع ن...

[ 12 ] - تدوین و اعتباریابی نظام جامع یاددهی- یادگیری در آموزش عالی

هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی نظام جامع یاددهی- یادگیری در مراکز آموزش عالی بود. این پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است که در مرحله کیفی با استفاده از روش همسوسازی داده­های چندگانه (مشتمل بر سه ضلع  الف) جمع­آوری اطلاعات مبانی نظری و اصول زیربنایی مربوط به متغیر پژوهش ب) تحقیقات انجام شده در حوزه یاددهی- یادگیری و ج) نظرات آگاهی­دهندگان کلیدی) چارچوب نظری اولیه، تدوین و اعتباریابی ش...

[ 13 ] - رابطه‌ی نوع ساختار و مطلوبیت جوّ کلاسی در دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه شیراز)

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه­ی بین نوع ساختار و مطلوبیت جوّ کلاسی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلّیه­ی دانشجویان دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه­ای چند مرحله­ای، 201 نفر انتخاب و ابزارهای پژوهش بین آنان توزیع و در نهایت 188پرسش‌نامه‌ی قابل استفاده عودت داده شد. داده­ها با استفاده از آزمون‌های تی وابسته، تی تک ...

[ 14 ] - مطالعه جهت گیری های ارزشی و فرهنگی و الگوی قضاوت به مثابه برخی مبانی رفتار انسانی

از آنجا که قضاوت و تصمیم‏گیری از حساس‏ترین وظایف مدیران‏ سازمانها در عرصه‏های مختلف عملیات به شمار می‏رود، شناخت فرایند،ساختار،سازوکارها و ویژگیهای‏ تصمیم‏ها برای هدایت و برقراری ارتباط در سازمان اهمیت‏ فراوان دارد. زندگی در همه‌ی سازمانها نیازمند قضاوت، اتخاذ تدابیر و راه حل های گوناگون و مستمر می باشد. بدیهی است که هر گونه نقص در این زمینه، منجر به تصمیمات ضعیفی می گردد که می‌تواند تبعات زیان...

[ 15 ] - رابطه شایستگی های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

هدف: یکی از مهم‌ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت‌علمی هستند که نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالت‌های آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی عملکرد و شایستگی‌های آن‌ها در ابعاد مختلف به‌ویژه در حیطه تدریس و تأثیری که می‌توانند برافزایش کیفیت یادگیری فراگیران و دستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است. بدین منظور مطالعه‌ای باهدف بررسی رابطه...

[ 16 ] - بافت آفرینی چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی: یک مطالعه موردی کیفی

هدف: هدف کلی این پژوهش دستیابی به چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی بود. روش: طرح پژوهش، مطالعه موردی کیفی چندگانه بود. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب براساس رویکرد بافت آفرینی است. مشارکت‌کنندگان بالقوه پژوهش متشکل از 17 نفر از اعضای هیأت علمی‌متخصص در درس‌پژوهی، مدرسین درس‌پژوهی و معلمان مجری درس‌پژوهی بودند که با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک معیار انتخاب شدند. کفایت تعداد مش...

[ 17 ] - پیش‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی در انواع جو سازمانی

هدف این پژوهش پیش‌‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی در جوهای سازمانی مختلف است. جامعۀ آماری آن شامل همۀ کارکنان دانشگاه شیراز است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای ساده، 250 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو مقیاس نوع جو سازمانی (محرر، 1391) و مقیاس محقق‌ساختۀ رفتارهای سیاسی سازمانی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند تنها یک جو در دانشگاه شیراز غالب نیست و انواع جو توسعه‌‌ای، داخلی و منطق...

[ 18 ] - انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی در شعب یکی از بانک‌های دولتی شهر شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شعب این بانک در شهر شیراز است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده تعداد 221 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس محقق ساخته آمادگی برای تغییر سازمانی است که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و گردآوری گ...

[ 19 ] - بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ­ اجتماعی گروه­ های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز

           هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ اجتماعی گروه­های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه­ آماری پژوهش، شامل کلیه­ گروه­های آموزشی دانشگاه شیراز بود که در قالب یک مطالعه چند موردی، پنج گروه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ به گونه‏ای که اعضای هیأت علمی (50 نفر) و دانشجویان سال چهارم کارشناسی (167 نفر) آنها پرسشنامه­ها را تکمیل نمودند. ابزار...

[ 20 ] - مدل‌سازی سلامت سازمانی( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس)

زمینه: سلامت سازمانی نشانه‌ای از کار در شرایط سالم و به حداکثر رسانیدن سلامتی و رفاه کارکنان است. علاوه بر این با توجه به عدم وجود مدل جامع ایرانی-اسلامی سلامت سازمانی در کشور ما پژوهش حاضر می‌تواند به توسعه‌ی دانش بومی در این زمینه بپردازد. هدف: پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی مدلی برای ارزیابی سلامت سازمانی در سازمان فنی و حرفه‌ای استان فارس بود. روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی ...

[ 21 ] - آسیب‌شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده های فنی و حرفه‌ای تهران

هدف از انجام این پژوهش آسیب­شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده‌های فنی و حرفه­ای تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشکده­های فنی و حرفه­ای تهران تشکیل می­داد که تعداد آن برابر آمار به‌دست‌آمده 17437 دانشجو بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 376 نفر و بر اساس نمونه­گیری طبقه­­ای تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس نظا...

[ 22 ] - آسیب‌شناسی نظام آموزشی در مراکز دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

هدف از انجام این پژوهش، آسیب‌شناسی نظام آموزشی دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای تهران با رویکرد ترکیبی بود. روش پژوهش در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی، فرایند چرخه‌ای تحلیل بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، دانشجویان دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای تهران به تعداد 17437 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 376 نفر و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب گردیدند. مشارکت...

[ 23 ] - ارزشیابی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان:پژوهشی ترکیبی

مقدمه: دانشگاه­ های علوم پزشکی، سکان­دار عرصه آموزش و ارتقاء سلامت جامعه می­ باشند که برای تحقق آن، نیازمند اعضای هیأت علمی مستعد هستند. لذا این مطالعه با هدف ارزشیابی فرآیند مدیریت استعداد اعضای هیأت علمی انجام شد. روش ها: این مطالعه ترکیبی و از نظر نوع، هم­زمان است. در بخش کمی، با روش توصیفی- پیمایشی از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه­ گیری تصادفی- طبقه‌ای 124 نفر از اعضای هیئت علمی به عنوان...

[ 24 ] - تبیین رابطه آینده‌نگری و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز:سهم واسطه گری متغیر جهت گیری هدف

مقدمه: آینده نگری به عنوان یک ویژگی بر روی جهت گیری هدف و عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار است و دانشگاه­ها در پرورش و توسعه این خصیصه در دانشجویان نقش تعیین­کننده­ای دارند. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین آینده­نگری و عملکرد تحصیلی با لحاظ نمودن نقش میانجی جهت­گیری هدف انجام شد. روش­ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود که بر روی 197 نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزش...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود