ژورنال های منتخب مهندسی صنایع

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
دانشگاه علم و صنعت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
توسعه تکنولوژی صنعتی
جهاد دانشگاهی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
صنایع چوب و کاغذ ایران
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
فصلنامه مهندسی تصمیم
دانشگاه خوارزمی درجه: غیر مصوب
مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: غیر مصوب
مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات روانشناختی صنعتی و سازمانی
دانشگاه شهید چمران درجه: غیر مصوب
مطالعات مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی صنایع
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی صنایع و مدیریت
دانشگاه صنعتی شریف درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
پژوهش های صنایع غذایی
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژورنال بین المللی پژوهش عملیاتی
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان درجه: غیر مصوب