نام پژوهشگر:

مهران فرج اللهی

بررسی میزان اثربخشی برنامه های پرورشی مدارس راهنمایی شهرستان طارم در سال تحصیلی 86-87
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
    علی اسدی     مهران فرج اللهی

تحقیق حاضرتحت عنوان «بررسی اثر بخشی برنامه های پرورشی مدارس راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان طارم » انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است ، ارتباط میان متغیر وابسته (اثر بخشی) با متغیر های مستقل (تخصص مربیان ، رغبت شغلی ، هدف های تعیین شده و زمان اختصاص یافته )مورد سنجش قرار گرفته و عواملی را که موجب اثر بخشی برنامه های پرورشی می شوند ، بررسی نماید .به همین خاطر مدارس راهنمایی دو ناحیه آموزشی (بخش مرکزی و بخش چورزق )شهرستان طارم برای این امرانتخاب شده است . حجم نمونه این تحقیق ،66نفر از مربیان اعم از زن و مرد می باشد که برای این امر انتخاب شده اند .تعدادمربیان پرورشی که مشغول به کار هستند ، همین تعداد بود .در واقع ،نمونه با جامعه برابر است .تحقیق حاضر از روش توصیفی و از نوع پیمایشی سود جسته و چون این تحقیق می تواند مشکلی از مشکلات آموزشی را حل نماید جزء تحقیقات کاربردی نیز به حساب می آید . همچنین برای مقایسه میان متغیر ها از آزمون t استفاده گردیده است . سوالات استفاده شده در این پژوهش عبارتند از : - چه رابطه ای میان تخصص مربیان پرورشی و اثر بخشی برنامه های پرورشی وجود دارد ؟ - رابطه میان رغبت شغلی مربیان پرورشی و اثر بخشی برنامه های پرورشی چگونه است ؟ - آیا میان هدف های تعیین شده دوره راهنمایی تحصیلی و اثربخشی برنامه های پرورشی رابطه وجود دارد ؟ - چه رابطه ای میان زمان اختصاص یافته برای انجام فعالیت ها و اثربخشی برنامه های پرورشی وجود دارد ؟ با توجه به سوالات فوق ، فرضیه های زیر مطرح گردید: - بین تخصص مربیان پرورشی و اثربخشی برنامه های پرورشی رابطه وجود دارد . - رغبت شغلی مربیان پرورشی و اثربخشی برنامه های پرورشی همبسته می باشند . - میان اهداف تعیین شده پرورشی برای مقطع راهنمایی و اثربخشی برنامه های پرورشی رابطه وجود دارد . - بین زمان اختصاص یافته برای انجام فعالیت ها و اثربخشی برنامه های پرورشی رابطه وجود دارد . در این تحقیق اثربخشی به عنوان متغیر وابسته قلمداد می شود . همان طوری که بیان شد ، روش تحقیق این پژوهش ، روش توصیفی و از نوع پیمایشی است . روش توصیفی آنچه است را بررسی می کند و پیمایش بیشتر به صورت کمی است . ابزار اندازه گیری این پژوهش ، پرسشنامه بوده است . ارتباط هر چهار فرضیه با متغیر وابسته (اثربخشی) با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تایید گردید . و چون این ارتباط مثبت است ، از نوع ارتباط مستقیم می باشد . یعنی با افزایش هر یک از متغیر های مستقل (تخصص ،رغبت شغلی ،هدف های تعیین شده ، زمان اختصاص یافته )متغیر وابسته (اثربخشی )نیز افزایش پیدا می کند . متغیر های «تخصص مربیان پرورشی ، هدف های تعیین شده و زمان اختصاص یافته » با %99 اطمینان و متغیر «رغبت شغلی »با %95 اطمینان تایید شد . در مورد مقایسه هر دو ناحیه آموزشی در هر یک از متغیر های مستقل و وابسته مشخص شد که اثر بخشی مربیان پرورشی بخش مرکزی از مربیان پرورشی بخش چورزق بیشتر است . همچنین مربیان زن در مقایسه با مربیان مرد اثربخش تر بودند . در ضمن بیش از % 80 مربیان پرورشی اعم از زن و مرد از شغل شان ناراضی بودند . و معتقد بودند که اهداف تعیین شده برای برنامه های پرورشی شفاف و قابل حصول نیست . و تداخل زمانی برای انجام فعالیت های پرورشی با کلاسهای درس را یک مشکل عمده قلمداد می کردند .

مطالعه جایگاه مکاتب فلسفی تربیتی در درس تربیت بدنی دوره متوسطه ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم تربیتی 1388
    محمد رضا دست افکن     مهران فرج اللهی

هدف از تحقیق حاضر مطالعه جایگاه فلسفس تربیتی درس تربیت بدنی دوره متوسطه ایران بود

تحلیل محتوای کتب درسی دوره ی راهنمایی براساس مولفه های مهارت های زندگی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم تربیتی 1388
    zeinab yazdizadeh     حسن شهرکی پور

در دنیای امروز آموزش هر چه بیشتر مهارت هایی که زندگی را آرام تر و سودمندتر می نماید بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. از آنجائیکه نهاد آموزش و پرورش تنها نهاد رسمی است که در کنار خانواده مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان را بر عهده دارد ، این نظام موظف است که دانش آموزان را برای رویارویی با مسائل و مشکلات زندگی آینده آماده کند. .با توجه به این که ابزار مهم آموزش و پرورش و ایران کتب درسی می باشند و با توجه به اهمیت آموزش مهارت های زندگی برای مقابله موثر با بحران های دوره نوجوانی و چالش های زندگی روزمره، این َپژوهش به تحلیل کتب درسی دوره راهنمایی که مقارن با سالها ی اولیه دوران نوجوانی است، از نظر میزان و چگونگی توجه به آموزش مهارت های زندگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) شامل شناخت خود، روابط بین فردی، حقوق و مسئولیت، توانایی تصمیم گیری، کنترل خشم و حفظ سلامتی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 9 کتاب درسی دوره راهنمایی مربوط به سال تحصیلی 1387 شامل کتب فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی، فارسی و تعلیمات اجتماعی پایه اول و دوم و سوم راهنمایی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کتب درسی موردنظر به میزان اندک و به صورت ناقص به آموزش مهارت های زندگی پرداخته اند. مولفه های مهمی چون توانایی تصمیم گیری، کنترل خشم و حفظ سلامتی به ترتیب 8/1، 85/0 و 5/0 درصد از حجم این کتب را در بر گرفته اند که می توان گفت در محتوای کتب مذکور به چنین مولفه های مهمی توجه نشده است. میزان پرداختن به مولفه های شناخت خود (9/6 درصد)، حقوق و مسئولیت (14/6 درصد) و روابط میان فردی (29/5 درصد) نیز ناچیز بوده است. بنابراین حدود 20 درصد از حجم محتوای 9 کتابی را که دانش آموزان در دوره راهنمایی فرا می گیرند مهارت های زندگی موردنظر تشکیل داده است. بنابراین ضروری به نظرَ می رسد که مسئولان نظام آموزش و پرورش به آموزش مهارت های زندگی نیز توجه بیشتری نمایند و آموزش این مهارت ها را جزو اهداف اصلی خود قرار دهند.

مطالعه تاثیر سبک تدریس معلمان پایه ی پنجم ابتدایی در رشد مفهیم علمی دانش آموزان منطقه 1 شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    مهین رحیمی نژاد     مهران فرج اللهی

یادگیری دانش آموزان از مباحث مدرسه ای ، موضوعی است آه توجه بسیاری از محققان تربیتی را به خود جلب آرده است. در این راه محققان تعلیم و تربیت در تلاش هستند تا عوامل موثر و دخیل در یادگیری دانش آموزان را بشناسند. یکی از عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان، شیوه تدریس و رفتار معلمان در آلاس درس و ارتباط آنها با دانش آموزان می باشد .آارایی تدریس و آیفیت تدریس معلمان موضوعی است آه از سال ها پیش، بویژه از دهه های 50 و 60 توجه بسیاری از محققان تربیتی را به خود جلب آرده است. این تحقیق ، با عنوان مطالعه ی تاثیر سبک تدریس معلمان پایه پنجم ابتدایی دررشد 88 چهار نوع سبک تدریس هانی - مفاهیم علمی دانش آموزان منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 89 و مامفورد با الهام گرفتن از تقسیم بندی چرخه یادگیری کلب ، در رشد و درک مفاهیم علمی موجود در کتاب علوم تجربی رامورد بررسی قرار داده است .نمونه آماری 44 نفر از معلمان زن و مرد منطقه ی یک شهر تهران با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است .این تحقیق با 4 سوال انجام شده است : -1 آیا بین سبک تدریس فعالیت گرا و درک و رشد مفاهیم علمی رابطه ای وجود دارد؟ 2 - آیا بین سبک تدریس اهل تامل و تفکرو درک و رشد مفاهیم علمی رابطه ای وجود دارد ؟ 3 - آیا بین سبک تدریس نظریه پرداز و درک و رشد مفاهیم علمی رابطه ای وجود دارد ؟ 4 - آیا بین سبک تدریس عمل گرا و درک و رشد مفاهیم علمی رابطه ای وجود دارد ؟ ابزار گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه، که یکی مربوط به تعیین سبک تدریس که توسط هانی و مامفورد در سال 1986 تدوین یافته و پرسشنامه ی دوم که پرسشنامه ای محقق ساخته است مربوط به تعیین درک مفاهیم علمی در کتاب علوم تجربی پایه پنجم است . پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب 0 می باشد.داده های پژوهش با بهره / 0و 87 / آلفای کرانباخ مورد محاسبه قرار گرفته،که به ترتیب 84 گیری از روشهای آمارتوصیفی و آماراستنباطی( ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس برای دو گروه مستقل ) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است . در پایان یافته های پژوهش نشان داده است : -1 بین سبک تدریس فعالیت گرا ،نظریه پرداز و عمل گراو درک و رشد مفاهیم علمی رابطه ی معنادار وجود دارد . 2 - بین سبک تدریس اهل تامل و تفکرو درک و رشد مفاهیم علمی رابطه ای وجود ندارد. همچنین معلوم گردید که جنسیت و مدرک تحصیلی بر سبک های تدریس فعالیت گرا ،اهل تامل و تفکر،نظریه پرداز و عمل گرا با مدرک تحصیلی تاثیری ندارد

مطالعه فرهنگ مصرف چای در میان ایرانیان وارایه راهبردهای آموزشی آن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389
    لیلا طوفانی     بهمن زندی

abstract the present research is prepared to study the culture of tea consuming among iranian. the case group which was statistically used for this study was people of lahijan , about four hundred wich were chosen according to their age , gender , education and occupation , randomly selected to fill the questionnaire . then the data collected through the questionnaire was analyzed according to deductive and descriptive characteristics via spss data processor program . the result were reported as the following : 1 .there is a sencible relationship between social position as well as occupation and the culture of suitable tea consuming while gender and occupation are more effective . 2 .the habit of tea consuming among people of lahijan follow a reasonable economic plan . 3 .the habits of tea consuming has been proved to be effective in social interactions among people . 4 .people are aware about the chemical or remedial effects of tea but the rate of this knowledge is so limited . 5 .people of lahijan have special customs and traditions for drinking tea in specific ceremonies .

مطالعه و تحلیل معیار "عدالت" در "فرم ارزشیابی معلمان" از نظر دبیران متوسطه لاهیجان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389
    فتانه یاوری فر     محمدرضا سرمدی

چکیده با توجه به نقش مهــــم ارزشیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی ، و در نهایت ، موففیت سازمان، یک سری معیارها و اصولی جهت صحت و دقت در انجام آن باید مورد توجه قرار بگیرد. از آنجایی که به گفته ی بسیاری از صاحب نظران عدالت به عنوان یکی از اصول حاکم بر ارزشیابی، نقش عمده ای در صحت انجام آن دارد ، تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن بررسی دیدگاه دبیران متوسطه لاهیجان در خصوص رعایت معیار عدالت در هر یک از بخش های مختلف فرم ارزشیابی ، وجود یا عدم وجود تفاوت در دیدگاه گروههای آموزشی مختلف در این زمینه را مورد بررسی قرار داده ، و با شناسایی چالش های موجود در نظام ارزشیابی آموزش و پرورش پیشنهاداتی جهت بهبود "معیار عدالت" در طراحی و اجرای آن ارائه کند. جامعه مورد نظر محقق ، شامل کلیه ی دبیران رسمی ، آزمایشی و پیمانی مقطع متوسطه ی شهر لاهیجان می باشد که در سال تحصیلی 1388-1387 مورد ارزشیابی قرار گرفته اند. تعداد این دبیران بر اساس گزارش کارشناسی آمار اداره آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان252 نفر بوده است . روش پژوهش ، توصیفی - پیمایشی بوده و ابزار اصلی جمــــع آوری داده ها ، "پرسشنامه " می باشد. نتایج اجرای آلفای کرانباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه ، ضریب پایایی بالایی (0.92) را نشان می دهد . برای اجرای هر چه بهتر پژوهش ، نمونه گیری انجام نگرفته و پرسشنامه بین کلیه افراد جامعه پخش شد. پس از گردآوری داده ها ، با استفاده از نرم افزار spss ، به منظور مقایسه نظر دبیران ، با میانگین تعیین شده ، از آزمون t و جهت پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت در دیدگاههای گروههای آموزشی مختلف ، از آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. بررسی پاسخ ها نشان می دهد که از نظر شرکت کنندگان در نظرسنجی ، دبیران در طرح ارزشیابی سالانه ، جهت کسب امتیاز در بخش های عملکرد ، معیارهای رفتارشغلی و اخلاقی ، تقدیرنامه ها ، امتیازات ویژه از فرصت های برابر جهت کسب امتیاز نیستند. در خصوص بخش ها ی توسـعه ی فردی و خودآموزی ، پیشنهادها ، و ضمن خدمت ، میزان رضایت حدوداً در حد متوسط بوده است . به طور کلی،رعایت عدالت در طراحی فرم ارزشیابی معلمان (از نظر دبیران لاهیجان) کمتر از حد متوسط بوده است . و چون تقریباً در تمامی موارد نظر شرکت کنندگان در نظرسنجی در خصوص بخش های مختلف ، بایکدیگر متفاوت بوده است ، می توان نتیجه گرفت که در طراحی فرم ارزشیابی محدودیت ها و شرایط دبیران گروههای آموزشی مختلف در نظر گرفته نشده است. واژگان کلیدی : ارزشیابی عملکرد ، فرم ارزشیابی ، ارزشیابی شونده ، ارزشیابی کننده ، عدالت ، دبیران ، گروه آموزشی

مقایسه آراء تربیتی امام فخر رازی،علامه محمد تقی جعفری با تاکید بر معرفت شناسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389
    فاطمه صمدی     مهران فرج اللهی

عنوان تحقیق « بررسی مقایسه انتقادی آرای تربیتی امام فخر رازی و علامه محمد تقی جعفری با تاکید برمعرفت شناسی» می باشد. معرفت و شناخت چراغ راه هدایت است، تأمین همه جانبه ی سعادت انسان ها به آن بستگی دارد، و تا بشر ، خدا، هستی و دشمن را نشناسد، به زندگی واقعی نمی تواند بپیوندد. در واقع غفلت از آموزش مباحث معرفت شناسی ، رواج اندیشه های نادرست را موجب می شود و حیات فردی و اجتماعی انسان ها را دچار آسیب می کند. از آنجا که نظام و چهارچوب کلی تعلیم و تربیت هر جامعه ای aبرخاسته از ارزشها، فرهنگ خواستها و ایده آلهای حاکم بر آن اجتماع است و بهترین راه بدست آوردن و اطلاع یافتن از ارزشها، فرهنگ خواستها و ایده آلهای یک ملت و یک اجتماع ، مراجعه به آرا و اندیشه های متفکران و اندیشمندان آن جامعه می باشد، در تحقیق حاضر با عنوان " بررسی آراء تربیتی در آثار امام فخر رازی و علامه محمد تقی جعفری" جهت آشنایی با آراء تربیتی این دو دانشمند به عنوان متفکران و دانشمندان صاحب نظر در بر آن بوده ایم تا ضمن مراجعه به آثار بجای مانده از آن اساتید فرزانه ،نظام تعلیم و تربیت مورد نظر آنان را در چهارچوب ،معرفت شناسی، ،اهداف و اصول تعلیم و تربیت، مورد بررسی قرار دهیم . در این راستا و در جهت تحقق هدف مذکور کلیه آثار موجود دانشمندان فوق در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که اگر چه این دانشمندان مسلمان با توجه به نیازهای آن روزاجتماع بیشتر به فلسفه،کلام،تاریخ،اصول و فقه و مسایل عقیدتی پرداخته اند ولی می توان در لابلای آثار و نوشته های آنها نکات قابل توجهی در رابطه با تعلیم و تربیت اسلامی یافت که می توان از آنها د رتدوین چهارچوب کلی نظام تعلیم و تربیت جامعه اسلامی ایران سود جست. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب،مقالات،سخنرانیهای انجام یافته وفیش برداری است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای مندرج در مجلات،اینترنت و پایان نامه ها در ارتباط با موضوع تحقیق،مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است.نتایج بدست آمده حاکی از این است که امام فخر رازی و علامه جعفری را می توان به عنوان فیلسوفان مذهبی دانست. با دقت در آرائ تربیتی این دو دانشمند می توان دریافت که مهمترین موضوع در اندیشه و آثار آنهارا،انسان شناسی تشکیل می دهدبا این ترتیب آنها خواسته اند تمام ابعاد وجودی انسان را طوری تبیین کنند که مهمترین هدف انسانها در آموزش و پرورش جامعه در جهت خواسته های دین مبین اسلام می باشد. بدینوسیله با توجه به یافته ها ،گنجاندن آراء تربیتی امام فخرازی و علامه جعفری در کتب دانشگا هی و همچنین مطالعات و کنکاش بیشتر در این راستا پیشنهاد می شود. کلید واژه ها: تعلیم و تربیت،معرفت شناسی ،مکتب فلسفی،مقایسه ،آراء تربیتی.

مطالعه میزان انگیزه شغلی و راه های افزایش آن در مدیران مدارس ناحیه یک اردبیل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389
    عبداله اسکندرزاده     مهران فرج اللهی

چکیده واژه های انگیزه و رفتار، واژه های وابسته به یکدیگرند. انگیزش و نیروهای درونی فرد، تعیین کننده مبانی رفتار و طرز تلقی او نسبت به مسائل سازمانی است. از میان سازمان های اجتماعی، سازمان تعلیم و تربیت، از مقام و مرتبه والایی برخوردار است. نظر به این که آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسائل جامعه قرار دارد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه داراست. موضوع تحقیق حاضر عبارتست از: « مطالعه میزان انگیزه شغلی مدیران و راه های افزایش آن در مدارس ناحیه یک اردبیل» که از دیدگاه آنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، 6 پرسش پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته که در اولین پرسش به تفاوت انگیزه شغلی مدیران مدارس دوره های تحصیلی سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) پرداخته شده و در 5 پرسش بعدی رابطه عواملی مختلفی از قبیل «عوامل اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، فرهنگی ـ سازمانی» و انگیزه شغلی مدیران مدارس مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ میدانی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه مدیران مدارس دولتی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اردبیل به تعداد 85 نفر را شامل می شد که در سال تحصیلی 89-1388 در دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول به خدمت بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 70 نفر تعیین شد و آزمودنی ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که در 2 نسخه مجزا (پرسشنامه انگیزه شغلی با 22 سوال بسته پاسخ، و پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه شغلی با 30 سوال بسته پاسخ) تنظیم شدند. در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های آماری anova (تحلیل واریانس یکطرفه)، مقایسه های پیشین و پسین، و همبستگی پیرسون و اسپیرمن (با بکارگیری نرم افزار spss) استفاده شد. بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش، وجود تفاوت بین انگیزه شغلی مدیران مدارس دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه گزارش شد که این تفاوت مشاهده شده نیز مربوط به میانگین انگیزه شغلی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه بود. علاوه بر آن، نتایج حاصله نشان داد که بین عوامل سازمانی (از قبیل مشارکت مدیران مدارس در تعیین اهداف و ارزشیابی مستمر از عملکرد و ارائه بازخورد نتایج) و انگیزه شغلی مدیران مدارس رابطه وجود دارد. کلید واژه ها : انگیزه شغلی، سازمان تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی.

بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگی ها ی موسسات آموزش عالی از ر اه دور در کشور ها ی انگلستان ، هند و ایر ان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    احمد عبدالهی     احسان تقی زاده

هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگی ها ی موسسات آموزش عالی از ر اه دور در کشور ها ی انگلستان ، هند و ایر ان، به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق و استفاده از تجارب موثر با مطابقت سازی با شرایط موجود که به پیشرفت آموزش از راه دور منتهی شود، بود. روش این تحقیق، تطبیقی است. در بررسی تطبیقی با توجه به تفاوتهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی هر کدام از کشورهای مورد بررسی در این مطالعه (انگلستان، هند و ایران)، می توان به تفاوتهایی در زمینه برنامه ریزی های آموزشی، نحوه ارایه و تهیه اشاره کرد. فرهنگ و فلسفه حاکم بر هر یک از کشورهای مذکور از عوامل تعیین کننده انگیزه و اهداف می باشند. به طوری که در انگلستان آموزش مادام العمر، در هند فراوانی جمعیت و ایران پراکندگی جغرافیایی، تفاوتهای منحصر به هریک از آنها را ایجاد نموده است. در بررسی تشابهات تطبیقی تحقیق مهمترین نقطه اشتراک، ایجاد نظام آموزش از راه دور و باز در کشورهای مذکور بوده است. در خصوص اهداف تاسیس مراکز، این نتایج بدست آمده است که، گسترش آموزش عالی برای افراد بیشتر، ایجاد امکانات آموزشی برای کسانی که دسترسی به آموزش عالی ندارند، تامین بخشی از نیروی متخصص برای جامعه، اهتمام به گسترش مرزهای دانش و تولید علم، از اهداف مشترک این کشورها می باشد. همچنین هدف بین المللی کردن تدریس در دانشگاه باز انگلستان و تحول و نوآوری در دانشگاه هند به عنوان یک روش جدید آموزشی و نیز ارائه آموزش های تکمیلی و ارتقاء سطح دانش فنی افراد تحصیل کرده، از اهداف کشورهای انگلستان و هند می باشد. از نظر ساختار و تشکیلات باید گفت شباهت زیادی بین این مراکز وجود دارد به گونه ای که وجود حداکثر تمرکز در سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت فعالیتها می باشد. از نظر کمیت و کیفیت استفاده از رسانه های آموزشی دانشگاه پیام نور ایران نسبت به دو مرکز دیگر در سطح نسبتاً ضعیفی می باشد. در مجموع باید گفت، دانشگاه آزاد هند اینترنت محور است و دانشگاه پیام نور ایران کتاب محور می باشد ولی دانشگاه آزاد انگلستان فراگیر محور بوده و گستره ای از رسانه های آموزشی را به منظور حمایت از فراگیران این دانشگاه مورد استفاده قرار می دهند. همچنین در دانشگاه پیام نور به جهت عدم وجود زمینه و زیر ساخت های مناسب از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به نحوی که سیر تحولی این نظام در کشور انگلستان و هند طی نموده است استفاده نمی شود. از نظر شرایط پذیرش دانشجو نیز باید گفت دانشگاه های انگلستان و هند مطابق با شیوه آموزش از راه دور از انعطاف بسیار برخوردار است و در مقابل دانشگاه پیام نور چنین ویژگی ای وجود ندارد. در نهایت در زمینه شیوه ارزشیابی این نتیجه بدست آمده که در دو دانشگاه انگلستان و هند به تبعیت از شیوه انعطاف پذیر آموزش از راه دور، آزمون ورودی برگزار نمی شود و سیاست این دانشگاه ها بر این است که فرصت های یکسان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اما از آنجا که تقاضا برای ورود به دانشگاه پیام نور بیش از امکانات موجود می باشد، لذا آزمون ورودی به منظور ورود داوطلبان به این دانشگاه برگزار می شود. سایر سیاست های این سه دانشگاه در زمینه برگزاری آزمون میان ترم، سایر فعالیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده، تقریباً، مشابه می باشد و آزمون های پایان ترم نیز به صورت حضوری برگزار می شود.

مطالعه تأثیر ارزشیابی کیفی- توصیفی بر مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان سال سوم دوره ابتدایی نسبت به روش های کمی در مدارس شهرستان گرمسار
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389
    ناصر عرب عامری     سیدعلی محمد موسوی

چکیده