مهدی محمدی

دکترای برنامه ریزی درسی، دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز

[ 1 ] - موردکاوی شایستگی‌های اخلاقی مدیران آموزش عالی به سوی یک چارچوب مفهومی (مورد مطالعه دانشگاههای دولتی استان فارس)

: هدف اصلی این پژوهش، موردکاوی شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی در نظام آموزش عالی بوده است. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و با روش مطالعۀ موردی کیفی است. در این راستا، با استفاده از رویکرد هدفمند و به کارگیری معیار اشباع نظری، با 21 نفر از مدیران، معاونان و رؤسای دانشگاهها و دانشکده‌های دولتی در ارتباط با پدیدۀ «شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی» مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختمند به عمل آمد. ...

[ 2 ] - طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی

هدف اصلی این پژوهش، طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی بود. طرح پژوهش کیفی و به طور ویژه «مطالعه موردی کیفی» بوده است؛ جامعه آماری عبارت بود از: 1- تمامی اعضای هیأت علمی رشته های مهندسی عمران، معماری، کشاورزی؛ 2- تمامی اعضای هیأت علمی رشته روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز و 3-تمامی متخصصین، صاحب‌نظران و پژوهش‌گران حوزه برنامه ریزی درسی و اموزش الکترونیکی.  ...

[ 3 ] - الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خود تنظیم و دستاوردهای تحصیل بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان سال آخر (نیم­سال هشتم مقطع کارشناسی و نیم­سال سوم مقطع کارشناسی ارشد) در سال تحصیلی 91- 92 دانشگاه شیراز بوده است. نمونه ای با حجم 235 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه­ای مرحله­ای انتخاب شد. از بین هر یک از دانشکده­های فنی و مهندسی، هنر...

[ 4 ] - کاربست رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری در ارائۀ مدل مفهومی مبانی اخلاق در مدیریت راهبردی تولید از دیدگاه اسلام

هدف: در دنیای امروز مسئلۀ تولید در راستای بهره‌گیری بهینه از امکانات و منابع به منظور ارائۀ خدمات و تولیدات بیشتر است. مسئلۀ این پژوهش پاسخ به این سؤالات است که: آیا در تولید محصولات، ابعادی مانند توجه به جامعه، مشتری، محیط زیست، قدرت خرید مردم، نیازهای واقعی جامعه و... مدّ نظر قرار می‌گیرند؟ مؤلفه‌های مورد توجه اخلاق اسلامی در حوزۀ مسائل مربوط به تولید چیست؟ ارتباط این مؤلفه‌ها با یکدیگر چگونه ...

[ 5 ] - تحلیلی بر عوامل ساختاری و رفتاری مؤثر بر ارتقای فرهنگ تولید علم در دانشگاههای کشور؛ مورد مطالعه: دانشگاه شیراز

نهاد‏های آموزش عالی پیشتاز در جهان، دریافته‌اند که کلید موفقیت روزافزون آنها، ساماندهی نظامهای تولید و خلق دانش نو است. در این میان، ارتقای فرهنگ تولید علم نقشی مهم در کارامدی نظام تولید دانش این نهادها دارد. بنابر این، مفهوم‌پردازی درارتباط با عوامل مؤثر بر آن و ماهیّت این موضوع در آموزش عالی، از اهمیّت بسیاری برخوردار است. هدف: این پژوهش تلاش کرده است با بهره‌گیری از روش ترکیبی اکتشافی، عوامل م...

[ 6 ] - پیش‌بینی میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از نوع ساختار سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌ برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس)

هدف این پژوهش پیش‌بینی میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از نوع ساختار سازمانی در شرکت‌ برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة کارکنان ستادی شرکت‌ برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده 232 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامة ساختار سازمانی ترک‌زاده و محترم و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (2000) ...

[ 7 ] - رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی معلمان در دبیرستان های دخترانه شهر شیراز

  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و ابعاد حافظه سازمانی بین معلمان زن در دبیرستان های شهر شیراز بود.  با رویکردی کمّی یک راهبرد توصیفی-همبستگی به اجرا گذاشته شد. جامعه آماری پژوهش معلمان دبیرستان های دخترانه شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده ابتدا 20 درصد از مدارس و سپس کلیه معلمان این مدارس به تعداد 205 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ...

[ 8 ] - الگوی اسلامی- ایرانی مدیران مدارس اُسوه در نظام آموزش‌وپرورش: پژوهشی کیفی

هدف این پژوهش، طراحی الگوی مدیر آموزشی اُسوه در نظام آموزش‌وپرورش و سپس ارزیابی مدیران مدارس تهران براساس این الگو بود. روش پژوهش مطالعۀ موردی کیفی بود که مشارکت‌کنندگان بالقوۀ این بخش سه گروه مدیران نمونۀ مدارس، مدیران حوزه‌های علمیۀ شهر تهران و کادر آموزشی و اداری مدارس (گروه‌های کانونی) را تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک معیار و براساس اشباع نظری مشارکت‌کنندگان پژوهش انتخاب شد...

[ 9 ] - تبیین نقش هوش هیجانی با میانجی گری یادگیری سازمانی در پیش‌بینی عملکرد شغلی مدیران مدارس

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی، یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی در بین مدیران مدارس به مرحلۀ اجرا درآمد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعۀ آماری را مدیران مدارس ادارۀ ناحیه یک آموزش‌وپرورش شیراز تشکیل می‌دادند که با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای نسبی، 185 نفر از بین آن‌ها به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‏ها، از سه پرسش‌نامۀ هوش هیجانی، یادگیری سازمانی...

[ 10 ] - تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه-ای

مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه‌ای انجام گردید. ازنظر روش، مطالعه­ی کنونی شبه آزمایشی با طرح  پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه­ی آماری پژوهش، کار‌آموزان نظام فنی و حرفه‌ای استان فارس بوده که از میان آن‌ها دوره­ی نصاب سامانه مدیریت هوشمند ساختمان که دارای دو کلاس بود به‌صورت هدفمند، با روش در دسترس انتخاب گردیده و به‌صور...

[ 11 ] - مفهوم‌پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج‌البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده‌بنیاد

پژوهش حاضر با هدف تدوین نظریه معنویت سازمانی از منظر نهج‏البلاغه، با استفاده از استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد متنی به انجام رسید. بدین منظور، خطبه‏ها، نامه‏ها و حکمت‏های کتاب ارزشمند نهج‏البلاغه بررسی و نمونه عبارت‌های در ارتباط با مبحث معنویت سازمانی از نهج‌البلاغه استخراج شدند. پس از بررسی و دقت نظر در این عبارت‌ها، با محور قرار دادن مشخصه‏های مشترک بین آنها، مضمون‌های پژوهش در 21 عنوان گر...

[ 12 ] - رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت‌های سطوح برتر تفکر فراگیران

هدف کلی، بررسی رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت های سطوح برتر تفکر فراگیران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 30% از مؤسسات آموزشی از کل کشور تعیین گشت. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده کلیه مدرسان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 5 نفر از فراگیران هر مدرس برگزیده شدند. نمونه آماری شامل 72 نفر از مدرسان و 360 نفر از فراگیران بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه س...

[ 13 ] - مقایسه خودراهبری یادگیری، ارزشهای تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان رشته‌های مهندسی از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی؛ مورد مطالعه: دانشگاه هرمزگان

در پژوهش حاضر با تأکید بر ضرورت آموزش مهارتهای خودراهبری یادگیری در نظام آموزش‌عالی، ارزشهای تحصیلی دانشجویان بررسی و نشان داده شده است که چگونه ارزشها می‌توانند بر میزان انتخاب اهداف تأثیر بگذارند. همچنین، با بررسی ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، مسیر برنامه‌ریزی صحیح برای رفع مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف فرایند یاددهی و یادگیری هموار می‌شود. هدف کلی از انجام دادن این تحقیق مق...

[ 14 ] - رابطه بین جو آموزشی و انگیزش درونی با تعهد عاطفی ؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه بین جو آموزشی و انگیزش درونی دانشجویان رشته‌های مهندسی برای تحصیل، با تعهد عاطفی آنان در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 258 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه انگیزش درونی چویی و همک...

[ 15 ] - ارزیابی تناسب برنامه درسی تدوین شده زیست محیطی در رشته های مهندسی عمران، معماری و کشاورزی با معیارهای توسعه پایدار زیست محیطی

هدف کلی از پژوهش حاضر ارزیابی تناسب برنامه درسی تدوین شده زیست محیطی در رشته‌ های مهندسی عمران، معماری و کشاورزی با معیارهای توسعه پایدار زیست محیطی بود. جامعه آماری شامل کلیه  استادان و دانشجویان رشته‌ های مهندسی عمران، معماری و کشاورزی دانشگاه شیراز بود. در این پژوهش استادان کل شمار شدند و برای انتخاب دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌ گیری خوشه‌ای تعداد320 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی و...

[ 16 ] - بررسی ساختاری باورهای معرفت‌شناختی و مهارت مدل‌سازی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت مدل‌سازی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز بود که با نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای،166 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی [1] و خودکارآمدی مدل‌سازی مهندسی [2] بود که پس از محاسبه روایی و پایایی بین...

[ 17 ] - ارائه مدل سه بعدی شبکه هم افزایی دولت، دانشگاه، صنعت و تحقیق برای تربیت مهندسان آماده به کار

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که کارفرمایان به استخدام دانشجویان مهندسی با مجموعه مهارتهای متنوع توجه ویژه‌ای دارند. بنابراین، یکی از چالشهایی که دانشگاهها و دانشکده‌های مهندسی با آن مواجه‌اند، چگونگی پرورش دانش‌آموختگانی است که فقط دارای مهارتهای سنتی نباشند، بلکه دانش، مهارت و نگرشهای لازم برای ورود به عرصه صنعت و تجارت را داشته باشند. این دانش آموختگان آماده به کار، ویژگیهایی همچون شایستگی فنی، آ...

[ 18 ] - ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره مدیریت پروژه آموزشکده شرکت صنایع الکترونیک شیراز بر اساس مدل چشم شایستگی

هدف کلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره مدیریت پروژه آموزشکده شرکت صنایع الکترونیک شیراز بر اساس مدل چشم شایستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‌آموختگان رشته مدیریت پروژه آموزشکده شرکت صنایع الکترونیک شیراز است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل چشم شایستگی بود که بین کلیه افراد جامعه توزیع شد. با استفاده از روشهای آمار توصیفی داده‌ها تحلیل شدند....

[ 19 ] - بررسی اثربخشی درونی و بیرونی دوره های آموزشی GIS در حوزه مهندسی کشاورزی، عمران و زمین شناسی؛ مطالعه موردی استان فارس

هدف کلی از انجام یافتن این تحقیق بررسی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزش سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای کارکنان ادارات شهرستان شیراز در حوزه کشاورزی، عمران و زمین شناسی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمانهایی است که دوره GIS را گذرانده‌اند و از روی فهرست به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر رئوس محتوای دوره برای سنجش اثربخشی د...

[ 20 ] - بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر مدیران گروه های آموزشی با اثر بخشی و توانمند سازی آنان

چکیدههدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر مدیران گروه های آموزشیبا اثربخشی و توانمندسازی آنان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی واحد های منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی  در سال 93 -94 به تعداد 315 نفر بود که تعداد  118 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی...

[ 21 ] - ارزشیابی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری دوره‌های آموزش ضمن خدمت پرستاری به محیط کار بر اساس مدل انتقالی هالتون

Background of Objective: Nursing is one of the health care jobs. In addition to health care, they need to continue education for individual development and be aware of the latest medical science achievements. The main purpose of this study was an evaluation of effective factors in learning transfer of nursing on the job training courses in work environment based on Holton’s transfer model...

[ 22 ] - رابطه ی بین اولویتبندی اعضای هیأت علمی از مسئولیت‌های شغلی شان و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- مدل معادله ساختاری

The present research intended to study the relationship between faculty members’ prioritizing of their job responsibilities and their performance quality from students’ points of view in Hormozgan University of Medical Sciences as a structural equation model. Study population was all Faculty members and students at Hormozgan University of Medical Sciences and Hygienics. Using simple random sa...

[ 23 ] - برنامه‌درسی حقوق بشر در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی

زمینه و هدف: حقوق بشر از کرامت و آزادی هر انسانی محافظت می‌کند، بنابراین باید دولت‌ها تعلیم و تربیت خود را به منظور ارتقا بهره‌مندی از حقوق بشر هدف‌گذاری نمایند. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه‌درسی حقوق بشر در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش بررسی: بر اساس طرح کیفی و روش مطالعه موردی، به منظور تعیین عناصر لازم برای تدوین برنامه درسی حقوق بشر، نظر اساتید و متخصصان گروه حقوق و علوم ...

[ 24 ] - تدوین برنامه درسی صلح در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی

زمینه و اهداف: برقراری عدالت و عدم تبعیض از راه تعلیم و ترویج مفاهیمِ صلح‌آمیز می‌تواند نویدبخش استفاده از این آموزه‌ها در زندگی آینده افرادباشد. به همین سبب هدف پژوهش پیش رو تدوین برنامهدرسی صلح در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش بررسی: براساس طرح کیفی و روش مطالعهموردی، به منظور تعیین عناصر لازم برای تدوین برنامهدرسی صلح، با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ و نیمه‌ساختارمند با نمونه‌گ...

[ 25 ] - بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی کارکنان، راهبردها و محرک‌های رهبری مدیران و تمایل کارکنان به حفظ و بقای خویش

among the individual characteristics, leadership strategies and incentives as well as employee retention tendency on the basis of an explanatory model through analyzing the factors of participation, job satisfaction and staff turnover rate. The research utilizes descriptive- correlation method to study its statistical population, i.e. whole employees of Shiraz Welfare Department. The resea...

[ 26 ] - تأثیر دو نوع برنامه هوازی و بی‌هوازی بر تغییرات سطوح کمرین در موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی

Introduction: Chemerin is a new Adipokine which is dependent on autocrine and paracrine signals for the differentiation and maturation of fat cells it also regulates glucose uptake in fat cells and stimulates lipolysis. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of two kinds of anaerobic and aerobic exercise programs on changes of chemerin levels in female Sprague Dawley rats....

[ 27 ] - بررسی رابطه بین عشق به یادگیری با نوآوری جهانی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  Introduction: People who have a high level of learning love, tend to be as an innovator. As a matter of fact, they intend to lie within the first ones who are consistent with their new status. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between love of learning and global innovation within medical students.   Methods: This descriptive-analytic study was carried out on students...

[ 28 ] - بررسی رابطه بین شبکه‌های نوآوری و حافظه سازمانی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مقدمه: شبکه‌های نوآوری تقویت حافظه سازمانی را سبب خواهد شد. به همین دلیل نیاز به بکارگیری روش‌ها و راهبردهای کارآمدتر جهت ایجاد انگیزش و علاقه در تشکیل چنین شبکه‌هایی ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شبکه‌های نوآوری و حافظه سازمانی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جهرم می‌باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بوده که در میان پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 139...

[ 29 ] - بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی در رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال تحصیلی 93- 94 مشتمل بر 130 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 97 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش...

[ 30 ] - طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دوره‌ی متوسطه‌ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دوره­ی متوسطه­ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش جزء پژوهش‌های ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بود که در دو مرحله­ی کیفی و کمّی اجرا شد. بخش کیفی با استفاده از روش مطالعه­ی موردی کیفی و بخش کمّی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام گردید. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی، خبرگان و جامعه­ی آماری در...

[ 31 ] - نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

تاکنون شیوه­هایی متفاوت برای آموزش صلح به­کار برده شده­اند، اما در این زمینه از هنر کم­تر استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش، تعدادی اثر هنری به­­دست پژوهشگر خلق شدند و در چند نمایشگاه به نمایش درآمدند. بر این اساس، در سفرِ این پژوهش از مسیر تجربه‌­ای هنری­ گذر کردیم تا با شناخت­ آن به­وسیله­ی تجربه­های بازدیدکنندگان نمایشگاه به نقش هنر در زمینه­ی آموزش صلح دست ­پیدا کنیم. روش پژوهش، پدی...

[ 32 ] - مقایسه اهمیت و قابلیت اجرایی دروس دوره ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه های منتخب داخلی و خارجی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان: ارائه ی برنامه ی درسی پیشنهادی

هدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه­­ی اهمیت و قابلیت اجرایی دروس دوره­ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاههای منتخب داخلی و خارجی جهت ارائه­ی برنامه درسی پیشنهادی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت آموزشی بود که با روش نمونه­گیری در دسترس، 21 نفر از اعضای هیأت علمی و 48 نفر از دانشجویان سال آخر انتخاب شدند. ابزار تحقیق، مقیاس محقق ساخته­ی اهمیت و قابل...

[ 33 ] - بررسی رابطه ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

هدف این پژوهش، بررسی رابطه­ی ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌ سمنان بود. مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه سمنان و نمونه پژوهش 200 نفر از دانشجویان (148 نفر کارشناسی ارشد، 52 نفر دکترا) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری ت...

[ 34 ] - تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست‌آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی

هدف پژوهش تدوین واعتباریابی چارچوب سنجش دستآوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با استفاده از روشپژوهش و ترکیبی متوالی اکتشافی مدل تدوین ابزار بود. در بخش کیفی از روش مطالعهموردی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده گردید. شرکت کنندگان در پژوهشاستادان و دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر شیراز بودند که با روش نمونه گیریهدفمند از سه گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه انتخاب شدند. اطلاعات...

[ 35 ] - ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی – یادگیری در دوره ابتدایی

    هدف این تحقیق ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی- یادگیری در دوره ابتدایی است. این پژوهش جزو تحقیقات ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی برای ابزارسازی است. در بخش کیفی، 20 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه با روش نمونه­گیری هدف­مند، به عنوان مشارکت­کنندگان بالقوه­ی پژوهش انتخاب شدند. دراین بخش از روش مصاحبه، بررسی پیشینه و مطالعه منابع و متون و به شیوه همسو سازی برای دست...

[ 36 ] - ارزیابی تناسب محتوای برنامه درسی تجربه‌ شده دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی و صنعتی) با ویژگی‌های مدیر اسلامی

هدف کلی از انجام این پژوهش، ارزیابی تناسب محتوای برنامه درسی تجربه‌ شده دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی و صنعتی) با ویژگی‌های مدیر اسلامی بود. این پژوهش، جزء طرح‌های ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بود. جامعه آماری شامل تمامی استادان و تمامی دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی رشته‌های مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز، در سال تحصیلی 91- 92 بوده است. در مرحله کیفی؛ ...

[ 37 ] - پیش فرضهای برنامهی درسی آموزش سلامت جنسی از منظری اسلامی

در متون دینی، برای زندگانی مسلمانان اصولی وضع گردیده است که هر مسلمانی می‌بایست از این اصول و رهنمودها در عمل پیروی نماید. اگر هدف آموزش و پرورش به طور عام، پرورش انسان کامل باشد، هدف آموزش و پرورش اسلامی نیز پرورش انسان کامل الاهی  با تأکید بر ویژگی‌هایی هم‌چون ایمان و عقیده می‌باشد. برنامه درسی ناشی از این هدف نیز برگرفته از دانش‌های موجود و هم‌چنین رهنمودهای قرآن، سنت پیامبر اکرم(ص) و اهل بی...

[ 38 ] - ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسؤولیت¬های استادان، برنامه‌ی ‌درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت مسؤولیت‌های استادان، ادراک دانشجویان از برنامه‌ی ‌درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 89-90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و تمامی استادان شاغل در این دانشگاه بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه­ای مرحله­ای 581 نفر دانشجو و با استفاده از روش...

[ 39 ] - رابطه شایستگی های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

هدف: یکی از مهم‌ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت‌علمی هستند که نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالت‌های آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی عملکرد و شایستگی‌های آن‌ها در ابعاد مختلف به‌ویژه در حیطه تدریس و تأثیری که می‌توانند برافزایش کیفیت یادگیری فراگیران و دستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است. بدین منظور مطالعه‌ای باهدف بررسی رابطه...

[ 40 ] - واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط با شایستگی‌ها و پویایی‌های تدریس و پژوهش در فرآیند بین المللی‌شدن آموزش عالی: پژوهشی کیفی

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط با شایستگی‌ها و پویایی‌های تدریس و پژوهش در فرآیند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی در دانشگاه شیراز بود. روش: به منظور نیل به هدف مطالعه از رویکرد کیفی و روش پژوهش در این مطالعه، روش مطالعه موردی بوده است. جامعه‌ آماری شامل اعضای هیات علمی بود که دارای تجربه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک بین‌المللی و یا دارای تحصیلات از دانشگاه‌های بزرگ بین‌...

[ 41 ] - بافت آفرینی چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی: یک مطالعه موردی کیفی

هدف: هدف کلی این پژوهش دستیابی به چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی بود. روش: طرح پژوهش، مطالعه موردی کیفی چندگانه بود. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب براساس رویکرد بافت آفرینی است. مشارکت‌کنندگان بالقوه پژوهش متشکل از 17 نفر از اعضای هیأت علمی‌متخصص در درس‌پژوهی، مدرسین درس‌پژوهی و معلمان مجری درس‌پژوهی بودند که با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک معیار انتخاب شدند. کفایت تعداد مش...

[ 42 ] - نقش واسطه‌ای ارزش‌های تحصیلی در رابطه بین خودراهبری یادگیری دانشجویان و ادراک آنان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی

هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی نقش واسطه‌ای ارزش‌های تحصیلی در رابطه بین خودراهبری یادگیری دانشجویان و ادراک آنان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته­های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال تحصیلی 91- 92 است که شامل 4181 نفر می­گردند. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه‌ای مرحله‌ای، از هر یک از رشته­ها، یک کلاس کا...

[ 43 ] - ارائه مدل توضیحی باورهای معرفت شناختی و باورهای تدریس دبیران ریاضی منتخب کشور

هدف کلی از پژوهش حاضر، ارائه­ی مدل توضیحی باورهای معرفت­شناختی و باورهای تدریس دبیران متوسطه­ی ریاضی منتخب کشور بود. جامعه­ی تحقیق شامل تمامی دبیران متوسطه­ی ریاضی منتخب کشور سال 92- 1391 بود که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، در همایش تجلیل از دبیران متوسطه ریاضی منتخب کشور که در فروردین ماه سال جاری برگزار گردید،150 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­ی باورهای معرفت‌شناختی و پر...

[ 44 ] - ارائه الگوی علّی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان

هدف کلی از انجام این پژوهش ارائه­ی الگوی علّی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان در دانشگاه شیراز بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر،  دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 91- 92 بوده که با استفاده از روش نمونه­گیری  خوشه­ای مرحله­ای، 289 نفر انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه­ی ارتباطات دانشگاه و دانشکده، پرسشنامه­ی فرسودگی تحصیلی، پرسشنامه­ی انسجام تح...

[ 45 ] - ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از اثربخشی مرکز مشاوره، میزان تلاش و جهت گیری عملکردی آنان به هدف موفقیت در دانشگاه چمران اهواز

هدف کلی از انجام این تحقیق ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از اثربخشی مرکز مشاوره، میزان تلاش آنان و جهت گیری آنان به هدف موفقیت در دانشگاه چمران می باشد. جامعه آماری این تحقیقشامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران در کلیه گروه های تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و فنی- مهندسی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از هر یک از گروه های تحصیلی 3 رشته انتخاب شدند.ابزارهای این تحقیق...

[ 46 ] - آسیب‌شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده های فنی و حرفه‌ای تهران

هدف از انجام این پژوهش آسیب­شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده‌های فنی و حرفه­ای تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشکده­های فنی و حرفه­ای تهران تشکیل می­داد که تعداد آن برابر آمار به‌دست‌آمده 17437 دانشجو بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 376 نفر و بر اساس نمونه­گیری طبقه­­ای تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس نظا...

[ 47 ] - ارائۀ الگوی ساختاری تفسیری رهبری جهادی مبتنی بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای در بستر نقد رهبری کوانتومی

هدف: پژوهش پیش رو، با هدف ارائۀ الگوی ساختاری تفسیری رهبری جهادی مبتنی بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است. در این راستا، ضمن توصیف وضعیت آشفته‌حال نظریات رهبری سازمان، به نقد نظریۀ رهبری کوانتومی به عنوان آخرین راهکار مطرح، پرداخته شد. روش: بیانات آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان منبع پژوهش، از طریق روش تحلیل محتوا، تحلیل و مفاهیم فرعی و کلی خط‌مشی‌های مطلوب رهبری در قالب نظریۀ رهبری جهادی ارا...

[ 48 ] - الگوی اسلامی – ایرانی مدیر آموزشی اُسوه در نظام آموزش و پرورش

هدف این پژوهش، طراحی الگوی مدیر آموزشی اُسوه در نظام آموزش و پرورش ایران و سپس ارزیابی مدیران مدارس منطقه 15 تهران بر اساس این الگو بود. روش این پژوهش، مطالعه موردی کیفی بود که مشارکت کنندگان بالقوه این بخش را سه گروه تشکیل می دادند که عبارتند از ؛ مدیران نمونه ی مدارس، مدیران حوزه های علمیه شهر تهران و کادر آموزشی و اداری مدارس (گروههای کانونی) را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک...

[ 49 ] - مقایسه سطح آگاهی دانش آموزان متوسطه اول شهر شیراز و کرمان برای مواجهه با مخاطره ی زلزله

Background: Many cities such as Tehran, Tabriz, Rudbar, Manjil, Tabas, Lar, Qazvin, Zanjan, Hamedan, and Kermanshah are prone to damages and losses arising from the earthquake. The occurrence of an earthquake can lead to the destruction of school buildings and disruption in the function of educational systems, and the first responders will be school officials and students.  Materials and ...

[ 50 ] - الگوی علی عشق به یادگیری، نیاز به یادگیری، شوق به جستجو و نوآوری جهانی دانشجویان پزشکی

زمینه و هدف: وجود عشق به یادگیری و نیاز به یادگیری در دانشجویان، منجر به اتخاذ راهبردهای زمینه‌ساز بروز نوآوری‌ به خصوص در سطح جهانی خواهد شد. بنابراین، به کارگیری روش‌ها و راهبردهای کارامدتر جهت ایجاد انگیزش و علاقه به یادگیری در دانشجویان ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عشق به یادگیری، نیاز به یادگیری، شوق به جستجو و نوآوری جهانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام ...

[ 51 ] - مطالعه تجربی تاثیر آموزش تفکر ژرف اندیشانه بر یادگیری پژوهش محور دانش آموزان در درس علوم ابتدایی

    هدف کلی پژوهش بررسی تاثیر آموزش تفکر ژرف اندیشانه بر توسعه یادگیری پژوهش محور دانش آموزان در درس علوم پنچم ابتدایی شهر کرمان بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی شهر کرمان بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 23 نفر از دانش آموزان دختر دو کلاس پنجم دوره ابتدایی از یک دبستان دولتی در یک منطقه متوسط انتخاب شدند. برای ارزیابی میزان یادگیری پژوهش محور دانش آموزان، از ...

[ 52 ] - فراترکیب پژوهش‌های انجام شده در زمینۀ سیاست اخلاقی مدیران از منظر آموزه‌های اسلامی

هدف اصلی از پژوهش حاضر فراترکیب پژوهش‏های انجام‏شده در زمینة سیاست اخلاقی مدیران از منظر آموزه‏های اسلامی است. ابزار پژوهش سیاهة مطالعات و اسناد و مدارک گذشته در زمینة سیاست‏ اخلاقی مدیران است که جمعاً بیست پژوهش را شامل می‏شود. شیوة تحلیل داده‏ها نیز کُدگذاری است. در این زمینه، با اتخاذ رویکرد کیفی در پژوهش و با بهره‏گیری از روش فراترکیب، متون مربوطه شناسایی و، پس از ارزیابی، تعدادی از آن‏ها برا...

[ 53 ] - الگوی علّی رابطه خودراهبری یادگیری، ارزش های تحصیلی و ادراک از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی

The purpose of this study was causal model of self-directed learning, academic values and students' perception of faculty performance quality. Statistical population consist of 756 undergraduate courses students related to the human sciences, engineering, and science group of Hormozgan university in the 1390-91 academic year that 456 students were selected with stage cluster sampling method. Th...

[ 54 ] - طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/AIDS برای مربیان بهداشت دوره آموزش متوسطه

 مقدمه: آموزش پیشگیری از اچ آی وی / ایدز باید در مکان‌ها و با ابزارها و استراتژی‌های مختلف از طریق رسانه‌های متنوع در مدرسه و در جامعه اتفاق بیفتد و آموزش درباره این بیماری باید بخشی از آموزش در زندگی معاصر باشد. یک استراتژی مهم که می‌تواند برای کمک به تأمین آموزش پیشگیری از اچ آی وی/ ایدز استفاده کرد، تدوین برنامه درسی برای افزایش تجارب یادگیری در این زمینه می‌باشد که می‌تواند برای سلامت جامعه...

[ 55 ] - تاثیر دوره آموزشی کامفورت (COMFORT) بر نگرش پرستاران به مهارت‌های ارتباطی

مقدمه: پرستاری حرفه‌ای است که در متن محیط کار، ارتباطات گوناگونی را در طیف وسیعی از تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی برقرار می‌سازد. کامفورت از کنار هم قرارگرفتن ابتدای معادل لاتین هفت موضوع ارتباطات، جهت‌گیری و فرصت، ذهن‌آگاهی، خانواده، نظارت، پیام‌های تطبیقی اساسی و تکراری و تیم تشکیل شده است. این مطالعه با بررسی تاثیر دوره آموزشی کامفورت بر نگرش پرستاران به مهارت‌های ارتباطی انجام گرفت. روش‌ها: ای...

[ 56 ] - ارزشیابی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان:پژوهشی ترکیبی

مقدمه: دانشگاه­ های علوم پزشکی، سکان­دار عرصه آموزش و ارتقاء سلامت جامعه می­ باشند که برای تحقق آن، نیازمند اعضای هیأت علمی مستعد هستند. لذا این مطالعه با هدف ارزشیابی فرآیند مدیریت استعداد اعضای هیأت علمی انجام شد. روش ها: این مطالعه ترکیبی و از نظر نوع، هم­زمان است. در بخش کمی، با روش توصیفی- پیمایشی از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه­ گیری تصادفی- طبقه‌ای 124 نفر از اعضای هیئت علمی به عنوان...

[ 57 ] - طراحی و اعتبارسنجی الگوی مناسب برنامه درسی دوره اول متوسطه مدارس استعدادهای درخشان

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار سنجی الگوی مناسب  برنامه درسی استعدادهای درخشان بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی است که در بخش کیفی از روش مطالعه موردی چندگانه و رویکرد تحلیلی بافت نگاری و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیماشی استفاده شد. در بخش کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه‌گیری معیار 11 نفر از صاحبنظران و متخصصین مورد مصاحبه عمیق نیم...

[ 58 ] - طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی

هدف این پژوهش، کاوش مفهوم نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی و طراحی و اعتباریابی ابزاری برای اندازه‌گیری این نوع نظارت بود. برای تحقق این هدف از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزار‌سازی استفاده شد. در مرحله اول با مصاحبه عمیق نیمه‌ساختمند با 20 نفر از ناظران و مدیران مراکز آموزش‌های‌ آزاد و 12 عضو هیئت علمی و با به‌کارگیری شیوه تحلیل مضمون، ابعاد نظارت راهبردی شامل ماهیت، هدف، کارکرد، فعا...

[ 59 ] - چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی

از جمله مولفه های اساسی که جایگاه مهمی در رفتار فردی به عنوان آغازگر، استمرار بخش و جهت دهنده آن دارد، انگیزش است. با توجه به غنای تعالیم اسلامی در زمینه جهت دهی و تحریک رفتار در سطوح فردی و اجتماعی و تجربه عمومی موفق آن در شکل دهی و تولید رفتارهای مورد نظر و از سوی دیگر ضرورت های ایجابی و سلبی و اتکا به تعالیم دینی در تولید علوم بومی انسانی و کاربست علم در عمل، پرداختن به انگیزش به عنوان شاخص ...

[ 60 ] - ارزشیابی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شیراز از نگاه دانشجویان

هدف کلی این مطالعه، ارزیابی ادراک دانشجویان از کیفیّت دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد گروه‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز بود. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای تعداد 240 نفر دانشجو به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه "خودسنجی کیفیّت برنامه کارشناسی ارشد" بود که پس از محا...

[ 61 ] - بافت‏نگاری سازوکار‏های رهبری برای توسعۀ فرهنگ در دانشگاه اسلامی در چارچوب مدل توسعۀ‏ نظامهای رفتاری

<strong><em><span style="text-decoration: underline;">هدف:</span></em></strong> پژوهش حاضر با هدف بافت‏نگاری سازوکارهای رهبری به منظور توسعۀ فرهنگ در دانشگاه اسلامی انجام شده است. <strong><em><span style="text-decoration: underline;">روش:</span></em></strong> در این پژوهش با استفاده از روش سنتزپژوهی، به بررسی و مداقه در پیشینۀ پژوهشی و سازوکارهای شناسایی شدۀ رهبران برای شکل‏دهی یا توسعۀ فرهنگ پ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود