نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23969344  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم تربیتی 1394

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1389

abstract: about 60% of total premium of insurance industry is pertained?to life policies in the world; while the life insurance total premium in iran is less than 6% of total premium in insurance industry in 2008 (sigma, no 3/2009). among the reasons that discourage the life insurance industry is the problem of adverse selection. adverse selection theory describes a situation where the inf...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1389

در این پایان نامه، درهمتنیدگی بین یک سیستم نقطه کوانتومی دوگانه(مولکول نقطه کوانتومی) و میدان مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنتروپی ون نیومن به عنوان ابزاری برای بررسی درهمتنیدگی بین اتم و میدان استفاده شده و تاثیر پارامترهای مختلف، نظیر تونل زنی(که توسط تغییر ولتاژ ایجاد می شود)، شدت میدان و نسبت دو گسیل خودبخودی بر رفتار درجه درهمتنیدگی سیستم بررسی شده اشت.با تغییر هر یک از این پارامترها، در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده ادبیات 1391

the major purpose of this study was to develop the translation teacher competency test (ttct) and examine its construct and predictive validity. the present study was conducted in two phases: a qualitative phase as well as a quantitative phase. in the first phase of the study, the author attempted to find out the major areas of competency required for an academic translation teacher. the second...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

abstract the present study tried to investigate the effect of visual aids (films) on the development of the speech act of disagreement among iranian efl intermediate learners. to this end, the researcher selected 40 homogeneous intermediate learners based on their scores on oxford placement test. .the subjects then divided into control group and experimental group. both classes were tested by ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1355

اصل کتاب در سال 1922 به چاپ رسیده و تحقیقی جامع و کامل است که توسط محقق در باره زبان و گویش بختیاری انجام شده است و مترجم که خود آگاهی به گویش بختیاری دارد ضمن ترجمه این اثر مفید اشتباهات مولف را در زیرنویس رساله یادآوری کرده و رویهم اثری تقریبا" کامل در این زمینه به وجود آورده است که با مختصر بررسی مجدد، این کتاب قابل چاپ شدن می باشد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392

abstract while task-based instruction is considered as the most effective way to learn a language in the related literature, it is oversimplified on various grounds. different variables may affect how students are engaged with not only the language but also with the task itself. the present study was conducted to investigate language and task related engagement on the basis of the task typolog...

Journal: :Current Opinion in Immunology 2019
MatteoUgolini, Leif ESander,

Journal: :Brazilian Archives of Biology and Technology 2017
José dosSantos Neto, Kátia Regina FreitasSchwan-Estrada, José Ozinaldo Alves deSena, Tiago SantosTelles,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

شهرستان دزفول در بخش شمالغربی خوزستان با مساحت 4700 کیلومتر مربع و جمعیت 380416 (1375 ) واقع شده است . دزفولیها به گویش دزفولی تکلم می کنند ، گویشی که جز دسته جنوبی زبانهای ایرانی است . در این پایان نامه نویسنده قصد دارد گروه فعلی گویش دزفولی را توصیف کند. همچنین به بحث در باره ریشه فعلی و ستاک های مختلف ، ساخت سببی ، فعل های منظم و نامنظم ، ویژگیهای فعل مانند زمان ، وجه و نمود می پردازد در فصل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید