نام پژوهشگر: مجید عباسی

حذف نویز سریهای زمانی gps با استفاده از آنالیز موجک و کالوکیشن کمترین مربعات بر روی داده های غیر هم فاصله
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده فنی و مهندسی 1390
  مهدی غلام نیا   خسرو مقتصد آذر

بدست آوردن نتایج صحیح از آنالیز سیگنال مربوط به پدیده های ژئودینامیکی با استفاده از سری های زمانی بلند مدت gps، منوط به کاهش اثر نویز از داده ها می باشد. این امر در ژئودزی و ژئوفیزیک توسط روش های مختلفی انجام پذیر بوده و در صورت ناقص بودن مدل سازی داده های سری زمانی gps (جهت کاهش نویز)، تفسیر پدیده های ژئودینامیکی حاصل از آن ها به درستی میسر نخواهد بود. به دلیل غیر هم فاصله بودن سری های زمانی gps از تکنیک کالوکیشن کمترین مربعات و آنالیز موجک برای هم فاصله سازی داده ها استفاده شد. هدف از انجام این پایان نامه استفاده از تکنیک موجک ها برای حذف نویز سری زمانی gpsبا اعمال آستانه گذاری های مختلف می باشد. روش های آستانه گذاری شامل: حد آستانه جریمه، راهکار بیرگه - ماسارت، روش ترکیبی (sureshrink)، روش آستانه گذاری سراسری، روش مینیماکس و روش آستانه گذاری با استفاده از اصل sure (کمینه کردن برآورد نااریب ریسک اشتاین) بودند که برای مقایسه تأثیر آن ها در کاهش نویز از سه مدل آماری برای ترکیب نویزها در سری های زمانی ایستگاه های دائمی gps استفاده شد: الف) مدل شامل نویز سفید (مدل i)، ب) مدل ترکیبی شامل نویز سفید و نویز تصادفی (مدل ii ) ، ج) مدل ترکیبی شامل نویز سفید و نویز لرزان (مدل iii ). برای انجام محاسبات و تحلیل های عددی، به تعداد 264 ایستگاه gps از آرشیو sopac جهت انجام آنالیز و محاسبات انتخاب گردید. این داده ها به صورت خام بوده و هیچ گونه عملیات نویز بری روی آن ها انجام نگرفته بود. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین روش های آستانه گذاری، در مدل آماری شامل نویز سفید (مدل i): روش حد آستانه جریمه و روش آستانه گذاری با استفاده از کمینه کردن برآورد نااریب ریسک اشتاین قادر به کاهش فراوانی دامنه های کوچک تر می باشند، در صورتی که روش های مینیماکس و ترکیبی قادر به کاهش فراوانی دامنه های بزرگ تر از نویز سفید را دارند. راهکار بیرگه– ماسارت و روش آستانه گذاری سراسری هم قادر به کاهش فراوانی دامنه های کوچک تر و هم کاهش فراوانی دامنه های بزرگ تر می باشند. در مدل ترکیبی شامل نویز سفید و نویز تصادفی (مدل ii ) و مدل ترکیبی شامل نویز سفید و نویز لرزان (مدل iii )، تمامی روش ها قادر به کاهش فراوانی دامنه های کوچک تر و بزرگ تر از نویز سفید (در هر دو مدل) به یک میزان هستند. این در حالی است که برای نویز تصادفی و نویز لرزان (به ترتیب در هر دو مدل) روش حد آستانه جریمه و روش آستانه گذاری با استفاده از کمینه کردن برآورد نااریب ریسک اشتاین قادر به کاهش فراوانی دامنه های کوچک تر می باشند، در صورتی که روش های مینیماکس و ترکیبی قادر به کاهش فراوانی دامنه های بزرگ تر از نویز رنگی را دارند. راهکار بیرگه– ماسارت و روش آستانه گذاری سراسری قادر به کاهش فراوانی دامنه های کوچک تر و بزرگ تر از نویز رنگی می باشند.

بررسی تاثیر گناه بر معرفت از دیدتگاه علامه طباطبایی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی 1389
  مجید عباسی   مرتضی میر باقری

مباحث معرفت شناسی در نیمه قرن بیستم به مباحث مربوط به معرفت گزاره ای اختصاص یافته است؛ معرفت شناسان این دوره ازمیان معانی لغوی یا کاربردهای متعدد واژه معرفت صرفاً معرفت گزاره ای یا همان باور صادق موجه را لحاظ می کنند و رویکرد معرفت شناسی فضیلت گرا یکی از جدیدترین رویکردها در باب مفاهیم اساسی معرفت شناسی نظیر موجه سازی است؛ ویژگی اساسی و مشخصه بنیادین این نظریه ها این است که موجه سازی و معرفت بر اساس ویژگی های اشخاص و توانایی های آن ها و نه ویژگی ها و قابلیت های باورها تحلیل می گردد، تا آنجا که در دسته ای از این نظریه ها ساختار موجه سازی یا معرفت بر فضیلت عقلانی با همان معنایی که از فضیلت در اخلاق سراغ داریم مبتنی می باشد. و درست در همین حوزه از معرفت شناسی معاصراست که مسأله تأثیر گناه بر معرفت به عنوان یک پرسش جدی پیش روی معرفت شناسان قرار دارد؛ یعنی: آیا گناه در فرآیند کسب معرفت تأثیر دارد؟ آیا شناخت یک انسان گناهکار با یک انسان بی گناه یا یک انسان بیشتر گناهکار و یک انسان کمتر گناهکار از مسئله واحد متفاوت است؟ آیا ساحت های ارادی؛ کرداری و کلامی انسان بر ساحت معرفتی_ شناختی انسان تأثیر گذاراست؟و سوالاتی از این دست؛ البته ریشه های این توجه دوباره به تأثیر گناه یا خطای اخلاقی بر شناخت در آثار بسیاری از متفکران متجدد در غرب وجود دارد که به ترتیب تاریخی می توان از متفکرانی مثل: پولس قدیس، آگوستین قدیس، لوتر، کالون و کرکگور؛ هابز، کانت، فیخته، بیکن، هیوم، مارکس مانهایم، شوپنهاور، نیچه، فویرباخ، فروید، فوکو، دریدا، رالز، هابرماس، هر و مکینتایر نام برد، که به تأثیر گناه یا خطایی اخلاقی بر شناخت معتقد هستند؛ در میان متفکران مسلمان نیز، با توجه به آموزه های قرآنی و تعالیم عرفانی نظریه تاثیرگناه برمعرفت می تواند یک پیش فرض مسلم تلقی شود؛ اما آیا سیستم معرفتی متفکران مسلمان نیز مجالی برای این تأثیر و تأثر باقی می گذارد؟و آیا متفکران مسلمان برای دست یابی به معرفت تنها به کوشش و ریاضتی معرفتی، آن هم در چهارجوب نظریه معرفتی خود اکتفا می کنند؟

ارزیابی کیفی اطلاعات شتاب گرانی اندازه گیری شده با روش هوایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان 1390
  رضا دوستی   مجید عباسی

با روش گرانی سنجی هوایی طول موج های متوسط میدان جاذبه ی زمین اندازه گیری می شود. دقت این اندازه گیری ها با معیارهای گوناگون بیان می شود. به عنوان مثال انحراف معیار شتاب گرانی در نقاط گرهی خطوط پرواز یکی از معیارهای دقت در این روش است. اما در مورد صحت اندازه گیری های ثقل سنجی هوایی، تنها روش موجود مقایسه ی آن ها با مقادیر ثقل زمینی است که تا ارتفاع پرواز بالا آورده شده اند. در صورتیکه توپوگرافی منطقه ناهموار بوده و تعداد نقاط زمینی زیاد نباشد، این مسئله ممکن است دچار پیچیدگی هایی شود. روش های گوناگونی برای انتقال فراسو موجود است. در این پایان نامه با استفاده از دو روش انتقال فراسو صحت اندازه گیری های ثقل در ارتفاع پرواز مورد بررسی قرار گرفته است. در روش اول، از انتگرال موریتز استفاده شده که روش دقیقی بوده و دارای پیچیدگی های تئوری و عملی خاص خود می باشد. در روش دوم از تقریب خطی سری تیلور استفاده شده که روشی سریع و ساده می باشد. داده های استفاده شده، اندازه گیری های ثقل سنجی هوایی کوه های آلپ و مقادیر آنامولی ثقل زمینی در همان ناحیه می باشد. قبل از ارزیابی این داده ها، داده هایی که با استفاده از مدل های ژئوپتانسیل شبیه سازی شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. در ارزیابی این داده ها با استفاده از هردو روش فوق، نتایج مطلوبی به دست آمد و تئوری های پیشنهادی و پارامترهای پیشنهاد شده در این تئوری ها عملا تایید شدند. سپس داده های واقعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی داده های واقعی، حاکی از وجود خطای بزرگ درمشاهدات بود که در نهایت استدلالاتی مبنی بر اشتباه بودن داده های زمینی ارائه شد. واژه های کلیدی: صحت، انتقال فراسو، انتگرال موریتز، ثقل سنجی هوایی، آنامولی ثقل، نوسان ثقل

تاثیرعامل مشروعیت برسیاست خارجی رژیم اسرائیل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  رضا سیفایی   مجید عباسی

مشروعیت در لغت به معنای (( قانونی بودن )) و (( مطابق با قانون )) آمده است و اگر چه ریشه لغوی آن، از (( شرع )) گرفته شده و با کلمه‏هایی چون (( شریعت )) و (( متشرعه )) هم ریشه است، اما اختصاص به پیروان دین و شریعت نداشته و یک اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار می‏رود. تعاریف مختلفی برای مشروعیت وجود دارد که عبارتند از : توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم یا قانونی بودن یا طبق قانون بودن و یا اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگی و برخورداری رهبران و حکومت نسبت ‏به صدور قواعد الزام آور. واژه مقابل مشروعیت، که ما را در فهم آن مدد می‏رساند، غصب است. کسانی که حکومت را به ناحق غصب کرده‏اند، سعی در کسب وجهه برای خود داشته و می‏کوشند با انتساب خود به خداوند و ارزش‏های دینی و یا با به اطاعت کشاندن مردم، مبنایی برای مشروعیت خود یافته و حکومت خویش را مشروع جلوه دهند. نتیجه آن که توجیه حاکم، در جهت اعمال حاکمیت خود و توجیه مردم مبنی بر پذیرش آن، ناظر به مشروعیت است. در شکل گیری سیاست خارجی کشورها موارد متعددی تاثیرگذار است که می توان از جمله شخصیت تصمیم گیرندگان، نقش آنها، محیط داخلی و بین المللی یک کشور، موقعیت جغرافیایی کشورها و ... را نام برد. اما آنچه که باعث شده نگارنده به تبیین سیاست خارجی اسرائیل بپردازد نقش عامل مشروعیت سیاسی این رژیم در داخل ونظام بین الملل است که باعث شده رفتار این کشور نسبت به همسایه های دیگر خود تهاجمی تر باشد. به گونه ای که در حدود 60 سال از تشکیل این رژیم 6 جنگ نظامی با کشورهای همسایه و دو بحران بزرگ داخلی با مردم فلسطین داشته است.

برآورد تابع کووریانس داده های شتاب گرانی ایران با روش وارون سازی طیف دوبعدی کمترین مربعات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان 1390
  معصومه پرسون   مجید عباسی

در ژئودزی با استفاده از روش های آنالیز مکانی و زمانی، می توان به بررسی تغییرات هندسی و فیزیکی زمین در مقیاس های محلی و جهانی پرداخت. برآورد تابع کووریانس اندازه گیری ها مهمترین مسئله در حل مسائل به روش کمترین مربعات و به طور اخص در روش کولوکیشن است. اکثر روش هایی که برای تعیین تابع کوواریانس مورد استفاده قرار می گیرند، این تابع را به صورت ایزوتروپ برآورد می نمایند. تا کنون معدود تلاش هایی برای تعیین تابع کوواریانس غیرایزوتروپ و توسعه سایر روش ها برای کاربرد این تابع صورت گرفته است. در این پایان نامه با استفاده از روش معکوس کمترین مربعات دوبعدی طیف توان برآوردی از تابع خودهمبستگی داده های گرانی ایران محاسبه شده است. این روش که تا کنون در مورد اطلاعات دیگری اعمال نگردیده است علاوه بر سرعت مناسب، برای آنالیز داده ها با پراکندگی نا منظم و غیر یکنواخت بسیار مناسب است. با استفاده از این روش می توان ناایستایی را مل سازی کرد و ساختار همبستگی داده ها را در فضا به دست آورد. در این روش طیف توان داده ها نیز برآورد می شود که می توان از آن برای تفسیر و بررسی خصوصیات زمین شناسی و ژئوفیزیکی منطقه استفاده نمود.

مقایسه روش های تعیین شتاب ثقل متوسط در درون زمین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده فنی و مهندسی 1390
  محمد علی ابراهیم خانی   عبدالرضا صفری

تعیین مقدار متوسط شتاب ثقل در داخل توپوگرافی در امتداد خط شاقولی نقش اساسی در تعریف ارتفاع ارتومتریک دارد. در این پایان نامه روشی نوین برای مدل سازی متوسط شتاب ثقل در داخل زمین برای محدوده ایران معرفی شده است. این روش شامل سه بخش اساسی در مدل سازی متوسط شتاب ثقل مذکور می باشد که عبارتند از: 1- مدل سازی طول موج های بلند شتاب ثقل توسط بسط به هارمونیک های بیضوی تا درجه و مرتبه 360 از مدل ژئوپتانسیل egm2008 2- استخراج نوسانات پتانسیل ثقل ایجاد شده توسط اجرام داخل ژئوئید درجات بالاتر از 360 از مدل ژئوئید دقیق ایران و مدل سازی آن توسط اسپیلاین های هارمونیک 3- محاسبه اثر جرم های نزدیک با معرفی سیستم تصویر هم مساحت چند استوانه ای با استفاده از مدل رقومی موجود برای ایران با رزولوشن 30 ثانیهای، استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده قدرت مدل سازی های ذکر شده را نشان می دهد.

بررسی اثر آخال روی خواص کششی فولاد مقاوم به حرارت ریختگی 25cr20ni
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مکانیک 1390
  علی نوایی   مجید عباسی

در این تحقیق اثر آخال و مشخصه های آن روی خواص کششی فولاد زنگ نزن ریختگی مقاوم به حرارت 25cr20ni بررسی شد. هدف از این تحقیق شناسایی منابع ایجاد آخال، مشخصه یابی آنها شامل نوع، ترکیب شیمیایی و نحوه توزیع آنها در این فولاد بوده است. در ادامه اثر این مشخصه های آخال در دو حالت اصلاح نشده و اصلاح شده با افزودن کلسیم به فولاد مذاب بر خواص کششی انجام شد. برای عملیات ذوب از کوره القایی فرکانس بالا استفاده شد. نمونه ها به روش ریخته گری دقیق و در y بلوک استاندارد دوکوهانه ریخته گری شدند. عملیات اصلاح با افزودن پودر casi به فولاد مذاب درست قبل از بارریزی انجام شد. مشخصات آخال در بلوک های ریختگی مختلف با کمک میکروسکوپ نوری، میکروسکوب الکترونی روبشی مجهز به طیف سنج eds ارزیابی شد. در ادامه با انجام آزمون کشش در دمای محیط، تاثیر عملیات کنترل آخال در دو دمای بارریزی روی چقرمگی و خواص کششی بررسی شد. نتایج حاکی از آن است آخال های اکسید آلومینیم و کروم با ابعاد بزرگتر از 20 میکرومتر و حاوی گوشه های تیز آخال های اصلی در فولاد اصلاح نشده هستند. در اثر عملیات اصلاح با casi، آخال های اکسید آلومینیم و کروم را به آخال های اکسی سولفیدی با ابعاد بسیار ریز و کروی تبدیل شدند. با این عملیات، ازدیاد طول به میزان 22 درصد و استحکام کششی نهایی به میزان 25 درصد افزایش یافت.

مقایسه فرایندهای واژه سازی در گونه علمی و گونه محاوره زبان فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  مجید عباسی   عادل رفیعی

این پژوهش به بررسی و مقایسه فرایندهای واژه سازی رایج در دو گونه علمی و محاوره ای زبان فارسی اختصاص دارد. برای مقایسه این فرایندها در دو گونه مزبور ابتدا تعداد 1080 واژه به عنوان نمونه از بین واژه های گونه های مورد مطالعه، از منابع مربوطه استخراج می شود که سهم هر کدام 540 واژه می باشد. برای استخراج واژه های گونه علمی از فهرست واژگان کتاب های علمی در سه حوزه مختلف علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی مهندسی و همچنین برای استخراج واژه های گونه محاوره ای از فرهنگ 8 جلدی انوری استفاده می شود. سپس با بررسی و مشخص کردن فرایندهای ساخت هر کدام از این واژه ها، در قدم اول فرایندهای واژه سازی غالب در دو گونه و همچنین میزان کاربرد آنها مشخص می گردد. پس از مشخص کردن این فرایندها و میزان کاربرد آنها در گونه های مورد مطالعه، فرایندهایی را که هم در گونه علمی و هم در گونه محاوره ای واژه به دست داده بودند بررسی می کنیم تا مشخص کنیم آیا این فرایندها عملکرد یکسانی در دو گونه دارند یا خیر. برای این منظور و در راستای بررسی معناشناختی این فرایندها، در ادامه مدل معنایی اسکلت ـ بدنه لیبر (2004) را به نقل از رفیعی (1387) به همراه نارسایی های آن معرفی می کنیم. در پایان و در فصل چهارم رساله سعی می کنیم با بررسی و تحلیل داده های مربوط به دو گونه مزبور در پی پاسخگویی به سوالات تحقیق برآییم. در همین راستا با بررسی این داده ها مشخص شد که مجموعاً 6 فرایند در این دو گونه واژه سازی کرده اند؛ به این صورت که سه فرایند اشتقاق، ترکیب و ترکیب و اشتقاق در گونه علمی و فرایندهای ترکیب، اشتقاق، ترکیب و اشتقاق، تکرار، ترخیم و کوتاه سازی در گونه محاوره ای واژه به دست داده اند. پس از مشخص کردن این فرایندها و میزان کاربرد آنها در دو گونه، فرایندهایی را که هم در گونه علمی و هم در گونه محاوره ای واژه به دست داده بودند بررسی کردیم تا مشخص کنیم آیا آین فرایندها در دو گونه مورد بررسی تفاوت هایی باهم دارند یا خیر. برای این منظور فرایندهای واژه سازی ترکیب، اشتقاق و ترکیب و اشتقاق که در هر دو گونه فعالیت داشتند به طور مجزا و از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که این فرایندها، علی رغم وجود برخی شباهت ها، در حوزه های مختلفی باهم تفاوت هایی در دو گونه دارند همچون بسامد واژه های مشتق، مرکب و مشتق مرکب در دو گونه، نوع و میزان کاربرد وندهای به کار رفته در ساخت واژه های مشتق و مشتق مرکب در دو گونه، مقولات نحوی واژه های حاصل از عملکرد این فرایندها در دو گونه، نوع و میزان کاربرد الگوهای به کار رفته در ساخت واژه های مرکب و مشتق مرکب و بالاخره اسکلت معنایی واژه های حاصل از عملکرد این فرایندها.

بررسی جایگاه تروریسم در جهت گیری های کلان سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه(مطالعه موردی دوران بوش پسر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1391
  محدثه خادم آستانه حسن   مجید عباسی

با از بین رفتن خطر کمونیسم و اضمحلال شوروی در سال1991 آمریکا در سیاست خارجی خود تا سال 2001دچار سرگردانی شد در این سال با رخداد حوادث 11سپتامبر مقامات آمریکا از این فرصت برای تدوین سیاست خارجی جدید استفاده کردند و این حوادث را از سوی گروه های تروریستی دانستند که سرچشمه آنها را در منطقه خاورمیانه میدانستند و براساس آموزه مبارزه تروریسم و با تأکید بر منطقه خاورمیانه استراتژی های مختلفی از جمله طرح حمله به عراق و افغانستان را مطرح کردند که در حقیقت خواهان دستیابی به اهداف دیگر خود از جمله رسیدن به نفت این منطقه بودند. و این حملات نشاندهنده تهاجمی تر شدن سیاست خارجی آمریکا بود در منطقه خاورمیانه در دوران بوش پسر.سیاست خارجی آمریکا از بعد از سال های 2001 میلادی نسبت به سال های قبل تهاجمی تر شده است و تا حدودی از سرگردانی در سیاست خارجی نجات یافت و اینکه مبارزه با تروریسم توجیهی بوده برای رسیدن به بقیه اهداف آمریکا در منطقه خاورمیانه مانند رسین به نفت این منطقه.

برآورد عمق ناپیوستگی موهو در ایران با تلفیق داده های گرانی و لرزه ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده فیزیک 1391
  صنم حسین زاده   فرهاد ثبوتی

در این پایان نامه، یک روش وارون سازی مبتنی بر تلفیق داده های گرانی و مقادیر معلوم عمق موهوی حاصل از روش های لرزه ای پیشین، به منظور برآورد عمق موهو ارائه شده است. این روش که از آنومالی های بوگه طول موج بلند به عنوان داده های اصلی استفاده می کند، عمق های معلوم حاصل از مطالعات پیشین را به عنوان قیدهای وزن دار در فرایند وارون سازی در نظر می گیرد. در این روش مشکل نایکتایی نتیجه وارون سازی داده های گرانی از بین می رود. تغییرات دوبعدی موهو با روش مذکور و با فرض کردن اختلاف ثابت بین چگالی پوسته و گوشته برای کل ایران محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین عمق موهو در ایران 5/47 کیلومتر است. ضخامت پوسته در زون زاگرس 48 الی 56 کیلومتر است. ضخامت پوسته در زون سنندج - سیرجان به بیشترین مقدار خود می رسد. بر اساس نتایج به دست آمده، کوه های البرز مرکزی و کپه داغ دارای پوسته به ضخامت 50 الی 54 کیلومتر هستند. ضخامت پوسته در منطقه آبشرون – بالکان زیاد است که می تواند تأییدی بر نظریه فرورانش حوضه خزر جنوبی به زیر خزر شمالی در این ناحیه باشد. پوسته خزر در جنوبی ترین قسمت آن نازک می شود و ضخامت آن در ناحیه مرکزی حوضه خزر جنوبی به کمتر از 40 کیلومتر می رسد. در قسمت هایی از ایران مرکزی ضخامت پوسته 42 الی 46 کیلومتر است که در محل دشت لوت به کمتر از 40 کیلومتر می رسد.

طراحی و ساخت سامانه بازرسی غیرمخرب لوله های مبدل حرارت با استفاده از آزمون جریان گردابی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده برق و کامپیوتر 1391
  حمید رضا پارسای اشکلنی   مجید عباسی

آزمون های غیرمخرب در کشور ما مانند سایر کشورها در صنایع مختلف به منظور بازرسی سیستم ها و تجهیزات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. لوله های مبدل حرارت از تجهیزاتی هستند که به منظور انتقال حرارت در نیروگاه ها، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی به کار می روند. این لوله ها باید به طور متناوب از سیستم خارج و به منظور پیش گیری از وجود هر گونه نشت مورد بازرسی قرار گیرند. آزمون جریان گردابی یکی از روش های غیرمخرب می باشد که با استفاده از اصول الکترومغناطیس به بازرسی این لوله ها می پردازد. سامانه هایی که در کشور ما برای انجام این آزمون ها استفاده می شوند، اغلب در خارج کشور تولید می شوند و نمونه داخلی این سامانه ها بسیار کم می باشد. در این پایان نامه نحوه طراحی و ساخت سامانه آزمون جریان گردابی به منظور بازرسی لوله های مبدل حرارت تشریح می شود. یک نمونه لوله مسی و یک نمونه لوله فولاد زنگ نزن در این پایان نامه مورد بازرسی قرار می گیرد و برای هرکدام از لوله ها، یک نمونه سامانه با توجه به ابعاد و مشخصات لوله ساخته شده است. در فصل اول، تعریف جامعی از آزمون های غیرمخرب، اهداف، کاربردها و روش های مختلف این آزمون ها ارائه می شود. در این پایان نامه، از آزمون جریان گردابی به عنوان یکی از روش های بازرسی غیرمخرب لوله های مبدل حرارت استفاده می شود و در فصل دوم اصول آزمون جریان گردابی مورد بحث قرار می گیرد. الگوریتم طراحی سامانه بازرسی و معادلات موجود در بازرسی لوله های مبدل حرارت در فصل سوم بیان می شوند. همچنین در این فصل از الگوریتم های تکاملی به منظور طراحی بهینه ابعاد و مشخصات سامانه مورد نظر استفاده می گردد. بازرسی دو نمونه لوله با استفاده از سامانه طراحی شده در آزمایشگاه انجام شده است و نتایج آن در فصل چهارم ارائه می شود. همچنین در این فصل سامانه با استفاده از تحلیل اجزای محدود (fea) و نرم افزار maxwel 2d شبیه سازی شده ونتایج آن با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه می گردد. در نهایت پایان نامه با بیان نتیجه گیری در فصل پنجم پایان می یابد.

بررسی تغییرات ضریب چسبندگی چرخ و ریل در قطارهای خود کشش با کنترل رطوبت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک 1391
  کوشان خلفی شیرازی   مجید عباسی

در این پایان نامه عوامل موثر بر ضریب چسبندگی بررسی شده و از میان آن ها رطوبت به عنوان عاملی که کنترلِ آن در خطوط مترو و راه آهن ساده تر بود، انتخاب شد. سپس به مدلسازی رابطه ضریب چسبندگی و تعداد واگن های موتوردار در یک مجموعه خود کشش (قطار خط هفت متروی تهران) پرداخته شد تا اهمیت ضریب چسبندگی و نقش آن در کاهش هزینه تمام شده قطار به شکل عملی نشان داده شود. با نگاهی در مقیاس میکرو به مدل سازی رابطه رطوبت با ضریب چسبندگی پرداخته شد. در ادامه، دستگاهی جهت کاهش رطوبت در ریز حفره های سطح ریل طراحی و ساخته شد. برای سنجش میزان تاثیر این دستگاه بر افزایش ضریب چسبندگی، رطوبت سنجی با دقت بالا ساخته شد که بتواند رطوبت را در حین حرکت قطار یا لوکوموتیو در سطح ریل اندازه گیری نماید و پس از آن میزان کارایی دستگاه بر افزایش ضریب چسبندگی در یک آزمون میدانی بر روی یک لوکوموتیو gt26cw (که نماینده یک وسیله خود کشش است)، سنجیده شد. مشخص گردید در حالتی که دستگاه تنها بر روی دو چرخ محور جلویی بوژی نصب شده و با حجم هوادهی m^3?min 6 به سطح ریل در جلوی هر چرخ دمش داشته باشد، ضریب چسبندگی به اندازه % 2/4 نسبت به حالت بدون دمش هوا، افزایش نشان می دهد. همچنین طول خط ترمز لوکوموتیو مورد آزمایش به اندازه m 7 کاهش یافت.

بررسی شرایط دماهای مختلف آستمپرینگ بر خواص سایشی چدن های adi
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مکانیک 1391
  سیدرضا ابراهیم پور   مجید عباسی

چدن نشکن آستمپر شده (adi) به دلیل خواص بسیار جالب آن که پس از عملیات آستمپر به دست می آید، نظیر استحکام بالا، چقرمگی خوب و همچنین قیمت ارزان و وزن کم در صنایع خودرو سازی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که خواص مکانیکی adi را با کنترل دقیق پارامترهای عملیات حرارتی (دمای آستنیته، دما و زمان آستمپر) می توان بهبود بخشید، در تحقیق حاضر تاثیر دماهای مختلف آستمپرینگ بر خواص سایشی چدنهای adi مورد مطالعه قرارگرفته است. در این سری از آزمایشها، نمونه های چدن adi در دمای 927 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت آستنیته شده و سپس در گستره دمایی 240 تا 400 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت تحت فرآیند آستمپرینگ قرار گرفته است و سپس رفتار تریبولوژیکی و مقاومت به سایش نمونه های مزبور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه میزان استحاله و مشخصه های ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری، آنالیز پراش اشعه x ((xrd و میکروسکوپ الکترونی روبشی ((sem و به منظور بررسی سطوح سایش یافته از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) استفاده گردیده است. آزمایش سایش در حالت خشک و به وسیله دستگاه پین روی دیسک انجام گرفته و ضریب اصطکاک و میزان کاهش وزن آن اندازه گیری شده است. ارتباط بین میزان آستنیت باقی مانده و مقدار کاهش وزن ناشی از سایش بررسی شده تا محدوده بهترین درجه حرارتی که بهترین مقاومت به سایش را دارد تعیین گردد. یافته های آزمایش و بررسی های انجام شده نشان می دهد که این آلیاژ ضمن دارا بودن مجموعه ای از خواص مکانیکی مطلوب از رفتار سایشی مناسبی نیز برخوردار است. در حقیقت ریزساختار آسفریت (تیغه های فریت در زمینه آستنیت) به همراه مقداری آستنیت باقی مانده از عوامل اصلی افزایش استحکام و مقاومت سایشی بالا در این آلیاژ محسوب می شود. نتایج آزمایش نشان می دهد که سختی و مقاومت به سایش با افزایش درجه حرارت آستمپرینگ کاهش می یابد. به گونه ای که دمای آستمپر 240 درجه سانتیگراد با سختی410 برینل و حداقل ضریب اصطکاک 37/0 و ساختار بینیت پایینی، مقاومت به سایش بیشتری نسبت به نمونه های آستمپر شده در دمای 400 درجه سانتی گراد با سختی 240 برینل و حداقل ضریب اصطکاک 6/0 و ساختار بینیت بالایی دارد.

توسعه و اصلاح نرم افزار تعیین موقعیت مطلق gpss
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده فنی 1390
  جهان بخش محمدی   مجید عباسی

نرم افزار gpss (gps software) جعبه ابزار متلب است که آقای دکتر جمال عسگری آن را تهیه کرده است. این جعبه ابزار حاوی توابع اساسی برای تعیین موقعیت مطلق دقیق (ppp) و همچنین توابع جانبی برای پردازش و نمایش اطلاعات gps و مدل های یونسفر و تروپسفر است. تعیین موقعیت مطلق دقیق را می توان حالت بهبود یافته تعیین موقعیت نقطه ای (spp) که از مشاهدات کد استفاده می کند، در نظر گرفت. تفاوت اصلی تکنیک تعیین موقعیت مطلق دقیق با تعیین موقعیت نقطه ای استفاده از مشاهدات فاز موج حامل، اطلاعات دقیق مداری و تصحیح خطای ساعت ماهواره به جای اطلاعات افمریس منتشرشده است. مدار دقیق و اطلاعات ساعت ماهواره از سرویس های بین المللی مانند سرویس بین المللی gnss (igs) می تواند گرفته شود. معادله اصلی در تعیین موقعیت مطلق دقیق تشکیل ترکیب عاری از یونسفر است. ترکیب مذکور اگر چه به طور کامل عاری از یونسفر نمی باشد ولی با دقت بالایی اثر یونسفر با تشکیل این ترکیب از روی مشاهدات برداشته می شود. روش عمومی برای رسیدن به دقت های بالا به وسیله گیرنده های ماهواره ای استفاده از روش های تفاضلی به وسیله دو یا چند گیرنده می باشد. علت استفاده از این روش این است که با تشکیل معادلات تفاضلی بسیاری از خطاهای موجود روی مشاهدات حذف یا اثر آن ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. اما در تعیین موقعیت مطلق دقیق به علت استفاده از مشاهدات غیر تفاضلی، خطاها حذف نمی شوند و بایستی میزان کلیه خطاها محاسبه و اثر آن ها از مشاهدات برداشته شود. نرم افزار gpss از نظر برخی نکات فنی در تصحیح های انجام شده به مشاهدات، دارای ابهاماتی است که نیاز به یک بازبینی دارد. هدف از انجام این پایان نامه رفع این ابهامات و بهبود کیفیت نتایج بدست آمده می باشد. در این پایان نامه با اصلاح اثر پیچش فاز (phase wind up)، اصلاح تابع محاسبه ی موقعیت خورشید و اصلاح فیلتر کالمن نتایج بهتری بدست آمده است. در این پایان نامه با اضافه کردن تابعی جدید برای خواندن فایل های با فرمت sp3c، این قابلیت نیز به نرم افزار gpss اضافه شده است. در این پایان نامه جزئیات تعیین موقعیت مطلق دقیق، که شامل مدل های تصحیحات می باشد، ارائه شده است.

محاسبه مقیاس بزرگای محلی زمین لرزه برای ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده علوم زمین 1391
  سید احمد میرهاشمی   مجید عباسی

در این مطالعه با استفاده از بیشینه دامنه لرزه نگاشت های مصنوعی وود-اندرسون استخراج شده از 37534 شکل موج مربوط به 1767 زلزله در غالب 45 خوشه ای لرزه ای با خطای رومرکزی پنج کیلومتر یا کمتر که توسط لرزه نگارهای مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت شده اند، یک رابطه کاهندگی برای بزرگای محلی برای ایران محاسبه شد این رابطه، میزان کاهندگی بیشتری را برای فواصل بیش از 200 کیلومتر نسبت به رابطه هاتون و بور (1987) پیشنهاد می کند. جهت محاسبه رابطه ارائه شده پارامترهای پخش هندسی، کاهندگی غیر الاستیک و تصحیح ایستگاهی در نظر گرفته شدند. با بررسی تصحیحات ایستگاهی به این نتیجه رسیدیم که 10 ایستگاه از ایستگاه های موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به احتمال زیاد دارای پاسخ دستگاهی ناصحیح هستند که در صورت اعمال نکردن تصحیح ایستگاهی به بزرگای محاسبه شده در یک ایستگاه خاص، بزرگای محلی می تواند به میزان یک واحد خطا در آن ایستگاه داشته باشد. مقادیر تصحیحات ایستگاهی محاسبه شده بین 485/1- و 483/0 به دست آمد. در این مطالعه با استفاده از روش خوشه ای انحراف معیار بزرگا 19/0 محاسبه شد که در مقایسه با کارهای دیگران کمتر شده است. همچنین در این مطالعه با بدست آوردن منحنی کاهندگی برای سه خوشه ی لرزه ای سرزه-ریگان، آوج و زرند به این نتیجه رسیدیم کاهندگی مناطق مختلف ایران تفاوت قابل توجهی با هم دارند. از سویی در حالت تک خوشه ای پراکندگی بیشینه دامنه ها نسبت به منحنی کاهندگی کمتر شده و انحراف معیار بزرگا از مقدار 19/0 برای ایران به حدود 1/0 برای هر خوشه کاهش پیدا می کند که این کاهش مربوط به جذب اثر الگوی تابش و اثر مسیر توسط تصحیحات ایستگاهی است.

تاثیر سیاستهای اتحادیه اروپا بر روند صلح خاور میانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی 1391
  مهین صالحی   مجید عباسی

اتحادیه اروپا از آغاز ایفای نقش در مسائل جهانی و منطقه ای، خاورمیانه و روند صلح آن را در دستورکار خود قرار داده و به عنوان یکی از بازیگران مهم آن در آمده است. اتحادیه اروپا برغم منافع دوران جنگ سرد تلاش کرد تا حضوری فعال در این منطقه و منازعه آن داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با بررسی مواضع اروپا نسبت به روند صلح خاورمیانه به این پرسش پاسخ دهد که سیاست اتحادیه اروپا در قبال روند صلح خاور میانه چیست و از چه متغیرهایی تبعیت می کند؟ تمرکز زمانی تحقیق نیز دوره پس از پایان جنگ سرد تا سال 2011 را شامل می شود. زمانی که با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، اروپا که در چارچوب و قالب اتحادیه اروپا تشکل و انسجام یافته است بدنبال کسب جایگاهی فراخور خود در سطح نظام بین الملل می باشد. امروزه خاورمیانه به عنوان یکی از حساسترین و مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در پویش های رقابتی قدرتهای بزرگ جهانی نقش فعال بر عهده دارد لذا عوامل موثر بر امنیت و ثبات آن نیز از اهمیت زیادی نزد اتحادیه اروپا برخوردار می باشد. در این زمینه مهم ترین عاملی که می تواند امنیت و ثبات خاورمیانه را با چالش مواجه نماید مناقشه اعراب و اسرائیل می باشد لذا اتحادیه اروپا که منافع گسترده ای در این منطقه دارد ناچار به نقش آفرینی در این مناقشه می باشد0 فرضیه پژوهش این است که اتحادیه اروپا برغم تلاش در جهت ارائه هویت و توفیق نسبی در قبولاندن پیش فرضهای خود برای فیصله منازعه خاورمیانه به طرفین و تمامی بازیگران، تحت تأثیر نقش و دیدگاه های آمریکا بوده است. اتحادیه اروپا برای حل ریشه ای مسائل و معضلات خاورمیانه اولویتی راهبردی و نه تاکتیکی قائل است. این در حالی است که از نظر آمریکا، ارتباطی میان مناقشه اعراب و اسرائیل و دیگر مسائل خاورمیانه وجود ندارد و آنها منفک از یکدیگر می باشند. در این پژوهش متغیر مستقل، سیاست اتحادیه اروپا و متغیر وابسته روند صلح خاورمیانه است. و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

توموگرافی دوبعُدی سرعتِ موج lg در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده علوم زمین 1391
  مهدی ماهری پیرو   مجید عباسی

در این مطالعه با استفاده از روش توموگرافی لرزه ای، تغییرات سرعت موج lg در پوسته ی ایران بدست آمده است. داده-های استفاده شده در این مطالعه شامل 56152 رکورد مربوط به 2943 زلزله با مکان یابی دقیق (از سال 1996 تا 2012) است که از شکل موج های ثبت شده توسط شبکه های لرزه نگاری دائم و موقت ایران استخراج شده است. زلزله‏های انتخاب شده شامل 63 خوشه ی لرزه ای با خطای مکان یابی 5 کیلومتر یا کمتر هستند. بانک داده ی گردآوری شده شامل بیشینه دامنه ی جابجایی موج برشی به همراه زمان رسید این فاز است که برای محاسبه ی بزرگای ml استفاده می شود. خوشه ای بودن زلزله های انتخابی به ما اجازه می دهد با میانگین گیری از سرعت های پرتوهای ارسالی از یک خوشه به یک ایستگاه (فرآیند خلاصه سازی پرتوها)، خطای مشاهده ای سرعت برای آن ایستگاه را تخمین بزنیم. همچنین طی فرآیند خلاصه سازی تعداد پرتوها از 56152 به 3107 عدد کاهش می یابد که باعث کاهش زمان لازم برای انجام محاسبات توموگرافی لرزه ای می شود. سرعت پرتوها اکثرا بین 9/2 تا 6/3 کیلومتر بر ثانیه متغیر است، بنابراین می توان بیان کرد که بیشتر پرتوها مربوط به موج lg است. با استفاده از روش کمترین مربعات میراشونده وزن دار مقید شده، یک وارون سازی مستقیم برای بدست آوردن نقشه ی سرعت دوبُعدی موج lg به همراه تصحیحات ایستگاه و چشمه انجام شده است. با محاسبه ی نقشه ی سرعت موج lg، در مناطقی که این موج مسدود یا کاهیده شود، پرتو مربوط به فاز دیگری است که با سرعتی متفاوت با سرعت موج lg در پوسته منتشر شده است. سرعت های بدست آمده برای منطقه ی ایران بیشتر بین 5/2 تا 7/4 کیلومتر بر ثانیه متغیر است. نتایج بدست آمده از این مطالعه سرعت بیشتر از 4 کیلومتر بر ثانیه برای موج lg در حوضه ی خزر جنوبی، زاگرس و کپه داغ را نشان می‏دهد. همچنین طبق نتایج بدست آمده مرز بین زاگرس و ایران مرکزی به طور قابل ملاحظه ای از گسل اصلی زاگرس انحراف دارد که نشان دهنده ی زیرراندگی بخشی از صفحه ی عربی به زیر ایران مرکزی است. قسمت شرقی حاشیه ی دریای خزر به مانند قسمت های داخلی حوضه ی خزر جنوبی، سرعت بالا دارد که می تواند در ارتباط با حضور پوسته شبه اقیانوسی خزر جنوبی در زیر حاشیه ی شرقی سواحل خزر باشد. منطقه ی لوت دارای سرعت کم موج lg است که می تواند نشانگر قاره ای بودن پوسته لوت باشد. البرز، قسمت اعظم ایران مرکزی و بخصوص منطقه شمال غرب ایران دارای سرعت کم موج lg هستند که نشانی بر گرم بودن پوسته در این مناطق است.

تاثیر نظام بین الملل بر اسلام گرایی بعد از 11 سپتامبر 2001
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
  سید مهدی حبیبی   مجید عباسی

رشد اسلام گرایی در نظام بین الملل از علل، ریشه ها و زمینه های متعدد ملّی، منطقه ای، بین المللی و ایدئولوژیکی مایه می گیرد که هر کدام از این عوامل به طورِ مستقیم و غیر مستقیم بر رشد ِاسلام گرایی در چند دهه اخیر، بویژه پس از حادثه 11 سپتامبرِ 2001 تاثیر گذار بوده است. اما آنچه که دغدغه اصلیِ این پژوهش را تشکیل می دهد تحولاتِ ساختاریِ ایجاد شده در نظامِ بین الملل بعد از فروپاشیِ شوروی می باشد تحولّی که موجب بر هم خوردنِ چینه بندیِ قدرت در نظامِ بین الملل گردید. با اضمحلالِ شوری و وقوعِ خلاءِ قدرت، حادثه 11 سپتامبر بهانه لازم را فراهم آورد تا آمریکا بدونِ هیچ رقیب هم شأنی پروژه امپراطوری سازی ِخود را در عرصه نظامِ بین الملل پی گیری کند. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی تاثیرگذاریِ این تغییر ساختاری بر رشد اسلام گرایی بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود و با محوریت قرار دادن خشونت های برخاسته از هژمونی آمریکا به عنوان دالِ مرکزیِ وضعیتِ هژمونیک و همینطور به عنوان عاملِ اصلیِ ساختاریِ رشد اسلام گرایی مورد تبیین و بررسی قرار داده شود.

کمترین مربعات کامل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده عمران 1392
  اکبر عباس زاده   مجید عباسی

در مساله ی کمترین مربعات، دلایل مختلفی مانند خطای نمونه برداری، مدلسازی، دستگاهی و... وجود دارند که فرض وجود خطاهای اتفاقی فقط در متغیرهای وابسته را نقض نماید. در این صورت خطاهای اتفاقی علاوه بر متغیرهای وابسته مدل در متغیرهای مستقل نیز وجودخواهند داشت. این خطاها اغلب خود را در ماتریس ضرایب (ماتریس طرح) مدل بروز می دهند. مدلی که برای این حالت نوشته می شود، مدل کاملتری موسوم به مدل" خطا در متغیرها"استکه مساله ی مربوطه به مساله ی کمترین مربعات کامل (toal least squares) معروف شده است. در این مساله، جوابی مورد قبول است که نرم فروبینوس ماتریس خطاها(اعم از خطای مشاهدات و خطای ماتریس طرح) را کمینه کند. روش های مختلفی برای حل مساله ی کمترین مربعات کامل، ارائه شدهاست که روش تجزیه به مقادیر منفرد، اولین روش محسوب می شود. از روش مذکور برای حل مساله ی برازش خط بخاطرهندسه یخاص آن، چون که تفاوت های بین کمترین مربعات ساده و کاملرا به صورت گویا نشان میدهد،استفاده شده است. در این پایان نامه علاوه برروش تجزیه به مقادیر منفرد، روش های دیگری مانند روش اویلر – لاگرانژ و الگوریتم های بهبود یافته برای روش اویلر – لاگرانژ نیزدر حل مساله ی برازش استفاده شده است. همچنین مساله در حالت های هم وزن و وزن دار و حالت مقید به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مساله ی ترانسفورماسیون آفاین ، دیگر مساله ای است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است. در مقایسه ی این روش ها، اگر حالت تکینه برای حل مساله ی کمترین مربعات کامل، بوجود نیایند، مقدار خطای برآورد شده در حضور خطای ماتریس ضرایب، کمتر از مساله ی کمترین مربعات کلاسیک می باشد و این به نوبه ی خود مفهوم کمترین فاصله ممکن را در مسائل تئوری تقریب بهتر نمایان می سازد. یادآوری می شود که در این پایان نامه مروری بر مساله ی کمترین مربعات کامل و بیان روش های حل آن با الگوریتم های مختلف انجام شده است. داده های مورد استفاده از مقالات انتخاب شده و در نهایت، نتایج بدست آمده با کمترین مربعات کلاسیک در حالت های هم وزن و وزن دار،مقایسه شده است. واژه های کلیدی: کمترین مربعات کلاسیک، کمترین مربعات کامل، مدل گاوس – مارکوف، مدل خطا در متغیرها، تجزیه به مقادیر منفرد، الگوریتم اویلر – لاگرانژ.

بررسی ساختار لیتوسفر در ایران با استفاده از تحلیل طیفی داده های گرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده علوم زمین 1392
  ایمان روستا   عبدالرضا قدس

ضخامت لیتوسفر در ایران با تحلیل طیفی داده های گرانی در طول پروفایل هایی در مناطق مختلف تکتونیکی محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های زمینی و ماهواره ای آنومالی بوگه استفاده شده است. ابتدا طیف توان داده ها با استفاده از روش پریودوگرام محاسبه و خطی به لگاریتم طیف توان محاسبه شده برازش شده است. نصف شیب خط برازش شده، متوسط ضخامت لیتوسفر است. برای این مطالعه، 6 پروفایل از داده های ماهواره ای در طول ساختارهای مختلف تکتونیکی ایران انتخاب شده است: 2 پروفایل در طول زاگرس، 2 پروفایل در طول زون سنندج-سیرجان، 1 پروفایل در طول زون ارومیه-دختر و 1 پروفایل در طول ایران مرکزی. نتایج نشان می دهد بیشینه ضخامت لیتوسفر در زیر زون سنندج-سیرجان ( 192 کیلومتر) و کمینه ضخامت لیتوسفر در زیر ایران مرکزی (104 کیلومتر) قرار دارد. همچنین پروفایلی از داده های گرانی زمینی و ماهواره ای از شمال غرب تا جنوب ایران، شروع از کپه داغ، انتخاب شده است. نتایج این دو پروفایل با هم تطابق دارد (168 کیلومتر برای پروفایل زمینی و 163 کیلومتر برای پروفایل ماهواره ای). ضخامت لیتوسفر این دو پروفایل با مطالعات پیشین تطابق نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که روش تحلیل طیفی روشی مناسب برای بدست آوردن متوسط ضخامت لیتوسفر برای پروفایل هایی است که از مناطق تکتونیکی مختلف عبور می کنند.

نقش اسرائیل در واگرائی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  سید محمدرضا موسوی   مجید عباسی

پس از فروپاشی شوروی و ظهور منطقه قفقاز جنوبی و ایجاد موقعیت جدید در قفقاز و آسیای مرکزی، برای اسرائیل، فرصتی پدید آمد تا از طریق ارتباط با کشور آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی دارای نفوذ گردد. از یک جانب اسرائیل از سال 1992 با به رسمیت شناختن کشور آذربایجان و همکاری در زمینه های مختلف سیاسی- اقتصادی و امنیتی سعی نموده تا به اهداف مختلف خود دست یابد. و از جانب دیگر نیاز مبرم آذربایجان به تکنولوژی، پیشرفت های اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و نبود این امکانات در منطقه قفقاز جنوبی، دولتمردان آذری را متقاعد نموده که با برقراری رابطه با اسرائیل، می توان آذربایجان را متحول ساخت و بر امنیت آن افزود. اما مسئله حائز اهمیت در این میان، قرار گرفتن این منطقه در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و تعارضات شدید هویتی- ایدئولوژیکی این کشور با اسرائیل می باشد بطوریکه حضور و گسترش نفوذ اسرائیل در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی- امنیتی به منزل? کاهش نفوذ و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در پیگیری منافع ملی اش در این منطقه می-باشد. نوشتار حاضر با طرح این سوال که توسعه روابط جمهوری آذربایجان و رژیم اسرائیل چه پیامدهایی بر روابط ایران و این جمهوری داشته است، به این نتیجه رسیده است که با توجه به دشمنی رژیم اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط این رژیم و جمهوری آذربایجان به واگرایی روابط ایران و این جمهوری منجر شده است. در واقع فرایند توسعه روابط ایران و آذربایجان با موانع و عوامل بازدارنده مهمی مانند تفاوت در ماهیت حکومت های دو کشور، تداوم اختلافات در مورد اسرائیل و برخورداری از جهت گیری های سیاسی روبرو بوده است. این مانع نقش موثری در عدم توسعه حداکثری روابط دو کشور داشته اند. درهمین راستا نقش آفرینی متغیرها و عواملی مانند برخورداری از مشترکات تاریخی و فرهنگی یا وجود پتانسیل مناسب برای همکاری های اقتصادی به عنوان محرکه های گسترش روابط دو طرف قلمداد می-شود.

بررسی تاثیر تنوع هیات مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392
  مجید عباسی   سید حسن صالح نژاد

کنترل و نظارت مهمترین وظیفه هیات مدیره است با توجه به نقش نظارتی هیات مدیره، ابزار مهمی برای کاهش هزینه های نمایندگی است و از این رو دارای تاثیر مستقیم بر عملکرد شرکت از طریق ابعاد مختلف آن است. در این پژوهش، رابطه بین تنوع هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین معیارهای مهم تنوع اعضا هیات مدیره شامل سن، تحصیلات، جنسیت و تعداد اعضا هیات مدیره و عملکرد شرکت صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از اطلاعات 76 شرکت طی دوره زمانی سه ساله، از ابتدای سال 1388 لغایت پایان سال 1390 و از مدل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین تنوع سنی، تحصیلات و تعداد اعضا هیات مدیره با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این در حالی است که بین متغیرهای تنوع جنسیتی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج مربوط به متغیر کنترلی نیز بیانگر این است که مقدار معنی داری مربوط به متغیر نسبت بدهی، مثبت و معنی دار و متغیر اندازه شرکت منفی و معنادار است.

موانع شکل گیری سازمان منطقه ای فراگیر در خاورمیانه(2011-1920)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
  طاهر طاهری مقدم   مجید عباسی

در جهان کنونی همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های منطقه ای، ابزار مناسبی برای تبدیل تهدید ها به فرصت ها و تأمین بهتر منافع ملی کشورها محسوب می گردد. بر این اساس مناطق مختلف تلاش ها و تجربه های متفاوتی از همکاری های منطقه ای را به نمایش گذاشته اند. در این راستا بنظر می رسد که سیستم تابع خاورمیانه، با وجود گذشت بیش از نیم قرن از اولین تجربه همکاری و همگرایی منطقه ای در چارچوب اتحادیه عرب، یک نمونه ناموفق و حتی به باور برخی متفکران یک استثنا در زمینه شکل دهی به سازمان منطقه ای فراگیر به حساب می آید. بدین ترتیب در این تحقیق با کاربست نظریه همگرایی منطقه ای کانتوری و اشپیگل، در صدد پاسخ به این سوال برآمده ایم که چه عواملی مانع از شکل گیری سازمان منطقه ای فراگیر در سیستم تابع خاورمیانه شده است؟ هرچند پاسخ جامع به این سوال بررسی سه سطح به هم پیوست? خرد، میانی(منطقه ای) و کلان(نظام بین المللی) را می طلبد اما در این پژوهش با استفاده از متغیرهای الگویی نظریه همگرایی منطقه ای کانتوری و اشپیگل و همچنین مبحث بخش مداخله گر در نظری? مذبور، موانع میانی و کلان موجود بر سر راه شکل گیری سازمان منطقه ای فراگیر در سیستم تابع خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده ایم.

بررسی پارامترهای موثر بر سایش میان چرخ و ریل در خطوط ریلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک 1392
  میلاد هادی نژاد شیخ   محمد رجبی

با توجه به اهمیت سایش چرخ و ریل در صنعت حمل و نقل ریلی، تحقیق حاضر بر روی برخی از پارامترهای سایش چرخ و ریل مورد استفاده در متروی تهران انجام گرفته است. در این پژوهش پارامترهایی مانند وزن واگن، نیروی جانبی، سرعت لغزش، نوع روانکار، مسافت لغزش و زبری سطح تماس که بر سایش میان ریل و چرخ تاثیر گذار هستند مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در نرم افزار آدامز-ریل مدل سازی و شرایط دینامیکی مختلف از پارامترها و عوامل موثر بر رفتار دینامیکی قطار شبیه سازی شده و نیروهای جانبی وارد بر چرخ و ریل محاسبه شده است. جهت انجام آزمایشات تجربی از دستگاه پین روی دیسک استفاده شده است. نمونه پین از ریل و نمونه دیسک از چرخ ساخته شده اند. از پارامترهای مورد بررسی در این پژوهش نیروی جانبی وارد بر چرخ و ریل می باشد که نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش وزن واگن از 45 تن به 63 تن، نرخ سایش 57 درصد در حالت خشک (بدون روانکار) افزایش می یابد. همچنین با بررسی پارامتر سرعت، نرخ سایش با افزایش سرعت قطار افزایش می یابد. از دیگر مواردی که مورد بررسی قرار گرفته میزان تاثیر روانکارهای مختلف بر سایش بین چرخ و ریل می باشد که نشان داده است، نرخ سایش در شرایط خشک 8 برابر بیشتر از تحت شرایط روانکاری با آب و 27 برابر بیشتر از روانکاری با گریس می باشد. پارامتر دیگری که بررسی گردید اثر مسافت لغزش بین چرخ و ریل و زبری سطوح تماس بر نرخ سایش بوده است و نتایج آنها نشان داد که با افزایش زبری سطح تماس، نرخ سایش افزایش و با افزایش مسافت لغزش، نرخ سایش کاهش می یابد.

کاربرد فضاهای هیلبرت با هسته ی بازمولد در نظریه ی تقریب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم 1392
  میلاد موسوی   مجید عباسی

در این پایان نامه پس از بیان تعاریف فضاهای هیلبرت با هسته ی بازمولد‎(rkhs)‎ و قضایای مقدماتی نشان می دهیم فضای هاردی روی دیسک واحد و فضای سوبولف ‎ w^{1,2}[a,b]‎ از این نوع فضاها هستند. در ادامه تابع هسته، قاب پارسوال و ارتباط آن ها با rkhs‎ را بررسی می کنیم. نظریه ی تقریب ابزاری مهم برای محققان به منظور مدل سازی و پردازش داده ها ی حاصل از اندازه گیری های تجربی و آزمایش ها است. روش هم مکانی را برای تقریب و درونیابی در rkhs‎ مطرح و چند مثال عددی با این روش حل می کنیم. در نهایت برنامه ی رایانه ای به کمک نرم افزار متلب برای درونیابی و مشتق گیری عددی در فضای سوبولف ‎w^{1,2} [a,b ارائه می دهیم. واژه های کلیدی: فضاهای هیلبرت با هسته ی بازمولد، فضای هاردی، فضای سوبولف، تابع هسته، قاب پارسوال، تقریب، درونیابی، هم مکانی.

ارزیابی متالورژیکی و آماری ایجاد عیوب انقباضی در چدن نشکن ggg40 برای تولید قطعات بازویی چرخ خودرو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک 1392
  نیما هاشم پناه   مجید عباسی

این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پیدایش عیوب معمول در فرایند تولید مهم ترین قطعه در شرکت فذا و ارائه ی راهکارهایی جهت پیش گیری از وقوع آن ها با نگاه مهندسی کیفیت و مهندسی متالورژی صورت گرفت. ابتدا از طریق نظرسنجی از کارکنان و مطالعه ی آماری مهم ترین قطعه ومهم ترین عیوب شناسایی شد، سپس عیوب و قطعات معیوب مورد مطالعه ی دقیق آماری قرار گرفت. عوامل تأثیرگذار بر فرایند و پیدایش عیوب شناسایی شد (پارامترهای ماسه، مشخصات دمای ذوب و میزان عناصر موجود در مذاب) و نمودارهای فراوانی و کنترل مربوط به هر عامل رسم شد. با مطالعه ی نمودارهای کنترل بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر خروج فرایند از حالت کنترل شناسایی شد. در نهایت چهار مرحله ی اصلاحی برای کاهش میزان عیوب و ضایعات به میزان نصف پیشنهاد شد.

تاثیر تحولات (2011) خاورمیانه و شمال آفریقا بر توسعه سیاسی مصر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  رامین بخشی تلیابی   علی آدمی

خیزش ها و تحولات در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، از ژانویه 2011 که با اعتراضات تونس آغاز شد، موجی از درخواست ها و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف مردم را در بر گرفت و سپس به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر،لیبی،یمن و بحرین سرایت نمود. قیام مردمی در کشور تونس و سقوط رژیم بن علی بسیار سریع به کشور مصر سرایت کرد و به سقوط رژیم حسنی مبارک پس از سه دهه حکومت منجر گردید. مهمترین عامل در این خیزشها، عنصر حضور مردم از طبقات مختلف جامعه بود که نقش تعیین کننده ایفا نموده و می نماید. مصر به عنوان پر جمعیت ترین کشور عربی از چند دهه گذشته جزو تاثیر گذارترین بازیگران در خاورمیانه محسوب می شود. همواره تحولات سیاسی – فکری این کشور تاثیر عمیقی بر سایر کشورهای خاورمیانه داشته است. انقلاب مصر و موج اعتراضات در این کشور با فراخوان تجمع در روز 25 ژانویه در فیس بوک و تحت عنوان «روز خشم» آغاز شد.حجم و گستره تظاهرات در طول دوره مبارک بی سابقه بود و به تدریج بر دامنه و شدت آن افزوده شد. مهم ترین درخواستهای معترضین و گرو ههای سیاسی مخالف مصر شامل کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت، اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک، فضای باز سیاسی و آزادی بیان و اصلاحات اقتصادی بود. و در نهایت بعد از 18 روز مقاومت مردمی در مصر،با استعفای حسنی مبارک در روز 25 ژانویه 2011 سرانجام انجامید. این تحولات که موسوم به بهار عربی شد در مصر منجر به تغییر اساسی ، تحقق مطالبات مردم و افزایش مشارکت سیاسی مردم شد.در مورد تاثیر این تحولات بر توسعه سیاسی مصر،بحث های زیادی و عوامل مختلفی مطرح شده است.در همین زمینه این تحقیق به این نتیجه رسیده است که این تحولات باعث افزایش مشارکت سیاسی،اصلاح ساختار سیاسی مبتنی بر دموکراسی و رشد مولفه های دموکراسی در مصر شده است.

ارزیابی ریزساختار و سختی فولاد با آزمون جریان گردابی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک 1393
  مجتبی جواهری بارفروش   مجید عباسی

در این تحقیق از آزمون غیرمخرب جریان گردابی برای ارزیابی ریزساختارهای مختلف دو فولاد هایپریوتکتوئید و یوتکتوئیدی کم آلیاژ به همراه دو فولاد ساده کربنی 1020 و 1040 استفاده گردید. به این منظور از سیکل های مختلف عملیات حرارتی نظیر آنیل کامل، نرماله، کوئنچ و کوئنچ- تمپر برای دستیابی به ریزساختار و سختی های مختلف استفاده شد. سپس مطالعات ریزساختاری توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی و سختی سنجی به روش ویکرز بر روی نمونه ها انجام شد. خواص مغناطیسی نمونه ها توسط آزمون ارتعاش مغناطیسی نمونه (مغناطومتر) مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه آزمون غیرمخرب جریان گردابی بر روی تمام نمونه ها توسط دو دستگاه جریان گردابی با عملکردهای متفاوت به همراه سه سیم پیچ ساده مطلق با مشخصات متفاوت در فرکانس های hz 100 تا khz 10 انجام شد. توسط آنالیز رگرسیون، فرکانس مناسب برای انجام آزمایش انتخاب شد. از ولتاژ نرماله دو سرسیم پیچ به عنوان پاسخ آزمون جریان گردابی استفاده شد. نتایج نشان داد که آزمون غیرمخرب جریان گردابی به تغییر ریزساختار، سختی و ترکیب شیمیایی حساس است. نتایج آزمون مغناطومتر نظیر نیروی کوئرسیو، شار پسماند و اشباع مغناطیسی از ریزساختارهای مختلف به نتایج گرفته شده از آزمون غیرمخرب جریان گردابی بسط داده شد و مشخص شد که نتایج آزمون غیرمخرب جریان گردابی تحت تاثیر خواص مغناطیسی ریزساختار است. همچنین نشان داده شد با استفاده از روش جریان گردابی در فرکانس khz 8، khz 3، khz 5/3 و hz350 می توان ریزساختارهای مختلف را به صورت غیرمخرب و سریع از یکدیگر تفکیک کرد. مشخص شد نحوه کالیبره کردن سیم پیچ و دستگاه تاثیر مهمی بر نحوه ارزیابی و دقت پاسخ آزمون جریان گردابی می گذارد.

تحلیل فرکانسی سری های زمانی درجه حرارت اندازه گیری شده در ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده عمران 1393
  سعید مشهدی زاده ملکی   خسرو مقتصدآذر

داده های دمای هوا مربوط به 179 ایستگاه سینوپتیک ایران دریافت و سری های زمانی مربوطه آماده شد. تا کنون تحلیل های آماری مبتنی بر حضور دوره های تناوب در این داده ها به صورت یکپارچه صورت نگرفته بود. در این پایان نامه سری های زمانی به دو قسمت تقسیم شدند: 1- سری های با طول بیش از 44 سال و 2- تمام سری های زمانی. واضح است که تحلیل های صورت گرفته بر اساس سری های طولانی مدت که تعداد آنها 42 سری است از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. در مرحله بعد تحلیل طیفی بر روی هر دو دسته از سری ها صورت گرفت. روش استفاده شده در این تحقیق، تحلیل طیفی کمترین مربعات است که قابلیت پردازش اطلاعات غیر هم فاصله را دارد. علاوه بر این به کمک آزمون های آماری می توان در مورد معنی دار بودن مولفه های هارمونیک در طیف کمترین مربعات اظهار نظر کرد. حداقل طول سری های زمانی طولانی مدت (دسته اول) 44 سال است. پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک به گونه ای است که تقریباً تمامی مناطق ایران را پوشش می دهد. نتیجه تحلیل طیفی بر روی سری های دسته اول نشان می دهد که 1- تقریباً در همه ایستگاه ها دوره های تناوب 2 تا 5 سال مشاهده می شود. دامنه این تغییرات تناوبی بین ‎0/1‎ و 0/5 درجه سانتی گراد متغیر است که نقشه های آنها ترسیم گردید. این تغییرات در تحقیقات مشابه غالباً به تاثیرات ناشی از پدیده ال نینو منسوب شده اند. 2- در تمامی ایستگاه ها، دوره تناوب 9 تا 12 سال مشاهده می شود. دامنه این تغییرات بین ‎0/1‎ و ‎0/7‎ درجه سانتی گراد است. این دوره های تناوب می توانند ناشی از تغییرات 11 ساله خورشیدی و هارمونیک اول دوره ی تناوب ‎18/6‎ سال ناشی از حرکت نوتیشن محور دوران زمین باشند. 3- در 36 درصد ایستگاه ها، دوره های تناوب 17 تا 20 سال مشاهده می شود. دامنه این تغییرات از 0/0 تا ‎0/6‎ درجه سانتی گراد تغییر می کند. این مولفه ها احتمالاً ناشی از حرکت نوتیشن محور دوران زمین و تغییرات زاویه تابش خورشید حاصل از آن است. 4- در 60 درصد ایستگاه ها، دوره های تناوب 20 تا 25 سال دیده می شود. در نقشه ی مربوط به دامنه ی این دوره های تناوب تغییرات از 0/2 تا ‎0/7‎ درجه سانتی گراد مشاهده می شود. اکثر منابع این دوره های تناوب را ناشی از تغییرات 22 ساله فعالیت خورشیدی موسوم به دوره هیل (‎‎‎lr{hale}‎) دانسته اند. 5- در تعدادی از ایستگاه ها دوره های تناوب بیش از 25 سال دیده می شود ولی به دلیل کوتاه بودن طول سری های زمانی، اظهار نظر قطعی در مورد منبع این تناوب ها نمی توان کرد.‎‎‎‎‎‎ تحلیل صورت گرفته بر روی داده های سری دوم که شامل تمامی 179 ایستگاه است وجود دوره تناوب سالیانه و هارمونیک های آن در تمام ایستگاه ها را نشان می دهد. با این وجود از آنجا که طول داده ها از ‎4‎ سال تا 60 سال متغیر است نتایج این تحلیل تنها در مورد دوره های تناوب کوتاه مدت صادق است. با این وجود در این دوره های تناوب هم تفاوت های قابل توجهی بین نقشه های حاصل از ایستگاه های با طول بیش از 44 سال و نقشه های حاصل از کلیه ی ایستگاه ها (دسته دوم) دیده می شود. این اختلاف به دلیل تفاوت تعداد ایستگاه ها و تفاوت طول سری های زمانی است. لذا در صورتی که نقشه ی دامنه دوره های تناوب کوتاه مدت (یک سال و کمتر از آن) مد نظر باشد استفاده از نقشه های حاصل از کلیه ی ایستگاه ها به دلیل جزئیات بیشتر، پیشنهاد می شود. در غیر این صورت بهتر است از نقشه های ایستگاه های با طول بیش از 44 سال استفاده شود.

جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر فرهنگ بومی چین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1392
  مرضیه رضایی   حسین سلیمی

نظر به اهمیت موضوع جهانی شدن در عصر حاضر که تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش به یکی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین ابعاد این پدیده یعنی جهانی شدن فرهنگ وتاثیر آن بر فرهنگ های بومی و سنتی پرداخته ایم و فرهنگ کهن چین به عنوان نمونه انتخاب شده است تا تاثیر جهانی شدن فرهنگ را بر آن مورد بررسی قرار دهیم. امروزه شاهد آن هستیم که کشور ها مواضع مختلفی در رابطه با این موضوع دارند برخی فرهنگ ها موضعی ستیزه جویانه با فرهنگ غرب که در اثر جهانی شدن گسترش یافته است اتخاذ می کنند و شماری از فرهنگ ها به همزیستی مسالمت آمیز روی می آورند هم اکنون رهبران چین تلاش میکنند تا ضمن جذب و پذیرش و اصلاح فرهنگ خارجی جنبه هایی از فرهنگ چین را انتخاب کنند که جذابیت و مقبولیت عام جهان معاصر را دارند و پس از تقویت در داخل به جهان نیز عرضه کنند تا از این طریق نقشی پویا و فعال در عرصه فرهنگ جهانی ایفا نمایند.

نقش رژیم اسرائیل در تشدید منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا (1990- 2012)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1392
  الهام شهبازی   مجید عباسی

اسرائیل از بدو پیدایش در سال 1948 کشور ایران را متحد راهبردی خود قلمداد می کرد. بر این اساس این رژیم سعی داشت تا مناسبات خود با ایران دوران پهلوی را هر چه بیشتر گسترش دهد. ایران پهلوی دو سال پس از تشکیل رژیم اسرائیل یعنی در 6 مارس 1950 این رژیم را به شکل دوفاکتو به رسمیت شناخت و روابط اقتصادی، نظامی و امنیتی گسترده ای را با این رژیم برقرار نمود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روابط دو طرف بلافاصله قطع شد و سفارت این رژیم در اختیار فلسطینی ها قرار گرفت. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با رژیم اسرائیل مبتنی بر این اعتقاد ایدئولوژیک و انسان دوستانه قرار داشت بدین معنا که اسرائیل رژیمی غاصب است که سرزمین مسلمانان را اشغال نموده و موجب آوارگی میلیون ها فلسطینی شده و لذا باید از آن خارج شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از جنبش های آزادیبخش از جایگاه مهمی در سیاست خارجی برخوردار است لذا از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حمایت از گروههای فلسطینی با هدف رفع اشغال گری در دستور کار سیاست خارجی ایران بوده است. تحت این شرایط، جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین تهدید برای اسرائیل تلقی شده و خصومت با ایران به طور آشکار از جانب مقامات این رژیم بیان گردیده است. از آنجا که رژیم اسرائیل توان و قدرت مقابله با تهدید ایران را ندارد به سوی آمریکا برای ایجاد موازنه تهدید حرکت نموده و تلاش کرده است تا به تشدید منازعه میان ایران و آمریکا مبادرت کند. لذا سیاست خارجی اسرائیل براساس در انزوا قرار دادن و در صورت امکان تغییر حکومت ایران با همراهی دولت آمریکا و با استفاده از لابی قوی یهودیان قرار گرفته است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نقش رژیم اسرائیل در تشدید منازعه ی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چیست؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی عبارت از این است که منازعه ی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم اسرائیل از یک طرف و روابط راهبردی آمریکا و رژیم اسرائیل از طرف دیگر موجب شده است که این رژیم عاملی تأثیرگذار در تشدید منازعه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا باشد.

رقابت هندوستان و چین برای کسب هژمونی منطقه ای در حوزه ی مولفه های سخت قدرت)سیاسی،اقتصادی،نظامی)2012-2000
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  مجید دشتگرد   علی آدمی

هندوستان و چین دو هژمون بالقوه در آسیا هستند که بر سر استیلا بر این منطقه ی جغرافیایی در حال رقابت و نزاع می باشند. در واقع افزایش توانمندی اقتصادی و متعاقب آن انباشت منابع نظامی هر دو قدرت را به سمت تقلا برای نفوذ بر ماورای مرزها سوق داده است و گرایش به سمت تسلط و نفوذ بر ماورای مرزها موجب رقابت شدید بین دو کشور در جهت سلطه بر آسیا گردیده است. در پژوهش حاضر ما به دنبال نشان دادن رقابت دو کشور در زمینه ی بسیج منابع نظامی و اقتصادی و تسلط بر 4 منطقه ی جنوب و جنوب شرق آسیا ،خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرق آسیا در جهت سیاست کلان هژمونیک دو کشورمبنی بر تلاش برای استیلا بر آسیا هستیم.

اثر متغیرهای عملیات حرارتی بر میکروساختار و خواص مکانیکی فولاد ابزار گرم کار 2740/1 din:
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک 1393
  محمد صادق رحیمی   مجید عباسی

در این تحقیق تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ابزار گرمکار din1.2740 بررسی شد. به این منظور نمونه ها از شمش اولیه آهنگری شده به قطر mm175 به روش برش و ماشین کاری تهیه شد. ابتدا ریزساختار اولیه بعد از آهنگری مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفت و مشخصه های آخال نیز به وسیله میکروسکوپ الکترونی مجهز به eds بررسی شدند. در ادامه اثر دما و زمان آستنیته بر رشد دانه به روش استاندارد astm e112 انجام گرفت. نمونه ها در 8 دما (870 الی c°1030) و 2 زمان (1 و 3 ساعت) آستنیته و 6 دمای تمپر (550 تا c°700) مورد عملیات حرارتی قرار گرفتند. بررسی های ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی و بررسی های مکانیکی با استفاده از آزمون های سختی سنجی ویکرز، ضربه و کشش در دمای محیط انجام شد. همچنین از آزمون دیلاتومتری برای بررسی استحاله های فازی و سختی پذیری جمینی استفاده شد. نتایج نشان داد که دما و زمان آستنیته کردن بر اندازه دانه، سختی پذیری و خواص مکانیکی تاثیرات معنی داری دارد که در این بین نقش دما بیشتر از زمان است. آستنیته کردن در دمای بالاتر از c?1000 با انحلال کامل کاربیدها باعث افزایش شدید اندازه دانه های آستنیت می شود. زمان آستنیته کردن در دماهای کمتر از c°970 چندان تاثیری بر اندازه دانه ندارد ولی در دماهای بالاتر، افزایش زمان همراه با افزایش دما، سرعت رشد دانه های آستنیت را افزایش می دهد. همچنین محدوده دمای تمپر کردن c?580 تا 600 موجب رسوب کاربیدهای آلیاژی ثانویه در ساختار و سختی ثانویه شدند. در نمونه های آستنیته شده در دمای c?970 در زمان های تمپر طولانی تر سختی بالاتری حاصل شد. بررسی های دیلاتومتری نشان داد افزایش دمای آستنیته باعث کاهش دمای شروع استحاله مارتنزیت ms می شود. افزایش دمای آستنیته از c?900تاc ?970 باعث افزایش استحکام تا mpa 60 شد. با افزایش دمای تمپر در هر دمای آستینته استحکام کاهش پیدا می کند، همچنین انرژی ضربه در نمونه های آستنیته شده در دمای c?950 بیشتر بود. در هر حال با توجه به نتایج بدست آمده بهترین شرایط عملیات حرارتی در دمای آستنیته c?970 به مدت یک ساعت و دمای تمپر c?580 به مدت چهار ساعت میسر می شود. کلمات کلیدی: فولاد ابزار گرمکار din1.2740، دمای آستنیته، زمان آستنیته، دمای تمپر، سختی، خواص کششی، انرژی ضربه

مقایسه شتاب گرانی مشاهده شده و محاسبه شده با روش مستقیم در مقاطع لرزه ای فارس ساحلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده علوم پایه 1393
  مریم صفری   مجید عباسی

منطقه مورد مطالعه در این پایان نامه، موسوم به فارس ساحلی، در جنوب شرقی پهنه رورانده-چین خورده زاگرس قرار دارد. این منطقه علاوه بر پیچیدگی های زمین شناسی، دارای گنبدهای نمکی فراوان نیز بوده و اهمیت آن، به خاطر وجود منابع هیدروکربنی است. هر چند تاکنون در افق های کم عمق آن منابع نفتی پیدا نشده است. این امر به علت عدم وجود پوش-سنگ بر روی سنگ مخزن های موجود در منطقه است. از این رو در افق های عمیق تر این حوضه به دنبال نفت هستند. مطالعات فراوانی در این منطقه انجام شده است. در یکی از این مطالعات با استفاده از روش لرزه ای، داده های به دست آمده از چاه ها و نقشه های زمین شناسی، تصاویری از ساختار- چینه ای منطقه ارائه شده است. مشکل این تصاویر این است که در ساختن آن ها از فرض های متعدد زمین شناسی استفاده شده است، به نحوی که تطابق آن ها با سایر نتایج مشابه، نیاز به استفاده از داده های مستقل در منطقه دارد. این داده های مستقل در تحقیق حاضر، داده های گرانی هستند. داده های گرانی در منطقه موجود ند و قسمتی از پروفیل های لرزه نگاری را پوشش می دهند. برای محاسبه آنومالی گرانی بر روی تصاویر ساختار- چینه ای، از روش مدل ساختار - چینه ای منطقه چگالی های مناسب نسبت داده شد. سپس گرانش تصاویر ارائه شده با روش پلوف 1976، محاسبه شد. گرانش محاسبه شده با آنومالی گرانی مشاهده شده بر روی پروفیل های لرزه ای مقایسه و نتایج زیر حاصل شد: از مجموع سه پروفیل مورد مطالعه، گرانی محاسبه شده برای دو پروفیل به طور کلی با گرانی مشاهده شده تطابق دارد ولی در جزئیات اختلافاتی دیده می شود. در پروفیل دیگر، تقریبا هیچ گونه هماهنگی بین گرانش محاسبه شده و مشاهده شده دیده نشد. این اختلافات را می توان به قدرت تفکیک اندازه گیری ها در پروفیل های لرزه ای و همچنین قدرت تفکیک تصاویر استفاده شده برای مدل سازی مستقیم نسبت داد. همچنین این اختلافات می تواند ناشی از گسلی باشد که از بخشی از پروفیل مورد نظر عبور کرده و در تصاویر ارائه شده مشخص نشده است. علاوه بر این موارد، بر اساس مطالعات مستقل قبلی، دو گنبد نمکی زیرسطحی در بخش هایی از پروفیل ها وجود دارند که در تصاویر استفاده شده دیده نمی شوند.

نقش سازمان های تروریستی در تغییر مفهوم امنیت بین الملل: مطالعه موردی سازمان القاعده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  رضا حیدری زادشالی   مجید عباسی

مفهوم امنیت یکی از حوزه هایی است که در طول تاریخ بارها دوچارتغییروتحول مفهومی شد. امنیت در قالب انسان های اولیه، در قلب دولت های قبیله ای، دولت شهر، امپراتوری،دولت های ملی، دولت های مدرن معانی متفاوتی به خود گرفت. اما پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد مفهوم امنیت دستخوش تغییرات فاحشی گشت و با معانی سنتی خودش فاصله گرفت. در بعضی موارد عامل این دگرگونی ساختارنظام بین المللی، در بعضی موارد کشورهای موثر نظام بین المللی و در دوران های جدید افراد و سازمان های بین المللی را می توان نام برد. در دوره ی پس ازجنگ سرد دیگر نمیتوان تغییرات درعرصه ی امنیتی را با مکاتب دهه های گذشته مثل واقع گرایی و نوواقع گرایی تبین کرد. بلکه مکاتب جدیدی که در اواخردهه 80 میلادی شکل گرفته اند و داعیه تبین صحیح وکامل تری را دارند شناخت کامل تری را به دست می دهند. ازجمله این مکاتب سازه انگاری است. از دیدگاه سازه انگاران نیروها و کنشگران غیردولتی با اعمال هویت ها و اقدامات جدید و همچنین منابع مادی کافی از نظرتئوریکی قادر به تغییر موئثر هستند و میتوانند ایستارها و تلقی های جامعه بین المللی را در مورد مفاهیم مسلم تغییر دهند. از جمله سازمان بین المللی تروریستی که نقش مهمی در فعالیت های بین المللی دارند می توان سازمان القاعده را نام برد که با اقداماتی که در اقصی نقاط جهان پایه گذاری کرد و به خصوص عملیات 11 سپتامبر تاثیرگذاری عمیقی در سطح جهانی داشت و در چهار شاخص امنیت بین الملل که در بخش های بعدی بیان می شود تغییرات ملموسی به صورت مستقیم و دیگری در سطح غیر مستقیم به وجود آورد .

بررسی نقش مولفه‎ها و شکاف‎های قومی- قبیله‎ای در تحولات سال 2011 لیبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  رضا عمویی   مجید عباسی

انقلاب‎های زنجیره‎ای که در سال 2011 در شمال آفریقا و خاورمیانه آغاز گردید، در نخستین پژوهش‎ها همراه با نوعی ناباوری و پیش‎بینی‎ناپذیری معرفی شد. این تحولات زنجیره‎ای در کشورهایی مانند تونس، مصر، یمن و لیبی به دگرگونی کامل حکومت‎ها انجامید، در سوریه به جنگ داخلی و در بحرین، عربستان و اردن به افزایش شکاف‎ها و بحران‎های داخلی مشروعیت حاکمیت سیاسی منجر شد. صرف‎نظر از نوع نظام سیاسی کشورها در منطقه مذکور، در عین حال آن‎چه که می‎تواند به عنوان سرنخ چرایی انقلاب‎های زنجیره‎ای در خاورمیانه و شمال آفریقا به فهم ساختاری آن تحولات بیانجامد، مرتبط با شناخت بافت اجتماعی و نوع مسائل جامعه‎شناختی آن‎ها می‎باشد. شناختی که بتواند بصورت ژرف‎تری دلایل وقوع تحولات سال 2011 را تحلیل ساختاری نماید. براین اساس در این تحقیق با تمرکز بر تحولات سال 2011 لیبی بدنبال تبیین و بررسی نقش مولفه‎های قومی و قبیله‎ای به عنوان یکی از مولفه‎های ساختاری و ریشه‎ای اثرگذار در تحولات مذکور می‎باشیم، تا در پرتو شناخت این مسائل بتوانیم به تحلیلی جامع در ارتباط با تحولات سال 2011 و پس از آن در لیبی دست یابیم. همچنین از آن‎جا که موضوع مورد بررسی در این پژوهش مرتبط با مسائل قومی می‎باشد، بنابراین با معرفی نظریه‎های مختلف جامعه‎شناختی قومیت بدنبال تحلیل مسائل قومی براساس نظریه قومی مناسب و جامعی خواهیم بود که قادر به تحلیل مسائل قومی کشور لیبی باشد؛ که در این ارتباط نظریه قومیتی راندال کولینز را با توجه به فراگیری و توجه به بسترهای تاریخی در شکل‎گیری مسائل قومی، چارچوب تحلیلی مناسبی درجهت تبیین مسائل قومی لیبی خواهیم دانست. لذا با توجه به نقش مولفه‎های قومی- قبیله‎ای در تحولات لیبی در ابتدا با تبیین و بررسی مسائل تاریخی این کشور، نقش تاریخ را در شکل‎گیری قبیله‎گرایی و قومیت‎گرایی به عنوان عامل بسترساز مورد شناسایی قرار خواهیم داد و سپس با بررسی عوامل سیاسی و اجتماعی در دوران حکومت سرهنگ قذافی، نقش ساختار اجتماعی و سیاسی جدید لیبی را به عنوان عوامل تقویت‎ساز قبیله‎گرایی در این کشور تحلیل خواهیم نمود و سرانجام نتیجه‎گیری خود را در ارتباط با مسائل لیبی و چالش‎های آتی و پیش‎روی این کشور بیان خواهیم نمود.

تأثیر بحران های نظامی بین المللی بر سیاست های اوپک (2011-1991)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  رضا باقری   مجید عباسی

پژوهش حاضر به با بهره گیری از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی و تمرکز بر اندیشه های رابرت گیلپین که معتقد به نقش محوری دولت در اقتصاد سیاسی بین المللی از جمله در درون سازمان های بین المللی است. همچنین با بهره گیری از داده های آماری استخراج شده از تولیدات علمی برخی سازمان های بین المللی به ویژه اوپک و شرکت های نفتی سعی در برآورد میزان تأثیرگذاری بحران های نظامی چهارگانه جنگ دوم خلیج فارس، 11 سپتامبر 2001، جنگ 2003 عراق و بیداری اسلامی بر اقتصاد انرژی و حتی المقدور تبیین علمی تصمیمات متخذه از سوی سازمان اوپک برای اداره بازار نفت در پی بحران های مذکور داشته؛ به گونه ای که به موجب یافته های پژوهش، در جریان بحران های نظامی مورد بحث که با کاهش عرضه نفت و تبعاً افزایش قیمت آن همراه بوده است. اوپک با اندیشیدن تدابیری ضمن افزایش تولید این حامل انرژی با بهره گیری از اقداماتی از قبیل استفاده از ظرفیت مازاد عربستان سعودی برای برطرف شدن نیاز بازار، به ویژه نیاز مصرف کنندگان اصلی آن که در رأس آنها ایالات متحده آمریکا هستند؛ اقداماتی صورت داده که در مجموع سیاست مذکور ضمن منشعب شدن از منافع ملی دولت های عضو به ویژه قدرتمندترین عضو اوپک یعنی عربستان سعودی لزوماً به نفع سایر اعضاء که خواهان فروش این حامل انرژی با قیمتی بیشتر هستند؛ نبوده است.

روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی پس از روی کار آمدن اسلام گرایان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  نیما باغشاهی   مجید عباسی

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تجزیه آن به چندین کشور، سرزمین فلسطین طی یک پروس? چندین ساله به اشغال یهودیان صهیونیست درآمد و رژیم اشغالگر صهیونیستی در تاریخ 14مِی 1948 اعلام موجودیت کرده از بدو تشکیل دولت صهیونیستی جهت دستیابی به اهداف خود که آنرا بارها به اشکال گوناگون اعلام کرده بود همواره در محیط پیرامونی خود و منطق? خاورمیانه ایجاد آشوب، جنگ و فتنه کرده است. حفظ بقاء اسرائیل از مهمترین منافع ملی این رژیم است که جهت بدست آوردن آن بضرورت زمان و موقعیت خود سیاستهای متفاوتی را در برابر کشورهای منطقه اتخاذ کرده است. در این بین تعامل با کشور ترکیه کنونی که زمانی رهبران آن با نام اسلام بر نیمی از اروپا حکمرانی می کردند جای بررسی ویژه ای دارد. محور اطلاعاتی و امنیتی ترکیه و اسرائیل به صورت ویژه در ماه می سال 1996 و با انعقاد موافقت نامه امنیتی – اطلاعاتی تشکیل شد. اگرچه دو طرف از سال 1949 که رژیم اسرائیل توسط ترکیه لائیک مورد شناسایی قرار گرفت با هم ارتباط داشتند، لیکن این ارتباطات در حوزه های امنیتی و اطلاعاتی به گستردگی امروز نبوده است. امروزه اسرائیل از سرزمین ترکیه به عنوان یکی از مهمترین ایستگاههای جاسوسی خود در جهان استفاده می کند. ترکیه به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در منطقه بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و بر اساس برآوردهای صورت گرفته فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل بر ضدّ جمهوری اسلامی ایران از کشور ترکیه صورت می گیرد. حضور رژیم اسرائیل در نزدیکی مرزهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با پیامدهای منفی در حوزه های امنیتی همراه خواهد بود. این پیامدهای منفی می تواند امنیت ملی کشور را با آسیب مواجه کند، زیرا اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین دشمن خود می داند و طبیعتاً برای ضربه وارد ساختن بر دشمن خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد. روابط اطلاعاتی و امنیتی دو طرف به صورت کاملاً سرّی منعقد شده و از مفاد آن اطلاعات دقیقی موجود نیست. اگر چه از کلیات این موافقت نامه ها اطلاعاتی وجود دارد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت از این است که روابط ترکیه و اسرائیل پس از روی کار آمدن اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه چه تحولی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش پژوهش ها حاکی از آن است که از زمان روی کار آمدن اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه در ترکیه، روابط این کشور با رژیم اسرائیل در ظاهر به سردی گراییده است ولی در حقیقت این پیوندها با توجه به منافع مشترک دو طرف کاهش نیافته است. با روی کار آمدن دولت اسلامگرای عدالت و توسعه از سال 2003 به این سوی و با حاکمیت مطلق اسلامگرایان از سال 2007 تا کنون به نخست وزیری اردوغان و ریاست جمهوری عبدا... گل این روابط دچار فراز و نشیب هایی در حوزه های سیاسی شده ولی هنوز در حوزه های امنیتی و نظامی در حال تداوم است و مدرکی دالّ بر قطع یا کاهش آن در آینده نزدیک وجود ندارد. زیرا هر دو طرف منافع متقابلی را برای خود در تداوم این روابط جستجو می کنند که در نهایت و با محاسبه هزینه-فایده به سود منافع ملی آنهاست. تداوم این روابط مشکلاتی را در زمینه امنیت مرزها، ورود نیروهای تروریست، شنودهای اطلاعاتی، جذب اتباع ایرانی یا ربایش آنها در خاک ترکیه پدید آورده و آسیب پذیری اطلاعاتی و امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته است.

تاثیر پرونده هسته ای ایران بر روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1393
  امین خجسته فر   مجید عباسی

اتحادیه اروپا (eu) همواره ایران را به عنوان یک نقش آفرین مهم منطقه ای و شریک بالقوه مهم در زمینه تجارت، انرژی، پژوهش، فرهنگ و زمینه های متنوع دیگر انگاشته است.ایران و اتحادیه اروپا بعد از اضمحلال روابط به دنبال انقلاب اسلامی 1979 ایران، مجدداً در پایان سال های دهه 1990 روابط نزدیک تری برقرار ساختند. نمایندگان ایرانی و اروپایی سالی دو بار در نشست های مشورتی با یکدیگر دیدار کرده و یک مرحله رایزنی سطح بالا به نفع طرفین برگزار گردید.در سال 2001، پس از حملات 11 سپتامبر و بعد از پیروزی دولت اصلاح طلب در انتخابات ایران، اتحادیه اروپا تصمیم به ارتقای روابط دوجانبه گرفت. هیات وزیران اتحادیه اروپا پس از انجام مذاکرات، مصوباتی چند برای انعقاد تفاهمات جامع تجاری و همکاری و یک تفاهم سیاسی میان اتحادیه اروپا و ایران وضع نمودند. ارتقای روابط برای اتحادیه اروپا با پیشرفت در چهار زمینه ارتباط تنگاتنگی داشت: رویکرد ایران در قبال فرایند صلح میان فلسطین و اسرائیل، وضعیت حقوق بشر در ایران، حمایت ایران از جنبش های تروریستی و نهایتاً، عدم گسترش تسلیحات کشتار جمعی و از جمله آنها، تسلیحات هسته ای. اتحادیه اروپا با نگاه به پیشرفت های حاصل در این چهار زمینه، حاضر به تعمیق بخشیدن تدریجی به روابط با ایران بود. ارتقای سطح روابط شامل گشایش دفتر نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در ایران نیز بود، اما روابط اتحادیه اروپا و ایران در سال های 2002 – 2003 بهدلیل آشکار شدن برنامه هسته ای ایران رو به تیرگی نهاد. روابط همگام با خط مشی اتحادیه اروپا که توسعه روابط را مشروط به پیشرفت در زمینه عدم گسترش سلاح های هسته ای کرده بود به حالت تعلیق درآمد. از آن زمان به این سو مذاکرات مربوط به تفاهمات تجاری و همکاری معلق گردیده و مسئله هسته ای بر کلیت روابط میان اتحادیه اروپا و ایران سایه افکنده است. در دولت نهم و دهم به دنبال تغییر سیاست دولت ایران در قبال پرونده هسته ای روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا تحت تأثیر پرونده هسته ای ایران با چالش بسیار جدی روبه رو شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت ها ی هسته ای و به دنبال آن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد است که به تبیین روابط ایران و اتحادیه اروپا براساس نظریه سازه انگاری به عنوان چهارچوب نظری و برای روشن تر شدن موضوع به پیشینه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده است.

نگرش سنجی نخبگان ایرانی در قبال بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی، مصر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1393
  جواد طالبی   مجید عباسی

نویسندگان و نظریه پردازان، نخبگان را به روش ها و انواع مختلفی تقسیم بندی کرده اند. مرز میان نخبه و غیر نخبه همان طور که دکتر کاووس سیدامامی در کتاب پژوهش در علوم سیاسی آورده است، بستگی به منظور پژوهش و نوع اطلاعاتی که پژوهشگر مایل به دریافت آنها است خواهد داشت. بنابراین منظور پژوهشگر این پایان نامه از نخبگان ایرانی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل که در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند می باشد. در این پایان نامه از روش پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است که 40 سوال در قالب جواب های 5 گزینه ای(کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم)، طرح شده است که بین دانشجویان دانشگاه های مشهد، اصفهان، رشت، قزوین و علامه طباطبایی(ره) توزیع شده است. بنابراین جامعه آماری این پرسشنامه را این 5 دانشگاه تشکیل می دهند. به نظر پژوهشگر، بیداری اسلامی یعنی احیای مجدد اصول و مبانی دین در عرصه حکومت و سیاست، از نظر حوزه زمانی(بیداری اسلامی در این پایان نامه)، از خودسوزی یک جوان دستفروش تحصیلکرده تونسی در 17 دسامبر 2010 آغاز می شود و تا سقوط رژیم های بن علی در تونس، قذافی در لیبی، و حسنی مبارک در مصر و ادامه یافتن این اعتراضات از سوی انقلابیون در منطقه ادامه می یابد. در خصوص تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر این انقلاب ها و جنبش ها نظرات مختلفی ارائه شده است. در مجموع می توان این طور بیان کرد که انقلاب اسلامی، تأثیر و بازتاب آن بر دیگر کشورها بستگی به فاصله جغرافیایی، ایدئولوژی حاکم بر آن کشور، گفتمان های اصلی و از همه مهمتر میزان اشتیاق مردم کشورها به پذیرش ایدئولوژی و گفتمان های اسلامی_دینی ایران دارد. در این شرایط میزان و نحوه بازتاب های انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. در برخی از کشورها گفتمان انقلاب اسلامی به قلب حکومت و مردم آن کشور نفوذ کرده است و در بعضی دیگر مردم و رجال سیاسی آن کشورها از انقلاب اسلامی و اصول آن، شناخت چندانی ندارند. با توجه به اینکه در داخل ایران، راجع به آرمان های انقلاب اسلامی نظرات مختلفی وجود دارد، پژوهشگر در این پایان نامه تلاش کرده است که نظرات دانشجویان مرتبط با موضوع را مشخص نماید. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار(spss) نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سوالات و متغیر مربوط به آن وجود دارد. همچنین این داده ها نشان داد که هر خرده متغیر، تأثیر مثبت بر متغیر وابسته دارد و متغیر وابسته نیز رابطه معناداری با متغیر اصلی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه های صورت گرفته و توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در مورد تحولات منطقه ای( بیداری اسلامی)، اسلام و ارزش های دینی، یکی از مهم ترین عوامل در شروع این تحولات در منطقه می باشد. ولی در این میان عوامل دیگری نیز وجود دارد که در کند شدن حرکت این وقایع به سوی انقلاب و مرحل? تثبیت نظام بعد از انقلاب تأثیر داشته اند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم وجود اتحاد میان انواع نخبگان در کشورهای تحول پذیر. فقدان عامل رهبری در این کشورها. نبود اتحاد و همدلی در میان مردم این کشورها برای استقرار نظام جدید. اختلاف بنیادین میان احزاب در این کشورها راجع به اصول اساسی نظام جدید. وجود آمریکا در منطقه و دخالت در امور داخلی این کشورها. ایجاد ایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی. و عوامل دیگری که در طول تحقیق به آن ها اشاره می شود. کلید واژگان: انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، نخبگان، گفتمان انقلاب اسلامی

سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در خاورمیانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1393
  محمد مقنی   مجید عباسی

چکیده تحولات موسوم به بیداری اسلامی در هزاره جدید از پردامنه ترین و ژرف ترین تحولات در ساختار سیاسی کشورهای منطقه به شمار می رود.این تحولات با اعتراض های مردمی علیه حکومت های خودکامه،به منظور دستیابی به دمکراسی،نفی سلطه،حاکمیت قانون و استبداد ستیزی از تونس آغاز گردید و سپس به کشورهای دیگر از جمله مصر،لیبی،یمن،بحرین و سوریه رسید.این وضیعت در کشورهای تونس و مصر به سرنگونی حکومت بن علی و حسنی مبارک انجامید. در بحبوحه این تحولات قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای هر یک به فراخور حال خود تلاش کردند تا منافع خویش را تامین نمایند.از جمله این کشورها ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه به عنوان متحد غرب و الگوی این کشورها به زعم غربی ها می باشد هدف این مقاله بررسی و ارزیابی مواضع سیاست خارجی ترکیه با تأکید بر تحولات داخلی مصر و تونس می باشد برای تحقق این هدف در این تحقیق با استفاده از رویکرد نظری رئالیسم تهاجمی سعی در اثبات این فرضیه داریم که سیاست خارجی فعال ترکیه در تحولات اخیر مصر و تونس، بدنبال افزایش قدرت و نفوذ خود در منطقه به منظور افزایش ضریب امنیتی ، کاهش تهدیدات از سوی رقبای منطقه ای و بین المللی،کنترل بازیگرانی چون جمهوری اسلامی ایران و عربستان،کسب منافع سیاسی و اقتصادی بیشتر و پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای می باشد. واژگان کلیدی: سیاست خارجی ،بیداری اسلامی،رئالیسم تهاجمی،حزب عدالت و توسعه،امنیت منطقه ای،منافع ملی

بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال حمله نظامی آمریکا به عراق در سال های 1991 و 2003
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1393
  محمدسعید کوتی   مجید عباسی

از پایان جنگ جهانی دوم بدین سو، منطقه خاورمیانه به عنوان کانون تأمین انرژی و پل ارتباطی بین المللی همواره مورد توجه بازیگران جهانی بوده است و یکی از بحرانی ترین مناطق در جهان به شمار می آید که حاصل آن تجربه های امنیتی و سیاسی و مداخلات خارجی بوده است.در این بین یکی از مناطقی که از نظر ژئوپلیتیک دارای اهمیت و مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی و به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است کشور عراق می باشد.در پی اشغال کویت توسط عراق در سال 1990، ایالات متحده آمریکا با کسب مجوز شورای امنیت سازمان ملل و با همراهی ائتلاف بزرگی از متحدانش کویت را از اشغال عراق خارج نمود.یک دهه بعد و در پی وقوع رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر 2001 ، ایالات متحده آمریکا و انگلیس در سال 2003 بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و در قالب جنگ علیه تروریسم به عراق حمله نموده و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند.این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تطبیقی سیاست خارجی دو کشور همسایه ی عراق یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی،همراهی یا عدم همراهی هر یک از آنها را در این دو جنگ (1991و2003 ) بررسی نماید.لذا در این پژوهش کوشش گردیده تا با درنظرگرفتن نظریه سازه انگاری به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست خارجی دو کشور مذکور در قبال این دو جنگ چگونه بوده است.با این فرض که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال دو جنگ مزبور مبتنی بر اصل بی طرفی و عدم مداخله و یا همکاری با آمریکا در جنگ بوده است ولی عربستان سعودی در جنگ 1991 موضعگیری مداخله جویانه ای داشته و آمریکا را در این جنگ همراهی نمود اما در جنگ 2003 آمریکا را همراهی ننموده است.

مدل سازی سه بعدی یونسفر به روش توموگرافی با استفاده از مشاهدات gps
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده نقشه برداری 1393
  ناصر ایمانی   اصغر راست بود

چگالی الکترونی لایه ی یونسفر، اطلاعات با ارزشی از شرایط فیزیکی این لایه از اتمسفر را فراهم می کند. انتشار امواج الکترومغناطیس در لایه یونسفر تحت تأثیر الکترون های آزاد این محیط می باشد. در نتیجه مدل سازی یونسفر در بسیاری از زمینه-ها از قبیل ارتباطات مخابراتی، ناوبری و تعیین موقعیت ماهواره ای، سیستم های راداری و سایر فناوری های فضایی مورد توجه می باشد. در مدل های تک لایه ای یونسفر، این لایه از جو، با پوسته‎ای نازک که در ارتفاع 250 تا 400 کیلومتری سطح زمین قرار دارد، تقریب زده می شود. این فرض با شرایط فیزیکی واقعی یونسفر در توافق نبوده، زیرا الکترون ها در کل محدوده ی یونوسفر از60 تا 1000 کیلومتری توزیع شده اند، بنابراین باعث ایجاد خطایی در مدل سازی یونسفر می گردد. توموگرافی با استفاده از مشاهدات شبکه ای gps یکی از تکنیک‎های موجود جهت مدل سازی سه بعدی دانسیته الکترونی در لایه یونوسفر است که در این پایان نامه مورد بررسی قرارگرفت. در این روش تغییرات افقی دانسیته الکترونی توسط توابع هارمونیک کروی و تغییرات ارتفاعی آن بوسیله توابع متعامد تجربی مدل سازی می‎شوند. برای این منظور از داده های شبکه gps ژئودینامیک ایران و همچنین جهت محاسبه ی توابع متعامد تجربی از مدل iri2007استفاده گردید. از tec هموارشده مشاهدات کد با مشاهدات فاز به عنوان مشاهدات یونسفری استفاده گردید تا با ترکیب مشاهدات کد و فاز حامل، دقت تخمین tec بهبود یابد. مدل سازی به روش توموگرافی ماهیتاً مسأله ای ناپایدار (بدوضع) است. ازاین رو از روش پایدارسازی تیخونوف جهت حل مسأله و برآورد پارامترهای مدل استفاده گردید. از چگالی الکترونی حاصل از مشاهدات تنها ایستگاه یونوسوند کشور جهت ارزیابی صحت نتایج مدل سازی استفاده شد. خطای نسبی حاصل از این نتایج نشان دهنده توانایی روش توموگرافی در بازسازی حدود 90 درصد چگالی الکترونی یونسفر را دارا می باشد.

روکش کاری سوپرآلیاژ پایه کبالت stellite4 بر فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده با فرآیند جوشکاری gtaw
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک 1393
  رضا خلیلی پیچا   مجید عباسی

در این پژوهش ریزساختار و مقاومت به سایش، سوپر آلیاژ استلایت4 روکش کاری شده روی فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده مارتنزیتی 15-5ph بررسی شد. برای روکش کاری از روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز استفاده شد. فلز پایه به صورت دیسک هایی با ضخامت mm10 و قطر mm90 از فولاد 15-5ph و سیم جوش استلایت4 به قطر 5 میلی متر تهیه شد. ابتدا قطعات با سه حرارت ورودی تقریبی 900، 1100، j/mm 1300، روکش داده شدند. مشاهده شد هر سه نمونه دارای ترک انجمادی طولی و عرضی بودند. برای جلوگیری از ایجاد ترک، از فولاد زنگ نزن آستنیتی 309l به عنوان لایه میانی، استفاده شد. پس از انجام روکش کاری، نمونه ها ابتدا با آزمون غیرمخرب مایع نافذ بررسی شدند. سپس مطالعات متالورژیکی با میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف سنج انرژی، پراش پرتوی ایکس، ریزسختی سنجی ویکرز و آزمون سایش پین روی دیسک، انجام شد. نتایج میکروسکوپی نشان داد که در سراسر منطقه فلز جوش استلایت، حالت انجماد از صفحه ای به سلولی، دندریتی ستونی و دندریتی هم محور تغییر می یابد. همچنین مشاهده شد که ریزساختار روکش استلایت شامل محلول جامد غنی از کبالت دندریتی همراه با کاربیدها یوتکتیک بین دندریت ها است. نتایج تصاویر میکروسکوپ نوری و طیف سنج انرژی نشان داد که با کاهش حرارت ورودی، ساختار دندریتی ظریف تر ایجاد می شود و رقت آهن در روکش ها کاهش می یابد. همچنین با کاهش حرارت ورودی، سختی و مقاومت به سایش روکش ها افزایش می یابد. از این رو ایجاد روکش توسط استلایت4 همراه با لایه میانی 309l باعث ایجاد روکش بدون ترک همراه با سختی و مقاومت به سایش مناسب است.

سنجش از دور اتمسفر با اندازه گیری های یک ایستگاه دائم gps
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی 1393
  سعید عباسی   جمال عسگری

امروزه جی پی اس به عنوان ابزاری برای مطالعه ی اتمسفر مطرح است. از طریق این سیستم می توان به بررسی یونسفر و تروپسفر پرداخت‎‎‏، زیرا الکترون های آزاد در یونسفر و بخار آب و گازهای خشک در تروپسفر‏، امواج جی پی اس را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو می توان توسط شبکه ای از ایستگاه های دائم‏، به توموگرافی چگالی الکترون های آزاد یا محتوای کلی الکترون در یونسفر و بخار آب در تروپسفر پرداخت. اما با توجه به وجود اطلاعات مداری و تصحیحات ساعت دقیق ماهواره ها‏، تنها از طریق یک گیرنده و با هزینه ی کمتر نیز می توان این پارامترها را برآورد کرد. از این رو در این پایان نامه‏، به بررسی اتمسفر تنها با استفاده از یک گیرنده ی جی پی اس پرداخته شده است. در این پایان نامه از داده های ایستگاه دائم جی پی اس مستقر در دانشگاه علوم پایه ی زنجان به همراه داده های هواشناسی اندازه گیری شده در دانشگاه علوم پایه و ایستگاه اداره ی هواشناسی زنجان در بازه ی زمانی اول ژانویه ی 2011 تا 20 جولای 2014 استفاده شد. برای بررسی اولیه ی مشاهدات و به دست آوردن نتایج اولیه‏، پردازش این داده ها‎ ابتدا‎ در نرم افزار برخط ‎ csrs-ppp ‎‎ که نیاز به تنظیمات خاصی ندارد‏، انجام شد. سپس برای انجام پایان نامه از نرم افزار علمی برنیز استفاده شد.‎ در نرم افزار برنیز‏، از طریق حل معادلات مشاهدات غیرتفاضلی ترکیب خطی یونسفر آزاد برای مشاهدات کد و فاز‏، پارامتر تاخیر تروپسفری کل برآورد شد. با استفاده از داده های فشار اندازه گیری شده نیز تاخیر تروپسفر‎‎ی خشک محاسبه شد. با کم کردن تاخیر تروپسفری خشک از تاخیر تروپسفری کل‏، پارامتر تاخیر تروپسفری تر به دست آمد. سپس با استفاده از داده های دمای اندازه گیری شده‏ به همراه تاخیر تروپسفری تر، میزان بخارآب قابل بارش در روی ایستگاه جی پی اس علوم پایه به دست آمد. در مورد لایه ی یونسفر نیز‏، پارامتر تِک قائم و سپس نقشه های یونسفری تِک قائم تهیه شد. از طریق این نقشه ها انیمیشن سری زمانی دوبعدی تغییرات تِک تهیه شد. سپس سری زمانی میانگین تغییرات تِک برای آسمان منطقه ی زنجان هم تهیه شد که در مقایسه با سری زمانی به دست آمده از نقشه های جهانی‏، اختلافی حدود 2 تا 3 tecu‎ دیده می شود. بنابراین می توان از جی پی اس برای پایش تغییرات یونسفر با دقت بالاتر از مدل های جهانی در ایران استفاده کرد. در این پایان نامه همچنین بردار جابجایی نقطه ی زنجان نسبت به صفحه اوراسیا به دست آمد که معادل11/46 میلی متر در جهت شمال و 0/15 میلی متر در جهت شرق است.

بررسی رفتار تریبولوژیکی فولاد کم آلیاژ مورد استفاده در زره دیواره ی آسیای نیمه خودشکن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک 1393
  روزبه عشقیان   مجید عباسی

در این پژوهش رفتار سایشی و خواص مکانیکی فولاد زره آسیا با ریزساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، کلیه ی نمونه ها در دمای c°900 آستنیته شدند و سپس برای حصول ریزساختارهای مختلف تحت عملیات آنیل کامل، همدمای c°550، مارتمپرینگ در c°450 و c°600 و آستمپرینگ در c°350 قرار گرفتند. مطالعات میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و بررسی های ماکروسکوپی با استفاده از دستگاه استریوماکروسکوپ انجام شد. رفتار مکانیکی با روش های سختی سنجی راکول c و ویکرز، آزمون های ضربه چارپی و کشش مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار سایشی با دستگاه پین روی دیسک ارزیابی شد. نمونه ها به صورت پین ساخته شدند و از سنگ خراشان به عنوان دیسک استفاده شد. به منظور دستیابی به شرایط سایشی تنش پایین رفتار سایشی فولاد پرلیتی با فولاد هادفیلد مورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه نشان داد که شرایط m/s25=v، m500=s و n20=fn برای مقایسه ی رفتار سایشی نمونه های اصلی یا ریزساختارهای مختلف مناسب است. بررسی های ریزساختاری حضور آستنیت باقیمانده را در ریزساختارهای مارتنزیت تمپر شده در c°450 و ساختار بینیتی نشان داد که با کارسخت شدن باعث ایجاد مقاومت به سایش در این ریزساختارها شد. از طرف دیگر مشخص شد که اگرچه سختی نمونه ی با ریزساختار پرلیت ظریف نسبت به مارتنزیت تمپر شده c°450 کمتر بود اما تفاوت معنی داری بین مقاومت به سایش آنها مشاهده نشده است در حالی نمونه های باریزساختار مارتنزیت تمپر شده در c°600، پرلیت کروی یا پرلیت لایه ای خشن از مقاومت به سایش کمتری برخوردار است. با توجه به نتایج بدست آمده پرلیت ظریف با مقاومت سایشی نزدیک به ریزساختارهای بینیتی و مارتنزیت تمپر شده در c°450 و مقاومت به ضربه ی بهتر نسبت به آنها می تواند به عنوان ریزساختار مطلوب برای زره ها در شرایط کاری آسیا مورد استفاده قرار بگیرد.

حل مسائل بهینه سازی چندهدفی با استفاده از توابع اسکالرساز و نقطه ی مرجع
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1391
  مجید عباسی   محمد علی یعقوبی

روش های متفاوتی برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفی مطرح شده است. دسته ای از این روش ها که در آنها علاوه بر بهینگی جواب بدست آمده، رضایت تصمیم گیرنده نیز اهمیت دارد، روش های تعاملی هستند. در این پایان نامه نوعی از روش های تعاملی که از نقطه ی مرجع استفاده می کنند، بررسی می شوند. در این روش ها، برای هر هدف از تصمیم گیرنده مقداری به عنوان سطح انتظار خواسته می شود که با استفاده از آن یک بردار وزن تشکیل شده و مسأله با استفاده از این بردار وزن حل می گردد. در این زمینه، دو روش عمده که هر کدام از بردار وزن متفاوتی استفاده می کنند، بحث خواهد شد. مطلوبیت جواب های بدست آمده با استفاده از هر یک از این دو روش، بستگی به در دسترس بودن یا نبودن نقطه ی مرجع دارد. بعلاوه، در این پایان نامه با استفاده از تابع اسکالرسازی دوشیب، روشی ارائه می شود که دو وزن مورد استفاده در دو روش را به طور همزمان استفاده نموده و همواره دارای جواب بهینه ی مطلوب و هزینه محاسبات کمتری می باشد.

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا (مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای- 2012)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  مریم کرمی   مجید عباسی

برنامه هسته ای ایران بهانه ای شد که آمریکا ایران را تهدید کننده صلح معرفی کند تا وجهه حقوقی بر اعمال سیاست های تحریمی خود علیه ایران بدهد همین رفتارها امکان تعامل بین دو دولت را کاهش داد زیرا زمانی که بحث از مذاکره می شد با اعمال تحریم هایی جدیدتر عملاً فضای تعاملی که ایالات متحده عنوان می کرد را تحت الشعاع قرار می داد و نه تنها تعاملی شکل نمی گرفت بلکه بر تقابل بین دو دولت نیز افزوده می شد آمریکا تحت هر شرایطی ایران کنونی را تضعیف شده می خواهد و سیاست های تحریمی نیز در همین راستا است.

بررسی تاثیر متغیرهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و مقاومت به سایش چدن نایهارد 4
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی موادو متالورژی 1393
  علی رزاقی   سید محمود ربیعی

در این تحقیق اثر دما و زمان ناپایدارسازی آستنیت بر ریزساختار و مقاومت به سایش چدن نایهارد نوع 4 مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور پس از تهیه ذوب و ریخته گری، نمونه ها در چهار دمای 750، 800، 850 و c°900 به مدت یک تا شش ساعت ناپایدار شده و سپس در شرایط یکسان در هوای ساکن محیط سرد شدند. مطالعات ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به سیستم آنالیزگر تصویری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و xrd انجام شد. همچنین ریزسختی سنجی و درشت سختی سنجی به روش ویکرز انجام شد. آزمون سایش به روش پین روی دیسک با استفاده از سنگ ساینده al2o3 در شرایط تنش آرام تحت نیروی n30 و سرعت خطی cm/s4 انجام شد. نمونه های سایش قبل از آزمون، تحت عملیات حرارتی برگشت در دمای c°300 به مدت 3 ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ریزساختار ریختگی چدن نایهارد با سختی 495 ویکرز شامل 67 درصد حجمی آستنیت باقیمانده، 13 درصد حجمی مارتنزیت و 20 درصد حجمی کاربیدهای یوتکتیک m7c3 است. با انجام عملیات ناپایدارسازی، آستنیت باقیمانده به مارتنزیت و کاربیدهای ثانویه تبدیل می شود و سختی افزایش می یابد. تغییرات ناشی از این فرایند به شدت تابعی از دما و زمان ناپایداری است. با افزایش بیشتر دمای ناپایدارسازی، آستنیت کمتری به مارتنزیت تبدیل می شود. همچنین افزایش زمان سبب کاهش میزان آستنیت باقیمانده و افزایش کاربیدهای ثانویه می شود. مورفولوژی کاربیدهای ثانویه m3c با افزایش دما و زمان از لایه ای یا تیغه ای به کروی تبدیل می شوند. با توجه به نتایج آزمون سایش و مطالعات ریزساختاری، بهترین شرایط برای ناپایدارسازی آستنیت و بهبود مقاومت به سایش، دمای 800 الی c°850 به مدت 3 تا 4 ساعت است.

مقایسه عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال بحران کویت (1990) و بحران عراق (2003)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
  سعیده نقاش   مجید عباسی

چکیده: آن چه امروزه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، وقوع بحران های مختلف داخلی و بین المللی می باشد. وجود نهادها و سازمان های بین المللی به منظور حل و فصل این بحران ها، ضروری است، که بارزترین و مهمترین آنها سازمان ملل متحد به طور اعم و شورای امنیت به طور اخص می باشد. نقطه تمرکز این پژوهش، بررسی مقایسه ای دو بحران کویت (1990) و بحران عراق (2003) با تمرکز بر عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.در ارتباط با بحران کویت، اقدامات شورای امنیت همزمان با اولین ساعات آغاز تهاجم عراق به این کشور شروع شد و بسیار چشمگیر بود، اما در برخورد با بحران عراق (2003) می توان گفت شورای امنیت نقش حداقلی را در روند بحران داشت و از مدیریت بحران ناتوان بود.

سیاست های امریکا در عراق پس از صدام و پیامدهای آن بر موازنه قوا در خاورمیانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی 1393
  آیت ساتیاروند   مجید عباسی

با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی و اشغال آن و تلاش این کشور برای اجرای طرح خاورمیانه بزرگ و ایجاد دولتی سرمشق در خاورمیانه شاهد شکل گیری یک دوره کشمکش و رقابت بین بازیگران قدرتمند منطقه ای از جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عرستان سعودی و رژیم صهیونیستسی برای گسترش و نفوذ خود در این کشور و به تبع آن در منطقه خاورمیانه هستیم. سقوط صدام در سال 2003 برخلاف برنامه های آمریکا و کشورهای عربی که تلاش داشتند نظام سیاسی پس از صدام را مطابق میل خود شکل دهند و این کشور را در محور عربی – غربی در خاورمیانه تعریف کنند، موجب تغییر موازنه قوا به سود جمهوری اسلامی ایران شد. تغییر رژیم عراق و روی کار آمدن دولت های همگام و هماهنگ با جمهوری اسلامی ایران در طی این دوره نشان از محکم ترشدن

تحولات یمن (2011-2014)و سیاست خارجی ایران و عربستان در خصوص این کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394
  اسماعیل َآجورلو   علیرضا کوهکن

ایران و عربستان در یمن در سطوح مختلف و رقابت جریان های سیاسی همسو با هریکا از این کشورها در صحنه سیاسی یمن نقش آفرینی می کنند و در این راه ساختار سیاسی، قبیله ای واقتصادی یمن حائز اهمیت است.

بررسی علل تخریب دیرگداز دولومیتی درکوره های ذوب و ریخته گری شرکت فولاد طبرستان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده فنی 1393
  مجید طاهرنژاد   سید حسین بدیعی

چکیده در این پژوهش، علل تخریب دیرگداز دولومیتی مورد استفاده در کوره های ذوب شرکت ریخته گری فولاد طبرستان مورد مطالعه میدانی قرار گرفته است. به این منظور دیرگدازهای کوره قوس الکتریک با ظرفیت 3 تن و کوره القایی فرکانس بالا با ظرفیت 5/0 تن بعد از حداقل 15 بار ذوب گیری مورد بررسی های سراموگرافی و چشمی قرار گرفت. وضعیت تخریب های مکانیکی و ایجاد ترک های سطحی و کندگی در جداره با استفاده از روش های بازرسی چشمی بررسی شد. همچنین واکنش های بین فلز مذاب و سرباره مذاب با نسوز با استفاده از تجهیزات میکروسکوپ نوری والکترونیکی ارزیابی شد. همچنین آنالیز کیفی دیرگداز در تماس با مذاب و سرباره و فازهای فرعی تشکیل شده به کمک دستگاه پراش پرتو ایکس (xrd) و آنالیز شیمیایی سرباره توسط اسپکتروسکپی فلورسانس پرتو ایکس (xrf) تعیین گردید. نتایج نشان داد که عمدتا، تخریب در ناحیه کف کوره و جداره نزدیک به کف کوره بر اثر عوامل فیزیکی ناشی از برخورد شارژ و تخریب در آجرهای بدنه کوره در ناحیه تماس با مذاب بر اثر ترک های ناشی از شوک های حرارتی و نفوذ مذاب به درون این ترک ها می باشد. هم چنین مشاهده گردید که بشترتخریب در ناحیه آجرهای خط سرباره می باشد که بر اثر خوردگی شیمیایی ناشی از واکنش نسوزبا سرباره است. عمرآسترهای دولومیتی کوره درخط سرباره ، بیشتر به غلظت سیلیس ، فسفر، آلومینا و اکسیدهای آهن موجود در سرباره بستگی دارد،چون این مواد با اکسید کلسیم ومنیزیای موجود در آستر واکنش کرده وتولید ترکیباتی با نقطه ذوب پایین نظیر کلسیم فریت (cafeo3)می کنند که وارد سرباره می شود. که تشکیل این فازها از علل اصلی تخریب و خوردگی دیرگداز دولومیتی در تماس با سرباره فولادسازی محسوب می گردد. کلمات کلیدی: خوردگی ، فرسایش دیرگداز،دیرگداز دولومیتی، کوره القایی، کوره قوس الکتریکی .

بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت های زمینه آلومینیم تقویت شده با نانو لوله های کربنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه 1386
  فاطمه قهارپورگتابی   علی اصغر حسینی

چکیده ندارد.

ساخت و بررسی ساختار کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانولوله های کربنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه 1386
  هاجر رجایی لیتکوهی   علی اصغر حسینی

چکیده ندارد.

بررسی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1362
  مجید عباسی   نقی بهرامفر

توسعه اقتصادی آرمان تمامی کشورهای توسعه است و کشورهای مختلف ابزار متفاوتی را برای دستیابی به این امر برمیگزینند.با توجه به اینکه عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال، تولید ناخالص ملی، عرضه کالا و خدمات و... مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند. کشورها بدنبال طراحی مکانیزمهایی جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه از منابع داخلی و خارجی می باشند. از جمله مکانیزمهای مورد استفاده برخی کشورها جهت دستیابی به این هدف ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است که در صورت موفقیت می تواند انتقال تکنولوژی، اشتغال،توسعه منابع انسانی و صادرات را نیز به دنبال داشته باشد. در کشور ما نیز در اجرای تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بدنبال آن بند ((د)) تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدام به ایجاد 3 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی گردیده است که منطقه ویژه سلفچگان از جمله آنهاست.این تحقیق بدنبال بررسی و شناخت موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است.