سید جواد میرنجفی زاده

استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران استاد گروه فیزیولوزی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - اثر تحریک الکتریکی کم فرکانس بر جریان‌های گاباارژیک نورون‌های ناحیه‌ی CA1 در برش‌های زنده هیپوکمپ موش صحرایی کیندل‌شده

زمینه و هدف: تحریک الکتریکی کم فرکانس (LFS) دارای اثرات ضدّ تشنجی است که مکانیسم عملکرد آن به­درستی مشخص نشده­است. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی اثر اعمال LFSبر جریان­های برانگیخته­ی مهاری گابااژیک(eIPSC) در نورون های هرمی ناحیه­ی CA1هیپوکمپ موش­های صحرایی کیندل­شده می­باشد. موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ی تجربی حیوانات با تحریک الکتریکی آمیگدال کیندلینگ شدند. 24 ساعت بعد از اکتساب کامل کیندلینگ در 20 ...

[ 2 ] - مقایسه‌ی تحریک‌پذیری نورون‌های هیپوکمپ در مراحل موضعی و عمومی تشنج‌های ایجاد شده به روش کیندلینگ در موش صحرایی

زمینه و هدف: کیندلینگ آمیگدال با تغییر در ویژگی­های الکتروفیزیولوژیک سلول­های هرمی ناحیه­ی CA1هیپوکمپ همراه است. اما به­درستی مشخص نیست که بروز این تغییرات در طی روند کیندلینگ آمیگدال از چه زمانی و در کدام مرحله تشنجی رخ می­دهد. بنابراین، در این تحقیق ویژگی­های الکتروفیزیولوژیک نورون­های هرمی ناحیه­ی CA1 هیپوکمپ به دنبال کیندلینگ موضعی آمیگدال، بررسی و با تغییرات ایجاد شده در کیندلینگ کامل مقای...

[ 3 ] - تأثیر اعمال مزمن تحریک مغناطیسی با فرکانس پایین بر تقویّت سیناپسی ناشی از تحریکات الکتریکی در ناحیه شکنج دندانه ای موش صحرایی

زمینه و هدف: امروزه تحریک مغناطیسی از طریق جمجمه (rTMS) در درمان بعضی از اختلالات عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛امّا، تأثیرآن بر فعّالیّت نورونی و شکل‌پذیری سیناپسی به خوبی مشخص نشده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر اعمال مزمن rTMS بر توانایی شکل‌پذیری سیناپسی می‌باشد. مواد و روش‌ها: rTMS به مدّت 14 روز به ناحیه هیپوکمپ اعمال شد. یک هفته پس از پایان اعمال rTMS میزان تقویّت سیناپسی طولانی مدّت (LTP)...

[ 4 ] - اثرات ضد تشنجی ناشی از اعمال تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در ناحیه شکنج دندانه‌دار بر روند اکتساب کیندلینگ

زمینه و هدف: اخیراً تحریک با فرکانس پایین (LFS) به عنوان یکی از راه‌های ضد تشنجی در مورد سندرم‌های صرعی مقاوم به درمان از جمله صرع لوب گیجگاهی پیشنهاد شده است. تا کنون در اکثر مطالعات بالینی و تحقیقاتی ناحیه هدف برای اعمال LFS همان ناحیه کانون تشنج بوده است. با توجه به نقش ناحیه شکنج دندانه‌دار در گسترش تشنجات سیستم لیمبیک، در این مطالعه تأثیر اعمال LFS به شکج دندانه‌دار بر تشنجات ناشی از کیندلی...

[ 5 ] - نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر

زمینه و هدف: علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه صرع، هنوز مکانیسم اصلی ایجاد این اختلال ناشناخته است. با توجه به این که فعالیت آنزیم اکتو ATPase نقش مهمی در تبدیل ATP به AMP داشته و این ماده متعاقبا می تواند به آدنوزین تبدیل شود و نیز با در نظر گرفتن نقش آدنوزین به عنوان مهم ترین عامل ضد تشنج درون زا در مغز، در این تحقیق تاثیر مهار فعالیت اکتو ATPase بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت مورد بررسی قرار گر...

[ 6 ] - تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی

زمینه و هدف: اعمال تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS) باعث ایجاد اثرات ضد تشنجی می شود. در این تحقیق، تاثیر فرکانس های مختلف LFS بر اثر ضد تشنجی آن با بررسی تغییرات رفتاری و فراساختاری در مدل صرعی کیندلینگ، مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، از 45 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 280-250 گرم استفاده شد. برای ایجاد تشنج در حیوانات، الکترود تحریکی در مسیر پرف...

[ 7 ] - بررسی تاثیر کاربرد توام ویتامین های E و D3 بر روی دمیلیناسیون و رمیلیناسیون هیپوکمپ موش صحرایی

زمینه و هدف: امروزه آنتی اکسیدان ها و ویتامین D3 در بیماری های تحلیل برنده سیستم عصبی مورد استفاده قرار می گیرند، هرچند که مکانیسم دقیق عمل آن ها به خوبی مشخص نیست. در این مطالعه، اثر تجویز توام ویتامین های Eو D3 بر میزان دمیلیناسیون، مرگ سلولی و بازسازی میلین هیپوکمپ به دنبال تزریق موضعی ایتدیوم بروماید(EB) در موش صحرایی، مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی ...

[ 8 ] - بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی

زمینه و هدف: مطالعات قبلی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A را در گسترش تشنج های ناشی از کیندلینگ را به درستی روشن نکرده اند. در مطالعه حاضر با انسداد این گیرنده ها (توسط آنتاگونیست اختصاصی) نقش آن ها در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی موش های صحرایی انجام شد که 24 سر موش در چهار گروه 6 تایی به صورت تصادفی مورد مطالعه قرا...

[ 9 ] - Study of Sedative-Hypnotic Effects of Aloe vera L. Aqueous Extract through Behavioral Evaluations and EEG Recording in Rats

In the present work sedative and hypnotic effects of aqueous extract of Aloe vera in rats have been investigated. In order to evaluate the overall hypnotic effects of the Aloe vera extract, open field and loss of righting reflex tests were primarily used. The sedative and hypnotic effects of the extract were then confirmed by detection of remarkable raise in the total sleeping time through anal...

[ 10 ] - Study of Sedative-Hypnotic Effects of Aloe vera L. Aqueous Extract through Behavioral Evaluations and EEG Recording in Rats

In the present work sedative and hypnotic effects of aqueous extract of Aloe vera in rats have been investigated. In order to evaluate the overall hypnotic effects of the Aloe vera extract, open field and loss of righting reflex tests were primarily used. The sedative and hypnotic effects of the extract were then confirmed by detection of remarkable raise in the total sleeping time through anal...

[ 11 ] - نقش گیرنده‌های GABAA در ایجاد دوره "تضعیف پس از تشنج" در مدل کیندلینگ موش صحرایی

سابقه و هدف: به دنبال هر تشنج، دوره‌ای مهاری به نام دوره "تضعیف پس از تشنج" وجود دارد که بر تشنج بعدی اثر تضعیفی دارد. در این تحقیق نقش گیرنده‌های GABAA در ایجاد دوره تضعیفی پس از تشنج در مدل صرعی کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی مطالعه شد. مواد و روش‌ها: ابتدا حیوانات با تحریک الکتریکی آمیگدال کیندل شدند. سپس حیوانات کیندل شده به چهار گروه تقسیم شدند. حیوانات گروه‌های مختلف به ترتیب در زمان‌های...

[ 12 ] - فعالیت گیرنده‌های آدنوزینی A1 آمیگدال تأثیری بر شدت تشنج‌های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم ندارد

سابقه و هدف: آدنوزین یک ماده ضدتشنجی درون‌زا است که اثرات ضدتشنجی خود را از طریق فعالیت گیرنده‌های A1 اعمال می‌کند. از آن‌جا که مدار پیریفورم-آمیگدال در گسترش تشنج‌های لوب لیمبیک نقش مهمی دارد و از طرفی، اعمال اثرات ضدتشنجی آدنوزین وابسته به مسیرهای ارتباطی بین نواحی مختلف می‌باشد، در این تحقیق تأثیر فعالیت گیرنده‌های A1 آمیگدال بر تشنج‌های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم مورد بررسی قرار گرفت. م...

[ 13 ] - Low Frequency Stimulation Reverses the Kindling-Induced Impairment of Learning and Memory in the Rat Passive-avoidance Test

Introduction: The life quality of patients with epileptic seizures is highly affected by cognitive deficits. Low Frequency Stimulation (LFS) is a novel approach for the treatment of pharmacoresistant epilepsy. The main goal of this research is investigating the possible effect of LFS on seizure-induced cognitive dysfunction.  Methods: To this end, the kindled animal were prepared via CA1 ...

[ 14 ] - In Vitro Differentiation of Neural Stem Cells into Noradrenergic-Like Cells

Neural stem cells (NSCs) as a heterogeneous multipotent and self- renewal population are found in different areas in the developing mammalian nervous system, as well as the sub-ventricular zone (SVZ) and the hippocampus of the adult brain. NSCs can give rise to neurons, astrocytes and oligodendrocytes. The aim of this study was to differentiate neural stem cells into noradrenergic–like cells in...

[ 15 ] - Epilepsy and dopaminergic system

Epilepsy is accompanied with a strong change in neuronal activity not only in excitatory (glutamatergic) and inhibitory (GABAergic) neurotransmission, but also in neuromodulatory agents. Dopaminergic system, as an important neuromodulatory system of the brain, has significant effect on neuronal excitability. In addition, this system undergoes many changes in epileptic brain. Understanding the e...

[ 16 ] - Effect of repeated transcranial magnetic stimulation during epileptogenesis on spontaneous activity of hippocampal CA1 pyramidal neurons in rats

Introduction: Considering the antiepileptogenic effects of repeated transcranial magnetic stimulation (rTMS), the effect of rTMS applied during amygdala kindling on spontaneous activity of hippocampal CA1 pyramidal neurons was investigated. Materials and Methods: A tripolar electrode was inserted in basolateral amygdala of Male Wistar rats. After a recovery period, animals received daily kindl...

[ 17 ] - Effects of bilateral lesion of the locus coeruleus on the sleep-wake cycle in the rat

Introduction: Noradrenergic cells in LC participate in the process of cortical activation and behavioral arousal. The evidence suggests that locus ceoruleus (LC) plays an important role in the sleep-wake cycle. The aim of this study was stereological estimation of cavity caused by lesion and assessment of sleep stages after bilateral lesion of the LC. Materials and Methods: Male Wistar rats we...

[ 18 ] - Microinjection of orexin-A into the locus coeruleus area induces morphine withdrawal-like behaviors in morphine dependent rats

Introduction: It has been shown that orexin peptides have a role in opioid withdrawal behaviors. Orexin-expressing neurons that are present in the hypothalamic nuclei send dense projections to the Locus Coeruleus (LC). Withdrawal syndrome is temporally associated with hyperactivity of LC neurons. However, LC neurons do not show withdrawalinduced hyperactivity in the brain slices from morphin...

[ 19 ] - Electrophysiological and Histological Study of Lysolecithin-Induced Local Demyelination in Adult Mice Optic Chiasm

Introduction: Demyelination is one of the main causes of neurological disability. It is the end product of numerous pathological processes, multiple sclerosis (MS) being the most common cause. More than 70% of the MS patients suffer from optic disturbances. This disease commonly affects the optic pathway, particularly the optic nerves and chiasm. Several attempts have been made to produce a ...

[ 20 ] - Existence of a delayed rectifier K+ current in the membrane of human embryonic stem cel

Introduction: Human embryonic stem cells (hESCs) are pluripotent cells that can proliferate and differentiate to many cell types. Their electrophysiological properties have not yet been chracterzed. In this study, the passive properties (such as resting membrane potential, input resistance and capacitance) and the contribution of delayed rectifier K+ channel currents to the membrane conducta...

[ 21 ] - Effect of an ectonucleotidase inhibitor on anticonvulsant actions of low-frequency electrical stimulation in perforant path rapid kindling in rats

Introduction: Considering high prevalence of epileptic disease and considering that 40 percent of epileptic patients are resistant to drug therapy, it needs more researches to find new therapeutic ways. LFS is among the new methods for epilepsy treatments. One possible mechanism involved in the anticonvulsant effect of LFS is increased adenosine. Therefore, in this study the role of adenosin...

[ 22 ] - Role of matrix metalloproteinase II on analgesic effect of nitric oxide inhibition in rat

Abstract Introduction: Matrix metalloproteinase 2 is one of the inflammatory mediators that is involved in nociceptive processing and its production is regulated by many inflammatory factors such as nitric oxide. We studied the role of MMP-2 on the analgesic effects of nNOS inhibitor. Methods: Considering that nitric oxide has many roles in pain processing, we studied the CSF levels of MMP-2 ...

[ 23 ] - Effect of low frequency stimulation of perforant path on kindling acquisition and synaptic transmission in the dentate gyrus in rats

Introduction: Previous studies have been shown that low frequency stimulation (LFS) has an inhibitory effect on kindling acquisition. However, the mechanism of this effect has not been completely determined. In the present study, the effect of LFS of the perforant path on seizures induced by rapid perforant path kindling was investigated. Methods: Animals were kindled by electrical stimulatio...

[ 24 ] - The role of galanin receptors in anticonvulsant effect of low frequency stimulations on acquisition of perforant path kindled seizures in rats

Introduction: Low-frequency stimulation (LFS) has a delaying effect on kindled seizures acquisition. In the present study we examined the role of galanin receptors in the inhibitory effects of LFS on kindled seizures induced by electrical stimulation of perforant path. Methods: Animals were stimulated daily at the AD threshold intensity with a rapid kindling procedure. LFS was applied immed...

[ 25 ] - The effect of parameters of low-frequency electrical stimulation on piriform-cortex kindled seizures in rat

Introduction: Electrical low-frequency stimulation (LFS) has antiepileptic effect, but the role of different stimulation parameters on this effect has not been determined. In this study the effect of different LFS parameters (intensity, pulse duration and train duration) on piriform-cortex kindled seizures was investigated. Methods: Seizure was produced in animals using kindling model of ep...

[ 26 ] - اثرات کوتاه و بلند مدت استایرن بر حافظه فضایی ـ کاری و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر

چکیده زمینه و هدف: کارگران در برخی صنایع در معرض مواجهه با استایرن هستند. این ماده در دمای اتاق فرار و به شدت چربی دوست است و بافت مغز نیز دارای چربی بالایی است، بنابراین می‌تواند اثرات عصبی گوناگونی از جمله اختلال در حافظه را موجب شود. از طرفی حافظه در زندگی روزمره و محیط کار نقش بسیار مهمی ‌دارد. تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت استایرن بر حافظه فضایی ـ کاری و فعالیت حرکتی م...

[ 27 ] - بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت نوفه بر حافظه فضایی و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر

این تحقیق، با هدف بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت نوفه سفید بر حافظه فضایی و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر انجام پذیرفته است. در این مطالعه، 15 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار بصورت تصادفی که به دو گروه مهار و گروه در معرض تقسیم شدند. گروه در معرض مواجهه به ‌مدت 21 روز (پنج روز در هفته، روزانه شش ساعت، با شدت 100 دسی‌بل) در معرض نوفه سفید قرار گرفتند. گروه مهار نیز در شرایط آرام قرار داده شدند. دو رو...

[ 28 ] - Spatial Learning and Memory in Barnes Maze Test and Synaptic Potentiation in ‎Schaffer Collateral-CA1 Synapses of Dorsal Hippocampus in Freely Moving Rats

Introduction: Synaptic plasticity has been suggested as the primary physiological mechanism underlying memory formation. Many experimental approaches have been used to investigate whether the mechanisms underlying long-term potentiation (LTP) are activated during learning. Nevertheless, little evidence states that hippocampal-dependent learning triggers synaptic plasticity. In this study, we in...

[ 29 ] - Online analysis of local field potentials for seizure detection in freely moving rats

Objective(s): Seizure detection during online recording of electrophysiological parameters is very important in epileptic patients. In the present study, online analysis of field potential recordings was used for detecting spontaneous seizures in epileptic animals.Materials and Methods: Epilepsy was induced in rats by pilocarpine injecti...

[ 30 ] - Control of epileptic seizures by electrical low frequency deep brain stimulation: A review of probable mechanisms

Epilepsy is the most common neurological disease with no definitive method in treatment. Notably, the main way to treat and control epileptic seizures is drug therapy. However, about 20-30% of patients with epilepsy are drug resistant and require other therapeutic manners. Deep brain stimulation is a new therapeutic strategy for these patients. Conspicuously, there are no clear answers for basi...

[ 31 ] - Low-frequency Stimulation Decreases Hyperexcitability through Adenosine A1 Receptors in the Hippocampus of Kindled Rats

Introduction: In this study, the role of A1 adenosine receptors in improving the effect of Low-Frequency Electrical Stimulation (LFS) on seizure-induced hyperexcitability of hippocampal CA1 pyramidal neurons was investigated. Methods: A semi-rapid hippocampal kindling model was used to induce seizures in male Wistar rats. Examination of the electrophysiological properties of CA1 pyramidal neur...