× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای تصمیم‌گیری

تعداد نتایج: 3284  

تصمیم‌‌گیری در زمره مهم‌‌ترین وظایف مدیران قلمداد می‌‌شود. تاکنون رویکرد‌‌های متعددی به مقوله تصمیم‌‌گیری وجود داشته است. فلاسفه، مدیران، جامعه‌‌شناسان و روانشناسان، هریک از منظری به مقوله تصمیم‌‌گیری نگریسته‌‌اند. پژوهش حاضر سعی دارد نگاهی نو به فنون تصمیم‌‌گیری کمی در قالب نظریه تکثّرگرایی بیاندازد. بدین منظور سعی بر عملیاتی نمودن و بازآفرینی مفهوم تکثّرگرایی در حوزه تصمیم‌‌گیری کمّی بوده است. د...

ژورنال: پژوهشنامه تربیتی 2016

هدف پژوهش تحلیل ساختاری تأثیرگذاری مهارت‌های آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای دانشجویان پزشکی بر روابط بین خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیرشغلی و اطمینان تصمیم‌گیری مسیرشغلی بود. جامعه آماری دانشجویان پزشکی کرمان بود که 185 نفر به روش طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیرشغلی، اطمینان تصمیم‌گیری مسیرشغلی، آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای استفاده شد. تحلیل معادلات ساختاری ب...

بیگی بروجنی, راضیه, عابدینی, سمیره,

Introduction: The aim of education to nursing student is to help them to acquire knowledge, skill and attitudes which they need to overcome on clinical decision making. The purpose of this study was to examine effects of decision making skill training on perception of clinical decision making. Methods: The study was done with two groups pretest-posttest design. A randomly sample of 51 nursin...

مشبکی, اصغر,

On of the major responsibilities of managers everywhere is decision- making. In this article, the author describes the different types of decisions that are made by managers, evaluates the quality of such decisions, and finally examines the time limitation factor and its impact on the decision- making process. In the first part, the different levels of organization, which have been divisionali...

ژورنال: عصب روانشناسی 2018

مقدمه: عملکردهای شناختی از جمله موضوعات مهم در روانشناسی است. تصمیم­گیری از جمله عملکردهای شناختی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوروفیدبک بر تصمیم­گیری پرخطر بود. این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی انجام شد. به همین منظور تعداد 30 نفر دانشجو به صورت نمونه در دسترس انتخاب و  به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند.گروه آزمایشی...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2015

در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونی‌های فزاینده گام می‌نهد و با مسائل پیچیده‌تر و مشکل‌تری رو‌به‌رو خواهد شد. برای رویارویی با قرن جدید، نیاز به تصمیم‌ها و خط‌مشی‌های پیچیده و جدید است و اگر نظام سیاستگذاری نتواند خود را با پیچیدگی‌ها و تغییر‌های زمان هماهنگ کند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه تصمیم‌گیری مبتنی‌بر مدل اجتماعی تصمیم‌گیری در سا...

ژورنال: مدیریت ورزشی 2012
اسماعیل ملک اخلاق, انوشیروان کاظم نژاد, رحیم رمضانی نژاد, محمد خبیری, نوشین بنار,

هدف از تحقیق حاضر، بررسی چهار عامل اساسی مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری حمایت ورزشی است. به این منظور، دیدگاه‌های 30 نفر از کارشناسان و افراد فعال در حمایت ورزشی شامل مدیران شرکت‌های حمایت‌کننده، مسئولان فدراسیون-ها و باشگاه‌های ورزشی تجزیه وتحلیل شد. روش اجرای این تحقیق کیفی و اکتشافی بوده و به‌صورت مصاحبه انجام گرفته است. مدت مصاحبه بین 90 – 25 دقیقه بود و چهار عامل اساسی در تصمیم‌گیری فرایند حمای...