عنوان ژورنال

توسعه اجتماعی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2538-3205
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود