ژورنال های منتخب حسابداری

بررسی حسابداری
دانشگاه شهید چمران درجه: غیر مصوب
بررسی های حسابداری و حسابرسی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حسابداری ارزشی و رفتاری
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حسابداری دولتی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
حسابداری سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
حسابداری مالی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حسابداری مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش حسابداری مالی
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش حسابرسی
دیوان محاسبات کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات تجربی حسابداری مالی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش حسابداری
دانشگاه الزهرا(س) درجه: غیر مصوب
پژوهش های تجربی حسابداری
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های حسابداری مالی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشهای نوین درحسابداری
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
پیشرفت های حسابداری
دانشگاه شیراز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم