ژورنال های منتخب علوم تغذیه

تغذیه و بیوشیمی آبزیان
دانشگاه گیلان درجه: غیر مصوب
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
علوم غذایی و تغذیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
فرآوری و نگهداری مواد غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فناوری های نوین غذایی
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله تغذیه و امنیت غذایی
دانشگاه علوم پزشکی یزد درجه: غیر مصوب
میکروب شناسی مواد غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های صنایع غذایی
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم