ژورنال های منتخب مهندسی معدن و نفت

اکتشاف و تولید نفت و گاز
شرکت ملی نفت ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
دانشگاه یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
موسسه مطالعات بین المللی انرژی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی معدن
انجمن مهندسی معدن ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی
دانشگاه بین المللی امام خمینی درجه: غیر مصوب
پژوهش نفت
پژوهشگاه صنعت نفت درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
دانشگاه صنعتی شاهرود درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژئوشیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند درجه: علمی-پژوهشی
ژئوفیزیک ایران
انجمن ژئوفیزیک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژئومکانیک نفت
انجمن ژئومکانیک نفت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم